Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 4. Психологія розвитку дошкільника. Випуск 12 – 2016

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Зміст випуску


УДК: 159.922.73-053.4
Біла І.М.
Біла Ірина Миколаївна доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Мова статті: українська

СВІТОСПРИЙМАННЯ: ОСНОВИ ТА ПЕРЕДУМОВИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

В статті описуються методи діагностики, які виявляють провідні тенденції у світосприйманні дитини, визначаються індивідуальні та загальні особливості його формування у онтогенезі дошкільного дитинства, аналізуються вікові та індивідуальні тенденції світосприймання як основи формування світогляду. Ключові слова: дитина, дошкільний вік, світосприймання, світобачення, методи діагностики.

Aktual_probl_psihol 2016, 4(12): 4-13 (pdf)


 

УДК: 159. 923
О. І. Власова, В. Л. Щербина
Власова Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
Щербина Вікторія Леонардівна, кандидат соціологічних наук, науковий співробітник факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мова статті: українська

ЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ В БАГАТОУКЛАДНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ДОСВІД ДОСЛІДЖЕННЯ

Автори статті розкривають зміст соціалізації особистості у багатоукладному суспільстві як процес, обумовлений культурним укладом, на який орієнтований конкретний індивід. Традиційний, модерний (індустріальний) та постмодерний (комунікативний) культурні уклади передбачають різні способи інтерпретації і розуміння людьми соціальних норм та цінностей. Показано, що різні особи можуть надавати відмінного розуміння однаковим подіям життя у процесі концептуалізації власної життєвої перспективи та досягнення переживання цілісності як психологічного благополуччя, самореалізації або екзистенційної сповненості. Ключові слова: особистість, соціалізація, багатоукладне суспільство, цінності, типи цілісності особистості, суспільство, що трансформується.

Aktual_probl_psihol 2016, 4(12): 13-23 (pdf)


 

УДК: 316.362:316.613.434-053.4
Демченко М.О.
Демченко Марина Олександрівна, асистент кафедри практичної психології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» м. Слов’янськ, Донецька обл.

Мова статті: українська

СТИЛІ ТА ТИПИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ЯК МОЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

У статті розкрито особливості сімейного виховання дітей дошкільного віку. Розкрито «психогенну теорію історії дитинства» (Л. Демоз). Проаналізовано класифікацію стилів сімейного виховання Д. Баумрінд (ліберальний, авторитарний і авторитетний). Охарактеризовано вплив сімейного виховання на формування особливостей характеру дитини. Розкрито сутність понять «агресія», «агресивність». Визначено підходи до пояснення природи агресії. Охарактеризовано чинники, що визначають можливий розвиток агресивності в поведінці дитини. Ключові слова: діти дошкільного віку, стилі сімейного виховання, типи сімейного виховання, психоаналітичний підхід, етологічний підхід, ситуативна теорія агресія, теорія соціального научіння, дитячо-батьківські відносини, агресія, агресивність.

Aktual_probl_psihol 2016, 4(12): 23-32 (pdf)


 

УДК: 159.922.73 + 316.614.6] – 053.4
Завязун Т. В., Кльоц Л. А.
Завязун Тетяна Василівна викладач ЖОІППО, кандидат психологічних наук,
Кльоц Любов Антонівна викладач ЖОІППО кандидат психологічних наук

Мова статті: українська

МОТИВАЦІЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

У статті обґрунтовано значення мотивації як засобу активізації освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі, розкрито її вплив на особистісний розвиток дитини-дошкільника. Акцентовано увагу на необхідності пошуку найбільш ефективних умов організації навчального процесу, спрямованого на формування не тільки змістовної (знання) та операційної (уміння) сторони програми, а й мотиваційної. Проаналізовано особливості створення мотивації під час освітньо-виховного процесу та запропоновано ефективні форми роботи з мотивації діяльності під час взаємодії педагога з вихованцями. Ключові слова: потребово-мотиваційна сфера, мотив, мотивація, мотиваційна складова особистості.

Aktual_probl_psihol 2016, 4(12): 32-41 (pdf)


 

УДК: 616.89-084-085-053.4:614.21
Кабанцева А.В.
Кабанцева Анастасія Валеріївна, практичний психолог дошкільного навчального заклад №6, молодший науковий співробітник Державного закладу «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України»

Мова статті: українська

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

У сучасному суспільстві, де щороку посилюються вимоги до маленької особистості, де відбуваються зміни життєвих догм, такі короткочасні стани, як тривожність, агресивність, замкнутість, перетворюються на стійкість. Не кожна дитина здатна впоратись з такими вимогами, і це призводить до закріплення негативних станів, які суттєво впливають на здоров’я кожного. Стаття присвячена вивченню проблеми збереження здоров’я дітей дошкільного віку. Викладений матеріал має аналіз останніх досліджень, визначені головні змістовні та організаційні аспекти побудови роботи у напрямку збереження та зміцнення психічного здоров’я, розкрито структурні компоненти, зміст та завдання створення розвиваючої програми, а також представлені найбільш ефективні форми та техніки роботи на заняттях. Ключові слова: діти дошкільного віку, психічне здоров’я, емоції, відчуття, збереження та зміцнення здоров’я, психологічний супровід, розвиваюча програма, тілесноорієнтовна терапія, арт-терапія.

Aktual_probl_psihol 2016, 4(12): 41-50 (pdf)


 

УДК: 372+159.922.73
Каплунова К.А.
Каплунова Катерина Анатоліївна, секретар філологічного факультету, Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

Мова статті: українська

ВІДОБРАЖЕННЯ СТАРШИМИ ДОШКІЛЬНИКАМИ ДОСВІДУ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ТВОРЧІЙ ГРІ

У статті проаналізовано наукові підходи до проблеми відображення старшими дошкільниками досвіду міжособистісної взаємодії в психолого-педагогічній літературі, визначено різні позиції у тлумаченні цього феномену, виявлено його основні характеристики, обґрунтовано доцільність і необхідність міжособистісної взаємодії дітей старшого дошкільного віку, визначено доцільність формування міжособистісної взаємодії старших дошкільників у творчих іграх. Обґрунтовано міжособистісні взаємодії старших дошкільників з однолітками у творчих іграх, необхідність розвитку гармонійної особистості та становлення соціальної компетентності дошкільника у новому соціокультурному середовищі. Ключові слова: взаємодія, міжособистісна взаємодія, діти старшого дошкільного віку, творча гра.

Aktual_probl_psihol 2016, 4(12): 50-62 (pdf)


 

УДК: 159.922.7
І. І. Карабаєва
Карабаєва Ірина Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України

Мова статті: українська

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЕТИЧНИХ ІНСТАНЦІЙ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

У статті на основі аналізу наукової літератури представлена характеристика сучасних підходів до визначення понять: кваліметричний підхід, моніторинг якості освіти, компетенція, компетентність. Розкривається сутність соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників. Виділяються основні критерії і показники визначення рівня сформованості етичних інстанцій дітей шостого року життя. Ключові слова: кваліметрія, кваліметричний підхід, моніторинг, якість, компетенція, компетентність.

Aktual_probl_psihol 2016, 4(12): 62-74 (pdf)


 

УДК: 372.011.31:373.2
І. В. Кондратець
Кондратець Інна Вікторівна, методист інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради

Мова статті: українська

МИСТЕЦТВО ЗАПИТАНЬ І ВІДПОВІДЕЙ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ У ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ

У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми формування у педагогів дошкільних навчальних закладів умінь і навиків запитувати. Розглянуто функції та типи запитань, завдання і педагогічні умови для побудови конструктивного діалогу. Представлено практичний матеріал для формування мистецтва запитань і відповідей у дітей та дорослих з огляду на розвиток рефлексивної культури. Ключові слова: діалог, діалогічне мислення, запитання, відповіді, спілкування, рефлексивна культура, рефлексивний практикум, компетенції.

Aktual_probl_psihol 2016, 4(12): 74-86 (pdf)


 

УДК: 159.922.7
Костецька О. І.
Костецька Оксана Іванівна, аспірантка кафедри практичної психології Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка

Мова статті: українська

ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ДІАЛОГІЧНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

У статті розглянуто теоретико-методологічні основи дослідження діалогічності як психологічного феномену, що виявляється у розкритті концептуальних підходів та історії вивчення діалогу, висвітленні особливостей сучасного уявлення про вікові особливості діалогічності, а також аналізі підходів до вивчення структурних компонентів діалогічності. Представлена характеристика таких структурних компонентів діалогічності: емоційний, перцептивний та інтеракційний, які у сукупності утворюють «комунікативне ядро» особистості. Зазначено, що саме від гармонійного формування та розвитку кожного з них залежить і становлення та розвиток діалогічності молодшого школяра. Ключові слова: молодший школяр, спілкування, діалогічність, структура діалогічності, «комунікативне ядро», емоційний компонент діалогічності, перцептивний компонент діалогічності, інтеракційний компонент діалогічності.

Aktual_probl_psihol 2016, 4(12): 86-95 (pdf)


 

УДК: 159.922.7
Ладивір С. О.
Ладивір Світлана Олексіївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м.Київ, Україна

Мова статті: українська

РУШІЙНІ ЧИННИКИ ПОВНОЦІННОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Стаття присвячена аналізу науково-теоретичних основ психолого-педагогічного супроводу процесу присвоєння дитиною соціально значимих цінностей, який обумовлюється конкретними умовами життя і виховання. Зрозуміло, що дорослим необхідні повноцінні знання закономірностей цього процесу розвитку, особливості кожної дитини, щоб проектувати свою взаємодію з окремою дитячою особистістю. Дослідження здійснюється за принципами гуманної психології, яка, розкриваючи специфіку і динаміку розвитку потребово-ціннісної сфери зростаючої особистості, ґрунтується на визнанні у кожної дитини індивідуального генетичного потенціалу, який потребує умов для самоактуалізації. Ключові слова: особистість дошкільника, загальнолюдські базові цінності, новоутворення психічного розвитку старшого дошкільника, ціннісні орієнтації.

Aktual_probl_psihol 2016, 4(12): 95-106 (pdf)


 

УДК: 159.922.7
Лесик В.В.
Лесик Вікторія Валеріївна, завідувачка Новоград-Волинським дошкільним навчальним закладом №1 «Джерельце» інтелектуального напряму. м. Новоград-Волинськ, Житомирьської області, Україна

Мова статті: українська

ІНТЕРАКТИВНІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ ЯК ЗАСІБ ОСОБИСТІСНОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У статті представлено теоретичний та практичний аналіз педагогічних читань у форматі рефлексивного дайджесту. Розглянуто особливості інтерактивного аспекту педагогічних читань, його ролі у професійному навчанні педагогів дошкільних навчальних закладів. Ключові слова: рефлексія, дайджест, педагогічні читання, рефлексивний дайджест.

Aktual_probl_psihol 2016, 4(12): 106-113 (pdf)


 

УДК: 159.922.7
Метелюк В. І.
Метелюк Валентина Іванівна, викладач кафедри педагогіки та психології Київського університету імені Бориса Грінченка м. Київ, Україна

Мова статті: українська

РОЗВИТОК УЯВИ ДОШКІЛЬНИКІВ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Зміст статті привертає увагу до проблеми розвитку уяви дошкільника – важливого пізнавального процесу, що тісно переплетений з грою, провідною діяльністю віку та пронизуючи усі сторони життєдіяльності дитини, створює передумови для успішного формування особистості дитини, її мотиваційної сфери, передумов творчості. В статті узагальнено матеріали спостережень за іграми сучасних дітей, розглянуто ряд доцільних форм взаємодії дітей і педагога, що збагачують гру і розвивають уяву. Ключові слова: уява, творчість, закономірності уяви, механізми уяви: аглютинація, аналогія, гіперболізація, сюжетно-рольова гра.

Aktual_probl_psihol 2016, 4(12): 113-123 (pdf)


 

УДК: 159.943.8 – 053.4 : 316.625
Соловйова Л. І.
Соловйова Людмила Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника, Інститут психології імені Г. C. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

ДОВІЛЬНА ПОВЕДІНКА І ВИБІР: ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ТА ПРОЯВИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

Статтю присвячено аналізу проблеми розвитку у дитини дошкільного віку здатності здійснювати свідомий вибір та його взаємозв'язку із становленням довільної поведінки. Розкрито психологічний зміст поняття „вибір” а також підхід до розуміння вибору як складника вольового процесу. Розглянуто особливості формування у дошкільника здатності до вибіркової поведінки. Теоретично встановлено тісний зв'язок свідомого вибору із володінням дитини своєю поведінкою. Відзначено, що старший дошкільник спроможний до свідомого вибору на основі передбачення наслідків своїх дій. Підкреслено, що оформлення у старшому дошкільному віці довільної поведінки у якості особистісного новоутворення виступає критерієм вибору дитиною соціально значущих цінностей. Визначено показник та рівні прояву здатності старшого дошкільника управляти собою в процесі досягнення мети у різних специфічно дитячих видах діяльності. Ключові слова: довільна поведінка, вибір, соціально значущі цінності, дитина дошкільного віку.

Aktual_probl_psihol 2016, 4(12): 123-135 (pdf)


 

УДК: 159.922.7
Тищук Л. І., Ковальова Л. В.
Тищук Людмила Іванівна, кандидат психологічних наук, завідувач Житомирського центру розвитку дитини №53 «АБВГДЕЙКА», м.Житомир, Україна,
Ковальова Людмила Василівна практичний психолог Житомирського центру розвитку дитини №53 «АБВГДЕЙКА», м.Житомир, Україна.

Мова статті: українська

ГУМАНІСТИЧНИЙ ПІДХІД У ВИХОВАННІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПРОЯВАМИ АГРЕСІЇ В ПОВЕДІНЦІ

Стаття присвячена особливостям проявів агресії в поведінці дитини дошкільного віку в сучасному дошкільному закладі. Аргументовано необхідність гуманістичного підходу у вихованні дошкільника. Описано три напрямки позитивного впливу на дитину: профілактика проявів агресії, оперативна гуманна реакція дорослого на прояви агресії в поведінці дошкільника, корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учасниками конфлікту.

Aktual_probl_psihol 2016, 4(12): 135-145 (pdf)


 

УДК: 159.922.7
Товкач І.Є.
Товкач Ірина Євгеніївна, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

АНАЛІЗ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРУКТУРИ ПРОЯВУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

У статті подано аналіз отриманих нами емпіричних даних, що проводився згідно визначеним у психологічній науці методам математичної статистики. Було визначено динаміку взаємозалежності між рівнем прояву особливостей взаємозв’язку структурних компонентів у диференціації емоційно-мотиваційних, процесуально-операційних, контрольно-оцінних ознак пізнавальної активності старших дошкільників на різних етапах її розвитку в процесі мовленнєвої діяльності. З’ясовано змістові характеристики індивідуальних особливостей та специфіки їх прояву на різних етапах розвитку пізнавальної активності у старшому дошкільному віці. Ключові слова: пізнавальна активність, структурні компоненти, особливості взаємозв’язку, емоційно-мотиваційні, процесуально-операційні, контрольно-оцінні ознаки, старші дошкільники, індивідуальні характеристики тощо.

Aktual_probl_psihol 2016, 4(12): 145-155 (pdf)


 

УДК: 159.922.73 + 316.614.6] – 053.4
Л. Д.Токарєва
Токарєва Людмила Дмитрівна, молодший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКА ТА ЇХ МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА

В статті розкрили проблему морально – етичної поведінки дошкільника, проблему ціннісних орієнтацій дошкільника та її мотивації. Підкреслили надзвичайне значення дошкільного віку як періоду становлення особистості дитини. В статті відмітили, що дошкільний період є одним з особливих в плані становлення і розвитку мотиваційної сфери особистості. В статті підкреслили, що інтенсивний розвиток мотиваційної сфери дитини актуалізує пізнавальні мотиви, які лежать в основі формування майбутньої навчальної діяльності. В статті зауважили, що супідрядність мотивів є самим важливим новоутворенням в розвитку особистості дошкільника, що ієрархія мотивів надає певної спрямованості всій поведінці дитини дошкільного віку. І по мірі її розвитку з’являється можливість оцінювати не тільки окремі вчинки дитини, але й її поведінку в цілому. Ключові слова: Ціннісні орієнтації, дошкільник, моральне виховання, мотиви, мотивація, сім’я, соціалізація.

Aktual_probl_psihol 2016, 4(12): 155-165 (pdf)


 

УДК: 159.922.27:37.017.7, 316.74
Федорчук О. І.
Федорчук Олена Іванівна, молодший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

БАТЬКІВСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СТРУКТУРИ ФЕНОМЕНУ БАТЬКІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

В статті проаналізовано поняття батьківської відповідальності, її місце у сучасній психологічній науці та роль у структурі феномену батьківської культури. Визначені складові та характерні особливості батьківської відповідальності, а також фактори, що впливають на процес її розвитку. Зроблено висновки, що батьківська відповідальність є головним показником рівня батьківської культури молодих родин зокрема та відображенням майбутнього нашого суспільства вцілому. Поставлені завдання по узагальненню світового досвіду та пошуку ефективних шляхів становлення батьківської відповідальності. Ключові слова: батьківська відповідальність, моральний вибір, ціннісні орієнтації, особистісна свобода, феномен батьківської культури, сім’я.

Aktual_probl_psihol 2016, 4(12): 165-176 (pdf)


 

УДК: 159.922.6 : 316.752
Філенко Є. Ф.
Філенко Євгенія Філіповна, практичний психолог ДНЗ «Зірочка», м. Обухів, Україна

Мова статті: українська

АКТУАЛІЗАЦІЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

В статті розглядаються особливості формування ціннісних орієнтацій людини на протязі життя, що допомагає зрозуміти шляхи актуалізації ціннісних орієнтацій педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. Викладено результати дослідження ціннісних орієнтацій педагогічних працівників ДНЗ «Зірочка» м. Обухів. Ключові слова: ціннісні орієнтації, «поле цінностей» педагогічних працівників, навчання дорослих.

Aktual_probl_psihol 2016, 4(12): 176-182 (pdf)