Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том. ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. Випуск 14 – 2016

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Зміст випуску


УДК 159.923.2

Богдан Л. М.

викладач кафедри галузевої психології та психології управління, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна

Психологічна готовність як складова професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери

Мова статті: українська

Анотація: У даній статті проаналізовано психологічну готовність як складову професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери, як одну з необхідних умов ефективного здійснення професійної допомоги окремим категоріям осіб. Описано компоненти психологічної готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до професійної діяльності. Висвітлено вплив психологічної готовності на формування професійної самосвідомості студентів – майбутніх фахівців соціальної сфери. Розглянуто основні структурні компоненти досліджуваного поняття, подано їх узагальнену характеристику (мотиваційний компонент, особистісний компонент, рефлексивний компонент, саморегулятивний компонент, орієнтаційний компонент, пізнавально-оперативний компонент, емоційно-вольовий компонент, психофізіологічний компонент, оцінюючий компонент тощо).

Ключові слова: професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери, психологічна готовність, мотиваційний компонент, орієнтаційний компонент, пізнавально-оперативний компонент, емоційно-вольовий компонент, психофізіологічний компонент, оцінюючий компонент.

Aktual_probl_psihol 2016, 11(14): 5-14 (pdf)


УДК 159.923.2

Грись А. М. 1, Голубнюк В. О. 2

1доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ

2студентка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна

Психологічні чинники соціальної дезадаптації підлітків

Мова статті: українська

Анотація: У статті висвітлено проблему соціальної дезадаптації школярів загальноосвітнього навчального закладу, яка характеризує сучасні тенденції порушення процесів взаємодії суб’єкта з оточуючим середовищем в умовах системних змін у суспільстві. Розкрито особливості самосвідомості сучасних підлітків як чинника їх соціальної дезадаптації. Здійснено аналіз характеристик Образу Я, які відображають вплив різних інститутів соціалізації на підростаюче покоління. Зокрема у змісті самоописів виявлено надмірну зануреність підлітків до віртуального середовища, яке сьогодні виступає провідним інститутом соціалізації підростаючої особистості: ідентифікації себе із персонажами мультфільмів та фільмів, віртуальним життям. Виявлено високий рівень тривожності школярів із неблагополучних сімей, що є показником порушення емоційного благополуччя дітей та чинником дезадаптації.

Ключові слова: Образ Я, характер, психологічні механізми, соціально дезадаптовані неповнолітні, самоідентичність, самоповага, почуття self.

Aktual_probl_psihol 2016, 11(14): 15-26 (pdf)


УДК 159.922

Ліщина Н. В.

аспірант кафедри загальної і диференційної психології, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, м. Одеса, Україна

Емоційна спрямованість осіб, що переживають особистісну кризу

Мова статті: українська

Анотація: У статті висвітлюються результати емпіричного дослідження щодо встановлення та аналізу взаємозв’язків між показниками емоційної спрямованості і шкалами особистісної кризи в прошарку життєвих ролей особистості. Розкривається наявність і направленість статистичних зв’язків між явищами, що вивчаються, та представлені кореляційними плеядами в двох вибірках – жіночій і чоловічій. Виявлені неоднозначні зв’язки (прямі, зворотні) між більшістю показників, що вивчаються. Встановлено схожості та розбіжності у кількості та направленості зв’язків між показниками, що вивчаються у представників жіночої статті в порівнянні з чоловічою.

Ключові слова: особистість, криза, соціально-психологічні ролі, життєві ролі, структура особистості, емоційна спрямованість, особистісна криза.

Aktual_probl_psihol 2016, 11(14): 27-37 (pdf)


УДК 159.922.73-053.6-056.49

Литвинчук Л. М.

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії психології соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені Г. С.Костюка НАПН України, м. Київ

Проблема анозогнозії наркологічних хворих як фактор виявлення закономірностей процесів реабілітації та ресоціалізації

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена висвітленню проблеми психологічних особливостей в ґенезі наркотичної залежності. Розкривається проблема анозогнозії наркологічних хворих, яка розглядається в трьох основних аспектах – біологічному, психологічному та соціальному. При систематичному вживанні наркотичних засобів відбуваються біологічні зміни в організмі, коли психоактивна речовина, ставши звичною, активно бере участь у фізіологічних процесах. Ми вважаємо, що серйозних якісних змін у розумінні природи наркотизму та підвищення ефективності ресоціалізації можна буде досягти за умови, що наркоманія буде розглядатися як складне явище, що має специфічну представленість на фізіологічному, психологічному, соціально-психологічному і соціальному рівнях. Стаття розкриває питання психологічних та оcобистісних змін наркозалежної особистості як наслідок хронічної інтоксикації та психологічної адаптації.

Ключові слова: анозогнозія, хронічна інтоксикація, психічний розлад, соматоневрологічні порушення, реабілітація, наркотична залежність, психоактивна речовина, психологічна структура.

Aktual_probl_psihol 2016, 11(14): 38-49 (pdf)


УДК 159.922.73:614.876

Максимов М. В.

кандидат психологічних наук, асистент кафедри психології розвитку факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Розвиток творчого потенціалу як ресурс позитивної соціалізації

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто проблеми розвитку творчого потенціалу як ресурсу позитивної соціалізації. Показано, що сприймання музики є творчою діяльністю. Зараз офіційні інститути соціалізації не завжди виконують свої функції, що призводить до порушень процесу соціалізації. В свою чергу, розвиток потенціалу людини також зараз не є пріоритетом соціальної політики. Зокрема, використання такого потужного ресурсу творчого розвитку особистості як сприймання музики зараз практично відсутнє. Музичне сприйняття характеризується цілим рядом якостей, в яких виявляється його сприятливий, розвиваючий вплив на психіку людини, у тому числі на соціальний інтелект. Доведено, що раннє включення дитини в музичне середовище сприяє розвитку її творчих здібностей й соціалізації.

Ключові слова: особистість, соціалізація, творчість, музика, сприймання, розвиток, здібності, виховання, дитина.

Стаття розкриває соціально-психологічні аспекти методів адаптації

Aktual_probl_psihol 2016, 11(14): 50-60 (pdf)


УДК 159.922.73

Максимова Н. Ю.

доктор психологічних наук, професор,професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Соціально-психологічні аспекти реалізації пробаційних програм

Мова статті: українська

Анотація: Статтю присвячено висвітленню питань діяльності служби пробації. Показано, що складність процесу ресоціалізації передбачає необхідність впровадження в Україні інституту пробації – системи наглядових та соціально-виховних заходів, які застосовуються до осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності. Доведено, що розробка форм та методів наглядової пробації, порядок її здійснення потребує серйозного наукового аналізу, психологічного обґрунтування та апробації результатів досліджень на експериментальних майданчиках. Заходи соціально-виховної роботи проводяться з урахуванням оцінки ризиків вчинення повторних кримінальних правопорушень та передбачає диференційований підхід під час надання консультативної, психологічної та інших видів допомоги.

Ключові слова: служба пробації, особистість, соціальна дезадаптація, пробаційні програми, ресоціалізація

У статті розглянуто розлучення батьків як один з потужних факторів

Aktual_probl_psihol 2016, 11(14): 61-69 (pdf)


УДК 159.955:615.851

Манілов І. Ф.

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ

Теоретичні основи психотерапевтичної конфронтаційної сугестії: когнітивна психотерапія

Мова статті: російська

Анотація: У статті розглянуто деякі аспекти психотерапевтичної конфронтаційної сугестії. Виявлено подібність окремих положень психотерапевтичної конфронтаційної сугестії і когнітивної психотерапії. Визначено, що психотерапевтичну конфронтаційну сугестію і традиційну когнітивну психотерапію поєднує пріоритетна робота з дисфункціональними думками. Констатовано, що психотерапія є засобом навчання та виховання. Показано, що на відміну від традиційної огнітивної психотерапії, у психотерапевтичній конфронтаційній сугестії зв’язок між емоцією, поведінкою та думкою не постулюється, а є лише гіпотезою. Відмічено, що при реалізації психотерапевтичної конфронтаційної сугестії у клієнта формуються адаптивні переконання, які поступово руйнують дисфункціональні думки. Показано, що психотерапевтична конфронтаційна сугестія є необхідною складовою мультимодальної сугестивної психотерапії.

Ключові слова: сугестія, психотерапія, психотерапевтична конфронтаційна сугестія, когнітивна психотерапія, дисфункціональні думки, корекція переконань, мультимодальна сугестивна психотерапія.

Aktual_probl_psihol 2016, 11(14): 70-81 (pdf)


УДК 159.923.2

Мельниченко Л. М.

викладач кафедри галузевої психології та психології управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна

Соціально-психологічна реабілітація дітей із зони АТО засобами арт-терапії

Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано соціально-психологічну реабілітацію дітей із зони АТО засобами арт-терапії. Соціально-психологічна реабілітація є необхідною умовою ефективного здійснення професійної допомоги дітям із зони АТО засобами арт-терапії. Наведено форми та особливості арт-терапевтичної роботи з дітьми із зони АТО. Розглянуто модель ресурсів арт-терапевтичної діяльності у роботі із даною категорією осіб: 1) творчі (художня діяльність, продукція, інструменти у роботі з дітьми із зони АТО); 2) методологічні (зв’язки арт-терапії з іншими дисциплінами у практичній діяльності соціально-психологічної реабілітації); 3) технологічні (системність та концептуальність в процесі надання допомоги дітям із зони АТО); 4) терапевтичні (багатофункціональність арт-терапії у роботі з проблемними ситуаціями даної категорії осіб).

Ключові слова: арт-терапія, арт-терапевтична діяльність, соціально-психологічна реабілітація, діти із зони АТО, індивідуальна арт-терапія, групова арт-терапія, особливості арт-терапевтичної роботи.

Aktual_probl_psihol 2016, 11(14): 81-90 (pdf)


УДК 159.9.

Мельничук О. Б.

кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри галузевої психології та психології управління Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна

Актуальні питання формування професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери в контексті професійної підготовки до надання первинної психологічної допомоги кризовим клієнтам

Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано актуальні питання формування професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери в контексті професійної підготовки до надання первинної психологічної допомоги кризовим клієнтам. Фахівці соціальної сфери за умови спеціальної підготовки можуть забезпечити первинну психологічну допомогу кризовій особистості, що значно підсилить ефективність їх професійної діяльності. Визначено аспекти формування професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери в контексті визначеної проблеми: забезпечення обізнаності; формування практичних навичок надання первинної психологічної допомоги; формування інтелектуально-особистісних якостей професійної саморегуляції. Окреслено систему психологічних умов реалізації визначених засад в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери.

Ключові слова: професійна діяльність фахівців соціальної сфери, професійна підготовка фахівців соціальної сфери, професійний інтелект, кризова особистість, психологічна допомога кризовій особистості.

У статті проаналізовано інтелектуальну складову професійної підготовки

Aktual_probl_psihol 2016, 11(14): 91-99 (pdf)


УДК 159.944

Некіз Т. А.

студентка Інституту природничо-географічної освіти та екології НПУ ім. М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна

Потенціал психодрами у вирішенні конфліктів у студенському віці

Мова статті: українська

Анотація: У статті висвітлено особливості застосування психодрами у процесі вирішення конфліктів у студентському віці. Обґрунтовано доцільність застосування при виникненні конфліктів у студентській групі та усвідомленні домінуючих стратегій поведінки у конфлікті студентів. Охарактеризовано стилі конфліктної поведінки та передумови створення і підтримки у відносинах між людьми високої культури спілкування, взаєморозуміння та співробітництва, функціонального і соціального партнерства. Емпіричним шляхом виявлено середній рівень конфліктності студентів I-го та III-го курсів, а також динаміку стратегій поведінки у конфлікті на різних курсах навчання. Розкрито можливості впливу на конфліктологічну компетентність студентів.

Ключові слова: конфлікт, психодрама, стиль поведінки, групова психотерапія, студентська група.

Aktual_probl_psihol 2016, 11(14): 100-108 (pdf)


УДК 159.923.3

Павлюк М. М.

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ, Україна

Суб’єктність у контексті самостійності особистості

Мова статті: українська

Анотація: У статті здійснено аналіз наукових підходів до інтерпретації понять «суб’єкт» та «суб’єктність» як психологічних феноменів у контексті вивчення самостійності особистості майбутніх фахівців. Проаналізовано окремі аспекти розвитку суб’єктних властивостей особистості. Висвітлено основні суб’єктні характеристики особистості та визначено рівні суб’єктності у процесі становлення самостійності майбутніх фахівців. Описано стадії розвитку суб’єктності, як ключові механізми формування ціннісної системи особистості. Підкреслено, що несформованість ціннісних орієнтацій призводить до стану особистісної безпорадності, яка характеризується відсутністю підпорядкування в ієрархії цінностей, заміщенні активних дій, розрізненими нецілеспрямованими невротичним фрустраційними реакціями. Ціннісна невизначеність може призводити до поспішних, руйнівних дій та необґрунтованих рішень і вчинків.

Ключові слова: суб’єктність, самостійність, активність, особистість, ініціативність, саморегуляція.

У статті розглядаються психологічні механізми розвитку самостійності як

Aktual_probl_psihol 2016, 11(14): 109-119 (pdf)


УДК 159.96

Попелюшко Р. П.

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології та педагогіки, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

Фактори формування посттравматичних стресових розладів у комбатантів

Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано соціально-психологічної фактори формування посттравматичних стресових розладів у комбатантів, як актуальної проблеми сучасної України. Наголошено, що велика увага теоретиків і практиків сучасності, приділяється удосконаленню методів та шляхів соціально-психологічної адаптації та реабілітації комбатантів. Виявлено, що немає достатньої кількості досліджень, які б висвітлювали повний спектр виникнення та структури факторів, що призводять до формування посттравматичного стресового розладу у комбатантів. Звернено увагу на те, що проблема, яка порушена, є важливою та актуальною для подальшого вивчення та впровадження у практику психологічної реабілітації комбатантів, бо допомагає по-новому поглянути на різноманітні фактори, що призводять до виникнення посттравматичного стресового розладу у військовослужбовців які постраждали під час бойових дій.

Ключові слова: комбатант, посттравматичний стресовий розлад, психотерапія, реабілітація, психічне здоров’я, травматична подія.

Aktual_probl_psihol 2016, 11(14): 120-129 (pdf)


УДК 316.6:347.642

Раєвська Я. М.

кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна

Соціально-психологічний супровід соціальних сиріт

Мова статті: українська

Анотація: Статтю присвячено висвітленню проблеми феномену соціального сирітства та соціально-психологічному супроводу соціальних сиріт. Здійснено аналіз поглядів науковців щодо поняття «соціальне сирітство», що дозволило виокремити декілька наукових підходів у сучасних наукових дослідженнях, які визначають сутність соціального сирітства та подано авторське визначення термінів «соціальне сирітство» та «соціальні сироти». Наведено класифікацію «соціальних сиріт» в умовах сьогодення. Виділено умови виховання, які зобов’язана дотримуватись кожна сім’я для запобігання появі соціальних сиріт та забезпечення психічного здоров’я дитини. Проаналізовано зовнішні чинники появи феномену соціального сирітства в Україні, що закладаються в державі і обумовлені соціально-економічними умовами та внутрішні, які утворюються безпосередньо в середовищі сім’ї.

Ключові слова: сироти, сирітство, соціальне сирітство, соціальні сироти, виховання, дисфункційна сім’я, соціально-психологічні чинники, соціально-психологічний супровід.

Aktual_probl_psihol 2016, 11(14): 130-139 (pdf)


УДК 159.922

Рябовол Т. А. 1, Комарицька К. Д. 2

1старший науковий співробітник лабораторії психології соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

2студентка факультету педагогіки та психології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна

Дослідження особливостей актуальних страхів сучасних підлітків

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена висвітленню результатів емпіричного дослідження особливостей страхів сучасних підлітків. Досліджено, які саме страхи є найбільш поширеними та проблемними для старшокласників. Визначено рівень, поширеність та ієрархію актуальних страхів. Уточнено феноменологію страхів у хлопців та дівчат. Експериментально підтверджено, що більшість актуальних страхів підлітків пов’язані із життям у соціумі. Виявлено, що найсильніші з тих, які відображають проблеми сучасного соціуму, це – страх війни та страх хвороби. Виявлено, що у підлітків страхи найчастіше проявляються у когнітивній та соматичній сферах. Виявлено чинники, що підсилюють страхи сучасних підлітків.

Ключові слова: підлітки, особливості страхів, поширеність та ієрархія страхів, когнітивна, поведінкова та соматична сфери особистості.

Aktual_probl_psihol 2016, 11(14): 140-151 (pdf)


УДК.159.928.22

Соловей Я. Г.

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології обдарованості Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

Ціннісні впливи педагогів, батьків і соціокультурного середовища на становлення музично обдарованої особистості

Мова статті: українська

Анотація: У статті висвітлено аналіз психологічних підходів до проблеми ціннісного впливу педагогів, батьків та соціокультурного середовища на становлення музично обдарованої особистості. Визначено, що музично обдаровані люди, зазвичай самі особливо підкреслюють роль сімейного музичного середовища чи надлишок музично-слухових уявлень у ранньому дитинстві. Підкреслено, що починаючи заняття у ранньому віці, більшість музикантів обирають не тільки професію, але й спосіб життя, а отже, до певної міри, специфічні умови, середовище та спосіб особистісного росту. Виділено теоретичні принципи, які слід використовувати педагогам під час роботи над розвитком музичних здібностей юного дарування.

Ключові слова: обдарована особистість, становлення, ціннісні впливи, соціокультурне середовище, батьки.

Aktual_probl_psihol 2016, 11(14): 152-160 (pdf)


УДК 316.614.034:316.624

Старков Д. Ю.

молодший науковий співробітник лабораторії психології соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

Формування мотивації до терапії у хімічно залежних осіб

Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано моделі мотивації до терапії у хімічно залежних осіб. Показано, що існує два підходи до пояснення проблеми низької мотивації до терапії у адиктів: патологічний та санологічний. Розглянуто еволюцію практичних підходів мотивування адиктів до початку лікування: інформаційних підхід, конфронтаційній підхід, мотиваційне інтерв’ювання. Розроблено комплексну модель мотивування хімічно залежних осіб. У методологічну основу моделі покладено інтеграцію патогенетичної моделі анозогнозії та салютогенетичної моделі позитивного розвитку мотивації. Також у комплексній моделі мотивування залежних враховуються особливості особистості, комплексна структура мотивації до терапії, процесуальність розвитку мотивації.

Ключові слова: мотивація, мотивування, хімічна залежність, анозогнозія.

Aktual_probl_psihol 2016, 11(14): 160-181 (pdf)


УДК 159.942

Терещук А. Д.

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії загальної психології та історії психології ім. В.А. Роменця, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

Афективна поведінка особистості в контексті сучасних психологічних досліджень

Мова статті: українська

Анотація: У статті досліджено та обґрунтовано теоретичні підходи вчених до трактування афективної поведінки як психологічної категорії в контексті різних напрямів у психологічній науці. Розглянуто історичні передумови вивчення афектів у парадигмах сучасної психології. Визначено методологічні засади та розроблено концепцію дослідження проблеми афективної поведінки особистості у вітчизняній та зарубіжній психології. Розглянуто основні напрямки дослідження афективної поведінки особистості. Визначено, що афекти мають значний вплив на психічне та фізичне здоров’я. Афективні стани завжди супроводжуються тілесними змінами, а прагнення завершуються зовнішніми руховими актами, що утворюють в кінцевому результаті цілісну поведінку. Теоретично підтверджено в працях багатьох дослідників зв’язок афективних станів особистості та її загального самопочуття. З’ясовано фундаментальну значущість афективної поведінки для всіх психічних процесів та її вплив на ефективність життєдіяльності та самореалізації особистості загалом.

Ключові слова: особистість, поведінка, емоційна регуляція, афект, афективна поведінка, афективний простір.

Aktual_probl_psihol 2016, 11(14): 181-192 (pdf)


УДК 159.95

Ткач Б. М.

кандидат психологічних наук, докторант Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ

Застосування медитативних практик для корекції девіантної поведінки

Мова статті: українська

Анотація: У статті описано нейронні системи інтеграції окремих відділів ЦНС при організації як простих так і складних форм поведінки пов’язаних з відчуттям щастя. Показано трансформацію причинності і сутності щастя у філогенезі та онтогенезі, яка відбувається від вдоволення вітальних нужд, продовження роду до соціальних, естетичних та духовних; від короткотривалого до довготривалого; від екстернальної причинності до інтернальної; від реального фізичного/хімічного подразника до абстрактного; від вісцерального до духовного. Визначено вимоги до нейропсихокорекційних програми девіантної поведінки особистості. Охарактеризовано зміни в діяльності ЦНС під час медитативної сесії, які проявляються посиленням діяльності інтегративних систем мозку, зростанням усвідомленості та керованості когнітивними процесами, емоційною сферою та функціональними станами свідомості. Представлено програму корекції девіантної поведінки із застосуванням медитативних технік у рамках когнітивно-біхевіоріальної терапії.

Ключові слова: медитація, нейропсихологія, психокорекція, щастя, префронтальна кора мозку, особистість, девіантна поведінка.

Aktual_probl_psihol 2016, 11(14): 193-204 (pdf)


УДК 159.942.2-055.2]:613.25

Травенко О. С.

Психолог-експерт з методик MMPI-2, Org-EIQ, ТОВ «ОС Україна», м. Київ, Укрїна

Психологічні механізми емоційної саморегуляції у жінок з доклінічними формами порушення харчової поведінки

Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано психологічні проблеми розладів харчової поведінки доклінічного рівня та їх наслідків. Показано роль та функції емоцій яку виконують у процесі саморегуляції. Охарактеризовано особливості емоційної саморегуляції у жінок з доклінічними формами порушення харчової поведінки. Представлено результати дослідження механізмів емоційної саморегуляції у жінок з доклінічними формами порушення харчової поведінки. Розкрито механізми емоційної саморегуляції у жінок з доклінічними формами порушення харчової поведінки: механізм емоційного регулювання взаємодії з оточуючими; механізм опрацювання негативних стимулів; механізм звільнення від емоційних навантажень.

Ключові слова: психологічні механізми, емоційна саморегуляція, доклінічні форми порушення, харчова поведінка.

Aktual_probl_psihol 2016, 11(14): 205-214 (pdf)


УДК 159.9.07

Чайка Г. В.

старший науковий співробітник лабораторії психології особистості ім. П.Р. Чамати, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

Я-концепція як структурно-динамічний аспект поняття «Я» в працях українських і зарубіжних дослідників

Мова статті: українська

Анотація: У статті на основі літературних джерел досліджується Я-концепція як структурно-динамічний аспект поняття «Я». Я-концепція виникає і розвивається у процесі соціальної взаємодії, є результатом культурного розвитку. Вона змінюється під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, які можуть бути як традиційними: сім’я, школа, так і новими: засоби масової інформації, комп’ютерне віртуальне середовище. Як складну, ієрархічно побудовану систему, Я-концепцію можна розглядати, виходячи з різних основ, проте Я-образи можна розглядати як такі структурні елементи цілісної Я-концепції, що розкривають суб’єктивне знання особистості про себе, в яких узагальнена емоційна і когнітивна інформація про сутність «Я».

Ключові слова: поняття «Я», Я-концепція, Я-образи, особистість, соціокультурне середовище.

Aktual_probl_psihol 2016, 11(14): 215-226 (pdf)


УДК 159.922.763:159.923.2

Щербина-Прилука В. М.

науковий співробітник лабораторії психології соціально дезадаптованих неповнолітніх, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

Проблема розвитку рефлексії осіб з девіантною поведінкою в процесі їх ресоціалізації

Мова статті: українська

Анотація: Статтю присвячено аналізу проблеми розвитку рефлексії осіб з девіантною поведінкою в процесі їх ресоціалізації. Розглядаються особливості рефлексії девіантних підлітків, рівень розвитку рефлексивності в залежності від соціально-психологічних характеристик особистості підлітків девіантною поведінкою. З’ясовано, що девіантним підліткам притаманний не лише низький рівень розвитку рефлексивності, але також – високий і середній. Однак, особливості рефлексії підлітків з девіантною поведінкою не вичерпуються лише характеристиками рівнів її розвитку, оскільки сам її механізм функціонує інакше ніж у нормативних підлітків, що вкрай важливо враховувати в процес їх ресоціалізації.

Ключові слова: рефлексія, девіантна поведінка, рефлексивність, девіантні підлітки, ресоціалізація.

Aktual_probl_psihol 2016, 11(14): 227-235 (pdf)


УДК 159.922.763:796.342:371.83

Ярошко П. М.

аспірант кафедри практичної психології, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич, Україна

Розвиток особистісної ідентифікації девіантних підлітків в процесі соціально-психологічної діяльності спортивного підліткового клубу з настільного тенісу

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто розвиток особистісної ідентифікації девіантних підлітків в процесі соціально-психологічної діяльності спортивного підліткового клубу з настільного тенісу. З’ясовано, що процес залучення підлітків з девіантною поведінкою до діяльності у такому клубі є своєрідною реакцією, формою соціально-психологічного захисту підлітків і молоді в період загальної особистісно-соціальної невизначеності. Саме підлітковий спортивний клуб з настільного тенісу дає змогу нестримному потягу у реалізації підлітків до романтики, фізичного ризику, до бажання випробувати себе в екстремальних ситуаціях і певним чином сприяє профілактиці впливу девіантної поведінки на процес їх особистісної ідентифікації. Показано, що психолого-педагогічний ефект впливу громадської думки колективу такого клубу на підростаючу складається з ряду усвідомлених і неусвідомлених актів та полягає в засвоєнні членом клубу соціального досвіду, суспільних цінностей, норм під час його активної діяльності.

Ключові слова: ідентичність, особистісна ідентифікація, спортивний підлітковий клуб, девіантна поведінка.

Aktual_probl_psihol 2016, 11(14): 236-245 (pdf)