Актуальні проблеми психології, том 6, випуск 10 – 2015

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Зміст випуску

УДК 159.928.22-058.862

БАЖАНЮК В.С.

Національна академія внутрішніх справ України, Київ.

Дослідження когнітивних стилів пізнавальної діяльності студентів факультету фізики.

Мова статті: українська

Анотація: В статті представлено психологічний аналіз проблеми дослідження когнітивних стилів особистості. Пропонується програма діагностики когнітивного стилю особистості студентів фізичного факультету. Дослідження було доповнене вивченням креативності особистості у сфері фізики, аналізом академічних та наукових досягнень. Проведений психологічний аналіз дав можливість продиференціювати індивідуальні відмінності когнітивних стилів студентів фізичного факультету в залежності від креативного мислення, типу сприймання, мотивації прагнення до успіху та реальних досягнень особистості.

Ключові слова: когнітивний стиль, тип сприймання, креативність у сфері фізики, мотивацій прагнення до успіху.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 5-13 (pdf)

 

УДК 159.9:37.015.3

Бохонкова Ю.О.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Сєвєродонецьк.

Психологічні умови професійного самовизначення старшокласників на сучасному етапі розвитку суспільства.

Мова статті: українська

Анотація: У статті аналізуються соціально-психологічні умови, які дозволятимуть активізувати майбутнє професійне самовизначення сучасних старшокласників. Висвітлено основні принципи підготовки старшокласників до майбутнього професійного самовизначення. Надана характеристика особливостей поведінкового, когнітивного та особистісного розвитку сучасного старшокласника. Визначено мотиви діяльності, які впливають на майбутне професійне самовизначення старшокласників. Доведено, що старші школярі оцінюють навчальний процес з точки зору того, що він дає для їх майбутнього. Зазначено, що вибірковість пізнавальних інтересів старших школярів часто пов’язана з майбутніми життєвими планами, які сприяють формуванню навчальних інтересів. Джерел – 7.

Ключові слова: мотив, мотивація, професійне самовизначення, старшокласники, особистісний розвиток, професійні інтереси, навчальна діяльність, самооцінка, ідентичність.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 14-21 (pdf)

 

Горобець І. А.

Луцький національний технічний університет, Луцьк.

Психологічні особливості формування екологічно свідомої особистості.

Мова статті: українська

Анотація: В даній статті проаналізовані психологічні особливості; охарактеризовано екологічно свідому особистість; обґрунтована екологічна діяльність, яка є інтегративним поняттям для позначення різних видів діяльності які тим або іншим способом спрямовані на забезпечення оптимального стану системи «суспільство-природа».

Ключові слова: психологічні особливості, екологічно свідома особистість, екологічна діяльність.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 22-31 (pdf)

 

УДК: 159.954:82-053.67

Кривопишина О.А.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львів.

Психологічний аналіз розвитку структурних компонентів обдарованої особистості студентів.

Мова статті: українська

Анотація: У статті подано результати психологічного аналізу розвитку структурних компонентів обдарованої особистості студентів. З метою визначення рівня розвитку емпатичних здібностей, вербальної та невербальної креативності проведено психодіагностичне дослідження обдарованих студентів. За результатами констатувального дослідження виявлено: високий рівень розвитку спеціальних здібностей передбачає достатньо високий рівень розвитку вербальної та невербальної креативності; кількісні дані рівня розвитку загальної емпатії та її складових у респондентів з високим рівнем якості творчого продукту перебувають на рівні високих значень, що вказує на високий рівень розвитку емпатичних здібностей. На основі проведеного констатувального дослідження доведено наявність взаємозалежності між рівнем розвитку літературних та художніх здібностей та рівнем розвитку основних структурних компонентів обдарованої особистості: емпатії та творчого дивергентного мислення.

Ключові слова: творчість, емпатія, вербальна та невербальна креативність, спеціальні здібності, обдарована особистість, дивергентне мислення.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 31-38 (pdf)

 

УДК: 159.938

КОКУН О.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Психологічно-професійні передумови професійного самоздійснення фахівців.

Мова статті: українська

Анотація: В статті викладено результати емпіричних досліджень, що висвітлюють психологічно-професійні передумови професійного самоздійснення фахівців різних професій. В якості таких передумов визначені: наявність у фахівця високого рівня професійної самоефективності, внутрішньої та зовнішньої позитивної професійної мотивації, високий рівень розвитку комунікативних та організаційних здібностей, високий ступінь задоволеності своєю професійною діяльністю, сформованість професійної позиції та індивідуального стилю професійної діяльності, професійна мобільність, гнучкість стилю діяльності, рівні творчого здійснення та самопроектування професійної діяльності і кар'єри. Достатньо тісно пов’язані із професійним самоздійсненням показники задоволеності фахівця змістом професійної діяльності, зарплатою, кар’єрою та соціальним становищем, інтенсивності його зусиль щодо підвищення професійного рівня, позитивних стосунків з начальством та стану здоров’я. Вкрай несприятливими для професійного самоздійснення чинниками є такі складові професійного «вигорання» та деформації як емоційне виснаження, деперсоналізація та редукція особистих досягнень.

Ключові слова: самоздійснення, професійне самоздійснення, професійне становлення, ознаки самоздійснення, фахівці.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 39-49 (pdf)

 

УДК 159.928

Корольов Д.К.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Методика оцінювання розвивального потенціалу освітнього середовища ВНЗ.

Мова статті: українська

Анотація: У статті висвітлюються результати розробки та апробації методики оцінювання освітнього середовища ВНЗ. Дослідження здійснювалось на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка як провідного вищого навчального закладу України. Методика включає анонімне анкетування та неструктуроване опитування. Ці дані можуть бути доповнені інформацією з інших джерел — інтерв’юванням викладачів та адміністрації ВНЗ, вивченням документів освітньої установи, результатами різноманітних процедур зовнішнього оцінювання навчального закладу. Застосування методики дозволяє отримати узгоджене та цілісне бачення, що має стати основою стратегії розвитку освітньої установи.

Ключові слова: обдарованість, інтелектуально обдаровані студенти, вища освіта, освітнє середовище, розвивальний потенціал, методика оцінювання.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 50-63 (pdf)

 

УДК 159.943

Музика О.Л.

 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Екзистенційні потреби і розвиток обдарованої особистості.

 

Мова статті: українська

Анотація: У статті аналізуються екзистенційні потреби обдарованої особистості: потреба в суб’єктності, в самоідентичності, в сенсі життя.

Екзистенційні потреби є результатом рефлексії, усвідомлення обдарованою особистістю динаміки власних потреб та особистісних цінностей. Моральнісні (етичні) і діяльнісні (здібності) цінності у взаємодії та взаємозв’язках є ресурсом особистісного розвитку. Особистісні цінності виникають у процесі задоволення потреб, а в кінцевому рахунку докорінно змінюють всю потребову сферу особистості, способи її життєконструювання і самоздійснення.

Ключові слова: обдарована особистість, екзистенційні потреби, потреба в суб’єктності, потреба в самоідентичності, потреба у сенсі життя, особистісні цінності, розвиток.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 63-77 (pdf)

 

УДК 616.891.4+615.832.9:159.942]-07

Панченко О.А., Зайцева Н.О., Садчікова О.Г.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (Київ), Державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України» (Константинівка).

Динаміка змін емоційного стану хворих з неврастенію при кріовпливі.

Мова статті: російська

Анотація: Активне застосування кріотерапії в клінічній практиці для лікування широкого кола соматичних захворювань, погранічних психічних та психосоматичних розладів дозволяє віднести її до перспективних методів сучасної відновної медицини. В результаті проведеного психологічного дослідження контрольної та експериментальної груп хворих неврастенією, виявлено статистичні відмінності середніх показників в експериментальній групі пацієнтів за шкалами тесту «САН», рівня нервово-психічної напруги, астенії, якості життя. Отримані результати свідчать про більш швидке досягнення терапевтичного ефекту у пацієнтів, які отримували кріотерапію.

Ключові слова: неврастенія, кріотерапія, емоційний стан, самопочуття, активність, настрій, нервово-психічне напруження.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 63-84 (pdf)

 

УДК 316.3+004:159.9

Панченко О.А., Панченко Л.В., Антонов В.Г.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (Київ), Державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України» (Константинівка).

Психологічні проблеми становлення інформаційного суспільства.

Мова статті: російська

Анотація: Стаття присвячена вивченню факторів інформаційного впливу на психологічну безпеку особистості в умовах становлення інформаційного суспільства. Розглянуто причинно-наслідкові зв'язки між інформаційним середовищем проживання, новим інформаційним засобом життя та інформаційним стресом. Зроблено висновок, що при переході до інформаційного суспільства людство має бути готове до наявності психологічних проблем. Формоване нове інформаційне середовище проживання та інформаційний спосіб життя тягнуть збільшення психоемоційних навантажень на людину. Необхідний істотний перегляд і корекція існуючих соціально-психологічних механізмів адаптації людини, та вироблення нових механізмів забезпечення психологічної безпеки особистості.

Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційна середу, інформаційний спосіб життя, інформаційний стрес, психологічна безпека особи.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 84-93 (pdf)

 

 

 

 

УДК 616.891.4+615.851

Панченко О.А., Кутько І.І., Петракова Т.В., Стасюк А.В.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (Київ), Державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України» (Константинівка).

Психологічна корекція хворих на неврастенію.

Мова статті: російська

Анотація: За останні роки загальна кількість хворих невротичними розладами зросла, що обумовлено надлишком інформації, бурхливими темпами життя і багатьма іншими соціальними, політичними та біологічними причинами. В роботі представлений комплекс психокорекційних заходів для хворих з неврастенію. Особливостями психокорекції хворих з неврастенію є спрямованість на зниження емоційної напруги, зміна сприйняття дійсності, навчання навичкам саморегуляції, опрацювання конфлікту і закріплення адаптивних стереотипів поведінки та ставлення до здоров'я. Застосування розробленого комплексу психокорекційних заходів дозволило досягти високої ефективності лікування хворих з неврастенію, що підтверджується результатами повторної психодіагностики.

Ключові слова: неврастенія гиперстенічна, неврастенія гіпостенічна, невротичні розлади, астенія, емоційний стан, психологічна корекція, психодіагностика, терапія.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 93-100 (pdf)

 

УДК 616.89:616-053.2004.9

Панченко О.А., Сімоненко О.Б., Зарубайко А.В., Цапро Н.П.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (Київ), Державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України» (Константинівка).

Вплив інформаційної середи на психічне та соматичне здоров`я дитини.

Мова статті: російська

Анотація: Стаття присвячена проблемі інформаційної безпеки дитини, впливу інформації на її психологічне та соматичне здоров`я. Надмірний вплив інформації на дитину збільшує вірогідність дисфункцій емоційно-поведінкового характеру (тривожні стани, депресія, астенія та ін.), а також соматичних порушень. Саме інформаційні перенавантаження додають всебільший вплив на дитину и призводять до формування психічної та соматичної патології. Своєчасна діагностика психологічних проблем у дитини та комплексний підхід у корекційній роботі з дитиною надають нагоду передбачити психологічні та соматичні проблеми підростаючого покоління.

Ключові слова: дитина, підліток, інформаційні технології, безпека, здоров`я, комп`ютер, вплив.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 100-108 (pdf)

 

УДК 159.9

Поклад І.М.

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Творчий доробок наукової спадщини Г.С.Костюка в контексті сучасної психології.

Мова статті: українська

Анотація: В статті досліджується життя та творчий шлях видатного вітчизняного психолога ХХ століття Григорія Силовича Костюка. Зроблена спроба висвітлити внесок Г.С. Костюка в розвиток психологічної науки. Аналізуються його основні ідеї та їх значення для психології та педагогіки сьогодення.

Ключові слова: історико-психологічний аналіз, творча особистість, активність, розвиток, мислення, здібності, наукова школа.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 108-122 (pdf)

 

УДК 316.647.5: 37.015.3

Пфлюгер А.В.

Національний педагогічний універcитет імені М.П. Драгоманова, Київ.

Толерантність як перцептивна готовність особистості.

Мова статті: українська

Анотація: У статті здійснено аналіз сутності толерантності, визначено її роль та значення в становленні особистості, розглянуто основні напрямки у дослідженні проблеми. Толерантність, як інтегративне особистісне утворення, виявляється у готовності до сприйняття думок та поглядів інших людей, що відрізняються від власних. До механізмів, що забезпечують розвиток толерантності, відносяться готовність до особистісного змінювання, розвинена емпатія, тенденція досліджувати і ефективно використовувати власні ресурси. Розуміння толерантності як світоглядного феномену, дозволяє вийти на механізм подолання інтолерантності й розвитку саморефлексії. У зв'язку з цим особливого значення набуває актуалізація суті таких понять як гуманістичний світогляд та толерантність.

Ключові слова: толерантність, терпимість, особистісний розвиток, міжособистісна взаємодія.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 122-130 (pdf)

УДК 159.9.019.4-053.5-056.313

Сидоренко О.Б.

Національний педагогічний універитет імені М.П. Драгоманова, Київ.

Шляхи розвитку довільності у поведінці учнів молодшого шкільного віку з низькими навчальними досягненнями.

Мова статті: українська

Анотация: У статті висвітлено наукові дослідження умов розвитку довільності у поведінці учнів молодшого шкільного віку, які мають низькі навчальні досягнення в учінні, розкриті вікові особливості молодших школярів, визначена сутність поняття „довільність”, „довільна регуляція”. Представлено шляхи розвитку довільності у поведінці молодших школярів з низькою результативністю в учінні, виокремлено психологічні та педагогічні умови розвитку внутрішньої та зовнішньої складових поведінки, подолання недоліків у пізнавальній сфері, недоліків у мотиваційній сфері учіння та недоліків у сфері довільності.

Ключові слова: довільність, довільна регуляція, мотивація, увага, мислення, обмежувальна ціль, вольові якості, індивідуальний, особистісно – діяльнісний, особистісно – орієнтований підходи.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 130-139 (pdf)

 

УДК 159.923

Яблонська Т.М.

Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Київ.

Особливості ідентичності художньо обдарованих та «проблемних» підлітків та юнаків.

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглядається феномен ідентичності, його структура як єдність когнітивного, емоційного, конативного та ціннісного компонентів. Виявлено, що більш високий рівень розвитку ідентичності характеризує художньо обдарованих дітей, що виявляється і більш диференційованому і повному образі Я, його позитивній модальності й узгодженості, чіткій професійній перспективі майбутнього, більш високих статусах ідентичності в різних сферах життєдіяльності.

Ключові слова: ідентичність, ідентифікація, соціальна ідентичність, особистісна ідентичність, статус ідентичності.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 139-149 (pdf)

 

УДК 37.091.12 : 159-051 : [004.032.6]

Яланська С.П.

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Полтава.

Ефективна система зв’язків з громад кістю як результата діяльності творчо компетентного психолога.

Мова статті: українська

Анотація: Вплив на громадськість з метою гармонізації відносин між нею та організацією, встановлення двостороннього спілкування для з'ясування спільних інтересів i досягнення взаєморозуміння, що грунтується на правді, та повній поінформованості, покликана здійснювати система зв’язків з громадськістю. Останнім часом організації відчувають на собі вплив громадської думки, тому неефективна система взаємовідносин з цільовою і потенційно-цільовою громадськістю обумовлює неминучу втрату підприємствами свого іміджу. Таким чином, проблема вдосконалення системи зв’язків з громадськістю (паблік рілейшнз) одержує на сьогодні пріоритетного значення.

Ключові слова: система зв’язків з громадськістю, паблік рілейшнз, організація, творча компетентність фахівця, майбутній психолог.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 149-157 (pdf)

 

УДК 159.9.01

Волошин В.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Алкоголізм як втрата моральних та екзистенційних цінностей.

Мова статті: українська

Анотація: Дана стаття продовжує ряд робіт, у котрих аналізується шкідливість впливу алкоголю на людину. Головною її відмінністю від інших э те, що вона проведена в контексті дослідження творчої спадщини І. О. Сікорського. В роботі проаналізовано шкоду, яку чинить алкоголь як окремій людині, так і суспільству в цілому. Особлива акцентуація зроблена на наслідках вживання алкоголю жінками. Виділено втрату життєвих цінностей та орієнтирів, як одну з головних причин виникнення алкоголізму. В статті вказані шляхи подолання алкогольної залежності. Серед них особливо виділено напрям роботи з моральними та екзистенційними цінностями.

Ключові слова: алкоголь, алкоголізм, моральність, самогубство, інфантилізм, залежність, тривожність, імпульсивність, низька самооцінка, моральний вплив.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 157-165 (pdf)

 

УДК 373.2.034:613.88(477)

Малкович М.М.

Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Івано-Франківськ.

Програма розвитку гендерних уявлень у хлопчиків дошкільного віку.

Мова статті: українська

Анотація: У статті розкрито особливості формування гендерної ідентичності хлопчиків у дошкільному віці. За результатами аналізу формування гендерних уявлень у дітей дошкільного віку, обґрунтовано і подано програму розвитку гендерних уявлень у хлопчиків дошкільного віку. Розкрито зміст, методи формування гендерних уявлень у хлопчиків дошкільного віку. Висвітлено особливості розвитку цього складного особистісного утворенню у хлопчиків дошкільного віку у процесі психокорекційної роботи. Експериментальна перевірка ефективності програми засвідчує, що зріс рівень психоемоційного стану хлопчиків дошкільного віку; знизився рівень пригніченого настрою. Програма може бути використана практичними психологами в ДНЗ.

Ключові слова: гендерна ідентичність, гендерні уявлення, гендерна компетентність, маскулінність, фемінність, андрогінність, казкотерапія, психомалюнок, піскотерапія.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 166-176 (pdf)

 

УДК 159 928

Мельник М.О.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Психологічні особливості мотиваційної сфери інтелектуально обдарованих старшокласників.

Мова статті: українська

Анотація: У статті аналізуються сучасні підходи в дослідженнях особливостей мотиваційної сфери інтелектуально обдарованих старшокласників. Розглядається структурно-динамічна мотиваційна модель обдарованості Гордєєвої Т.О., що містить чотири базових блоки мотивації, які необхідні для прояву і розвитку обдарованості. Зокрема, виокремлюються: внутрішня мотивація, яка змістовно представлена високого рівня пізнавальною мотивацією, мотивацією досягнень та мотивацією компетентності; цілеспрямованість; оптимістична віра у власний потенціал; висока концентрація та наполегливість в обраній сфері діяльності. Описані функції та характер взаємодії кожного блоку з іншими компонентами структури. Також розглядаються інтелектуальні інтенції та емоційна спрямованість як специфічні характеристики мотиваційної сфери обдарованої особистості.

Ключові слова: обдарованість, інтелектуальна обдарованість, мотивація, внутрішня мотивація, мотивація досягнень інтелектуальні інтенції, емоційна спрямованість

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 176-189 (pdf)

 

УДК 150.09

Музичук О.О.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Дослідження в українській психології в середині ХХ століття.

Мова статті: українська

Анотація: Українська психологічна наука в середині ХХ століття сформувалася як самостійна галузь із плеядою видатних вчених, які розробляли різноманітні напрямки дослідження психічної діяльності особистості, зокрема орієнтовані на її внутрішній та зовнішній світ життєдіяльності. Вона в той же час виконувала соціальні замовлення пов’язані із розвитком галузей психології. Проводилися ґрунтовні теоретичні та експериментальні дослідження, що приводило до розвитку категоріального апарату в психології та збагачення ними прикладних досліджень.

Ключові слова: українська психологія, внутрішній світ особистості, внутрішнє мовлення, естетичні переживання, психічні процеси, галузі психології.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 189-199 (pdf)

 

УДК 159.928

Нечаєва О.С.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Психологічні умови побудови шкільного освітнього середовища для обдарованих підлітків.

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена проблемам дослідження психологічних характеристик розвивального освітнього середовища в контексті розвитку обдарованої особистості. Описуються психологічні умови моделювання шкільного освітнього середовища для обдарованих учнів підліткового віку, основні та специфічні принципи побудови розвивального освітнього середовища для обдарованих. Наводяться дані експериментального дослідження психологічних умов шкільного освітнього середовища при переході від початкової до середньої школи учнів з ознаками інтелектуальної обдарованості.

Ключові слова: обдарована особистість, інтелектуальна обдарованість, освітнє середовище, розвивальне освітнє середовище, принципи побудови освітнього середовища, психологічні умови моделювання освітнього середовища.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 199-207 (pdf)

 

УДК 159.922

Орос В.М.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк.

Генетично-психологічні засади вивчення особливостей акцентуйованості депривованих підлітків.

Мова статті: українська

Анотація: Стаття розкриває психологічні особливості прояву акцентуйованості в підлітків, яка зазнають здебільшого негативного впливу депривації. Висвітлено роль генетично-психологічної парадигми в осмисленні теоретико-емпіричних підходів до вивчення акцентуйованих підлітків, які виховуються в режимі депривації.

Ключові слова: генетична психологія, підлітки, депривація, дизонтогенез, іррегулярний розвиток, акцентуації характеру.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 207-216 (pdf)

 

УДК 159 928

Сніжна М.А.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Психологічні особливості підготовки вчителів до роботи з обдарованими дітьми.

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуті психологічні особливості підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями, найважливіші особистісні та професійні властивості вчителів. А також вимоги до вчителів з боку обдарованих учнів – бажані особистісні характеристики та професійні компетенції. Відповідні компетенції досягаються у навчальних курсах, які сконцентровані на особливостях і потребах обдарованих, творчому вирішенні освітніх проблем, орієнтуванні та консультування обдарованих та їх батьків, науково-дослідних програмах і практикумах для вчителів. Також розглянуті такі напрямки вдосконалення підготовки вчителів обдарованих: повна професійна освіта; курси підвищення кваліфікації та короткотермінове навчання; практичні зайняття, тренінги та майстер-класи для педагогів за окремими напрямками; використання наставницьких (менторських) програм.

Ключові слова: обдаровані учні, вчителі для обдарованих, характеристики вчителів обдарованих учнів.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 216-223 (pdf)

 

УДК 159.9: 159.94

Шаріпова Д.С.

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, Черкаси.

Теоретико-методологічні підходи до психологічного вивчення змагальної діяльності спортсменів-стрільців.

Мова статті: українська

Анотація: У статті розкрито теоретико-методологічні підходи до проблеми психологічного вивчення змагальної діяльності спортсменів-стрільців. Виокремлено етапи розвитку психології стрілецького спорту: зародження – реалізація методологічних та експериментальних підходів, запозичених із загальної психології; становлення – забезпечення практики спортивної діяльності; сучасного розвитку – поглиблення теоретичних основ наукових досліджень, виділення категорій діяльності та особистості спортсмена, соціально-психологічних проблем спорту.

Ключові слова: психологія спорту, змагальна діяльність, спортсмени-стрілки.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 223-232 (pdf)