Актуальні проблеми психології. Том 5, випуск 14 – 2014

Анотації та відомості про авторів

 Зміст

УДК: 159.938

Болотнікова І.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Особливості професійного самоздійснення та самоактуалізації працівників профспілок.

Мова статті: українська

Анотація: Робота присвячена актуальній проблемі особистісного та професійного самоздійснення людини. У статті аналізуються результати експериментального дослідження, що проводилося у профспілкових організаціях, підпорядкованих Київській міській раді профспілок. В ході експериментального дослідження вивчалися професійне самоздійснення та самоактуалізація працівників профспілкових організацій. В результаті аналізу результатів проведеного емпіричного дослідження встановлюються психологічні закономірності складових професійного самоздійснення працівників профспілок.

Ключові слова: професійна діяльність; професійне самоздійснення; ознаки самоздійснення;самоактуалізація.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 3-11 (pdf)

 

УДК: 159.938

Бохонкова Ю.О.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Луганськ. Україна.

Психологічні особливості прояву адаптаційних ресурсів особистості під впливом самооцінки.

Мова статті: українська

Анотація: У статті наведено особливості прояву стресових переживань особистості на психологічному рівні: аналізуються характерні перебудови в мотиваційній структурі діяльності, роль емоційних регулювальників поведінки, стійкість різних когнітивних функцій, що забезпечують ефективність переробки інформації, індивідуальні прийоми компенсації і подолання труднощів. Увагу приділено теоретичному аналізу проблеми впливу самооцінки особистості на її адаптацію до стресової ситуації. З’ясовано адаптаційні ресурси особистості у стресовій ситуації. Наведено аналіз поняття «адаптаційний потенціал особистості», обговорено зміст даного феномену.

Ключові слова: поведінка, життєстійкість особистості, стресова ситуація, душевне (психічне) здоров'я, стратегії поведінки, ресурси особистості, стресовий поріг, адаптація, адаптаційний потенціал.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 11-18 (pdf)

 

УДК: 159.938

Войтович М.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Особливості професійного самоздійснення практичних психологів галузі середньої освіти.

Мова статті: українська

Анотація: У статті представлені результати емпіричного дослідження особливостей професійного самоздійснення практичних психологів різного віку та з різним досвідом роботи в галузі середньої освіти. У процесі професійної діяльності практичних психологів середньої освіти рівень їх професійного самоздійснення зростає..

Ключові слова: самоздійснення, професійне самоздійснення, професійна діяльність практичних психологів у галузі середньої освіти.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 19-33 (pdf)

 

УДК: 159.938

Гуменюк Г.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Професійне самоздійснення вченого:постановка проблеми та алгоритм дослідження.

Мова статті: українська

Анотація: У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми дослідження самоздійснення особистості у професійній діяльності, в результаті якого висвітлено основні підходи щодо сутності понять «суб’єкт», «самоздійснення», «професійне самоздійснення». Обґрунтовано необхідність цілеспрямованого дослідження професійного самоздійснення в єдності психологічних та психодиманічних властивостей. Представлено алгоритм дослідження професійного самоздійснення вчених у психофізіологічному аспекті.

Ключові слова: професіонал, особистісно-професійний розвиток, суб’єкт, самоздійснення, професійне самоздійснення.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 34-45 (pdf)

 

УДК: 159.938

Дзвоник Г.П.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Професійне самоздійснення менеджерів комерційних організацій.

Мова статті: українська

Анотація: В статті наведені результати експериментальних досліджень особливостей професійного самоздійснення менеджерів різного віку та досвіду в комерційних організаціях. Нами встановлено зростання як зовнішньо-професійного рівня самоздійснення менеджерів, так й внутрішньо-професійного рівня в процесі професійної діяльності в комерційних організаціях.

Ключові слова: професійне самоздійснення, професійна діяльність менеджерів комерційних організацій, зовнішньо-професійний та внутрішньо-професійний рівень менеджерів.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 45-60 (pdf)

 

УДК: 159.938

Дулова О.О., Проскурняк О.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Чернівці. Україна.

Психологічні особливості становлення ціннісного ставлення до сім’ї у дітей.

Мова статті: українська

Анотація: Характер відносин та психологічна атмосфера між членами сім’ї, активна участь обох батьків у вихованні дітей та подібність їхніх поглядів на виховання, організація побутової діяльності та відпочинку сім’ї, вміння аналізувати і розуміти мотиви поведінки партнерів та власні вчинки і дії, наявність навичок із вирішення конфліктних ситуацій, які виникають у взаєминах – усе це впливає на дітей щодо виховання якостей сім’янина та формує ціннісне ставлення до сім’ї.

Ключові слова: ґендерна ідентифікація, статево-рольова поведінка, патерни поведінки, сиблінги, внутрішньосімейна взаємодія.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 60-69 (pdf)

 

УДК: 159.938

Завадська Т.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Професійне самоздійснення вихователів дитячих дошкільних закладів.

Мова статті: українська

Анотація: В статті представлені результати дослідження особливостей професійного самоздійснення вихователів дитячих дошкільних закладів, їх самоефективності та мотивації професійної діяльності. У більшості досліджених виявили середній та вищий за середній рівні загального (82,0%), внутрішньо-професійного (81,0%) та зовнішньо-професійного (75%) самоздійснення. Тестування професійної самоефективності показало середній та вище за середній рівні самоефективності у більшості вихователів (відповідно, 21,6% та 56,0%). Висока внутрішня мотивація визначена у 93,0% вихователів, висока зовнішньо-позитивна у 48,0%; висока зовнішньо-негативна мотивація - у 62,0%. Ми отримали достовірні кореляції між більшістю показників професійного самоздійснення (7 з 10), рівнем самоєфектівності та видами мотивації. Отже, більшість вихователів даної вибірки мають переважаючу більшість ознак професійного самоздійснення

Ключові слова: професійне самоздійснення, самоефективність, мотивація, вихователь.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 70-81 (pdf)

 

УДК: 159.938

Завязкіна Н.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченко. Київ. Україна.

Проблема смислового рівня регуляції діяльності при обґрунтуванні категорії обмеженої осудності.

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто проблему сенсу і смислових утворень особистості при обгрунтуванні категорії обмеженої осудності. Розроблені на сьогоднішній день психологічні моделі рівневої регуляції діяльності, смислових особистісних утворень, мотивів, порушень смислової сфери особистості мають особливий інтерес при проведенні експертиз за участю психолога по змістовному насиченню обгрунтування експертних висновків при різних психічних розладах.

Ключові слова: смислова регуляція, експертиза, обмежена осудність.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 82-89 (pdf)

 

УДК: 159.938

Кокун О.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Особливості професійного самоздійснення фахівців різного віку та професій.

Мова статті: українська

Анотація: В статті викладено результати емпіричних досліджень, що висвітлюють особливості професійного самоздійснення фахівців різного віку та професій. Встановлено істотне підвищення рівня професійного самоздійснення фахівців після досягнення 40-річного віку: цей рівень істотно підвищується на етапі вторинної професіоналізації і далі ще продовжує зростати на етапі професійної майстерності. Зростання рівня зовнішньопрофесійного самоздійснення є більш вираженим, ніж внутрішньопрофесійного. Найвищий рівень професійного самоздійснення мають фахівці творчих професій, найнижчий – фахівці професій обслуговування.

Ключові слова: самоздійснення, професійне самоздійснення, професійне становлення, ознаки самоздійснення, фахівці.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 90-99 (pdf)

 

УДК: 159.938

Корніяка О.М., Лахтадир О.В., Гоменюк В.О.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ; Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка. Київ Україна; Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Емпіричне вивчення особливостей професійного самоздійснення викладача вищої школи.

Мова статті: українська

Анотація: В статті представлено розуміння сутності професійного самоздійснення викладача вищої школи. Подано результати емпіричного дослідження особливостей професійного самоздійснення викладачів залежно від віку. Встановлено істотне підвищення загального рівня професійного самоздійснення та окремих його складових у фахівців науково-педагогічного профілю в міру дорослішання – віком 40 років і старші. У цих фахівців розвиток внутрішньопрофесійного самоздійснення переважає певною мірою розвиток зовнішньопрофесійного самоздійснення.

Ключові слова: професійне самоздійснення, ознаки (показники, складові) професійного самоздійснення, професійна ефективність, професіоналізм, фахівці науково-педагогічного профілю.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 99-109 (pdf)

 

УДК: 159.938

Кружева Т.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Професійне самоздійснення: система понять.

Мова статті: українська

Анотація: В статті викладено теоретичні положення стосовно поняття «професійне самоздійснення», проаналізовано його зміст із залученням понять «професіонал» «професіоналізм», «професійна компетентність», «життєве самоздійснення». Намічені шляхи та підібраний методичний інструментарій для експериментального дослідження критеріїв та детермінант професійного самоздійснення вчених-дослідників.

Ключові слова: професійне самоздійснення, життєве самоздійснення, професіоналізм

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 109-116 (pdf)

 

УДК: 159.938

Малхазов О. Р.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Метод розрахунку мінімальних часових порогів активації корекційних процесів в управлінні руховою діяльністю.

Мова статті: українська

Анотація: У статті представлені результати експериментальних досліджень розробки та наукового обґрунтування методу розрахунку мінімальних часових порогів активації корекційних процесів в управлінні руховою діяльністю. Доведена можливість виявляти індивідуальні мінімальні пороги чутливості та особливості функціонування інтегративно зв’язаних між собою ієрархічно розташованих рівнів організації, побудови та управління циклічними рухами. Мінімальні часові пороги здатні змінюватись залежно від попереднього налаштовування тонічних та тетанічних загрунтовок (лабільності), ступеню сформованості тактик та стратегій пошуку психікою індивіда відповідних енграм, матриць на різних рівнях управління.

Ключові слова: мінімальний часовий поріг, корекційні процеси, механізм, що зіставляє, лабільність, енграми, матриці, миттєвий специфічний сенсорний комплекс.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 116-129 (pdf)

 

УДК: 159.938

Мельник А.І.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. Київ. Україна.

Мотивація професійної діяльності вчителя в умовах роботи з гіперактивними молодшими школярами.

Мова статті: українська

Анотація: В статті викладено результати емпіричних досліджень щодо мотивації професійної діяльності вчителя в умовах роботи з гіперактивними молодшими школярами. Дослідження мотиваційних установок майбутніх вчителів до роботи з гіперактивними молодшими школярами здійснювалось у контексті наявності особистісно значущих ціннісних орієнтацій та установок на професійну діяльність, сформованості домінуючих мотивів майбутньої фахової поведінки.

Ключові слова: мотиви, професійна діяльність, психологічна готовність, молодші школярі, гіперактивність.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 129-137 (pdf)

 

УДК: 159.938

Немеш О.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Психологічні основи інтернет-комунікації.

Мова статті: українська

Анотація: В статті розглядаються психологічні особливості комп’ютерно опосередкованого міжособистісного спілкування. Окреслені перспективи дослідження онлайн-комунікацій. Вивчаються джерела і шукачі інформації як рівноправні учасники Інтернет-спілкування. Виявляється сенсовий аспект активності в системі онлайн-комунікацій. Аналізуються різні аспекти реального та віртуального досвіду «Я».

Ключові слова: система комунікацій, Інтернет, комп’ютерно опосередковане спілкування, віртуальне «Я».

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 138-146 (pdf)

 

УДК: 159.938

Неурова А.Б.

ВКСС Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Львів. Україна.

Підходи до розуміння емоційної стійкості як наукове підґрунтя її визначення у фахівців з надзвичайних ситуацій.

Мова статті: українська

Анотація: На основі теоретично-психологічного аналізу виявлено синергетично-двохфакторний, синергетично-трьохфакторний психопроцесуальний, синергетично-трьохфакторний моторно-процесуальний, синергетично-чотирьохфакторний, фізіологічний, динамічно-стереотипний, динамічно-екстремальний, чуттєво-деструктивний, афектно-неадекватний, нервово-психоенергетичний, особистісний, інтегративний та емоційно-центричний підходи до розуміння й тлумачення емоційної стійкості суб’єкта діяльності в екстремальних умовах.

Ключові слова: емоційна стійкість, екстремальні умови діяльності, синергетично-чотирьохфакторний підхід, динамічно-екстремальний підхід, емоційно-центричний підхід, особистісний підхід, інтегративний підхід.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 146-155 (pdf)

 

УДК: 159.938

Панасенко Н.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Вплив синдрому емоційного вигорання на професійне самоздійснення лікаря.

Мова статті: українська

Анотація: У статті викладено результати емпіричного дослідження, що висвітлюють особливості впливу синдрому емоційного вигорання на професійне самоздійснення лікаря. Встановлено негативний вплив симптомів емоційного вигорання на загальний рівень професійного самоздійснення лікаря, а також його зовнішньопрофесійне та внутрішньопрофесійне самоздійснення. Самоефективність лікаря залежить від загального рівня професійного самоздійснення, від наявності в нього проекту власного професійного розвитку, постійної постановки та досягнення нових професійних цілей. Рівень розвитку внутрішньої мотивації лікаря впливає на загальний рівень його професійного самоздійснення, на потребу у професійному вдосконаленні, на використання власного професійного досвіду та здобутків іншими фахівцями та розкриття особистісного потенціалу і здібностей у професії.

Ключові слова: лікар, професійне самоздійснення, мотивація, самоефективність, синдром емоційного вигорання.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 155-164 (pdf)

 

УДК: 159.938

Панасенко Н.М., Гомонюк В.О.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Особливості розвитку професійних якостей у програмістів.

Мова статті: українська

Анотація: В статті викладено теоретичний аналіз особливостей розвитку професійних якостей у програмістів. Встановлено, що до числа особливо важливих професійних якостей програміста слід віднести здатність до навчання протягом усього періоду його професійної діяльності, швидку адаптацію та вміння об'єктивно оцінювати можливості технологій та їх використання в кожному конкретному випадку, інакше через декілька років його цінність як фахівця може помітно знизитися. Особливе значення мають такі якості, як терпіння і витримка, оскільки вони абсолютно незамінні в його роботі.

Ключові слова: програміст, професійні якості, професійне самоздійснення, мотивація, самоефективність.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 165-170 (pdf)

 

УДК: 159.938

Петренко І.В.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. Київ. Україна.

Психологічні механізми розгортання соціального діалогу в освітньому просторі.

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена аналізу проблеми розгортання соціального діалогу у ході комунікативної взаємодії суб’єктів спілкування в освітньому вимірі. Соціальне партнерство, в основі якого лежить соціальний діалог, розглядається як багатогранний процес із визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень його учасниками. Розкрито основні засади розгортання соціального діалогу, визначено рівні його функціонування. Зазначено, що найважливішим механізмом формування соціальної активності суб’єктів у процесі спілкування є принцип діалогічної партиціпації.

Ключові слова: соціальний діалог, соціальне партнерство, комунікативна взаємодія, діалогічна партиціпація.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 170-176 (pdf)

 

УДК: 159.938

Петрученко Н.М.

Інститут соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». Київ. Україна.

Формування особистісної готовності до професійної діяльності у студентів із соматичними вадами.

Мова статті: українська

Анотація: В статті визначено соціально-психологічні аспекти формування особистісної готовності до професійної діяльності у студентів із соматичними вадами та наведено результати дослідження особливостей особистісного компоненту готовності до професійної діяльності студентів ВНЗ, що мають соматичні вади.

Ключові слова: готовність до професійної діяльності, особистісний компонент, формування готовності, студенти із соматичними вадами, професійна діяльність.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 177-185 (pdf)

 

УДК: 159.938

Пилипенко Н.М.

Центр культури та виховання Черкаського державного технологічного університету. Черкаси. Україна.

Мотиваційні компоненти академічного консультування майбутніх фахівців.

Мова статті: українська

Анотація: Здійснено аналіз мотиваційних компонентів академічного, як однієї з моделей психологічного консультування. Емпірично виявлено різні рівні розвитку – від високого до низького – психологічної компетентності студентів. З’ясовано, що у психологічно компетентних студентів наявні мотиви професійного зростання. Встановлено мотиваційні бар’єри замовлень студентами психологічних консультувань.

Ключові слова: академічне консультування, мотивація досягнення успіху, особистісно-професійне становлення, психологічна компетентність.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 185-194 (pdf)

 

УДК: 159.938

Савченко Т.Л.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Професійне самоздійснення вчителів середніх загальноосвітніх закладів.

Мова статті: українська

Анотація: В статті розглянуто основні аспекти професійного самоздійснення вчителів середніх загальноосвітніх закладів. Подано результати експериментальних досліджень, котрі демонструють особливості професійного самоздійснення педагогів різного віку та рівня кваліфікації. Дослідження проведено з метою визначення показників рівнів професійного самоздійснення, зокрема, зовнішньопрофесійних та внутрішньопрофесійних складових, мотивації професійної діяльності, а також з’ясування рівня самоефективності.

Ключові слова: професійне самоздійснення, професійна діяльність вчителя, зовнішньопрофесійний рівень, внутрішньопрофесійний рівень, мотивація професійної діяльності, самоефективність.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 194-207 (pdf)

 

УДК: 159.938

Сердюк Л. З., Соколюк А. О.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Полівалентність професійної спрямованості майбутніх психологів.

Мова статті: українська

Анотація: У статті розкрито зміст і структуру професійної спрямованості майбутніх фахівців на етапі навчання у ВНЗ. На основі емпіричного дослідження виявлено чинники, які впливають на валентність професійної спрямованості особистості. Визначено чинники формування професійної спрямованості студентів-психологів, що навчаються за програмами підготовки та перепідготовки фахівців.

Ключові слова: професійна спрямованість, полівалентність професійної спрямованості, мотиви вибору професії, мотиви навчання, синергія.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 207-216 (pdf)

 

УДК: 159.938

Чайка Г.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Особливості ціннісних орієнтацій осіб, що зловживають комп’ютерними іграми.

Мова статті: українська

Анотація: В статті розглядається динаміка системи ціннісних орієнтацій сучасної молоді під впливом нових інформаційних технологій. Показано, що крім вікового аспекту, на розвиток, зміну сталої системи ціннісних орієнтацій впливають зміни у соціокультурному оточенні. Інформаційне суспільство і розвиток нових комп'ютерних технологій сприяли формуванню цілої низки нових субкультурних явищ, що відбивається й на системі ціннісних орієнтацій геймерів. Описане експериментальне дослідження, в якому порівнювалися системи ціннісних орієнтацій осіб, що зловживають комп’ютерними іграми, та тих, хто ставиться до ігор спокійно.

Ключові слова: система ціннісних орієнтацій, самоорганізація систем, геймери, комп’ютерні ігри

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 216-224 (pdf)

 

УДК: 159.938

Шмаргун В.М.

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ. Україна.

Інтелектуальна компетентність особистості.

Мова статті: українська

Анотація: В статті розглядаються перспективні напрямки в галузі психології здібностей. Обговорюються перспективи онтологічної теорії інтелекту в контексті вивчення ментального (розумового) досвіду та інтелектуальної компетентності особистості. Проаналізована необхідність комплексної діагностики інтелектуальних здібностей як основи ментального розвитку.

Ключові слова: ментальний досвід, інтелект, інтелектуальна компетентність, комплексна психодіагностика здібностей.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 224-232 (pdf)