Актуальні проблеми психології. Том 5, випуск 15 – 2015

Анотації та відомості про авторів

 Зміст

УДК: 159.938

Болотнікова І.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Особливості та чинники професійного самоздійснення працівників профспілок

Мова статті: українська

Анотація: . У статті аналізуються результати експериментального дослідження, що проводилося у профспілкових організаціях, підпорядкованих Київській міській раді профспілок. В ході експериментального дослідження вивчалися професійне самоздійснення, самоефективність та мотиваційний комплекс професійної діяльності працівників профспілкових організацій. В результаті аналізу результатів проведеного емпіричного дослідження висвітлюються особливості професійного самоздійснення, встановлюються психологічні закономірності взаємозв’язку чинників професійного самоздійснення працівників профспілок та обґрунтовується необхідність психологічної підтримки досліджених фахівців.

Ключові слова: професійна діяльність; професійне самоздійснення; самоефективність; мотивація професійної діяльності.

Aktual_probl_psihol 2015, 5(15): 3-13 (pdf)


 

УДК: 159.938

Вус В.І.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Соціальне здоров’я дошкільників у контексті педагогічних принципів К.Д. Ушинського.

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена вивченню особливостей генези соціального здоров’я у дошкільників в контексті організації навчально-виховного процесу на засадах педагогіки К.Д. Ушинського. Викладаються та обговорюються результати здійсненого емпіричного дослідження. Зазначається, що характер сприйняття міжособистісної взаємодії та актуальність коопераційних та комунікаційних процесів стають суттєвими чинниками особистісного та соціального розвитку дошкільників. Зауважується необхідність узгодженості виховних впливів батьків та педагогів, збільшення якості мотивації до діяльності, підтримка та розвиток індивідуальності дошкільників.

Ключові слова: соціогенез, соціальне здоров’я, дошкільний вік, педагогіка Ушинського.

Aktual_probl_psihol 2015, 5(15): 13-23 (pdf)


 

УДК: 159.938

Гуменюк Г.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Дослідження особливостей прояву психофізіологічних характеристик на динаміку професійного самоздійснення.

Мова статті: українська

Анотація: У статті викладено результати емпіричного дослідження, що висвітлюють особливості впливу психофізіологічних характеристик на динаміку професійного самоздійснення наукових працівників. Аналіз отриманих даних здійснювався відповідно до трьох «координат» психофізіологічних характеристик – вік, стать та особливості темпераменту. Встановлено, що на повноту професійного самоздійснення вчених віковий та статевий аспекти майже не впливають. Натомість вплив темпераментальних властивостей виявився досить значним. Для вчених, які досягли значних професійних успіхів, властиві ознаки сильної нервової системи. Доведено, що загальний рівень професійного самоздійснення залежить від рухливості нервових процесів, рівень внутрішньопрофесійного самоздійснення – від сили процесів гальмування, тоді якрівень зовнішньопрофесійного самоздійснення тісно взаємопов’язаний із силою процесів збудження, які лежать в основі їх активності та працездатності.

Ключові слова: фахівці, професійне самоздійснення, професійна успішність, психофізіологічні властивості, нервова система вченого.

Aktual_probl_psihol 2015, 5(15): 23-33 (pdf)


 

УДК: 159.938

Дзвоник Г.П.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Вирішення психологічних проблем в комерційних організаціях для забезпечення професійного самоздійснення менеджерів.

Мова статті: українська

Анотація: В статті наведені необхідні психологічні заходи щодо психодіагностики, психопрофілактики, психокорекції та консультативної допомоги менеджерам різного віку та досвіду в комерційних організаціях. Нами визначена роль та необхідність психологічних заходів для професійного самоздійснення менеджерів в комерційних організаціях.

Ключові слова: професійне самоздійснення, професійна діяльність менеджерів комерційних організацій, психодіагностика, психопрофілактика, психокорекція.

Aktual_probl_psihol 2015, 5(15): 33-42 (pdf)


 

УДК: 159.938

Дубчак Г.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Порівняльний аналіз стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій.

Мова статті: українська

Анотація: У статті викладено результати емпіричного дослідження стресостійкості сучасних українських студентів вищих та середніх навчальних закладів. Визначено спільні та відмінні особливості стресостійкості майбутніх фахівців різних соціономічних професій.

Ключові слова: професійна підготовка, соціономічні професії, стрес, стресостійкість.

Aktual_probl_psihol 2015, 5(15): 43-50 (pdf)


 

УДК: 159.938

Завадська Т.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Рівень самоактуалізації вихователів дитячих дошкільних закладів у процесі професійної діяльності.

Мова статті: українська

Анотація: У статті представлені результати дослідження рівня самоактуалізіції вихователів дитячих дошкільних закладів. Було виявлено, що не у всіх вихователів дослідженої групи наявні ознаки актуалізації всіх компонентів природного особистісного потенціалу, які й становлять основу самоактуалізації. За показниками «компетентності у часі», «ціннісних орієнтацій», «поглядів на природу людини», «самоповаги», «синергії», «пізнавальних потреб» визначені досить великі групи вихователів з ознаками самоактуалізації. За показниками «підтримка», «сензитивність до себе», «спонтанність», «самоприйняття», «прийняття агресії» кількість вихователів з високим рівнем самоактуалізації була значно меншою.

Ключові слова: професійна діяльність, вихователь, самоактуалізація.

Aktual_probl_psihol 2015, 5(15): 51-60 (pdf)


 

УДК: 159.938

Кокун О.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Психофізіологічні закономірності професійного самоздійснення особистості: концептуально-емпіричні основи.

Мова статті: українська

Анотація: В статті викладено основні положення концепції психофізіологічних закономірностей професійного самоздійснення особистості. Концепція містить шість складових: 1) обґрунтування актуальності проблеми професійного самоздійснення особис¬тості; 2) визначення та змістовне розкриття ключових понять; 3) принципи дослідження професійного самоздійснення особистості; 4) специфічні психо¬фізіологічні засади вивчення професійного самоздійснення фахівця; 5) загальні закономірності професійного самоздійснення фахівця; 6) психофізіологічні закономірності професійного самоздійснення фахівця.

Ключові слова: самоздійснення, професійне самоздійснення, професійне становлення, ознаки самоздійснення, фахівці.

Aktual_probl_psihol 2015, 5(15): 60-71 (pdf)


 

УДК: 159.938

Корніяка О.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Комунікативний аспект професійного самоздійснення викладача вищої школи.

Мова статті: українська

Анотація: В статті представлено розуміння сутності професійно-комунікативного самоздійснення викладача вищої школи. Подано результати емпіричного дослідження комунікативних особливостей професійного самоздійснення викладачів залежно від віку. Зафіксовано зниження розвитку комунікативної компетентності (та окремих її складових) у сфері ділового спілкування у викладачів вищої школи в міру їх дорослішання − 40 років і старші.

Ключові слова: професійне самоздійснення, комунікативний аспект професійного самоздійснення, професіоналізм, фахівці науково-педагогічного профілю.

Aktual_probl_psihol 2015, 5(15): 71-82 (pdf)


 

УДК: 159.938

Кравчук С.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Професійна самореалізація особистості як соціально-психологічний феномен.

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена проблемі професійної самореалізації особистості; розглядаються основні напрямки та підходи до вивчення професійної самореалізації особистості у науковій літературі; підкреслюється необхідність та доцільність систематизації наукових напрацювань щодо ґрунтовного вивчення професійної самореалізації фахівців пожежно-рятувальних служб.

Ключові слова: професійна самореалізація, фахівці, професійна діяльність, професійна компетентність.

Aktual_probl_psihol 2015, 5(15): 82-92 (pdf)


 

УДК: 159.938

Кружева Т.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Деякі особливостіпрофесійного самоздійснення науковців

Мова статті: українська

Анотація: .. В статті викладаються та обговорюються результати емпіричного дослідження деяких особливостей показників, критеріїв та детермінант професійного самоздійснення науковців (вчених-дослідників). Визначено спільні та відмінні особливості різновидів професійного самоздійснення, показників самоефективності, мотиваційного компоненту та самоактуалізаційних якостей в залежності від віку (етапів професійного самоздійснення). На основі узагальнення отриманих результатів намічені шляхи сприяння професійному самоздійсненню вчених- дослідників.

Ключові слова: професійне самоздійснення, вчений-дослідник, показники, критерії, детермінанти професійного самоздійснення, професійна самоефективність.

Aktual_probl_psihol 2015, 5(15): 92-106 (pdf)


 

УДК: 159.938

Лазуренко О.О.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Експериментальне дослідження психологічних особливостей емоційної компетентності майбутнього лікаря.

Мова статті: українська

Анотація: Визначено модель і логіку емпіричного дослідження. Наведена схема побудови експериментального дослідження психологічних особливостей емоційної компетентності. Представлена загальна характеристика досліджу¬ваних. Обґрунтовано програму констатуючого етапу дослідження, його методика. Презентовано результати констатуючого експерименту. Запропоновано програму формування емоційної компетентності у майбутніх лікарів. Викладено загальну стратегію, структуру, розкриті головні принципи, методичні підходи та зміст розвивально-корекційної програми, спрямованої на формування емоційної компетентності студентів – майбутніх лікарів. Представлено результати контрольного дослідження ефективності даної програми. Зроблено висновок, що розвиток емоційної компетентності у студентів медичних вузів можна формувати, впроваджуючи у навчально-виховний процес спецкурси, навчально-розвивальні тренінгові програми.

Ключові слова: емоційна компетентність, діагностика емоційної компетентності, формування емоційної компетентності, особистість майбутнього лікаря.

Aktual_probl_psihol 2015, 5(15): 106-114 (pdf)


 

УДК: 159.938

Лотоцька-Голуб Л. Л.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Психологічні причини та наслідки прояву синдрому емоційного вигорання у професійній діяльності лікарів.

Мова статті: українська

Анотація: У статті, на підґрунті теоретичного аналізу поняття «синдром емоційного вигорання», розглядається психологічна природа зазначеного явища. Виявлено специфіку прояву емоційного вигорання, визначено особливості, шляхи і методи попередження розвитку зазначеного синдрому. За результатами експериментального дослідження виявляються психологічні причини емоційного вигорання представників професійного напрямку «Людина – Людина», а саме: лікарів – хірургів, анестезіологів, стоматологів, психіатрів.

Ключові слова: лікарі, механізми психологічного захисту, професійний стрес, синдром емоційного вигорання, психіатри.

Aktual_probl_psihol 2015, 5(15): 114-123 (pdf)


 

УДК: 159.938

Макаренко О. М., Андрейчева А. О.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Методичний підхід до вивчення процесу переживання особистістю емоційного стресу.

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто вплив стресу на організм людини на різних вікових етапах, проаналізовано динаміку впливу стресу на якість здоров’я та життя. Для того, щоб краще зрозуміти та полегшити психотерапевтичну роботу з людьми, які перебувають під тривалим впливом емоційного напруження запропоновано на психодіагностичному етапі застосовувати Криву О. М. Макаренка, де людина має змогу оцінити свої емоційні переживання, які виникали протягом усього життя, відповідно до шкали, що дає можливість зрозуміти силу, з якою людина ці переживання відчула на собі.

Ключові слова: стрес, дистрес, динаміка емоційного напруження, втрата, види втрат, Крива О. М. Макаренка.

Aktual_probl_psihol 2015, 5(15): 123-132 (pdf)


 

УДК: 159.938

Макаренко О.М., Ходос О.С.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Специфіка прояву стресу у військовому середовищі.

Мова статті: українська

Анотація: У статті автори розкривають особливості протікання професійної адаптації військовослужбовців у військовому середовищі, викладають специфіку військового стресу та дистресу у мирний та воєнний час, визначають силу їх впливу на адаптаційні можливості та професійну соціалізацію військовослужбовців ЗСУ, підкреслюють необхідність активної ініціативи, діяльнісного підходу до військових усіх рівнів та категорій, визначають актуальні напрямки подальших наукових досліджень, спрямованих на підвищення ефективності діяльності військових соціальних інститутів.

Ключові слова: адаптація, професійна адаптація, соціалізація, стрес, стресор, дистрес, пост стресовий стан, бойова психічна травма, стрес резистентність, тривожність, агресія, військовослужбовці.

Aktual_probl_psihol 2015, 5(15): 133-139 (pdf)


 

УДК: 159.938

Малхазов О. Р., Осипенко С. П.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Метод диференціації часових рядів рухової діяльності.

Мова статті: українська

Анотація: У статті представлені результати експериментальних досліджень розробки та наукового обґрунтування методу диференціації часових рядів інтегративно-діючої, циклічної, двокільцевої, матричної, багаторівневої функціональної системи організації побудови та управління рухами, діями, діяльністю, поведінкою, яке забезпечується п’ятьма різними за психофізіологічним змістом режимами функціонування. Перехід від одного режиму до іншого свідчить про наявність суттєвих змін у її діяльності починаючи з сегментарних матриць і закінчуючи функціонуванням всієї системи загалом. Все це дозволяє створити нову класифікацію індивідуальних відмінностей, що суттєво розширює можливості дослідників під час проведення профвідбору, діагностування і виявлення уражених ділянок управляючої нервової системи, розробки нових прийомів реабілітації осіб із вадами опорно-рухового апарату, тренажерів, біопротезів, біороботів тощо.

Ключові слова: аналіз часових рядів, інтегративна психофізіологія, режими переходу, сегментарні матриці.

Aktual_probl_psihol 2015, 5(15): 139-166 (pdf)


 

УДК: 159.938

Панасенко Н.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Особливості професійного самоздійснення хірурга.

Мова статті: українська

Анотація: У статті викладено результати емпіричного дослідження, що висвітлює особливості професійного самоздійснення хірурга. Встановлено позитивний взаємовплив прагнення хірурга до надбання знань про навколишній світ, його здатності віддавати собі звіт у своїх потребах і почуттях із його внутрішньопрофесійним самоздійсненням. Здатність хірурга жити "тут і тепер", незалежність його цінностей і поведінки від впливу ззовні та прагнення до отримання знань про навколишній світ значною мірою зумовлюють його здатність проектувати власний професійний розвиток. Творче спрямування особистості хірурга, його здатність усвідомлювати свої потреби і почуття взаємопов'язані із намаганням ставити перед собою нові професійні цілі.

Ключові слова: самоздійснення, професійне самоздійснення, самоефективність, ознаки самоздійснення, мотивація, хірург.

Aktual_probl_psihol 2015, 5(15): 166-175 (pdf)


 

УДК: 159.938

Панасенко Н.М., Войтович М.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Профілактика професійної деформації практичних психологів системи середньої освіти.

Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовані дослідження професійної деформації практичних психологів системи середньої освіти та методи її профілактики. Встановлено, що високий рівень особистісної та ситуативної тривожності знижує рівень професійного самоздійснення практичних психологів галузі середньої освіти, що є вкрай небажаним для їх професійної діяльності і може призвести до негативних наслідків, одним із яких є професійна деформація. Окреслено шляхи вирішення цієї проблеми через профілактику професійної деформації практичних психологів системи середньої освіти, яка включатиме постійну роботу над особистісним і професійним розвитком та мотивацією, опанування методами індивідуальної та групової релаксації тощо.

Ключові слова: самоздійснення, професійне самоздійснення, психологи системи середньої світи, мотивація, релаксація.

Aktual_probl_psihol 2015, 5(15): 176-183 (pdf)


 

УДК: 159.938

Петренко І.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Дослідження процесу діалогічної партиціпації у просторі освіти.

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена вивченню психологічних механізмів функціонування соціального діалогу в освітньому середовищі. Соціальний діалог розглянуто як процес внутрішньої готовності до партиціпації, що здійснюється особистістю – носієм значущих смислів (інтенцій), у формі міжсуб’єктної комунікативної взаємодії з метою трансформації соціального середовища. В ході проведення емпіричного дослідження простежено тенденції діалогічної партиціпації в системах «учень – шкільна освіта», «учитель – шкільна освіта». Виявлено інтенціональні критерії, що визначають зміст діалогічної взаємодії суб’єктів спілкування у просторі освіти: соціально-психологічні, організаційні, комунікативні, професійної компетентності, особистісні.

Ключові слова: соціальний діалог, соціальне партнерство, комунікативна взаємодія, діалогічна партиціпація.

Aktual_probl_psihol 2015, 5(15): 183-190 (pdf)


 

УДК: 159.938

Поладко Г.О.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Дослідження процесу адаптації у пацієнтів з феохромоцитомною дисфункцією.

Мова статті: українська

Анотація: У статті розкрито результати практичного дослідження впливу взаємодії рівня «лікар-пацієнт» на реалізацію якісного лікувального процесу. Виокремлено категорії пацієнтів хворих на феохромоцитомну дисфункцію, відносно психологічних та часових проявів.Характерними реактивними ознаками пацієнтів хворих на феохромоцитомну дисфункцію є: не прийняття або заперечення пацієнтами факту наявності хвороби; загострення супутніх хвороб, тощо. Основними джерелами здобуття пацієнтами знань про хворобу є взаємодія з лікарем; Інтернет-видання, зокрема, медичні вісники, форуми, на яких обговорюються проблемні питання пацієнтів та лікарів, що пов’язані з феохромоцитомною дисфункцією.

Ключові слова: адаптація, дезадаптація, взаємодія, лікувальний процес, феохромоцитомна дисфункція.

Aktual_probl_psihol 2015, 5(15): 190-200 (pdf)


 

УДК: 159.938

Притула О.А.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Мотивація до досягнення успіху та мотивація до уникнення невдач як основні мотиви професійної діяльності кризис-менджерів.

Мова статті: українська

Анотація: Успішність професійної діяльності кризис-менджерів визначаться мотивами, які лежать у основі такої діяльності. Соціально-психологічними та мотиваційними складовими діяльності кризис-менеджерів є: рівень професіоналізму; розвиненість професійних якостей; кар’єрний ріст; система професійних мотивів.Рівень успішності професійної діяльності кризис-менджерів виявляється через наявність позитивної кореляції між мотивацією на досягнення успіху та мотивацією на уникнення невдач.

Ключові слова: мотивація до досягнення успіху, мотивація до уникнення невдач, професійна діяльність.

Aktual_probl_psihol 2015, 5(15): 201-208 (pdf)


 

УДК: 159.938

Савченко Т. Л.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Психофізіологічні особливості професійного самоздійснення вчителів-предметників.

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто основні аспекти професійного самоздійснення вчителів середніх загальноосвітніх закладів. Подано узагальнення експериментальних досліджень, котрі демонструють особливості професійного самоздійснення педагогів різного віку та рівня кваліфікації. В дослідженні визначенні показники рівнів професійного самоздійснення, в тому числі зовнішньопрофесійних та внутрішньопрофесійних складових, мотивації професійної діяльності, а також рівня самоефективності.

Ключові слова: професійне самоздійснення, професійна діяльність вчителя, зовнішньопрофесійний рівень, внутрішньопрофесійний рівень, мотивація професійної діяльності, самоефективність.

Aktual_probl_psihol 2015, 5(15): 209-216 (pdf)


 

УДК: 159.938

Серьогін Ю.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Виклик часу: Основні напрямки військового виховання молоді в Україні.

Мова статті: українська

Анотація: В статті викладено основні положення концепції впливу психофізіологічних факторів на формування, розвиток і виховання патріотичних якостей у сучасної молоді, виходячи як багатовікових традицій народу України в його боротьбі за свою державність і незалежність, так і сучасних ідей українського державного патріотизму, вірності військовому обов’язку і усвідомленої готовності на захист Батьківщини.

Ключові слова: військово-патріотичне виховання, військові народні традиції, національна свідомість, виховання військовослужбовця як розвиненої особистості, вірність військовому обов’язку.

Aktual_probl_psihol 2015, 5(15): 217-224 (pdf)


 

УДК: 159.938

Хміляр О.Ф., Черевичний С.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Психологія прийняття рішення командиром: від амбівалентності до символічної регуляції поведінки.

Мова статті: українська

Анотація: Особистість командира в бойовій обстановці є розумом і серцем армії і народу. Авторами статті розкрито індивідуально-психологічні властивості, які повинні бути притаманні командиру, що приймає рішення на бій. Через призму амбівалентності показано специфіку функціонування вольової та мисленевої сфери особистості командира. Висвітлено психологічні чинники, врахування яких обумовлюватиме ефективність реалізації прийнятого рішення в бойовій обстановці.

Ключові слова: особистість командира, воля, мислення, рішення, рішучість, психологічні чинники.

Aktual_probl_psihol 2015, 5(15): 224-232 (pdf)


 

УДК: 159.938

Ходос О.С.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Складові процесу адаптації військовослужбовців до військової служби.

Мова статті: українська

Анотація: У статті автор розкриває особливості професійної адаптації військовослужбовців Збройних Сил України, викладає специфіку військового стресу та можливу динаміку його протікання у мирний та воєнний час, визначає силу їх впливу на адаптаційні можливості та професійну соціалізацію військовослужбовців ЗСУ, підкреслює необхідність активної ініціативи, діяльнісного підходу військових, визначає актуальні напрямки подальших наукових досліджень, спрямованих на вивчення складових процесу професійної адаптації, та основні завдання військового психолога щодо психологічного супроводу новоприбулих військовослужбовців.

Ключові слова: адаптація, професійна адаптація, соціалізація, стрес, стресор, дистрес, постстресовий стан, бойова психічна травма, стресрезистентність, тривожність, агресія, військовослужбовець.

Aktual_probl_psihol 2015, 5(15): 232-241 (pdf)


 

УДК: 159.938

Цавалюк Т.О.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Інтелектуальні почуття молодших школярів: теоретико-методологічне дослідження.

Мова статті: українська

Анотація: У статті розкривається сутність поняття «інтелектуальні почуття», проводиться теоретико-методологічне дослідження особливостей інтелектуальних почуттів молодших школярів.Інтелектуальні почуття і процеси пізнання органічно пов'язані і взаємно обумовлюють один одного. Виникаючи у зв'язку з розумовою діяльністю, інтелектуальні почуття накладають певний відбиток і на самі інтелектуальні процеси.

Ключові слова: емоції, почуття, інтелектуальні почуття, молодші школярі, переживання.

Aktual_probl_psihol 2015, 5(15): 242-249 (pdf)


 

УДК: 159.938

Чайка Г.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Особливості ціннісних орієнтацій гравців, які надають перевагу різним типам комп’ютерних ігор.

Мова статті: українська

Анотація: В статті розглядаються особливості системи ціннісних орієнтацій сучасної молоді під впливом нових інформаційних технологій. Проведено психологічний аналіз феномену системи ціннісних орієнтацій особистості у єдності її основних характеристик. Описане експериментальне дослідження, в якому порівнювалися системи ціннісних орієнтацій геймерів в залежності від того, які жанри комп’ютерних ігор вони переважно обирають.

Ключові слова: система ціннісних орієнтацій, віртуальна реальність, геймери

Aktual_probl_psihol 2015, 5(15): 249-260 (pdf)


 

УДК: 159.938

Чудакова О.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Креативність особистості: формально-динамічна її передумова та показники.

Мова статті: українська

Анотація: В статті подано результати теоретико-психологічного вивчення креативності як актуальної особистісної якості. Розглядається темперамент як формально-динамічна передумова становлення креативності особистості. Охарактеризовано показники креативності особистості. Наголошується на домінантності таких якостей, як винахідливість і кмітливість, у структурі креативності особистості.

Ключові слова: креативність, креативна і творча особистість, креативна діяльність, темперамент як передумова формування креативності, винахідливість і кмітливість.

Aktual_probl_psihol 2015, 5(15): 260-267 (pdf)