Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. –
Том. ІX, Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія. – Вип. 9. – 2016.

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 Зміст випуску


УДК: 159.23

Максименко С.Д., Сердюк Л.З.
Максименко Сергій Дмитрович, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України
Сердюк Людмила Захарівна, доктор психологічних наук, завідувач лабораторії психології особистості ім. П.Р.Чамати Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, Україна.

Мова статті: українська

Психологічна основа самореалізації особистості: структура і функція


У статі розкрито психологічний зміст феномена самореалізації особистості. Визначено, що самореалізація особистості як цілісний феномен зумовлюється та опосередковується комплексом взаємопов’язаних особистісних параметрів, зокрема цінністю саморозвитку, цілісністю сприйняття життєвого шляху, самоприйняття тощо. Виявлено структурні характеристики самореалізації як самодетермінованої системи, базисними параметрами якої визначено цінності самореалізації, самоефективність та особистісну автономію. Обґрунтовано доцільність цілісного вивчення закономірностей процесу самореалізації особистості через її особистісне та ціннісно-смислове опосередкування. Важливим фактором самореалізації особистості визначено потребу у самореалізації, яка актуалізує потенційні можливості особистості, підтримує внутрішній стан напруження, є джерелом активності та самоактивності, має соціальний характер (досягнення соціального статусу), наділена здатністю цілеспрямованого формування у процесі оволодіння будь-якою діяльністю.
Ключові слова: самореалізація, автономія, синергія, самодетермінація, самоорганізація

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 6-13 (pdf)


 

УДК: 159.923.2

Чепелєва Н.В.
Чепелєва Наталія Василівна, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-дослідної роботи Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України

Мова статті: українська

Дослідження самопроектування особистості у контексті поснекласичної психології


Розглянуто проблеми особистості з огляду на постнекласичний методологічний підхід, який тлумачить особистість як культурний об’єкт, що формується завдяки процесам самотворення, самопроектування та самодетермінації. Показано, що розуміння та інтерпретація соціокультурного та життєвого досвіду сприяють формуванню особистості як дискурсивного суб’єкта. Визначено основні дискурсивні засоби створення людиною особистого проекту – наративи, міфи та особистісні концепції, які покладаються людиною в основу свого, саморозуміння саморозвитку та самопроектування
Ключові слова: постнекласична психологія, самопроектування особистості, наратив, дискурс, особистий досвід, смисл, інтерпретація

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 13-20 (pdf)


 

УДК: 159.923

Анісімова А. О.
Анісімова Анна Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Мова статті: українська

Психологічні особливості сприяння самодетермінації професійного становлення майбутніх фахівців у ВНЗ


У статті запропонована комплексна програма сприяння самодетермінації професійного становлення майбутніх фахівців, що є одним із найважливіших завдань професійної підготовки студента у ВНЗ. Запропонована програма спрямована на розвиток позитивного самоставлення, компетентності та самоефективності особистості, формування рефлексивної культури, здатності цілісного, творчого осмислення себе як суб’єкта власної життєдіяльності, особистісного та професійного саморозвитку та самореалізації. Здійснено перевірку ефективності пропонованої програми
Ключові слова: професійне становлення, самодетермінація, самореалізація, професійна ідентичність, самоефективність, психологічне благополуччя особистості

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 21-29 (pdf)


 

УДК: 159.925.3- 054.6

Бабій М.Ф.
Бабій Микола Федорович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогічної та вікової психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна.

Мова статті: українська

Контекстно-модульна професійна підготовка: теоретичні аспекти


У статті йде мова про те, що наявна система подачі матеріалу в ході професійної підготовки майбутніх психологів не може задовольнити вимоги сьогодення, а тому вона майже втратила свою актуальність. Сучасні події ставить значно конкретніші завдання, розв'язати які професійно можливо лише за умов вмілого володіння конкретними знаннями й навичками. Існує нагальна потреба замінити її на таку, яка б сприяла більшій самостійній активності студентів у засвоєнні знань. Досвід показує, що найефективнішим шляхом підвищення рівня вузівського навчання є створення таких умов, за яких студент зміг би зайняти активну особистісну позицію та повною мірою розкрився б як суб’єкт навчальної діяльності. Здобутий в такий спосіб науковий досвід матиме високий практичний потенціал, бо він не нав’язаний ззовні, а сформований в ході самостійного пошуку. В цьому плані перспективним видається контекстно-модульне навчання. Модулі охоплюють певний професійний напрямок. В систему модуля входять набір проблем, з якими має познайомитись студент під час навчання, та які він буде розв’язувати при виконанні професійних обов’язків. У даному випадку, використовуючи широкий спектр навчальних занять, викладач та власна мотивація студента стимулюють студента до самостійного пошуку розв’язку певних ситуацій.
Ключові слова: професійна освіта, особистість, генезис, контекстний модуль, знання, навчальна діяльність

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 29-37 (pdf)


 

УДК: 378.442.2(477)

Балахтар В.В.
Балахтар Валентина Візіторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та кадрової політики Буковинського державного фінансово-економічного університету м.Чернівці, Україна.

Мова статті: українська

Маніпулятивний вплив на формування особистості-професіонала в процесі навчання у ВНЗ


У статті проаналізовано особливості маніпулятивного впливу на формування особистості-професіонала в процесі навчання у ВНЗ, що зумовлений спадковими чинниками, психічними властивостями та якостями; впливом соціального середовища, конкретними обставинами і відбувається послідовно впродовж усього життя людини. Висвітлено, що формування особистості-професіонала в процесі навчання у ВНЗ, розкриття потенційних можливостей зростаючої молоді, активне освоєння соціального досвіду, повноцінне професійне становлення можливе лише завдяки мистецтву маніпулювання, тобто керувати поведінкою за допомогою цілеспрямованого впливу засвоєння професійних знань, умінь і навичок, опанування відповідними професійними функціями й професійними ролями
Ключові слова: маніпулятивний вплив, формування особистості-професіонала, процесі навчання у ВНЗ, об’єкти маніпулятивного впливу, особистісне зростання, професійне становлення особистості, ціннісні установки, життєва позиція, норми культури, духовна й моральна сфери

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 37-43 (pdf)


 

УДК: 159.9:329.78(477)

Балюта В.В.
Балюта Вікторія Валентинівна, Аспірантка Інститутy соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Психологічні проблеми політичної участі молоді: чинники та типологія


У статті розглядаються основні наукові трактування поняття політичної участі, проводиться їхній аналіз, розкриваються основні характеристики, типологія політичної участі. Підкреслюється актуальність дослідження даного феномену в сучасному політичному процесі. Проаналізовано психологічні чинники, які впливають на рівень і види політичної участі молодих людей, представлено сучасні форми і характерні риси політичної участі молодого покоління. Проаналізовано деякі особливості у ґенезі політичної участі молоді та чому вона займає таке важливе місце у процесі політичного сприймання у нашому політичному житті
Ключові слова: молодь, політична участь, психологічні чинники, політична суб’єктність, соціальна зрілість, політична соціалізація

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 43-50 (pdf)


 

УДК: 159.923.2

Бєрющева І.Л.
Бєрющева Ірина Леонідівна, аспірантка Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Локус контролю як особистісна детермінанта комунікативної залежності домогосподарок


У даній статті розглянуто проблему локалізації контролю як особистісної детермінанти комунікативної залежності жінок-домогосподарок. В контексті даного дослідження локус контролю розглядається як когнітивний компонент комунікативної залежності особистості, який безпосередньо впливає на конструктивність її комунікативної поведінки. У емпіричній частині статті представлено результати дослідження, які розкривають взаємозв’язок між показниками комунікативної залежності і локус контролю жінок-домогосподарок. Встановлено якісні відмінності в особливостях локус контролю комунікативно-залежних та комунікативно-незалежних домогосподарок
Ключові слова: домогосподарка, жінка, інтернальність, комунікативна залежність, локус контролю, особистісні детермінанти, рівень суб’єктивного контролю, екстернальність

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 50-58 (pdf)


 

УДК: 159.922.27:331.556.4

Блинова О.Є.
Блинова Олена Євгенівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету, м. Херсон, Україна.

Мова статті: українська

Соціально-психологічні засади адаптації вимушених мігрантів


Статтю присвячено обґрунтуванню соціально-психологічних засад адаптації внутрішньо переміщених осіб. Визначено психологічну складову адаптації вимушених переселенців. Показано, що адаптація є стресогенним процесом, внаслідок чого відбуваються зміни особистісного плану, зниження самооцінки, рівня домагань, ламання стереотипів, ціннісних орієнтацій та соціальних установок. Констатовано, що спеціально сформоване психологічно комфортне середовище, організоване з урахуванням специфіки соціальних проблем і психологічного стану мігрантів, здатне пом’якшити виникаючі складнощі соціокультурної адаптації, сприяти інтеграції мігрантів до приймаючої спільноти
Ключові слова: міграція, внутрішньо переміщені особи, вимушені переселенці, соціально-психологічна адаптація

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 58-66 (pdf)


 

УДК: 159.9:316.61

Бондарчук О.І.
Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України», м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Духовнсть у структурі ціннісних орієнтацій керівників навчальних закладів


У статті висвітлено зміст і місце духовності у структурі ціннісних орієнтацій керівників навчальних закладів. Наведено результати факторного аналізу структури ціннісних орієнтацій керівників освітніх організацій. Констатовано суперечливий характер структури ціннісних орієнтацій управлінців; певну невідповідність їх ціннісних орієнтацій цілям й місії професійної діяльності та завданням освіти. Проаналізовано особливості значущості духовності для управлінців залежно від статі, віку, стажу управлінської діяльності, типу навчального закладу. Показано доцільність розвитку духовності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: ціннісні орієнтації особистості; керівники навчальних закладів; духовність, післядипломна педагогічна освіта

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 66-76 (pdf)


 

УДК: 159.923.6

Брюховецька О.В.
Брюховецька Олександра Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри загальної та практичної психології Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Особливості етнічної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів


У статті охарактеризовані категорії «духовність» і «толерантність». Представлені визначення понять «етнічна толерантність» і «етнічна толерантність керівника». Наведено результати емпіричного дослідження рівня розвитку етнічної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Визначено недостатній рівень розвитку етнічної толерантності досліджуваних керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Виявлено вплив гендерно-вікових чинників на рівень розвитку етнічної толерантності досліджуваних керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Зроблено висновок про необхідність розвитку етичної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в системі післядипломної педагогічної освіти в умовах спеціально організованого навчання
Ключові слова: духовність, толерантність, етнічна толерантність, керівники загальноосвітніх навчальних закладів

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 76-84 (pdf)


 

УДК: 316.621

Бугаєвський К.А.
Бугаєвський Костянтин Анатолійович, кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри психології Новокаховського гуманітарного інституту, м. Нова Каховка, Україна.

Мова статті: українська

Роль сім’ї у становленні духовно зрілої особистості


В статті подані результати проведеного дослідження серед іноземних та українських студентів ВНЗ, метою якого було визначення рівня впливу сім’ї на формування їх особистісних характеристик. При аналізуванні отриманих результатів було визначено, що серед іноземних студентів вплив сім’ї та сімейних відносин був значно вищим, ніж в українських студентів. Найбільш активно відзначають вплив сім’ї, як найбільш авторитетного чинника впливу на формування своєї духовності, гармонійного розвитку та становлення особистості студенти з Індії та мусульманських стан Африки (Марокко, Туніс) та Азербайджану, Туркменії та Узбекистану. Це впевнено стверджували 100% хлопців та дівчат з числа іноземних студентів. Серед українських студентів найбільш активно відмічали вплив сім’ї на формування та становлення своєї духовності та особистісних характеристик студенти, що проживають в сільській місцевості, в переважній кількості це були дівчата. Серед переважаючих факторів становлення своєї духовності та формуванні особистості іноземні студенти, насамперед, визначають вплив релігії, національних, культурних, родинних традицій. Українські студенти на перше місце ставлять вплив суспільних відносин, потім – родинні зв’язки. А далі йдуть, по мірі убування – національні та культурні традиції. Релігійна належність та вплив домінуючої релігії займає одне з останніх місць, як фактор формування духовності та особистості
Ключові слова: особистість, сім’я, духовність, становлення, вплив, студенти

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 84-92 (pdf)


 

УДК: 159.9.015

Бугерко Я.М.
Бугерко Ярослава Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри психології та педагогіки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Глибинно-психологічні аспекти духовності особистості


У статті розглянуто духовність як сутнісно людський вимір існування людини, витоки якої знаходяться в глибинах несвідомої сфери особистості. Проаналізовано особливості розвитку знань про психодуховну реальність у співвіднесенні з логікою розгортання наукової психологічної думки кінця ХІХ - початку ХХ ст. Розроблено мислесхему, яка відображає ґенезу уявлень про психосферу людини. Проаналізовано поняття духовного несвідомого (В. Франкл), яке містить джерела і корені всього свідомого. Розглянуто уявлення В. Колеснікова про духовність як основну глибинну силу несвідомого та доповнено визначену ним духовну стратегію психоаналізу феноменологічним методом глибинного пізнання Т. С. Яценко, спрямованого на виявлення у психіці людини об’єктивно-дезінтеграційних процесів. Показано, що проведення глибинної психокорекції активізує процес позитивної дезінтеграції та вторинної інтеграції психіки, що розвиває здатність особистості встановлювати дедалі ширший діалог із власною психікою, вивільняє заблоковану енергію лібідо і спрямовує її на розкриття власного внутрішнього потенціалу
Ключові слова: глибинна психологія, духовне несвідоме, психодуховна реальність, психодинамічний підхід, психоаналіз, дух, духовність

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 92-99 (pdf)


 

УДК: 316.64

Васютинський В.О.
Васютинський Вадим Олександрович, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Психологічне підґрунтя продуктивного потенціалу індивідуалізму і колективізму


Продуктивний потенціал індивідуалізму і колективізму розглянуто як здатність суб’єкта діяльності виробляти потрібне або бажане, досягати поставлених цілей завдяки використанню переваг індивідуалістичного або колективістського способу життя. В основі продуктивного потенціалу індивідуалізму лежать інтернальна енергійність та раціональний егоїзм, а колективізму – кооперативна готовність і комунікативна чутливість. Інтернальна енергійність – поєднання відповідальності за свої досягнення і високого життєвого тонусу. Раціональний егоїзм – здатність водночас піклуватися про себе і зважати на потреби інших людей. Кооперативна готовність – схильність заходити в продуктивний контакт та налагоджувати виробничі взаємини. Комунікативна чутливість – орієнтація на взаємні симпатії та антипатії, прийняття і нехтування, схвалення та осуд
Ключові слова: індивідуалізм, колективізм, продуктивний потенціал, інтернальна енергійність, раціональний егоїзм, кооперативна готовність, комунікативна чутливість

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 100-107 (pdf)


 

УДК: 159.9

Волнушкіна Г.В.
Волнушкіна Галина Володимирівна, старший викладач кафедри психології Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Київ, Україна.

Мова статті: українська

Cоціально-психологічні особливості процесу адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі


У статті визначено сутність механізму адаптації, розкрито соціально-психологічні особливості цього процесу, охарактеризовано можливі причини дезадаптації студентів ВНЗ. Проаналізовано результати емпіричного дослідження особливостей проходження процесу адаптації у студентів на першому році навчання у ВНЗ
Ключові слова: психологічна готовність до навчання, мотиви вибору професії, адаптація, дезадаптація, фрустрація, саморегуляція, стрес-стійкість

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 107-116 (pdf)


 

УДК: 156.9

Володарська Н.Д.
Володарська Наталія Дмитрівна, Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії психології особистості імені П.Р.Чамати Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Гештальт-технології активізації самодетермінації розвитку особистості


У статті проведений аналіз досліджень самодетермінації розвитку особистості. Виокремлені теоретико-методологічні засади дослідження проблеми. Обґрунтовуються шляхи психологічної допомоги особистості, яка опинилась в кризових ситуаціях (в груповій та індивідуальній формі). Розглядаються можливості, форми та методи роботи, котрі передбачають врахування гендерних, вікових та соціально-культурних особливостей. Аналізуються методи гештальт-підходу в діалогово-феноменологічній моделі терапії, її складові та взаємозв’язки. Виокремлені особливості принципу прегнантності в контексті впливу соціального оточення на життєві стратегії особистості в кризовій ситуації
Ключові слова: самодетермінація, кризова ситуація, розвиток особистості, теоретико-методологічні засади гештальт-підходу

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 117-123 (pdf)


 

УДК: 156.9

Галян А.І.
Галян Андрій Ігорович, здобувач, магістр психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна.

Мова статті: українська

Методичні аспекти вивчення особистісного адаптаційного ресурсу у процесі підготовки майбутніх медичних працівників до професійної діяльності


У статті розкриваються методичні аспекти вивчення особистісного адаптаційного ресурсу у професійній підготовці майбутніх медичних працівників. Проаналізовані методики для вивчення мотиваційного, регуляторного та емотивного потенціалів, що входять до особистісного адаптаційного ресурсу майбутніх медичних працівників. Відзначається роль психологічних ресурсів як значущої суб’єктної характеристики, що забезпечує можливість професійної самореалізації. Стверджується, що дослідження психологічних ресурсів, які забезпечують успішну адаптацію, може розглядатися як крок у напрямку вирішення проблеми підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності
Ключові слова: особистісний адаптаційний ресурс, професійна діяльність, мотиваційно-ціннісний потенціал, регуляторний потенціал, емотивний потенціал, саморозвиток, самореалізація

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 124-132 (pdf)


 

УДК: 159.923.2 : 128 : 159.955.4

Галян І.М.
Галян Ігор Михайлович, кандидат психологічних наук, доцент, докторант лабораторії методології і теорії психології Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України.

Мова статті: українська

Психологічне благополуччя як виразник екзистенційної сповненості майбутніх педагогів


У статті розглядається проблема психологічного благополуччя у контексті екзистенційної сповненості як взаємозалежних категорій. Констатовано, що психологічне благополуччя є інтегральним показником міри спрямованості людини на реалізацію основних компонентів позитивного існування, а також міри реалізованості цієї спрямованості. Діагностований у майбутніх педагогів середній рівня психологічного благополуччя свідчить про формування у них цілісного, реалістичного погляду на життя та відкритість новому досвіду. З’ясовано, що чим менше розходження між суб’єктивною доступністю значущих термінальних цінностей, тим вищим є актуальне психологічне благополуччя
Ключові слова: психологічне благополуччя, екзистенція, екзистенційна сповненість, самоприйняття, самоактуалізація, особистісне зростання

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 132-139 (pdf)


 

УДК: 159.9

Гресько В.В.
Гресько Вікторія Володимирівна, Магістр кафедри загальної психології факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Взаємозв’язок перфекціонізму та самоактуалізації особистості лікаря


У статті представлені результати емпіричного дослідження перфекціонізму та самоактуалізації особистості, їх взаємозв’язків. Для розвитку особистості та її самоактуалізації необхідний певний середній рівень перфекціонізму, орієнтованого на себе, який постає джерелом мотивації до внутрішніх змін, до розвитку та становлення особистості. Надмірно високі показники з перфекціонізму, чи з конкретних його складових гальмують та унеможливлюють процес становлення особистості та її самоактуалізації. При цьому високий соціально-наказовий перфекціонізм перешкоджає самоактуалізації, оскільки змушує людину сліпо наслідувати соціальним нормам, вимогам інших людей та сильно обмежує сферу розвитку особистості
Ключові слова: перфекціонізм, типи перфекціонізму, самоактуалізація, самоактуалізація особистості, рівень самоактуалізації, лікарь, суб’єктно-орієнтований перфекціонізм, об’єктно-орієнтований перфекціонізм, соціально-наказовий перфекціонізм

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 139-147 (pdf)


 

УДК: 159.9

Грись А.М.
Грись Антоніна Михайлівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, Україна.

Мова статті: українська

Структура та взаємозв’язки у системі “Образ Я і характер” як психологічні механізми ресоціалізації осіб із девіантною поведінкою


Стаття є логічним продовженням попередніх наукових пошуків у контексті визначення психологічних механізмів адаптації неповнолітніх, що пов’язані з поглибленням вивчення як теоретичних, так і прикладних аспектів розробленої авторської моделі адаптації девіантів до сучасного соціокультурного середовища. Статтю присвячено висвітленню особливостей структури та взаємозв’язків у системі функціонування складових моделі адаптації особистості “Образу Я і характеру” у нормі та психопатології, що може стати орієнтиром для розуміння психологічних механізмів ресоціалізації осіб із девіантною поведінкою. Розкриття механізмів функціонування взаємозв’язків між Образом Я і характером. Це дасть змогу прояснити глибину особистісних порушень неповнолітніх із девіантною поведінкою та сприятиме вибору адекватних психологічних інструментів для роботи з ними. Наведено можливості застосування психологічних теорій у практиці надання психологічної допомоги особистості
Ключові слова: Образ Я, характер, девіантна поведінка, психологічна допомога, ресоціалізація

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 147-157 (pdf)


 

УДК: 159.9:316.6

Данилюк І.В., Курапов А.О.
Данилюк Іван Васильович, доктор психологічних наук, професор Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка, декан факультету психології, м. Київ, Україна.
Курапов А.О., aспірант факультету психології Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Психологічні чинники вибору стратегії акультурації в юнацькому віці


У статті розкрито залежності вибору стратегій акультурації студентів, що навчаються за кордоном, окреслено можливі варіанти та прогнози вибору стратегій, залежно від психологічних чинників, зокрема рівня тривоги та депресії, вираженості нейротизму та психотизму, екстравертованості-інтравертованості, темпераменту
Ключові слова: акультурація, юнацький вік, стратегії акультурації, акультураційний стрес, адаптація, міжкультурна психологія

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 157-166 (pdf)


 

УДК: 316.6

Дембицька Н.М.
Дембицька Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Економічна соціалізація дитини в просторі сімейних взаємин


У статті обґрунтовуються теоретико-методологічні засади вивчення економічної соціалізації дитини в просторі стосунків у сім’ї, опосередкованих привласненням економічних благ. З точки зору культурно-діяльнісного, структурно-функціонального, суб’єктного, вчинкового та інтерсуб’єктного підходів пояснюється особливості соціалізуючого впливу міжособистісних стосунків у сім’ї на розвиток економічної культури дитини
Ключові слова: економічна соціалізація особистості, суб’єкт, сім’я, матеріальне самозабезпечення, приватність особистості

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 166-172 (pdf)


 

УДК: 159.9

Джеджея В.Б.
Джеджея Владислав Бадрійович, аспірант Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Психологічні аспекти виникнення в майбутніх вчителів кризи професійного вибору


У вчителів особливо гострий перебіг може мати перша криза професійного становлення – криза професійного вибору. Від успішного виходу з цієї кризи залежить успішність подальшого професійного становлення вчителя. Це зумовлює необхідність розробки психологічних засад її профілактики та подолання. Криза професійного вибору є одним із різновидів криз професійного становлення особистості, яка виникає під час навчання в професійному навчальному закладі. Її характерними ознаками є невдоволення окремими предметами, поява сумнівів в правильності вибору професії. Дослідження в українських ВНЗ свідчать, що криза професійного вибору в майбутніх вчителів має тенденцію до посилення впродовж навчання
Ключові слова: професійна криза, криза професійного вибору, професійний розвиток, майбутні вчителі

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 173-179 (pdf)


 

УДК: 159.964.21

Довгань Н.О.
Довгань Наталія Oлександрівна, кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії психології спілкування Інституту соціальної і політичної психології, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Соціальний діалог і його призначення у міжпоколінних стосунках


В статті представлено результати теоретичного аналізу можливостей реалізації соціального діалогу в реальній і скритій формах, на різних рівнях міжсуб’єктних взаємодій: макрорівні, мезорівні, мікрорівні, на яких дії щодо функціонування суспільних відносин як соціально-партнерських, визначають потенціали стабілізації і перспективи розвитку. Розглядається можливість використання соціального діалогу в сфері відносин між поколіннями як оптимальної форми конструювання і регулювання взаємодії у відповідному комунікативному просторі. Обґрунтовано необхідність розроблення технологій діалогу, формування діалогічності як актуальної якості адекватного розуміння комунікативних інтенцій, як в системі сім’ї і суспільства так в часі і просторі
Ключові слова: соціальний діалог, відносини, покоління, макро-, мезо-, мікрорівні

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 179-187 (pdf)


 

УДК: 159.922

Дригус М.Т.
Дригус Марія Трохимівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії психології особистості імені П.Р. Чамати, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Концепція психічного розвитку Г.С. Костюка у парадигмі особистісної ефективності


У статті здійснено теоретико-методологічний аналіз концепції психічного розвитку Г.С. Костюка у парадигмі особистісної ефективності. Розкрито стрижневі проблеми детермінації психічного розвитку, в яких проектуються засадничі ідеї становлення особистісної ефективності. Висвітлена роль середовища – природного, предметного та суспільного, а також внутрішніх умов психічного розвитку. Констатовано, що вчений інноваційно охарактеризував дитину як активного діяльнісного суб’єкта власного саморозвитку. З’ясовано статус ідеї саморозвитку та саморуху особистості, ідеї керування особистістю власним психічним розвитком у парадигмі особистісної ефективності
Ключові слова: особистість, розвиток, саморозвиток, саморух, особистісна ефективність, генеза, освітній простір

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 187-194 (pdf)


 

УДК: 159.9:378-051

Дубчак Г.М.
Дубчак Галина Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент, докторант Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Психологічні особливості прояву cтресостійкості студентів


У статті викладено результати емпіричного дослідження особливостей стресостійкості студентів вищих та середніх навчальних закладів. Проаналізовано особливості психічної напруги, індекс ресурсності, оцінки втрат і надбань персональних ресурсів та специфіку цих проявів у студентів. З’ясовано, що для сучасних студентів характерним є високий та середній рівень оцінки персональних ресурсів: середня оцінка персональних надбань є істотно вищою, ніж оцінка втрат. У дівчат рівень психічної напруги є істотно вищим, ніж у хлопців. Виявлено істотну залежність між статтю та оцінками персональних втрат; статтю та рівнем ресурсності студентів; рівнем психічної напруги і показниками ресурсності студентів
Ключові слова: професійна підготовка, студенти, стрес, стресостійкість, рівень психічного напруження, персональні ресурси, оцінки втрат і надбань персональних ресурсів

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 195-202 (pdf)


 

УДК: 159.9:316.77,159.9:37.015.3

Дуткевич Т.В.
Дуткевич Тетяна Вікторівна, кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології освіти Кам᾽янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам᾽янець-Подільський, Україна

Мова статті: українська

Морально-ціннісна спрямованість як складова усвідомлення міжособистісних конфліктів майбутніми педагогами


Розкрито показники морально-ціннісної спрямованості усвідомлення міжособистісних конфліктів майбутніми педагогами (співвідношення егоїстичних і гуманістичних цінностей, їх стійкість, прагнення до злагоди з товаришами і толерантність). Показано, що для усвідомлення міжособистісного конфлікту важливою є здатність майбутнього педагога робити гуманістично орієнтовані вибори, виступати на захист духовних цінностей, відстоювати їх у конфліктних ситуаціях, вирішувати проблемні комунікативні ситуації виходячи з інтересів дитини, чітко розмежовувати випадки можливих компромісів і твердої непохитності. Отримано дані про те, що значна частина (близько третини) майбутніх учителів мають низький рівень досліджуваної спрямованості, чим засвідчено необхідність розроблення відповідного формувального експерименту
Ключові слова: цінність, спрямованість, усвідомлення, міжособистісний конфлікт, толерантність, егоїстичні і гуманістичні цінності

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 202-208 (pdf)


 

УДК: 159.9.876

Зброжик Є.В.
Зброжик Є.В., науковий кореспондент Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Особливості медико-психологічної корекції жінок, які народили недоношених дітей


В статті розглядаються засади організації психокорекційної допомоги жінкам, які народили недоношених дітей. Автор акцентує увагу на тому, що дослідження перинатальної психологіїї доводять необхідність гармонійного контакту матері та дитини і розглядають цю діаду як єдину соціо-біологічну систему. Автором запропонована система психо-фізичної реабілітації, в якій мати та дитина є лікувальними факторами один для одного на тлі застосування індивідуалізованих лікувально-відновлювальних комплексів. Встановлено, що рання реабілітація новонароджених підвищує ефективність заходів виходжування недоношених дітей
Ключові слова: пологи, недоношена дитина, психокорекція матерів, біосоціальна система «мати-дитина»

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 208-213 (pdf)


 

УДК: 159.943+355

Іванова О.А.
Іванова Олена Анатоліївана, здобувач кафедри суспільних наук Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Модель саморегуляції поведінки жінок-військовослужбовців


В статті розглянуто сутність та структуру саморегуляції поведінки жінок-військовослужбовців як зовнішню мимовільну та внутрішню довільну цілеспрямовану активність людини з багаторівневою детермінацією. Вона включає в себе різні сфери психічної організації людини у їх поліфункціональній цілісній взаємодії відповідно до умов діяльності, з розрахунку раціонального й ефективного використання наявних психічних ресурсів. Розроблено структурно-функціональну модель саморегуляції поведінки жінок-військовослужбовців, в якій представлені види, форми, рівні, механізми та поведінкові прояви, встановлено взаємозв’язок механізмів саморегуляції поведінки з відповідними психологічних характеристиками
Ключові слова: поведінка, саморегуляція, механізми саморегуляції, модель саморегуляції, жінки-військовослужбовці

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 213-222 (pdf)


 

УДК: 925: 159.923

Івашкевич Е.З.
Івашкевич Едуард Зенонович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне, Україна.

Мова статті: українська

Невербальні підходи щодо вимірювання соціального інтелекту особистості та структура соціального інтелекту педагога


В статті охарактеризовано невербальні підходи щодо вимірювання соціального інтелекту. Запропоновано та описано авторську концепцію соціального інтелекту педагога. Зазначено, що соціальний інтелект педагога вміщує три підструктури: когнітивну, мнемічну та емпатійну тощо. Наголошено, що когнітивна підструктура соціального інтелекту включає в себе сукупність досить стійких знань, оцінок, правил інтерпретації подій, поведінки людей, їх взаємовідносин і т.д. на основі сформованої системи інтерпретацій на мікроструктурному і макроструктурному рівнях. В статті зазначено, що мнемічна складова соціального інтелекту педагога характеризує наявність у індивіда здатності до інтерпретації явищ, подій життя, поведінки інших людей і свого власного як суб’єкта цих подій. Вказано, що емпатійна складова соціального інтелекту більшою мірою залежить від того, яку форму поведінки педагог обирає в якості пріоритетної
Ключові слова: інтелект, соціальний інтелект, невербальні підходи, когнітивна, мнемічна та емпатійна підструктури соціального інтелекту

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 222-231 (pdf)


 

УДК: 159.920.7:[965-12]

Івашкевич І.В.
Івашкевич Ірина Владиславівна, пошукувач кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне, Україна.

Мова статті: українська

Особливості юридичної діяльності та структура професійної компетентності фахівця


В статті на основі теоретичного аналізу наукової літератури узагальнено основні характеристики юридичної діяльності. Виокремлено особливості професійної діяльності юриста. Запропоновано власне визначення професійної компетентності фахівця юридичної сфери діяльності, розкрито її структуру тощо. Зазначено, що професійна компетентність майбутнього юриста є особистісним новоутворенням особистості студента, що структурно складається з компонентів, які, у свою чергу, вміщують складові, що у своїй сукупності визначають певну психологічну категорію, яка так чи інакше детермінує становлення професійної компетентності фахівця. Наголошено, що професійна компетентність юриста складається із таких компонентів: 1) мотиваційно-цільовий компонент; 2) когнітивний компонент; 3) соціальний компонент; 4) аксіологічний компонент; 5) аутопсихологічний компонент
Ключові слова: професійна компетентність, мотиваційно-цільовий компонент, когнітивний компонент, соціальний компонент, аксіологічний компонент, аутопсихологічний компонент

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 231-241 (pdf)


 

УДК: 159.923.32

Казібекова В.Ф.
Казібекова Вікторія Федорівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Херсонського державного університету, м. Херсон, Україна.

Мова статті: українська

Динаміка цінності материнства у жінок


У статті викладені результати дослідження динаміки цінності материнства у студенток, вагітних жінок, які очікують на первістка, та жінок-матерів. Визначено, що зростає усвідомлення змісту ролі і функцій матері, а також цінності материнства для жінки від першої (студентки) до третьої (жінки-мами) групи. З’ясовано, що спостерігається зміщення акценту значущості з професійної реалізації (у студенток) на індивідуально-особистісну реалізацію (у жінок-матерів). Доведено, що всі цінності, установки і реакції, які стосуються виховання дитини, забезпечення надійних і сприятливих для її розвитку умов, сприймаються як більш важливі і оцінюються вище жінками-матерями
Ключові слова: цінність, материнство, динаміка, напрями дослідження материнства, усвідомлення материнства

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 241-250 (pdf)


 

УДК: 159.923:392.3

Капустюк О. М.
Капустюк Олена Миколаївна, кандидат психологічних наук (доктор філософії), старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії психології навчання Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Суб’єкт сімейних відносин та його індивідуальний психологічний простір


Стаття передбачає аналіз теорій особистісного простору як предмета наукового аналізу; уявлень про принципи побудови та кордони особистісного психологічного простору на різних етапах життєвого циклу сімейних відносин (дошлюбний, молодят і етап сімейних відносин з маленькими дітьми) та проблеми домінування-підпорядкування як одного з аспектів модифікації психологічного простору особистості в системі сімейних відносин
Ключові слова: індивідуальне психологічне простір, сімейні відносини, домінування-підпорядкування, межі «Я»

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 250-258 (pdf)


 

УДК: 159.9

Кармалюк С.П.
Кармалюк Сергій Павлович, кандидат історичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи з ГоіВ Буковинського державного фінансово-економічного університету, м. Чернівці, Україна.

Мова статті: українська

Реалізація молодіжної політики в Україні в сучасних умовах: соціально-психологічні та регіональні аспекти


Найвідчутнішою для молоді державна політика є на регіональному рівні, де безпосередньо вирішується більшість її проблем, створюються необхідні умови для соціального становлення та розвитку юнаків і дівчат. Саме вивчення даного питання, а також механізмів залучення молодого покоління до процесів соціалізації, її громадянського становлення на регіональному рівні присвячене дане дослідження. Нині державна молодіжна політика є принципово відмінною порівняно з політикою попередніх часів, і здійснюється за нових умов, тобто є новим явищем у житті українського суспільства, що залишає її відкритою темою сучасної соціально-психологічної та політичної науки
Ключові слова: молодіжна політика, регіональна влада, соціалізація

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 258-267 (pdf)


 

УДК: 159.992.923

Кириленко Т.С., Юрчинська Г.К.
Кириленко Таїса Сергіївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.
Юрчинська Ганна Кирилівнa, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Самопізнання особистості в аспекті професійного та духовного вигорання


Стаття присвячена теоретичному аналізу особливостей самопізнання як системного психічного явища і як інструментарію у вивченні професійного та духовного вигорання особистості. Представлено психологічний зміст самопізнання, його об’єкту – професійного і духовного вигорання – та методичні прийоми їх вивчення: прийом творчої драматики в психодрамі та прийом самоаналізу життєвих категорій в межах екзистенціального підходу
Ключові слова: самопізнання, професійне вигорання, духовне вигорання, психодрама, екзистенціальний аналіз

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 267-277 (pdf)


 

УДК: 159.91

Клименко В.В.

Мова статті: українська

Психофізіологічні ресурси духовності особистості


Обмін енергії, речовин з довкіллям і генерація інформації соціуму відбивається в психіці людини живими сигналами, двобічні зв’язки з їх джерелами будують образ більш менш адекватний предмету, але без матерії. У стосунках з предметом він через почуття відкриває людині свої джерела енергії (гнозис - задачі і проблеми), єдність добра і зла (моральне і аморальне) і потоки енергії та інформації естетичними впливами. У кожному почутті всі три, працюють разом і залежать від ситуації. Думка тричленна композиція: підмет, присудок і зв'язування. Зв’язка поєднує у їх у судження: речення - думка у мовній оболонці. Акт думки - мовна і психічна одиниця супроводжується почуттями, незалежна від мови і за змістом є або образ, або поняття. Слово може позначати різнорідні предмети. Поняття – система думок (суджень), розуміння справжнього предмета, а не примари. Утворити поняття - згорнути у нього систему суджень; визначити поняття - розгорнути його судженнями. Символ - мовна структура (синтез думок, почуттів та образів) - інформаційно-енергетичне утворення, конструює і породжує в людини нескінченні вияви предмета й регулює дії та вчинки, посередник між таємними глибинами духу й дійсністю. Ноосфера – опанована частина логосу механізмами психе: рослинним – перетворенням не живого на живе; тваринним – збереження гармонії природи і власного благополуччя; поетичним - перетворює живе - почуття, думки і образи – на духовне. Дух створює душу з цеглин ноосфери
Ключові слова: духовність, образ, почуття, думка, поняття, символ

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 277-292 (pdf)


 

УДК: 159.938

Кокун О.М.
Кокун Олег Матвійович, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-інноваційної роботи Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Загальні чинники професійного самоздійснення особистості


В статті викладено результати емпіричних досліджень, спрямованих на визначення загальних чинників професійного самоздійснення особистості. Найбільш вираженими чинниками виявилися рівень задоволеності змістом власної професійної діяльності, стан здоров’я та 5 шкал самоактуалізаційного тесту: контактності, сензитивності до себе, компетентності в часі, креативності та самоприйняття. До другої групи чинників ввійшли показники комунікативних та організаційних здібностей, «ступінь задоволеності своєю професією і роботою» та «рівень професійної самоефективності»
Ключові слова: самоздійснення, професійне самоздійснення, професійне становлення, чинники самоздійснення, фахівці

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 292-301 (pdf)


 

УДК: 159.9.016.3

Кондратенко Л.О.
Кондратенко Лариса Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії психодіагностики та науково-психологічної інформації Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Розвиток поглядів на сутність терміну ""психологічний механізм"" у вітчизняній психології ХХ століття


В статті аналізуються особливості розвитку поглядів на сутність терміну ""психологічний механізм"" у вітчизняній психології ХХ століття. Показано, що розвиток психології у цілому, та поглядів на сутність психологічного механізму зокрема, значний період часу визначався політичними впливами на науку. Починаючи з 30-х років і до середини 60-х років ХХ століття визнавалось існування лише фізіологічних механізмів психічних явищ. Лише в останнє тридцятиріччя минуло століття почався активний пошук суто психологічних механізмів, однак єдиного підходу до визначення цього поняття знайдено не було, хоча здійснені дослідження сприяли розвитку понятійного апарату психології та розв'язанню складних методологічних проблем
Ключові слова: психологічний механізм, історія психології, понятійний апарат науки, методологія

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 301-308 (pdf)


 

УДК: 159.9

Корніяка О.М., Гомонюк В.О.
Корніяка Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, головний науковий співробітник лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Гомонюк Володимир Олександрович, науковий співробітник лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, Україна.

Мова статті: українська

Психологія професійного самоздійснення викладача вищої школи


В статті представлено розуміння сутності професійного самоздійснення фахівця-соціонома. Розкрито найважливіші характеристики викладача вищої школи як суб’єкта науково-педагогічної діяльності та професійного самоздійснення. Показано значення професійного спілкування („інтелектуальної” комунікації) та його інструмента - комунікативної компетентності для успішного здійснення викладачем вищої школи своєї науково-педагогічної діяльності
Ключові слова: професійне самоздійснення, особистісне самоздійснення, комунікативна компетентність, креативність, ініціативність, рефлексивність, фахівець науково-педагогічного профілю

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 308-319 (pdf)


 

УДК: 316.612

Корчакова Н.В.
Корчакова Наталія Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент, докторант Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Розвиток тривалих форм просоціальної поведінки у період пізньої зрілості


Висвітлюються питання присутності у життєдіяльності людей похилого віку особливого різновиду тривалих форм просоціальної поведінки – волонтерства. Обговорюється актуальність дослідження проблеми, значення волонтерської діяльності для фізичного і психічного благополуччя особистості, роль просоціальної діяльності у формуванні нових життєвих стратегій, змін у ментальній моделі світосприйняття та пошуку сенсу життя у період пізньої зрілості. Презентується міжнародний досвід психологічного аналізу волонтерства людей похилого віку, вікові особливості ставлення до тривалих форм просоціальної поведінки та особливості її реалізації
Ключові слова: пізня зрілість, волонтерство, просоціальна поведінка, тривалі форми допомоги, ідентичність

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 319-326 (pdf)


 

УДК: 159.9

Крайніков Е.В., Прокопович Є.М., Трутенко Н.А.
Крайніков Едуард Владиславович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології розвитку факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.
Прокопович Євгеній Михайлович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри психології розвитку факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.
Трутенко Наталія Андріївна, психолог, Київ, Україна.

Мова статті: українська

Особливості образу власного тіла у жінок з різними типами ранньої прихильності


Статтю присвячено дослідженню впливу типу ранньої прихильності на формування образу власного тіла в жінок. Проведене нами емпіричне дослідження показало, що на формування образу тіла перший і найважливіший вплив мають відносини з матір'ю, їхня якість і глибина. Вони також визначають рівень самоставлення дитини в майбутньому, що також впливає на образ її тіла. Надалі факторами, які коригують образ тіла людини, будуть очікування і ставлення до образу її тіла значущих для неї осіб, характер відносин з якими також визначається внутрішньої робочою моделлю прихильності індивіда. Отримані дані покладено в основу рекомендацій щодо корекційної роботи із відповідною категорією клієнтів
Ключові слова: образ тіла, прихильність, самоставлення, відношення із матір’ю, аутосимпатія, перфекціонізм, інтерес до себе

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 326-334 (pdf)


 

УДК: 159.923

Купрєєва О.І.
Купрєєва Ольга Іллівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Копінг-стратегії як ресурси психологічної стійкості студентів з інвалідністю


У статті викладено результати дослідження, спрямованого на виявлення специфіки копінг-стратегій студентів з інвалідністю. Здійснено порівняльних аналіз копінг-стратегій студентів з інвалідністю та здорових студентів. Виявлено, що найбільш вираженою копінг-стратегією студентів з інвалідністю є захисний самоконтроль. Досліджено взаємозв’язок копінг-стратегій студентів з особистісними характеристиками: життєстійкістю, самоставленням та смисложиттєвими орієнтаціями
Ключові слова: копінг-стратегії, життєстійкість, самоставлення, смисложиттєві орієнтації, ресурси особистості, студенти з інвалідністю

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 335-343 (pdf)


 

УДК: 159.923.2

Литвиненко І.С., Чугуєва І.Є.
Литвиненко Ірина Сергіївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та загальної психології факультету дошкільної та початкової освіти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв, Україна.
Чугуєва Інна Євгенівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та загальної психології факультету дошкільної та початкової освіти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв, Україна.

Мова статті: українська

Розвиток патріотизму як компонент професійної підготовки майбутніх практикуючих психологів


Стаття присвячена одній з нагальних проблем сучасного українського суспільства в цілому і української освіти, зокрема – патріотичному вихованню студентської молоді. Формування патріотизму у майбутніх фахових «знавців людської душі» має бути стрижнем усієї навчально-виховної роботи, застосовуючи особистісно-орієнтований підхід. Одним з ефективних шляхів формування у студентів-психологів патріотизму, як цінності є нарощування духовної складової особистості. Практичні результати розвитку патріотизму засвідчують, що системний підхід до організації та проведення позанавчальної патріотичної роботи сприяє формуванню у студентів-психологів почуття єдності з українським народом, розвитку національної самосвідомості, прояву духовних інтенцій
Ключові слова: патріот, патріотизм, національна самосвідомість, вчинок, студентська молодь, професійна підготовка

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 343-350 (pdf)


 

УДК: 159.9

Мельничук О.Б.
Мельничук Оксана Богданівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри галузевої психології та психології управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Професійний інтелект та духовний розвиток особистості майбутнього фахівця соціальної сфери


В статті проаналізовано феномен професійного інтелекту як підґрунтя духовного розвитку особистості майбутніх фахівців соціальної сфери. Досліджено феномен духовності особистості з позицій сучасного наукового знання. Показано, що духовність включає в себе систему інтегрованих особливостей різних сфер особистості: когнітивно-інтелектуальної, емоційно-почуттєвої, мотиваційної, вольової, поведінкової, екзистенційної тощо. Розкрито роль професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери як основи внутрішніх духовних інстанцій, що визначатимуть особливості професійної діяльності з різними категоріями клієнтів на засадах моральності, гуманізму та ін. Визначено компоненти професійного інтелекту та умови його становлення, що забезпечують духовний розвиток особистості майбутніх фахівців соціальної сфери в процесі вузівської підготовки
Ключові слова: професійний інтелект, професійний інтелект майбутніх фахівців соціальної сфери, духовність особистості, духовні цінності, духовні ціннісні орієнтації, духовний розвиток особистості, формування духовних цінностей майбутніх фахівців соціальної сфери, духовний розвиток особистості майбутнього фахівця соціальної сфери

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 350-357 (pdf)


 

УДК: 159.923.5

Музика О.Л.
Музика Олександр Леонідович, кандидат психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології обдарованості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, Україна.

Мова статті: українська

Духовність обдарованої особистості: суб’єктно-ціннісний підхід до дослідження


У статті зроблено спробу операціоналізації поняття «духовність» з позицій суб’єктно-ціннісного аналізу. Як операціональні дескриптори розглядаються особистісні цінності – уявлення людини про соціальні рамки та індивідуальні інструментальні можливості задоволення особистісних потреб. Суб’єктно-ціннісний тип саморегуляції, що притаманний обдарованій особистості, визначає й особливості її духовних інтенцій. Вони вирізняються високими стандартами, спрямованістю на загальнолюдські цінності, внутрішньою детермінованістю та дієвістю
Ключові слова: обдарована особистість, суб’єктно-ціннісний аналіз, особистісні цінності, духовні цінності

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 357-367 (pdf)


 

УДК: 159.938

Павленко Т.В.
Павленко Тетяна Валеріївна, аспірантка Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Київ, Україна.

Мова статті: українська

Основні психологічні підходи визначення поняття «комунікація»


У статті розкрито актуальність та важливість комунікації в житті особистості. Проаналізовано зміст поняття «комунікація» та проведено його порівняння з поняттям «спілкування», визначено основні структурні компоненти вивчено комунікаційного процесу, його основні характеристики та значення комунікації у житті, а також вивчено основні підходи до вивчення комунікації у психологічній літературі
Ключові слова: комунікація, здібності, спілкування, комунікативна діяльність, підходи, структура спілкування

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 368-376 (pdf)


 

УДК: 159.9

Павлюк М.М.
Павлюк Марія Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології МАУП, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Компоненти самостійності майбутніх фахівців


У статті розглянуто компоненти самостійності майбутніх фахівців, що представляють собою різні рівні вираженості суб’єктності, які характеризуються поєднаннями особливостей емоційної, когнітивної, мотиваційної та вольової сфер. Висвітлено феномен самостійності, в якому найбільш яскраво виявляються суб’єктні характеристики людини, складові її активності, що визначають особливості її дій і вчинків, відносин і спілкування, діяльності та поведінки, інших форм активності і в цілому життєдіяльність людини. Підкреслюється необхідність вивчення компонентів самостійності, із урахувуванням принципів системності та цілісності психіки людини і розглядати виділені компоненти в їх взаємозв'язку як складові системи. Обґрунтовується системність самостійності, що визначається, з одного боку внутрішньою організацією і взаємозв'язками структурних компонентів, а з іншого боку тим, що самостійність, адаптивність і особистісна безпорадність визначають рівень суб'єктності, який реалізується в специфічній активності суб'єкта
Ключові слова: компоненти самостійності, активність, самостійність, симптомокомплекс, суб’єктність

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 376-384 (pdf)


 

УДК: 159.923.2

Панфілов Д.А.
Панфілов Дмитро Анатолійович, аспірант Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Екзистенційні даності як регулятори поведінки особистості у ситуації конфлікту


В статті розглядаються екзистенційні даності як регулятори поведінки особистості в ситуації конфлікту. Розкрито сутність основних екзистенційних даностей: смерті, ізоляції, абсурдності буття, свободи, відповідальності, вибору, сенсу буття, близькості. Визначено, що кожна з екзистенційних даностей викликає у особистості екзистенційну тривогу. Конфронтація з екзистенційними даностями активує захисні механізми. Представлено основні захисні механізми особистості, що перешкоджають усвідомленню екзистенційної даності. Зазначено, що екзистенційні даності мають специфічні для них захисні механізми. Аналізуються особливості поведінки особистості, що виявляються під впливом захисних механізмів у процесі усвідомлення екзистенційних даностей
Ключові слова: екзистенційні даності, конфлікт, екзистенційна тривога, смерть, ізоляція, абсурд, модус буття

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 384-393 (pdf)


 

УДК: 159. 923. 2

Пенькова О.І.
Пенькова Олена Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії психології особистості імені П.Р.Чамати Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Психологічні аспекти самореалізації особистості


Виходячи з проведенного аналізу літературних джерел, можна констатувати, що самореалізація особистості – це усвідомлене, цілеспрямоване планування, побудова й перетворення суб'єктом власних дій і вчинків відповідно до особистісно значущих цілей, актуальних потреб. Завдяки складності даного феномена, у науковій літературі існують підходи, у яких чітко представлені автентичні методологічні конструкти, концепції, дослідні методи для пізнання особливої сфери розвитку людини в онтогенезі
Ключові слова: особистість, самореалізація, самодетермінація, рефлексія, поведінка, цінності

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 393-399 (pdf)


 

УДК: 159.9.072.432

Петренко І.В.
Петренко Ірина Володимирівна, кандидат психологічних наук, cтарший науковий співробітник лабораторії психології спілкування Інститутy соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Розкриття суб’єктами спілкування авторської інтенційності у процесі діалогічної взаємодії


Стаття присвячена розкриттю сутності принципу діалогічної партиціпації, згідно з яким діалог розглядається з урахуванням його когнітивної, інтенційної й прагматичної складових. Показано, що основною функцією діалогу є виявлення суб’єктами спілкування власної інтенційності, розуміння поставлених перед ними проблем і способів їх вирішення. Запропоновано типологію авторської інтенційності та виокремлено такі особливості комунікативних інтенцій, що визначають особливості становлення соціального діалогу в освітньому середовищі. Обґрунтовано доцільність використання технології SWOT-аналізу для конструювання форм діалогу, що забезпечують ефективну комунікативну взаємодію між суб’єктами у просторі освіти
Ключові слова: діалог, партнерство, авторська інтенційність, комунікативна взаємодія, діалогічна партиціпація

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 399-406 (pdf)


 

УДК: 159.9.316.6

Питлюк-Смеречинська О.Д.
Питлюк-Смеречинська Олександра Дмитрівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії мистецтва Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Особливості формування механізмів психологічної залежності від комп`ютерних ігор


В статті розкрито психологічні особливості особистості залежної від комп’ютерних ігор. Висвітлено різноманітні шляхи розв’язання проблеми первинної та вторинної профілактики адиктивної ігрової поведінки. Описуються чотири стадії розвитку психологічної залежності від комп'ютерних ігор, кожна з яких має свою специфіку та динаміку. Розглянуто механізми формування ігрової залежності, засновані на неусвідомлюваних прагненнях і потребах. Висвітлено результати дослідження механізмів формування ігрової комп’ютерної залежності молоді. Запропоновано рекомендації щодо первинної та вторинної профілактики комп’ютерної залежності
Ключові слова: ігрова комп’ютерна залежність, стадії розвитку психологічної залежності, мотивація ігрової поведінки, механізм формування ігрової залежності, профілактика залежності

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 406-414 (pdf)


 

УДК: 159.9

Пірен М.І.
Пірен Марія Іванівна, доктор соціологічних наук, завідувач кафедри соціальної роботи та кадрової політики Буковинського державного фінансово-економічного університету, заслужений діяч науки і техніки.

Мова статті: українська

Шляхи впровадження європейських цінностей у кадрову політику управлінської культури в сучасному українському суспільстві: соціо-психологічний підхід


У статті зроблено аналіз проблем, що запотребвані змінами в Україні на вектор єврпейського розвитку й змінами психології політико-владної еліти та українського народу на психологію державного народу. Україна отримала незалежність, постало питання загальнонаціонального порядку – побудувати незалежну, самостійну державу на основі європейських цінностей демократичного типу. Проблеми модернізації держави та утвердження громадянського суспільства не можуть бути реалізовані без демократизації сучасної кадрової політики в системі управлінської культури
Ключові слова: Європейські цінності, політико-владна еліта, демократія, кадри, світоглядні засади, еліта, поліетнічне суспільство, управління, кадрова політика, громадянськість, психологічні установки

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 414-420 (pdf)


 

УДК: 316.6/.47:159.923.2

Попович І.С.
Попович Ігор Степанович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського державного університету, м. Херсон, Україна.

Мова статті: українська

Психологічний аналіз структурно-функціональної моделі соціальних очікувань особистості


У статті здійснено психологічний аналіз та побудовано структурно-функціональну модель соціальних очікувань особистості. Реалізовано системний підхід до вивчення соціальних очікувань особистості, яким передбачено виокремлення трьох складових: соціально-психологічних особливостей обізнаності особистості про передбачуваний перебіг подій, соціально-психологічних особливостей очікуваного ставлення особистості до учасників міжособистісної взаємодії та соціально-психологічних особливостей регуляції особистістю очікуваних результатів діяльності. Розкрито сутність та психологічні змістові особливості всіх складових моделі, їх взаємозв’язок зі структурними елементами. Виокремлено такі функції структурно-функціональної моделі соціальних очікувань особистості: реконструювальна, описова, вимірювальна, гносеологічна, інтерпретаційна, прогнозувальна, репрезентативна, критеріальна, евристична, констатувальна
Ключові слова: соціальні очікування особистості, структурно-функціональна модель, моделювання, об’єкт очікувань, предмет очікувань, модель очікуваного майбутнього

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 420-431 (pdf)


 

УДК: 159.9

Прокопович Є.М., Лаптєва Г.Р.
Лаптєва Галина Романівна, аспірант кафедри психології розвитку факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Мова статті: українська

Дослідження духовної самореалізації майбутніх психологів


Стаття присвячена дослідженню духовної самореалізації майбутніх психологів. Висвітлюються дані дослідження та аналіз результатів дослідження духовної самореалізації студентів майбутніх психологів. Розглянуто рівень сформованості духовного потенціалу особистості студентів третього курсу факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка, наведені результати аналізу складових елементів духовного потенціалу особистості як компоненту духовної самореалізації
Ключові слова: духовність, духовна самореалізація, духовний потенціал, студенти-психологи

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 431-437 (pdf)


 

УДК: 159.9.075

Пугачов Д.Л.
Пугачов Дмитро Леонідович, аспірант Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Проблеми формування духовності та самореалізації особистості підлітків у новій соціальній парадигмі


У тексті даної статті було зроблено спробу визначити та оцінити ті загрози, які може нести для формування духовного орієнтиру сучасних підлітків нова соціальна парадигма - віртуалізація міжособистісного спілкування, втеча у віртуальний світ та зміни в сприйнятті звичних речей за допомогою маніпулювання в засобах масової інформації та Інтернет. Було наведено приклади свідомої відмови від виконання своїх гендерних ролей у такій технологічно та економічно розвиненій країні, як Японія. Критиці і додаткової оцінки піддано прийняте в багатьох країнах ставлення до виховання дітей в ЛГБТ сім'ях. Окрім цього, в тексті статті було порушено такі теми, як цілеспрямований наступ на анонімність та свободу в мережі Інтернет
Ключові слова: Інтернет, духовність, самореалізація, гендерні ролі, ціннісні орієнтації

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 437-445 (pdf)


 

УДК: 159.9

Ліуда Радзевісіен, Вайда Алекнавичуйте-Аблонське, Агне SСавенковіне, Ілона Добровольськіте, Ліна Мілюйніне

Мова статті: українська

Вплив іпотерапії на осіб після коми


Це дослідження було засноване на вивченні конкретного випадку. Оцінювалися зміни балансу м'язів тулуба, рухливість тіла під час іпотерапії сесій, зокрема таких заходів, як дотик
Ключові слова: Пробудження після коми, м'язи тулуба, функціональна рухливість, іпотерапія

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 445-453 (pdf)


 

УДК: 159.923.32

Савелюк Н.М.
Савелюк Наталія Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент, докторант Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Кременець, Україна.

Мова статті: українська

Психологічні типи розуміння молитви «Отче наш»


У статті здійснюється стислий огляд теоретичних напрацювань у галузі психології молитви й описуються результати авторського емпіричного дослідження. Констатується, що у сучасних виданнях, присвячених психології релігії, молитва найчастіше визначається як звернення віруючих до Бога, надприродних сил, святих із проханнями, подяками, уславленнями. Через застосування авторської методики емпірично виокремлено й описано 12 основних психологічних типів розуміння молитви «Отче наш»: «раціональний», «раціонально-перцептивний», «раціонально-метафоричний», «раціонально-ціннісний», «раціонально-критичний», «емоційно-ціннісний», «емоційно-метафоричний», «перцептивно-метафоричний», «перцептивно-ціннісний», «ціннісно-метафоричний», «інтуїтивно-синкретичний» та «суперечливий»
Ключові слова: молитва, молитва «Отче наш», розуміння, мислення, емоції, перцепція, інтуїція, цінності, метафора

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 453-460 (pdf)


 

УДК: 154.4:351.745.5+158

Савченко А.В.
Савченко Анна Володимирівна – здобувач лабораторії психології навчання імені І.О. Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Мова статті: українська

Аналіз психологічних детермінант соціономічних особливостей діяльності судді


У статті розкрити фактори, які визначають успішність реалізації комунікативного компоненту діяльності судді. Стаття присвячена актуальній проблемі аналізу особистості судді у контексті соціономічного змісту професійної діяльності, який відображає засади діяльнісного підходу психології. Метою теоретичного аналізу є з’ясування специфіки співвіднесення діяльнісного та особистісного підходів до вивчення особистості судді на засадах психологічного детермінізму
Ключові слова: детермінізм, особистість, діяльність, суддя, соціономічні професії, діяльність

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 461-467 (pdf)


 

УДК: 159.923:130.122

Савчин М.В.
Савчин Мирослав Васильович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, м. Дрогобич, Україна.

Мова статті: українська

Аналіз здатності особистості вірити у контексті духовної парадигми психології


Аналізуються онтологічні та феноменологічні прояви здатності особистості вірити. Характеризується сутність духовної сфери особистості в контексті духовної парадигми психології, описується феноменологія духу як її центру, дається визначення здатності особистості. Викладається сутність віри трансцендентної природи та її сфери праву у відкритті людиною Бога в собі, діалозі з Богом, любові до Бога, обожненні людини. Викладаються відмінності трансцендентної віри від віри людського розуму та науки, наслідки цього типу віри для зцілення та гармонійності особистості. Констатуються відмінності між сильною та слабкою вірою, описується динаміка віри та її причини, відмінності між вірою та релігійним почуттям. Констатується, що умовами сильної віри є смиренність особистості, уважність до свого духовного стану, уникнення плотських задоволень і взаємодії з антидуховними силами
Ключові слова: дух, духовність, динаміка віри, духовна парадигма, особистість, сильна віра, слабка віра, трансцендентна віра

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 468-476 (pdf)


 

УДК: 159.923

Сердюк Л.З., Іваннікова Г.В.
Сердюк Людмила Захарівна, доктор психологічних наук, завідувач лабораторії психології особистості ім. П.Р.Чамати Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, Україна.
Іваннікова Ганна василівна, старший викладач кафедри психології Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Київ, Україна.

Мова статті: українська

Психологічне благополучччя як чинник соціальної безпеки особистості


У статті розглядається феномен психологічного благополуччя особистості як інтегрального по відношенню до неї утворення, що виражається в ступені спрямованості людини на реалізацію основних компонентів свого позитивного функціонування, а також міра реалізованості цієї спрямованості, що суб'єктивно сприймається як задоволеність собою і власним життям, що, у свою чергу, є внутрішнім ресурсом особистості і найважливішим чинником її соціальний безпеки. Нестабільність і складність соціально-економічних умов розвитку особистості ставить по загрозу забезпечення її соціальної безпеки як необхідної умови повноцінного розвитку її життєвих сил, трудових і духовних здібностей, професійної і особистісної самореалізації.
Ключові слова: соціальна безпека особистості, психологічне благополуччя, внутрішній ресурс особистості, особистісний потенціал

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 477-484 (pdf)


 

УДК: 159:301

Спірідонов С.В.

Мова статті: українська

Психоаналітичні теорії внутрішніх конфліктів


Глибока криза, яку переживає країна, складна соціально-економічна і політична ситуація зумовлюють докорінні перетворення що відбуваються у психічному житті людей, зокрема впливають на виникнення складних протиріч у внутрішньому світі людини. Тому актуальності набуває дослідження проблеми внутрішньо-особистісних конфліктів у психоаналітичних теоріях. У статті розглядаються питання сутності внутрішньо-особистісних конфліктів основних психоаналітичних напрямків у теоріях особистості. Розкривається вплив структур Воно, Я, Зверх Я за Зігмундом Фрейдом, комплекса неповноцінності за Альфредом Адлером, базальної тривожності за Карен Хорні, регресу психіки на більш низькі рівні свідомості за Карлом Гюстафом Юнгом, психосоціальних криз за Еріком Еріксоном на виникнення внутрішньо-особистісних конфліктів
Ключові слова: внутрішньо-особистісний конфлікт, психоаналітичні теорії, Воно, Я, Зверх Я, комплекс неповноцінності, базальна тривожність, психосоціальні кризи

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 484-496 (pdf)


 

УДК: 159.9. 01

Тавровецька Н.І.
Тавровецька Наталія Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри практичної психології Херсонського державного університету, м. Херсон, Україна.

Мова статті: українська

Структурні складові характеристики життєвого шляху особистості


В статті автор розглядає структурні характеристики життєвого шляху особистості, як фундаментальної категорії психології особистості. У аналізі теоретико-емпіричних підходів категорія життєвого шляху конкретизується в таких психологічних феноменах, як: життєві цілі, життєві події, життєві стратегії, життєві ситуації, життєві позиції, життєві програми та життєві домагання. В результаті огляду сучасних підходів щодо визначення життєвого шляху, у статті зазначена необхідність розглядати його як складну, системно-понятійну, багатомірну категорію, що передбачає розкриття індивідуальності людини у структурних характеристиках життя
Ключові слова: життєвий шлях, життєва стратегія, життєві цілі, життєві домагання, життєві позиції, життєві ситуації

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 496-506 (pdf)


 

УДК: 159.942

Терещук А.Д.
Терещук Ангеліна Дмитрівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний співробітник Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Емоційний аспект поведінки особистості в умовах кризових викликів сучасності


У статті висвітлено основні напрямки та особливості дослідження емоцій на різних етапах подолання кризової ситуації. Визначено, що кризові періоди розвитку особистості можуть бути одним з визначальних чинників розвитку емоційної поведінки особистості. Проаналізовано сутність та характер прояву негативних емоцій, пов’язаних з виникненням кризових станів. Описано специфіку вивчення особливостей перебігу емоційних процесів і станів та представлено результати аналізу вікових особливостей кризи. Встановлено етапи виходу з кризи при переході на наступний рівень особистісного розвитку. Доведено, що не контрольованість в кризовій ситуації призводить до дрібнення емоційної енергії, спустошення емоційного світу та нездатності протистояти стресовим ситуаціям
Ключові слова: криза, кризові стани, особистість, поведінка, емоції, афективні прояви

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 506-513 (pdf)


 

УДК: 159.938.3:378

Тітова К.В.
Тітова Катерина Валеріївна, магістр психології кафедри загальної психології факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Типологія способів буття людини в умовах актуалізації та подолання страху


У статті встановлено, що з усіх проаналізованих способів буття людини зі страхом найбільш продуктивними виявляються способи на екзистенційному рівні, тобто на рівні сутнісного існування. Оскільки це спонукає людину до власної відповідальності за своє життя і усвідомлення власних переживань, “примушує” до особистісного вибору. Доведено, що залежно від ступені загрози змінюється не лише інтенсивність переживання страху, але і підбираються способи буття з ним. Представлено результати емпіричного дослідження індивідуально – психологічних особливостей переживання страху. Способи ставлення до страху можна розділити на три типи, залежно від комбінацій двох особистісних властивостей: нейротизму та витіснення
Ключові слова: страх, переживання, індивідуально-особистісні особливості, типологія, подолання

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 513-524 (pdf)


 

УДК: 159.922.73 – 053.4

Усик Д.Б.
Усик Дмитро Борисович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології, Інститут педагогіки і психології, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, м. Суми, Україна.

Мова статті: українська

Психологічні особливості саморегуляції поведінки у старшому дошкільному віці (результати експериментального дослідження)


У статті розглядаються результати дослідження саморегуляції поведінки у старших дошкільників. Виокремлено показники саморегуляції поведінки. Визначено структуру методичного комплексу дослідження саморегуляції поведінки у старших дошкільників: поведінковий, когнітивний, темпоральний, емоційний та рефлексивний компоненти. Підібрано діагностичний інструментарій для дослідження таких компонентів саморегуляції як довільність поведінки, типи суб’єктної регуляції поведінки, рівень самооцінки, довільність запам’ятовування, здатність до орієнтації у часі та тривожність. Проаналізовано результати дослідження саморегуляції поведінки. Проведено кореляційний аналіз. Надано виявлені відмінності у показниках саморегуляції старших дошкільників різних статей
Ключові слова: саморегуляція поведінки, тривожність, самооцінка, кореляційний зв'язок, довільність поведінки, автономність суб’єктної регуляції

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 524-533 (pdf)


 

УДК: 378.1:656-052

Чайка О.І.
Чайка Оксана Іванівна, аспірант Української інженерно-педагогічної Академії, м.Харків, Україна.

Мова статті: українська

Суб’єктна самооцінка психофізіологічного ресурсу професійної діяльності диспетчерами управління повітряним рухом


Питання суб’єктної самооцінки психофізіологічного ресурсу диспетчера УПР є актуальною проблемою сьогодення в діяльності диспетчера УПР. Саме від здатності самостійно та адекватно оцінити свої особисті професійні якості залежить надійність на успішність діяльності диспетчера. У цій статті розглядається потенціал професійної надійності. Особлива увага приділяється професійно важливим якостям, які диспетчер може самостійно та адекватно оцінити і які мають суттєво об’єктивне значення для ефективності діяльності. Коректна психофізіологічна підготовка дозволить підвищити здібності до адекватної самооцінки та саморегуляції диспетчерів управління повітряним рухом свого психофізіологічного ресурсу, що, в свою чергу, забезпечить професійну надійність в нестандартних умовах
Ключові слова: надійність професійної діяльності, пам'ять, увага, оперативне мислення, психоемоційна стійкість, самооцінка

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 533-540 (pdf)


 

УДК: 159.9.01

Чиханцова О.А.
Чиханцова Олена Анатоліївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Духовність як ресурс розвитку життєстійкості особистості


Стаття присвячена дослідженню взаємозв’язку життєстійкості та духовності. Розглянуто особливість понять «життєстійкість» та «духовність». Проаналізовано сучасні теоретичні підходи до визначення сутності поняття «життєстійкість». Розглянуто феномен духовності як ресурс розвитку життєстійкості особистості. Визначено, що життєстійкість пов’язана з формуванням більш глибоких ціннісних орієнтацій, які пов’язані з реаліями сьогодення та проаналізовано взаємозв’язок життєстійкості з особистісними цінностями та духовністю особистості
Ключові слова: життєстійкість особистості, духовність, психічне здоров’я

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 540-547 (pdf)


 

УДК: 159.9

Шамич О.М.
Шамич Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри реабілітації Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Київ, Україна.

Мова статті: українська

Психологічні особливості самореалізації людей з інвалідністю в спортивній діяльності


У статті розкрито психологічні особливості самореалізації людей з інвалідністю в сучасному суспільстві як аспект соціальної проблеми інтеграції за принципом «рівний-рівному». Розкрито психологічні можливості спору як діяльності, що створює умови для розвитку особистісного потенціалу та резервів для досягнення життєвих цілей, самовдосконалення та самореалізації. Висвітлено психологічні особливості тренувально-змагального процесу як чинника розвитку особистості в параолімпійському спорті.
Ключові слова: самореалізація, саморозуміння, інвалідність, параолімпійський спорт

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 547-554 (pdf)


 

УДК: 159.922.8: 159.923.2

Шамне А.В.
Шамне Анжеліка Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та вікової психології, ДВНЗ «Криворізький педагогічний інститут», м. Кривий Ріг, Україна.

Мова статті: українська

Дихотомія як спосіб наукового мислення і метод дослідження психосоціального розвитку особистості


У статті розглянуто особливості дихотомічного аналізу як методу дослідження системних явищ у психології. Зміст дихотомій психосоціального розвитку проаналізовано на трьох рівнях аналізу – методологічному, теоретичному і емпіричному. Дихотомії «індивідуальне – соціальне», «детермінація – самодетермінація», «зовнішнє – внутрішнє» фіксують основні протиріччя психосоціального розвитку та відповідають змісту вікових задач отроцтва. Сутність конструктивного психосоціального розвитку полягає в оптимальному розв’язанні функціональних дихотомій «прагнення до переваги – соціальний інтерес», «самоактуалізація – умовні цінності», «детермінація – самовизначення»
Ключові слова: психосоціальний розвиток, особистість, дорослішання, підлітково-юнацький вік, дихотомія, дихотомічний аналіз

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 554-560 (pdf)


 

УДК: 378: 37.06+316.4

Шевченко К.О.
Шевченко Катерина Олександрівна, аспірант Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, Україна

Мова статті: українська

Зв’язок самоефективності педагога та його фасилітативної компетентності


Стаття присвячена проблемі педагогічної самоефективності на її взаємозв’язку із фасилітативною компетентністю вчителя як інтегративною характеристикою, що дозволяє вибудовувати ефективні партнерські стосунки у гуманістичному освітньому просторі. Проаналізовано результати емпіричного дослідження рівня самоефективності майбутніх педагогів – студентів Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
Ключові слова: самоефективність педагога, фасилітативна компетентність, педагогічна фасилітація, самовдосконалення, суб’єкт-суб’єктна взаємодія, фасилітативний вплив

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 561-568 (pdf)


 

УДК: 159.923.2:81’276.2

Широкорадюк Л.А.
Широкородюк Лілія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, м.Тернопіль, Україна.

Мова статті: українська

Лихослів’я як передумова ворожості й упереджених ставлень


У статті розглядається соціально-психологічний феномен лихослів’я як передумови ворожості та як причини й наслідку упереджених ставлень. Доводиться, що використання лихослів’я у мовленні є проявом вербальної агресії, яка провокує міжособистісну, міжнаціональну, ґендерну ворожість, призводить до внутріособистісного конфлікту й особистісної деградації. З’ясовано, що інвективна лексика – це маніфестація цинічного ставлення до подій власного життя і до життя суспільства; що лихослів’я є універсальним засобом знецінення людини, запереченням її можливостей пізнання світу, екзистенційної сутності людини. Інвективна лексика є тим засобом, який нівелює патріотичні почуття, утруднює формування ціннісних громадянських якостей
Ключові слова: лихослів’я, інвективна лексика, вербальна агресія, ворожість, упередженість, етнічний стереотип

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 568-575 (pdf)


 

УДК: 316.0

Шманько О. В.
Шманько Олег Володимирович, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціальної роботи та кадрової політики Буковинського державного фінансово-економічного університету,м.Чернівці, Україна.

Мова статті: українська

Трансформація громадянських цінностей у сучасної молоді та шляхи їх утвердження в умовах перехідного українського суспільства


У статті визначені особливості формування ціннісних орієнтацій української молоді в транзитному українському суспільстві. Виявлено, що в сучасних умовах прорядянські стереотипи ще не відійшли у минуле, а нові європейські стандарти ще не утвердилися, існує загроза ціннісного відчуження та заповнення цієї прогалини негативними елементами. Аналіз впливу турбуленцій на соціалізацію молоді визначив множинні шляхи подолання кризових ситуацій, обумовлених негативним впливом турбуленцій на соціокультурну визначеність людини. Подані результати соціологічного опитування стосовно ставлення молодого поколінням до європейських цінностей, особлива увага приділена громадянській складовій цього феномену. обґрунтовано причину, чому молодь є значно відкритішою перед новим досвідом та орієнтованою на задоволення власних потреб, ніж покоління старших
Ключові слова: європейські цінності, громадянські цінності, соціалізація молоді, відчуження, аномія, молодіжна політика

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 575-582 (pdf)


 

УДК: 159.942.5

Щербак Т.І., Щерба А.П.
Щербак Тетяна Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна.
Щерба Анна Петрівна, магістр кафедри практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна.

 

Мова статті: українська

Розвиток емоційного інтелекту у період фахової підготовки психологів


Проаналізовано особливості емоційного інтелекту у студентів-майбутніх психологів. Проведено теоретичний аналіз та узагальнено інформацію з проблеми умов та засобів розвитку емоційного інтелекту у студентів-психологів. Виділено особливості впливу емоційного інтелекту на підготовку до професійної діяльності у когнітивній (уявлення про себе та про інших), емоційній (емоційне самопочуття), поведінковій (комунікативна поведінка) сферах студентського середовища. Подано моделі організації навчального процесу, метою якого є розвиток компонентів емоційного інтелекту. Висвітлено основні етапи процесу розвитку емоційного інтелекту у студентів-психологів
Ключові слова: емоційний інтелект, емоційна компетентність, емоції, почуття, емпатія, рефлексія, професійна підготовка

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 582-589 (pdf)


 

УДК: 159.923

Яблонська Т.М.
Яблонська Тетяна Миколаївна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології особистості ім. П.Р.Чамати Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, Україна.

Мова статті: українська

Дитячо-батьківські взаємини як чинник розвитку ідентичності дитини


У статті проаналізовано особливості дитячо-батьківських взаємин як чинника розвитку ідентичності дитини. Дитячо-батьківські взаємини визначаються як особливого роду безперервні й тривалі міжособистісні стосунки, що характеризуються сильною емоційною значущістю як для дитини, так і для батьків, віковою змінністю, балансом полярних позицій, потребою піклуватися та відповідальністю, як такі, що зумовлюють психічний розвиток і соціалізацію дитини. Розглянуто вплив різних аспектів цих взаємин на становлення образу Я, самоставлення дитини
Ключові слова: дитячо-батьківські взаємини, ідентичність, стиль сімейного виховання, батьківські ставлення, батьківські позиції

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 589-598 (pdf)


 

УДК: 159.922

Яворська-Вєтрова І.В.
Яворська-Вєтрова Ірина Вікторівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії психології особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, Україна.

Мова статті: українська

Динаміка становлення ретроспективної рефлексії в учнів при переході від початкової до основної школи


У статті розглянуто проблему рефлексії як одного з психологічних механізмів становлення особистісної ефективності школяра. Встановлено, що виокремлюються три види особистісної рефлексії: ситуативна, ретроспективна і перспективна. Визначено, що ретроспективна рефлексія відображає ставлення особистості до здійсненого розумового пошуку, віднайдених стратегій розв’язку, з’ясування причин помилок, а також “осмислення й переосмислення минулого образу “Я”. Здійснено аналіз розвитку ретроспективної рефлексії в учнів 3–6-х класів різних за особистісною ефективністю груп. Виявлено, що як низько-, так і середньоефективним школярам загалом притаманна схильність до аналізу змісту і результатів виконаної діяльності. У високоефективних учнів констатовано пряму залежність між розвитком схильності до осмислення виконаної діяльності, аналізу зроблених помилок і оцінки себе в минулому та підвищенням успішності, продуктивності становлення особистості як суб’єкта навчальної діяльності
Ключові слова: особистість, особистісна ефективність, рефлексія, ретроспективна рефлексія, рівні ретроспективної рефлексії, молодший шкільний вік, підлітковий вік

Aktual_probl_psihol 2016, 9(9): 598-606 (pdf)