Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 4. Психологія розвитку дошкільника. Випуск 14 – 2018

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Зміст випуску


УДК: 373.2–37.014.3

Піроженко Т.О.

Піроженко Тамара Олександрівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Мова статті: українська

ЯКІСТЬ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: СУЧАСНА СИТУАЦІЯ ТА ПОГЛЯД У ПЕРСПЕКТИВУ

З метою узагальнення сучасних тенденцій та перспектив досягнення якісної дошкільної освіти зроблено аналіз актуальних рішень, напрацювань та змін у сфері навчання та виховання дітей дошкільного віку. Розуміння проблем та перспектив в організації освітньої діяльності дорослих для найменших громадян держави потребує об’єднання зусиль фахівців дошкільної освіти для вирішення стратегічних завдань подальшого розвитку галузі.

Ключові слова: доступність та якість дошкільної освіти, соціально- психологічні фактори та перспективи розвитку дошкільної освіти.

Aktual_probl_psihol 2018, 4(14): 6-27 (pdf)


УДК: 159.9:373.2.013.77-051

Балицька І.М.

Балицька Ірина Миколаївна – вихователь-методист Житомирського закладу дошкільної освіти № 52, науковий кореспондент лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України.

Мова статті: українська

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В КОНТЕКСТІ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ БАТЬКІВ ДО ДАНОЇ ПРОФЕСІЇ

У статті розглядаються психолого-педагогічні засади формування ціннісного ставлення батьків до професійної діяльності вихователя дошкільного навчального закладу. Здійснено аналіз понять, які створюють психологічний портрет сучасного вихователя. Визначено зміст професійних ціннісних орієнтацій педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.

Розкрито складові індивідуального стилю професійної діяльності вихователя, особливості педагогічного іміджу сучасного педагога, роль психологічної компетентності вихователя як органічної складової педагогічної майстерності. Розглянуто мотиви, які мають найбільше практичне значення у діяльності вихователя. Відзначено, що психолого-педагогічна просвіта батьків вихованців сприяє налагодженню ефективної взаємодії з вихователями дошкільного закладу. Підкреслено, що сучасний вихователь має гнучко адаптуватися до нових умов співпраці з батьками, до взаємодії з дітьми, швидко змінюватися у відповідь на можливі запити суспільства.

Ключові слова: цінності, ціннісне ставлення, психологічні знання, психологічний портрет, індивідуальний стиль професійної діяльності, педагогічний імідж, психологічна компетентність педагога, мотиви, професійні здібності, психологічна просвіта батьків, культура мовлення вихователя.

Aktual_probl_psihol 2018, 4(14): 28-44 (pdf)


УДК 316.752 : 159.9,316.625

Барсуковська М.В.

Барсуковська Марія Вікторівна – аспірант лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України.

Мова статті: українська

ЦІННІСНО-СМИСЛОВА СФЕРА ПЕДАГОГА В АСПЕКТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті обґрунтовується актуальність проблеми ціннісно-смислової сфери педагога як аспекту психологічної готовності до педагогічної діяльності, як особливого виду самодетермінації, що змінює уявлення про сутність педагогічної праці в умовах суб’єкт-суб’єктної парадигми освіти.

Охарактеризовано категорію «ціннісно-смислова сфера», як характеристику особистості, яка обумовлює системність і цілісність діяльності педагога. У статті презентовано огляд вітчизняних та зарубіжних підходів до термінологічного обґрунтування конструкту «психологічна готовність до педагогічної діяльності»; зроблено спробу розкрити сутність особистісно-професійного потенціалу та його важливого складника «ціннісні орієнтації», що є визначальними компонентами психологічної готовності до педагогічної діяльності.

Ключові слова: ціннісно-смислова сфера; психологічна готовність; педагогічна діяльність; самодетермінація, суб’єктна активність.

Aktual_probl_psihol 2018, 4(14): 44-56 (pdf)


УДК 159.928.23

Біла І. М.

Біла Ірина Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, учений секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України.

Мова статті: українська

РОДИНОЦЕНТРИЗМ У РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ

Первинною мікросистемою соціуму, через яку дитина засвоює уміння та знання є сім’я. Сім’я виступає головним агентом впливу на особистість, що детермінує її характеристики та якості. Особливості взаємин, стиль виховання у сім'ї впливає на розвиток дитини. У сумісній творчій діяльності, реалізуючи закладений потенціал, дитина прагне наслідувати значущому дорослому, що є передумовою формування її здібностей та талантів.

Сімейна взаємодія, яка відбувається при спілкуванні та сумісній діяльності дитини і дорослого є вирішальним середовищним фактором її соціального, когнітивного розвитку, становлення здібностей дитини. Для правильного психічного розвитку малюка першочерговим є стосунки з матір’ю, материнська любов дає почуття безпеки, сприяє розвитку образу себе і соціалізації. Батько є для сина прикладом для наслідування і значно впливає на формування статевої ідентичності. З перших хвилин зародження нового життя батьківська любов визначає життєвий сценарій, вона є величезним та незамінним джерелом розвитку дитини, емоцій, моральних якостей, позитивного світосприймання, впевненості в собі, творчої самореалізації.

Головна, обов’язкова особливість сім’ї будь-якої обдарованої дитини – незвично висока увага, чуйність та вимогливість до дитини. Підтримка дорослих призводить до закріплення тих чи інших форм поведінки, реакція батьків визначає та стимулює подальший розвиток здібностей та обдарувань дітей.

Динаміка формування всіх компонентів розвитку здібностей (мотиваційно-вольовий, когнітивно-творчий, особистісно-ціннісний та операційний) оволодіння пізнавальним, соціальним досвідом, запас дитячих знань у більшості залежить від того, наскільки батьки забезпечують дитині змістовне пізнавальне спілкування, підтримують захоплення, інтереси дитини, пропонують різні пізнавальні, розвивальні джерела та стимули, створюють розвивальне, освітнє середовище.

Ключові слова: сім’я, дитина, сімейне спілкування, сімейна взаємодія, здібності, розвивальний взаємовплив.

Aktual_probl_psihol 2018, 4(14): 57-78 (pdf)


УДК 373.2.035:316.62

Васильєва С.А.

Васильєва Світлана Андріївна – кандидат педагогічних наук, науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України.

Мова статті: українська

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ДОЦІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРЕДМЕТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З ОБ’ЄКТАМИ ПРИРОДИ

У статті розкрито теоретичні засади формування соціально-доцільної поведінки дітей старшого дошкільного віку у предметно-перетворювальній діяльності з об’єктами природи. Підґрунтям для процесу формування обрано наукові погляди Леонтьєва О. (макроструктура людської діяльності), Беха І. (створення емоційного образу як мотиву; внутрішній зміст дії), Т. Алексеєнко, В. Лякішевої, П. Анохіна, В. Ядова. Розглянуто механізм виникнення мотиву, який забезпечує процес створення емоційного образу під час розгортання соціальних ситуацій як виховних; надано уваги об’єктивно-предметним умовам задля досягнення першочергової мети – дії та спілкування з ровесниками, мету ж предметно-перетворювальної діяльності віднесено до умов досягнення першочергової мети.

Ключові слова: соціально-доцільна поведінка, предметно-перетворювальна діяльність дітей старшого дошкільного віку.

Aktual_probl_psihol 2018, 4(14): 78-91 (pdf)


УДК 37.015.3:159.922.7

Горбатих В.В.

Горбатих Вікторія Вікторівна – психолог ТОВ СЗНЗ І-ступеня «Ліко-школи», аспірант лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Мова статті: українська

БАТЬКИ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА СТАНОВЛЕННЯСАМОСТАВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

У статті представлено загальнотеоретичний аналіз вивчення впливу батьків на становлення емоційно-ціннісного ставлення старшого дошкільника до себе. Розглянуті стилі спілкування дорослих з власними дітьми та їх вплив на становлення емоційно-ціннісного ставлення старших дошкільників до себе. Також автор статті розглядає такий феномен як авторитет, значимий інший; аналізує необхідність формування батьківської компетентності. Окрім цього, в статті розглядаються особливості емоційно-ціннісного ставлення дітей старшого дошкільного віку.

Ключові слова: самоставлення, самоповага, авторитет, «значимий Інший», стилі виховання, емоційно-ціннісне ставлення до себе.

Aktual_probl_psihol 2018, 4(14): 91-103 (pdf)


УДК 195.95

Гулько Ю.А.

Гулько Юлія Анатоліївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Мова статті: українська

РОЗУМІННЯ ДОШКІЛЬНИКАМИ ЕМОЦІЙ

Розуміння дошкільниками як власних емоцій так і емоцій інших людей може протікати на рівні впізнавання, пригадування і на рівні мислення. При домінуванні процесів пам’яті розуміння емоцій дуже часто протікатиме як домислювання. Розуміння дітьми кожної конкретної емоції можна розглядати як складний рухливий когнітивний конструкт. Компонентами цього конструкту є образні уявлення, поняття, судження про прояв емоцій та причини їх появи, а також нечіткі, розпливчасті знання про можливі причини появи емоцій. Набуті дітьми знання виступають тим провідним смисловим орієнтиром, що дасть можливість дитині зрозуміти нові прояви емоцій. Зміна провідних смислових орієнтирів, на які опираються діти при розумінні емоцій (а отже і розвиток розуміння), відбувається завдяки дитячій надситуативній активності та соціальному експериментуванню.

Ключові слова: розуміння емоцій, когнітивне конструювання, провідні орієнтири, надситуативна активність, соціальне експериментування.

Aktual_probl_psihol 2018, 4(14): 103-116 (pdf)


УДК : 159.938

Завадська Т.В.

Завадська Тетяна Василівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Мова статті: українська

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРОФЕСІЙНЕ САМОЗДІЙСНЕННЯ ВИХОВАТЕЛІВ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

З метою пошуку факторів, які впливають на професійне самоздійснення вихователів дитячих дошкільних закладів, був проведений лінійний регресійний аналіз результатів попередніх досліджень. Будувались моделі залежностей рівнів загального, внутрішньо- та зовнішньопрофесійного самоздійснення від емпіричних даних. Результати виявили, що найбільш впливовими на рівень професійного самоздійснення вихователів є показники «ціннісні орієнтації», «синергія», «активність», «зовнішня негативна мотивація» та «емоційна відстороненість». Останні два показники вказують на ознаки професійної деформації.

Ключові слова: професійність, самоздійснення, фактори впливу, вихователь.

Aktual_probl_psihol 2018, 4(14): 116-128 (pdf)


УДК 159.9:616.89+615.851-053.2

Кабанцева А.В. ,

Корнєєва О. Л. ,

Стягунова О. О.

Кабанцева Анастасія Валеріївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Державного закладу «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України».

Корнєєва Оксана Леонідівна – кандидат педагогічних наук, завідувач Костянтинівського дошкільного навчального закладу «Мир», старший науковий співробітник Державного закладу «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України».

Стягунова Ольга Олександрівна – кандидат педагогічних наук, завідувач відділу дошкільної освіти, доцент кафедри дошкільної, початкової освіти та розвитку особистості Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Мова статті: українська

«ЛЯЛЬКА-ПЕРСОНА» – ІННОВАЦІЙНА МЕТОДИКА ЗМІЦНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

Сприяння розвитку психічного здоров’я дітей є першочерговим завданням суспільства в умовах нестабільного сьогодення. Вирішення пріоритетних проблем сучасних дітей потребує удосконалення існуючих підходів, методів та методик як до зміцнення опірності негативним впливам, так і профілактиці негативних емоційних переживань. Серед таких розповсюджена у всьому світі – методика соціального та психологічного розвитку дитини «Лялька-персона» або терапевтична лялька має опис результативної реалізації у роботі з дітьми з різними емоційними станами, навіть із психотравмою. Особлива лялька покликана долати стереотипи й упередження, які лежать в основі стигматизації, виключення та дискримінації; вчить дітей позитивно сприймати себе, власну культуру, соціальне походження, сімейні обставини, краще усвідомлювати та плекати власну індивідуальність.

Ключові слова: діти уразливих категорій, психічне здоров’я, соціальна нестабільність, емоційне напруження, методика «Лялька-персона», практичні психологи, вихователі.

Aktual_probl_psihol 2018, 4(14): 128-140 (pdf)


УДК 159.922.7

Каплунова К. А.

Каплунова Катерина Анатоліївна – секретар філологічного факультету Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

Мова статті: українська

РЕАЛЬНІ ТА ІГРОВІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ВІДОБРАЖЕННІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ТВОРЧІЙ ГРІ

У статті проаналізовано наукові підходи до проблеми реальних та ігрових взаємовідносин дітей старшого дошкільного віку у відображенні міжособистісної взаємодії у творчій грі в психолого-педагогічній літературі, розглядаються основні тенденції налагодження реальних і ігрових взаємовідносин у процесі творчої гри, визначено доцільність відображення міжособистісної взаємодії дітей старшого дошкільного віку у творчих іграх.

Обґрунтовано реальні і ігрові взаємовідносини дітей старшого дошкільного віку у відображенні міжособистісної взаємодії у творчих іграх, необхідність розвитку гармонійної особистості та становлення соціальної компетентності дошкільника у новому соціокультурному середовищі.

Ключові слова: взаємовідносини, реальні і ігрові взаємовідносини, діти старшого дошкільного віку, взаємодія, відображення, міжособистісна взаємодія, рольова взаємодія, гра, творча гра.

Aktual_probl_psihol 2018, 4(14): 141-157 (pdf)


УДК 159.923

Карабаєва І.І.

Карабаєва Ірина Іванівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Мова статті: українська

ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНИХ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

У статті на основі проведеного теоретичного аналізу робіт та наукового спостереження розглядається питання надання сучасними дітьми старшого дошкільного віку переваг або відторгнень життєвим смислам. Представлено ієрархію ціннісних орієнтацій, які закладаються переважно в дошкільному віці. У статті висвітлюються особливості впливу соціокультурного середовища на формування ціннісних орієнтацій дошкільників.

Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, ієрархія цінностей, наукове спостереження.

Aktual_probl_psihol 2018, 4(14): 158-167 (pdf)


УДК 372.011.31:373.2

Кондратець І.В.

Кондратець Інна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Мова статті: українська

ВЕРБАЛЬНІ ЗАОХОЧЕННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

У статті розглядаються особливості застосування дорослими вербальних заохочень та позитивних оцінок, які сприяють формуванню впевненості у дітей дошкільного віку; представлено аналіз наукових джерел із теми; досліджуються конструктивні й деструктивні способи схвалення; пропонуються рекомендації щодо ефективних методів і прийомів схвалення.

Ключові слова: упевненість, особистість дитини, заохочення, похвала, підтримка, ціннісні орієнтири, взаємодія дорослого і дитини.

Aktual_probl_psihol 2018, 4(14): 167-180 (pdf)


УДК 81'233-053.4

Кролівець Ю. В.

Кролівець Юлія Віталіївна – аспірант ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Мова статті: українська

ПСИХОЛОГІЧНІ Й ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВІДНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Стаття розкриває теоретичні засади вивчення усного розповідного мовлення дітей дошкільного віку на основі результатів аналізу досліджень Т.В. Ахутіної, Л.С. Виготського, К.В. Засипкіної, Л.О. Калмикової, М.М. Кольцової, А.Р. Лурія, Г.О. Люблінської, А.О. Романової, Н.М. Юрьєвої та ін.; в ній виокремлено механізми породження усного розповідного мовлення дітей дошкільного віку, описані в психологічній та психолінгвістичній науці; здійснено аналіз форм породження розповіді дітей, зокрема: «скупчення» розповідних висловлювань, розповідні «секвенції», примітивний наратив, несфокусований наративний ланцюг, сфокусований наративний ланцюг, дитячий «реальний наратив». Врахування цих феноменів дають змогу якісніше та комплексніше вивчати особливості розвитку в дітей дошкільного віку внутрішніх та зовнішніх операцій логічного й послідовного творення розповіді.

Ключові слова: розповідь, розповідне мовлення, текст, дискурс, наратив, синтаксична організація, дошкільний вік.

Aktual_probl_psihol 2018, 4(14): 180-196 (pdf)


УДК 37.015.311-053.4:165.15

Маршицька В.В.

Маршицька Вікторія В’ячеславівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України.

Мова статті: українська

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА У БАГАТОВИМІРНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Соціалізація старшого дошкільника розглядається як процес і результат його соціального розвитку і виховання, досягнення оптимальної форми соціальної активності, що дає змогу перетворювати власне життя та довкілля, проявляти готовність до ініціативної й творчої взаємодії з соціумом. При цьому соціокультурний простір автор розглядає як загальний творчий досвід попередніх поколінь, що акумулюється, збагачується і передається у проблемній формі. Насьогодні культура виступає для дитини не як сукупність суспільних еталонів знань, вмінь та навичок, а як відкрита багатомірна система проблемно-творчих завдань: змінився тип культури взаємин між поколіннями. Тому в умовах префігуративної культури, що є характерною для нашого часу, практика взаємодії з дітьми вимагає нових моделей освіти, виховання, які повинні будуватися на співпраці дорослих і дітей.

Ключові слова: соціалізація, старший дошкільний вік, соціокультурний простір, соціальний досвід, культура особистості, культура суспільства, освіта, виховання.

Aktual_probl_psihol 2018, 4(14): 196-207 (pdf)


УДК 373.2.091 : 796.2

Пуйо О. І.

Пуйо Ольга Ігорівна – аспірант кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка.

Мова статті: українська

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ РУХЛИВИХ ІГОР

Стаття присвячена дослідженню процесу формування моральних рис дошкільнят засобами рухливих ігор. Зокрема таких як сміливість, витривалість, самостійність, дружелюбність, доброзичливість. Автор розкриває важливість організації педагогами рухливих ігор. Доводить необхідність використання їх задля соціального та духовного зростання дітей. Аналізує вплив рухливих ігор на особистісний розвиток дошкільнят. Зазначає, що наукове вивчення проблеми формування моральних рис дошкільнят засобами рухливих ігор дитини доводить недостатній рівень розкриття даної теми. Стверджує, що основну роль у використанні їх як засобу впливу на дошкільників відіграє вихователь. Робить висновок щодо важливого впливу дотримання дошкільниками правил гри задля виховання вольових якостей особистості. Доводить важливість гри як засобу комунікації та набуття навичок співдії, взаємодії та емпатії. У дослідженні виокремлено умови правильної організації рухливих ігор з метою формування моральних рис особистості на етапі дошкільного дитинства. Стаття містить практичні рекомендації щодо організації таких ігор для дошкільнят.

Ключові слова: діти дошкільного віку, рухливі ігри, моральні риси, умови організації рухливих ігор.

Aktual_probl_psihol 2018, 4(14): 207-218 (pdf)


УДК 37.12 – 053.4 : [- 021.411 : 159.9.07]

Рагозіна В. В.,

Очеретяна Н. В.

Рагозіна Вікторія Валентинівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України,

Очеретяна Наталія Василівна – науковий співробітник лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України.

Мова статті: українська

СПОСТЕРЕЖЛИВІСТЬ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА: СУТНІСТЬ І ДІАГНОСТИКА

Проаналізовано підходи до визначення поняття «спостережливість» у психолого-педагогічній літературі. Спостережливість визначається як базова якість старшого дошкільника, що полягає в умінні з високим ступенем зосередженості спостерігати за предметами, об'єктами і явищами навколишнього світу з виділенням їх істотних, характерних і малопомітних ознак. Наводяться критерії спостережливості – зосередженість на об’єкті спостереження, повнота, точність і самостійність спостереження та їх показники. Запропоновано діагностичні завдання.

Ключові слова: спостережливість, старший дошкільник, критерії і показники, діагностика спостережливості.

Aktual_probl_psihol 2018, 4(14): 219-234 (pdf)


УДК 37.03-053.4(043)

Рейпольська О.Д.

Рейпольська Ольга Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторією дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України.

Мова статті: українська

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ЦІНННІСНОГО САМОСТАВЛЕННЯ

У статті зроблено спробу проаналізувати феномен ціннісного ставлення до себе, його структуру, основні форми прояву, окрім того, розглядаються підходи науковців до визначення сутності понять «ціннісне ставлення» та «ціннісне ставлення до себе».

Розкрито особливості організації роботи щодо його формування у дітей старшого дошкільного віку. Презентовано результати контрольного етапу педагогічного експерименту.

Ключові слова: ставлення, ціннісне ставлення, ціннісне ставлення до себе.

Aktual_probl_psihol 2018, 4(14): 234-250 (pdf)


УДК 159.922.73

Савченко Ю.Ю.

Савченко Юрій Юрійович – кандидат психологічних наук, доцент, заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Мова статті: українська

АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Одним з найефективніших засобів, який дає можливість людині відчути багатомірність соціокультурного життя у всіх його проявах та гармонізувати буття у соціумі є саме мистецтво. Воно є найдієвішим не лише виховним, але і терапевтичним засобом. Застосування його з такою метою знаходить втілення в арт-терапії.

Арт-терапія розглядається як творча методика, що спирається на засоби мистецтва, як засоби символічної, невербальної комунікації, при реалізації якої створюється сприятливе середовище для встановлення та підтримання позитивних відносин між учасниками терапевтичного процесу, досягнення особистих і соціальних терапевтичних цілей, що визначаються індивідуально.

Ключові слова: арт-терапія, мистецтво, естетичне виховання, терапевтичний вплив, дитина дошкільного віку.

Aktual_probl_psihol 2018, 4(14): 251-262 (pdf)


УДК 316.752,159.923.2 – 053.4

Соловйова Л. І.

Соловйова Людмила Іванівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

МОВА СТАТТІ: УКРАЇНСЬКА

ЦІННОСТІ ДИТИНИ: ШЛЯХИ ПРИВЛАСНЕННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

Статтю присвячено аналізу проблеми привласнення цінностей дитиною старшого дошкільного віку. Розкрито психологічний зміст понять «цінність», «ціннісні орієнтації». Відзначено, що присвоєння дитиною цінностей соціуму відбувається не через пряме копіювання цінностей значимих дорослих, а в результаті їх внутрішньої трансформації з урахуванням індивідуальних потреб, інтересів, провідних мотивів дошкільника, особистого досвіду його переживань, успіхів та невдач діяльності. Дієвість ціннісних орієнтацій як регуляторів дитячої поведінки визначається рівнем розвитку провідних особистісних новоутворень старшого дошкільника, їх впливу на гармонізацію структурних компонентів цінностей. Підкреслено, що головний шлях привласнення цінностей проходить через включення дитини у активну взаємодію з оточуючим світом у процесі ігрової, предметно-практичної, пізнавальної діяльності; надання можливості вибору, проявів ініціативи, творчості.

Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, соціалізація, привласнення цінностей, дитина старшого дошкільного віку.

Aktual_probl_psihol 2018, 4(14): 262-278 (pdf)


УДК 37.015.3

Тесленко О.В.

Тесленко Олена Володимирівна – педагог вищої кваліфікаційної категорії, методист інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради.

Мова статті: українська

ВІДВЕРТИЙ ДІАЛОГ: НОВІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ

У статті розглянуто взаємодію педагогів дошкільного закладу та сім’ї, формування ціннісних орієнтацій у дітей та дорослих, міститься практичний виховний досвід правильно організованого прийому дитини в групу у ранкові та вечірні години «Із рук в руки».

Ключові слова: ціннісні орієнтації, співпраця з батьками, зміщення акцентів, емоційний стан, інноваційні форми й методи роботи, адресна допомога.

Aktual_probl_psihol 2018, 4(14): 276-289 (pdf)


УДК 373. 2 : 159. 922. 7

Товкач І. Є.

Товкач Ірина Євгенівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Мова статті: українська

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗА АВТОРСЬКОЮ МЕТОДИКОЮ «РОЗГЛЯДАЙ ТА ПІЗНАВАЙ»

У статті представлено зміст авторської методики «Розглядай та пізнавай» – психолого-педагогічної роботи з ілюстрованим змістом для дітей старшого дошкільного віку з ігровими й творчими завданнями для організації індивідуальної і групової роботи з дітьми зазначеного віку з творами художньої літератури (загадками, віршами, казками, зокрема й авторськими) в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї, побудований на результатах психолого-педагогічного дослідження щодо індивідуальних особливостей пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку в мовленнєвій діяльності.

Ключові слова: індивідуалізація, індивідуальні особливості, пізнавальна активність, діти старшого дошкільного віку, методика, принципи.

Aktual_probl_psihol 2018, 4(14): 289-303 (pdf)


УДК 316.614.6 – 053.4

Токарєва Л.Д.

Токарєва Людмила Дмитрівна – молодший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Мова статті: українська

СПЕЦИФІКА ПРОЯВУ ТЕРМІНАЛЬНИХ І ІІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА В СІМ’Ї

Стаття висвітлює проблему специфіки прояву термінальних і інструментальних цінностей дітей старшого дошкільного віку в сімейному осередку. Автор доводить, що саме ціннісні уявлення, ціннісні орієнтири дошкільника повністю залежать і регулюються увагою і настановами дорослого. В статті зроблено акцент на діяльнісній підтримці ціннісної орієнтації дитини, коли дорослий своєю присутністю, оцінками, взірцем підтримує і стимулює її активність. Доведено, що можна стверджувати про сформованість ціннісної орієнтації особистості лише тоді, коли певна цінність стає особистим мотивом, мотивом до дії, мотивом до вчинку, незалежно від присутності дорослого.

Ключові слова: сім’я, дошкільник, ціннісні орієнтації, інструментальні цінності, термінальні цінності, регулююча дія.

Aktual_probl_psihol 2018, 4(14): 304-318 (pdf)


УДК 159.922.27:37.017.7, 316.6

Федорчук О.І.

Федорчук Олена Іванівна – науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Мова статті: українська

БАТЬКІВСЬКА БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ДЕСТРУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОШКІЛЬНИКА

В статті піднімається питання розуміння дорослими унікальності періоду дошкільного дитинства для розвитку особистості, а також усвідомлення своєї відповідальності за гармонійний та повноцінний розвиток дитини. Визначено вплив моделей взаємовідносин у сім’ї на формування деструктивної поведінки дитини. Названо основні причини депресивних станів у дітей дошкільного віку, проявів агресії, формування душевної глухоти. Проаналізовано вплив медіа на процес соціалізації дошкільника. Піднімається проблема фізичного насильства в сім’ї та його наслідки. Зроблено висновки, що батьківська безвідповідальність є основним чинником деструктивної поведінки дошкільника, що потребує окремого дослідження та розробки методів корекції ставлення батьків до процесу виховання дітей в колі сім’ї.

Ключові слова: дошкільник, авторитарні сім’ї, батьківська відповідальність, деструктивна поведінка дошкільників, сімейне насилля, агресія.

Aktual_probl_psihol 2018, 4(14): 318-331 (pdf)


УДК 159.922:373.24

Чернов А.А.

Чернов Артем Анатолійович – практичний психолог Полтавського закладу дошкільної освіти (ясла-садок)№ 63 «Казка».

Мова статті: українська

РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ МЕТОДОМ БІНАРНИХ ЗАНЯТЬ В ПАРІ «ВИХОВАТЕЛЬ-ПСИХОЛОГ»

В статті розкривається проблема індивідуалізації дошкільного виховання та навчання дітей раннього віку в умовах дитячого садочка, методом бінарних занять в парі «психолог - вихователь». Аналізується можливість інтеграції таких наук, як дошкільна педагогіка та дитяча психологія, на основі співставлення їх об’єктів, предметів та методів дослідження. Завдання повноцінного функціонування бінарної пари без дублювання функцій одним членом іншого, автор вирішує через розподіл обов’язків з урахуванням специфіки наук, яку представляє кожен учасник бінарної пари.

Ключові слова: бінарне заняття, особистість, когнітивний розвиток, емоційний розвиток, провідна діяльність, провідна потреба, ставлення.

Aktual_probl_psihol 2018, 4(14): 331-353 (pdf)