Актуальні проблеми психології, Том 5, Випуск 17 – 2017

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 Зміст випуску


УДК: 159.938

Албул В.Г.

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Україна.

Засоби розвитку словника у дошкільників.

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглядаються особливості різних засобів розвитку словника у дітей старшого дошкільного віку. Проаналізовано ефективні методи і прийоми використання художньої літератури як визначального засобу формування у них лексичної компетентності. Показано систему словникової роботи для розвитку мовлення і збагачення лексики у дітей старшого дошкільного віку шляхом використання творів волинських авторів.

Ключові слова: лексична компетентність, засоби розвитку, художня література, твори волинських авторів, мовленнєве спілкування, словникова робота.

Aktual_probl_psihol 2017, 5(17): 3-12 (pdf)


 

УДК: 159.938

Болотнікова І.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Визначення загальних чинників професійного самоздійснення працівників профспілок.

Мова статті: українська

Анотація: Робота присвячена актуальній проблемі професійного самоздійснення. У статті проводиться аналіз результатів експериментального дослідження, що було проведене у профспілкових організаціях, підпорядкованих Київській міській раді профспілок. В ході експериментального дослідження вивчалися закономірності професійного самоздійснення працівників профспілок. В результаті аналізу результатів проведеного емпіричного дослідження було визначено загальні значущі чинники професійного самоздійснення працівників профспілкових організацій.

Ключові слова: професійна діяльність; професійне самоздійснення; зовнішньопрофесійне самоздійснення; внутрішньопрофесійне самоздійснення.

Aktual_probl_psihol 2017, 5(17): 12-18 (pdf)


 

УДК: 159.938

Войтович М.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Дослідження психологічних чинників професійного самоздійснення шкільних психологів.

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглядаються результати психодіагностичного дослідження психологічних чинників професійного самоздійснення шкільних психологів. Результати дослідження перевірялися за допомогою регресійного аналізу. Встановлено, що найвагомішими є наступні чинники: самоефективність, самоповага, шкала ціннісних орієнтацій та шкала поглядів на природу людини. Ці чинники впливають на професійне самоздійснення психологів системи середньої освіти, яке є одним із найважливіших форм їхнього життєвого самоздійснення, і характеризується високим рівнем розкриття особистісного потенціалу, розвитком їхніх здібностей, затребуваністю їхньої професійної кваліфікації, широким використанням їхнього професійного досвіду тощо. Дослідження чинників професійному самоздійсненню фахівців, і в їхньому числі – шкільних психологів, та сприяння професійному самоздійсненню фахівців можна розглядати як одну з найважливіших проблем сучасної вітчизняної психологічної науки.

Ключові слова: самоздійснення, професійне самоздійснення, чинники професійного самоздійснення, регресійний аналіз.

Aktual_probl_psihol 2017, 5(17): 19-30 (pdf)


 

УДК: 159.938

Гуменюк Г.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Теоретико-методологічні підходи до вивчення самоздійснення суб’єкту праці.

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена розгляду актуальної проблеми самоздійснення в професійній діяльності, яка пов'язана з ресурсною здатністю людини до постійного професійного розвитку, самовдосконалення та самодетермінації з метою досягнення вершин професіоналізму. Здійснено аналіз концептуальних підходів до вивчення феномену професійного самоздійснення з позицій: системного, системно-генетичного (професіогенетичного), діяльнісного, суб’єктного, системного особистісно-розвивального, синергетичного, акмеологічного, ресурсового, аксіологічного, психосоціального підходів. Виявлено фрагментарність і варіативність у поглядах на сутність і місце самоздійснення у професійному становленні; сформульовано позиції, які є об’єднуючими для розглянутих підходів.

Ключові слова: суб’єкт праці, професійна діяльність, професійне самоздійснення, професіоналізм, акме.

Aktual_probl_psihol 2017, 5(17): 30-43 (pdf)


 

УДК: 159.938

Дзвоник Г.П.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Визначення загальних чинників психофізіологічного забезпечення професійного самоздійснення менеджерів.

Мова статті: українська

Анотація: В статті проаналізовано результати експериментальних досліджень та визначено загальні чинники професійного самоздійснення менеджерів. Результати регресійного аналізу показали, що виявлені психофізіологічні показники, які можна розглядати в якості найбільш виражених загальних чинників професійного самоздійснення менеджерів комерційних організацій.

Ключові слова: професійне самоздійснення, професійна діяльність, загальний рівень професійного самоздійснення, внутрішньопрофесійне самоздійснення, зовнішньопрофесійне самоздійснення.

Aktual_probl_psihol 2017, 5(17): 44-57 (pdf)


 

УДК: 159.938

Завадська Т.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Визначення загальних чинників професійного самоздійснення вихователів дитячих дошкільних закладів.

Мова статті: українська

Анотація: У статті наведені результати визначення загальних чинників професійного самоздійснення вихователів дитячих дошкільних закладів за допомогою регресійного аналізу. Побудовані моделі залежностей показників професійного самоздійснення виявили, що найбільш значуще впливовими є показники «ціннісні орієнтації», «зовнішня негативна мотивація», «активність». До найбільш інформативно значущих методик оцінки професійного самоздійснення вихователів дитячих дошкільних закладів можна віднести методику «Самоактуалізаційний тест Е. Шострома – САТ».

Ключові слова: професійне самоздійснення, професійне становлення, чинники самоздійснення, вихователь.

Aktual_probl_psihol 2017, 5(17): 57-69 (pdf)


 

УДК: 159.938

Кокун О.М., Серьогін Ю.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Дослідження психологічних чинників професійного самоздійснення вчителів музичних шкіл.

Мова статті: українська

Анотація: Встановлено, що найбільш вагомим чинником професійного самоздійснення вчителів музичних шкіл є рівень внутрішньої професійної мотивації. Цей чинник виявився провідним як щодо усіх трьох узагальнених показників професійного самоздійснення (загальний рівень, рівні внутрішньо- та зовнішньопрофесійного самоздійснення) так і для шести з десяти ознак, які ці рівні складають. Другим за вагою чинником є рівень професійної самоефективності. Додатковими чинниками стали п'ять показників шкал САТ, які характеризують вираженість творчої спрямованості особистості, здатність переживати справжній момент свого життя у всій його повноті, відчуваючи цілісність власного буття – нерозривність минулого, сьогодення і майбутнього.

Ключові слова: самоздійснення, професійне самоздійснення, професійне становлення, чинники самоздійснення, вчителі музичних шкіл.

Aktual_probl_psihol 2017, 5(17): 69-75 (pdf)


 

УДК: 159.938

Корніяка О.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Визначальні чинники професійного самоздійснення викладача вищої школи.

Мова статті: українська

Анотація: У статті розкрито психологічний зміст феномена професійного самоздійснення фахівця. Подано результати визначення за допомогою регресійного аналізу чинників самоздійснення викладача вищої школи у просторі професії.

Ключові слова: професійне самоздійснення, регресійний аналіз, чинники (предиктори) самоздійснення, професійна компетентність, науково-педагогічна діяльність, фахівці науково-педагогічного профілю.

Aktual_probl_psihol 2017, 5(17): 76-89 (pdf)


 

УДК: 159.938

Панасенко Н.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Дослідження психологічних чинників професійного самоздійснення лікарів.

Мова статті: українська

Анотація: У статті викладено результати емпіричного дослідження, спрямованого на визначення психологічних чинників професійного самоздійснення лікарів. Встановлено, що найбільш вираженим загальним чинником професійного самоздійснення лікарів є рівень професійної самоефективності. Цей чинник виявився провідним щодо усіх трьох узагальнених показників професійного самоздійснення (загальний рівень, рівні внутрішньо- та зовнішньопрофесійного самоздійснення), так як і для семи з десяти ознак, які складають ці рівні. Наступним вираженим чинником є рівень внутрішньої професійної мотивації. Додатковими чинниками стали шість показників шкал САТ, які характеризують здатність переживати справжній момент свого життя у всій його повноті, вміння виражати свої почуття, гнучкість поведінки, здатність поважати себе, швидко й адекватно реагувати на мінливу ситуацію, приймати своє роздратування, гнів і агресивність як природний прояв людської природи, сприймати природу людини як позитивну загалом. Також було визначено негативні чинники, що впливають на рівень професійного самоздійснення лікарів. Такими чинниками виявилися наступні симптоми професійного емоційного вигорання: загнаність у клітку, невдоволеність собою та особистісне відсторонення (деперсоналізація).

Ключові слова: самоздійснення, професійне самоздійснення, чинники професійного самоздійснення, мотивація, лікарі.

Aktual_probl_psihol 2017, 5(17): 90-101 (pdf)


 

УДК: 159.4

Підлісна С.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Інтерактивне навчання як чинник розвитку особистості.

Мова статті: українська

Анотація: У статті викладено теоретичний аналіз проблеми інтерактивного навчання як чинника розвитку особистості. Визначено сутність поняття інтерактивного навчання. Встановлено, що саме інтерактивне навчання створює необхідні умови для стимулювання, мотивування пізнавальної діяльності учнів, забезпечення високого рівня їхньої активності і самостійності.

Ключові слова: інтерактивне навчання, інтерактивні технології навчання, особистість, розвиток особистості, соціалізація.

Aktual_probl_psihol 2017, 5(17): 102-110 (pdf)


 

УДК: 378.091

Сабліна Н. В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Значення дослідження темпераменту студентів для оптимізації процесу адаптації.

Мова статті: українська

Анотація: В статті наведені результати експериментального дослідження властивостей темпераменту за методиками Г. Айзенка та Б. Цуканова, проведено аналіз виявлених характеристик, запропоновано рекомендації, що спрямовані на використання його кращих сторін і нівелювання недоліків при адаптуванні студентів першого курсу медичного коледжу до навчального процесу.

Ключові слова: темперамент, типи темпераменту, екстраверсія, інтроверсія, нейротизм, метод Б. Цуканова.

Aktual_probl_psihol 2017, 5(17): 111-119 (pdf)


 

УДК: 159.938

Савченко Т. Л.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Визначення основних психологічних чинників професійного самоздійснення вчителів.

Мова статті: українська

Анотація: У статті подано результати психодіагностичного дослідження, спрямованого на визначення психологічних чинників професійного самоздійснення вчителів. Отримані результати були перевірені за допомогою регресивного аналізу. Встановлено, що найвагомішими є чотири чинники: шкала ціннісних орієнтацій, самоефективність, зовнішня негативна мотивація, шкала поглядів на природу людини. Ці чинники впливають на професійне самоздійснення вчителів, яке, у свою чергу, є вершиною самореалізації та розкриття творчого і духовного потенціалу людини. Очевидно, що до обраних методик входять показники, які можна розглядати в якості виражених чинників професійного самоздійснення учителів.

Ключові слова: самоздійснення, професійне самоздійснення вчителів, чинники професійного самоздійснення, регресійний аналіз.

Aktual_probl_psihol 2017, 5(17): 119-125 (pdf)


 

УДК: 159.923

Сердюк Л. З.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

З. Структура та функція психологічного благополуччя особистості.

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглядається феномен психологічного благополуччя особистості як інтегральне утворення, що виражається в ступені її орієнтації на реалізацію основних компонентів свого позитивного функціонування, яка суб'єктивно сприймається як задоволеність собою та своїм життям. Встанолено, що психологічне благополуччя особистості пов’язане із ціннісносмисловими орієнтаціями (життєвими цілями, процесом життя, результативністю життя) та життєстійкістю особистості.

Ключові слова: психологічна безпека, психологічне благополуччя, внутрішні ресурси, особистий потенціал.

Aktual_probl_psihol 2017, 5(17): 125-134 (pdf)


 

УДК: 159.9

Чайка Г.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Методологія дослідження особистісної автономії як ключової ознаки самодетермінації особистості.

Мова статті: українська

Анотація: В статті розглядається особистісна автономія з погляду теорії самодетермінації. Показано, що рівень особистісної автономії визначає, на скільки особистість спирається у діях і вчинках при взаємодії з навколишнім світом з огляду на власний вибір. Визначено, з якими іншими особистісними конструктами, що розкривають «Я» особистості, пов’язані становлення та розвиток особистісної автономії. Визначені відповідні методики для взаємного дослідження особистісної автономії та пов’язаних з нею феноменів.

Ключові слова: особистісна автономія, самодетермінація, розвиток автономії, методичний інструментарій.

Aktual_probl_psihol 2017, 5(17): 134-142 (pdf)


 

УДК: 159.923

Чиханцова О.А.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Модель життєстійкості особистості.

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена розгляду феномену життєстійкості особистості. Описано структуру життєстійкості особистості та модель її розвитку. Розглянуто життєстійкість як складну інтегральну властивість особистості, представлену у вигляді трирівневого конструкту, включно з рівнями, що відповідають ієрархічній структурі властивостей особистості.

Ключові слова: життєстійкість особистості, компоненти життєстійкості, особистісний потенціал життєстійкості.

Aktual_probl_psihol 2017, 5(17): 143-151 (pdf)


 

УДК: 159.923

Шамич О.М.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна". Київ. Україна.

Психологічні особливості самоорганізації особистості в параолімпійському спорті.

Мова статті: українська

Анотація: У статті аналізується феномен самоорганізації особистості параолімпійців у спортивній діяльності. Показано наявність кореляційних зав’язків між самоорганізацією спортсменів, їхньою самомотивацією та особистісними якостями, що мають ціннісно-смислову основу. В структурі феномену самоорганізації особистості виділено прагнення до свободи і незалежності; прагнення до саморозвитку та самореалізації, потреба в досягненнях; визначеність цілей; осмисленість життя; високий рівень самоорганізації; здатність контролювати події життя, наполегливість, планомірність, цілеспрямованість тощо.

Ключові слова: самоорганізація, самомотивація, самодетермінація, розвиток особистості, спортивна діяльність, параолімпійський спорт.

Aktual_probl_psihol 2017, 5(17): 151-159 (pdf)


 

УДК: 159.938.362

Шульга В.В.

Донецький державний університет управління. Маріуполь. Україна.

Гедоністичні переваги сучасної молоді.

Мова статті: українська

Анотація: У статті обговорюються результати діагностики ціннісних орієнтацій студентів. Констатується домінування гедоністичних цінностей у студентському середовищі. Аналізуються причини наявності гедоністичних тенденцій в установках молоді.

Ключові слова: ціннісні орієнтації, гедонізм, суспільство споживання, виховання студентської молоді.

Aktual_probl_psihol 2017, 5(17): 160-166 (pdf)


 

УДК: 159.98

Ятчук М.С.

Інститут кримінально-виконавчої служби Національної академії внутрішніх справ. Київ. Україна.

Психологічна робота з працівниками Державної кримінально-виконавчої служби України: сучасний стан, проблеми та перспективи.

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглядається проблема психологічної роботи з працівниками органів та установ виконання покарань. Розкрито сучасний стан та особливості психологічної роботи з працівниками Державної кримінально-виконавчої служби України. Запропоновано визначення психологічної роботи з працівниками Державної кримінально-виконавчої служби України. Розглянуто окремі види психологічної роботи з персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України: психодіагностика працівників; психологічна профілактика; психокорекція; консультування керівництва органів та установ виконання покарань, а також керівників окремих структурних підрозділів. Виокремлено проблеми, що пов’язані зі здійсненням психологічної роботи з працівниками Державної кримінально-виконавчої служби України. Вказано перспективні напрями удосконалення психологічної роботи з персоналом органів та установ виконання покарань.

Ключові слова: психологічна робота, професійна діяльність, психодіагностика, психопрофілактика, психокорекція.

Aktual_probl_psihol 2017, 5(17): 166-173 (pdf)


 

УДК: 159.923:614.25

Бегеза Л.Є.

Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України. Київ. Україна.

Психологічні аспекти самоздійснення лікарів

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто основні психологічні аспекти самоздійснення лікарів. Відзначено, що у процесі професійного становлення модель самоздійснення особистості є структурним елементом професійної Я-концепцію особистості. У процесі соціально-психологічних стратегій, особистісного становлення, професійного і життєвого самоздійснення людина транслює свій внутрішній світ, розкриваючи та надаючи йому значущості.

У наукових вивченнях саморозвиток, самовираження та самоздійснення пов’язують з віком, статтю, емоційною сферою людини; її особистісним професійним розвитком, спеціалізацією у професійній діяльності, соціальним статусом, професійною самооцінкою та професійним «Я-образом».

Відзначено, що самореалізація, як модальність та спосіб самоздійснення, трактується у сучасній науці як ефективне використання, застосування особистісного і професійного потенціалу, власних компетентностей як у професійній діяльності, так і у сферах життєдіяльності особитості. Проаналізовано значення самовираження та самореалізації у професійному самоздійсненні лікарів.

Розкрито поняття професійного самоздійснення лікаря, що характеризується високим рівнем розвитку, розкриття, реалізації його особистісного та професійного потенціалу, застосунком спеціальних здібностей/навичок та взаємопоєднанням із професією. Науковцями виділено внутрішнє і зовнішнє самоздійснення, що відіграє одну з ключових ролей у структурі феномена. Зовнішнє самоздійснення спрямоване на самовираження індивіда в різних сферах життєдіяльності: професії, творчості, спорті, мистецтві, навчанні, політичній та громадській діяльності та ін. Внутрішнє самоздійснення забезпечує самовдосконалення людини у фізичному, інтелектуальному, естетичному, моральному та духовному аспектах [7].

Теоретично досліджено самотрансценденцію, як надособистісне самоздійснення, у контексті професійного самовизначення лікарів. Самотрансценденція проявляється через служіння людям, віддачу, забування про себе заради потреб інших, як безкорисливе служіння, яке не потребує визнання (сестри милосердя).

Відзначено дві основні форми професійного самоздійснення лікарів, до яких відносять внутрішньопрофесійне і зовнішньопрофесійне [3].

Ключові слова: психологічна робота, професійна діяльність, психодіагностика, психопрофілактика, психокорекція.

Aktual_probl_psihol 2017, 5(17): 174-180 (pdf)