Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том. ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. Випуск 13 – 2015

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Зміст випуску


УДК 376.58:159.922.763

Вольнова Л. М.

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри галузевої психології та психології управління, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна

Виявлення ознак важковиховуваності у підлітків як передумова профілактики їх девіантної поведінки

Мова статті: українська

Анотація: Метою дослідження стало визначення основних ознак важковиховуваності у підлітків. У статті виокремлено і проаналізовано ознаки, які вважаються найбільш поширеними проявами важковиховуваності у підлітків: домінуючі негативні характерологічні якості та властивості у поведінці; порушення сформованості чи нерозвиненість якостей і властивостей емоційно-вольової сфери; обмеженість або негативна спрямованість потреб, схильностей та інтересів; спотворені морально-етичні знання; систематичне порушення норм спілкування і поведінки; конфліктні стосунки з дорослими і однолітками; супротив звичайним педагогічним впливам; труднощі в навчанні; порушення психічного розвитку.

Ключові слова: підлітки, девіантна поведінка, важковиховуваність, профілактика, негативні характерологічні якості, негативна спрямованість.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 6-14 (pdf)


УДК 159.98:159.92

Гладій Г. І.

аспірант лабораторії соціальної психології особистості, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, президент громадської організації «Центр розвитку людини «Інтелект»», м. Київ, Україна

Основи процесів мислення проблемної молоді, яка звільняється з місць позбавлення волі

Мова статті: українська

Анотація: У статті досліджено основи процесів мислення і кризові практики мислення проблемної молоді, яка звільняється з місць позбавлення волі. Проаналізовано стан інтелекту проблемних громадян, які були засуджені за злочин. З’ясовано, що переважна частина засуджених мають низький інтелект, загальмоване мислення, відсутність бажань та намірів задовольнити свої потреби просоціальним шляхом. Розроблено та апробовано пілотну програму трансформації асоціального способу мислення та відповідних йому криміногенних практик на просоціальний спосіб життя. Доведено, що для підвищення інтелекту проблемної молоді та зміни її кримінального способу життя потрібно суттєве вдосконалення існуючих та розробка нових програм ресоціалізації за рахунок включення до їх складу опрацювання проблемною молоддю кризових практик мислення.

Ключові слова: інтелект, проблемна молодь, кризові практики мислення.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(12): 15-21 (pdf)


УДК 159.923.2

Грись А. М.

доктор психологічних наук, доцент, завідувач лабораторії психології соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ

Психологічні механізми функціонування образу Я у осіб з різними типами характеру

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто психологічні механізми порушень у функціонуванні Образу Я залежно від типу характеру. Представлено змістові та процесуальні характеристики проявів дисгармоній на прикладі симбіотичного та психопатичного характерів, що властиві соціально дезадаптованим неповнолітнім. Розкрито можливості застосування теорій характерологічного розвитку особистості у практичній діяльності психолога. Описано структуру характеру, яка найбільш придатна для застосування її у якості психологічної техніки. Окреслено перспективи застосування глибинних психологічних мехінізмів функціонування Образу Я і характеру для розробки психологічного інструментарію.

Ключові слова: Образ Я, характер, психологічні механізми, соціально дезадаптовані неповнолітні, самоідентичність, самоповага, почуття self.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 22-30 (pdf)


УДК 364.2:159.9.018

Данильченко Т. В.

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної, вікової та соціальної психології, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г.Шевченка, м. Чернігів, Україна

Соціально-психологічний тренінг як засіб підвищення суб’єктивного соціального благополуччя

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглядається соціально-психологічний тренінг як одна з форм роботи, спрямована на підвищення суб’єктивного соціального благополуччя. Останнє визначається як інтегральне соціально-психологічне утворення, що відображає індивідуальне переживання (сприймання та оцінку) соціального функціонування. Проаналізовані різні форми роботи, метою яких є підвищення суб’єктивного (емоційного) благополуччя. Показані переваги тренінгу в аспекті збереження мотивації. Запропонований варіант СПТ, що складається з трьох етапів. На першому етапі акцент робиться на соціальну рефлексію, метою другого є розвиток позитивного мислення та пам’яті, навичок позитивної комунікації й отримання насолоди від життя. На третьому етапі ведеться пошук засобів та ресурсів для зміни наявної ситуації, якщо вона не влаштовує учасників.

Ключові слова: суб’єктивне соціальне благополуччя, соціально-психологічний тренінг, позитивна психологія, рефлексія соціального буття, емоційна саморегуляція.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 31-40 (pdf)


УДК 159.922.27:159.922.73

Дуркалевич І. В.

кандидат психологічних наук, викладач Вищої державної професійної школи імені С. Пігоня, м. Кросно, Республіка Польща

Соціально-культурний чинник як детермінанта агресії підлітків із заробітчанських сімей

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена аналізу проявів агресії підлітків із заробітчанських сімей. Розглянуто основні чинники, які призводять до появи агресивності. Особливу увагу звернено на сім’ю як один із найважливіших соціокультурних чинників. Теоретичне підгрунття статті становить системний підхід до розуміння сім’ї. Зроблено віднесення до результатів дослідження сучасних зарубіжних науковців, які займаються вивченнням проблеми агресивної поведінки підлітків із заробітчансьих сімей, серед яких: Б. Валчак, В. Данілевіч, E. Долата. Представлено короткі результати власних емпіричних досліджень з використанням якісного та кількісного методів, які дають підставу припустити, що довготривала еміграційна розлука батьків та дітей знаходить своє відображення у низці емоційних проблем (зокрема, агресії) підлітків.

Ключові слова: заробітчанська еміграція, агресія, сім’я, підлітки.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 40-51 (pdf)


УДК 159.99:304

Дьоміна Г. А.

доцент, кандидат психологічних наук, кафедра галузевої психології та психології управління Інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна

Комунікабельність майбутніх фахівців соціальної сфери, що працюватимуть з девіантами

Мова статті: українська

Анотація: У статті розкриваються суть терміну «комунікативні здібності», структура комунікативних здібностей та рівнева характеристика особливості комунікабельності студентів майбутніх фахівців соціальної сфери, що працюватимуть з девіантами. За допомогою методики багатофакторного дослідження особистості Р. Кеттелла ми визначили, що у незначної кількості студентів І курсу Інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М.П. Драгоманова є високий рівень комунікабельності, найбільш поширеним є середній і низький рівень комунікабельності (як серед юнаків, так і серед дівчат).

Ключові слова: працівник соціальної сфери, спілкування, професійні якості, комунікативні здібності, структура комунікативних здібностей, змістова характеристика рівня комунікативних умінь, комунікабельність.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 52-59 (pdf)


УДК 159.9:316.6

Красілова Ю. М.

аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Особливості мотиваційної сфери неповнолітніх засуджених

Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано різні підходи до визначення мотиву злочину. Доведено, що при характеристиці злочинів, мотив і мотивація відіграють одну із визначальних і провідних ролей. Розглянуто специфіку підліткового віку. Визначенні особливостей мотиваційної сфери неповнолітніх правопорушників, які впливають на процес скоєння злочинів. Визначено яким чином особливості мотиваційної сфери неповнолітніх правопорушників впливають на процес скоєння злочинів. Розроблено типологію неповнолітніх правопорушників, відповідно до особливостей їх мотиваційної сфери. Розроблено концептуальні підходи до психологічної корекції і мотиваційної сфери відповідно до типології неповнолітніх правопорушників.

Ключові слова: мотивація; мотивація злочину; мотив; неповнолітній засуджений; альтернативні покарання.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 60-70 (pdf)


УДК 364-78:316.61

Лєскова Л. Ф.

cтарший викладач кафедри соціальної роботи, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Проблема професійної соціалізації особистості в системі управління соціальною роботою

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена теоретичному дослідженню сутності понять «соціалізація» та «професійна соціалізація». Висвітлені різні тлумачення поняття «соціалізація». Професійна соціалізація є невід’ємною складовою загального процесу соціалізації, при якому формується процес успішного включення індивіда у процес трудової діяльності та підтримка високого рівня професійної мобільності на протязі усього життя.

Професійний розвиток соціального працівника постає як органічна єдність зовнішнього і внутрішнього світу індивіду, об’єктивних (значимість професії в суспільстві, її правовий та суспільний статус тощо) і суб’єктивних (схильності, можливості, здібності, ціннісні орієнтації, мотиваційна готовність тощо) чинників, а неперервна професійна освіта виступає як засіб, умова цієї взаємодії, підстава для досягнення високого професіоналізму особистості і діяльності.

Ключові слова: соціалізація, професійна соціалізація, адаптація, особистість, соціальний працівник, професійні спільноти.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 71-79 (pdf)


УДК 159.922.73-053.6-056.49

Литвинчук Л. М.

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії психології соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені Г. С.Костюка НАПН України, м. Київ

Застосування методів музикотерапії як метод підвищення адаптаційної здатності організму осіб, хворих на наркоманію

Мова статті: українська

Анотація: У статті наводиться теоретичне обґрунтування корекційної дії музики на осіб, хворих на наркоманію. Розкривається поведінка осіб, схильних до наркотичної залежності, в міжособистісних відносинах, вказуються основні спільні особливості. Описуються механізми психологічної корекції. Уточнюється роль естетичного компонента на різних рівнях адаптації особистості наркозалежного. Музика розглядається як феноменальне явище, стосунки якого з людиною дивні. Музична терапія разом з арттерапією, тобто терапією засобами образотворчого мистецтва, може стати ефективним методом лікування неврозів, емоційних, когнітивних та поведінкових порушень особистості у сучасному середовищі.

Ключові слова: адаптація, корекція, музикотерапія, наркозалежність, емоційна сфера, психологічна готовність, психічний стан, естетичний компонент.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 79-88 (pdf)


 

УДК 316.614.6-053.6

Максим О. В.

науковий співробітник лабораторії психології соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ

Особливості адаптації дезадаптованих неповнолітніх до соціокультурного середовища

Мова статті: українська

Анотація: Стаття розкриває соціально-психологічні аспекти методів адаптації дезадаптованих дітей до соціокультурного середовища. Доведено, що психолого-педагогічна корекція саморегуляції дезадаптованих школярів включає: оптимізацію стосунків в шкільному соціальному середовищі на всіх рівнях; залучення дорослих і дітей до єдиного процесу, який дозволяє обмін досвідом і створює безпечне середовище для усіх учасників; сприяння задоволенню основних соціальних потреб кожного учня; стимулювання власної соціально спрямованої активності кожної групи. Визначення психологічних методів адаптації учнів з порушеннями саморегуляції дозволить створити психологам та педагогам програми подолання їх соціальної дезадаптації та сприятиме належній інтеграції в суспільство.

Ключові слова: емпатія, рефлексія, саморегуляція, самоконтроль, самокорекція, самоставлення, соціально-психологічні механізми адаптації.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 88-96 (pdf)


УДК 159.922.73

Максимова Н. Ю.

доктор психологічних наук, професор,професор кафедри соціальної роботи факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Розлучення батьків як фактор девіантної поведінки дітей

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто розлучення батьків як один з потужних факторів девіантної поведінки дітей та психосоматичних розладів у них. З’ясовано механізми виникнення відхилень у поведінці дітей, зокрема, наслідки порушення при розлученні батьків базової соціальної потреби – потреби в безпеці. Показано, що батьки, які розлучилися, досить рідко усвідомлюють, що погіршення поведінки чи здоров’я дитини пов’язане з їх розлученням. Розкрито умови попередження девіантної поведінки дітей, що виникає внаслідок розлучення батьків. Показано, що негативні переживання дитини можуть бути компенсовані правильною поведінкою батьків у ході розлучення. Доведено, що самостійно налагодити нормальне функціонування розлученої сім’ї колишнє подружжя може вкрай рідко, отже, необхідна допомога психолога.

Ключові слова: девіантна поведінка, діти, сім’я, розлучення, криза, почуття, життєва ситуація, конфлікт прихильності.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 97-105 (pdf)


УДК 159.955:615.851

Манілов І. Ф.

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ

Комплексна сугестивна психокорекція девіантної поведінки юнаків та підлітків

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто проблему комплексної сугестивної психологічної корекції девіантної поведінки юнаків та підлітків. Показано, що емоціональні та поведінкові проблеми є наслідком порушень когнітивних процесів. Представлено авторський метод конфронтаційної сугестії, який дозволяє корегувати дезадаптивні когнітивні процеси. Визначено, що навіювання загальних світоглядних принципів безперервної мінливості, взаємозв’язку, відносності дозволяє досягти стійкого психокорекційного ефекту. З’ясовано послідовність психокорекційних процедур, а також умови і способи реалізації конфронтаційного навіювання. Представлено загальну методику комплексного сугестивного психокорекційного впливу на юнаків та підлітків с девіантною поведінкою.

Ключові слова: навіювання, сугестивний вплив, конфронтаційна сугестія, девіантна поведінка, дезадаптивні когнітивні процеси, комплексна сугестивна психокорекція, світоглядні принципи.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 105-116 (pdf)


 

УДК 159.9.072

Мельничук О. Б.

кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри галузевої психології та психології управління Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна

Інтелектуальна складова професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з девіантами

Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано інтелектуальну складову професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з девіантами. Інтелектуальна складова професійної підготовки є необхідною умовою ефективного здійснення професійної допомоги такій категорії осіб. Наведено модель інтелектуальної складової психологічної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з девіантами, що містить такі елементи: 1) когнітивний (система спеціальних знань про природу та специфіку девіацій та систему превентивних та реабілітаційних заходів); 2) практичний (знання технологій допомоги девіантам); 3) прогностичний (знання умов, факторів та критеріїв позитивних прогнозів в процесі надання допомоги девіантам тощо); 4) особистісно-регулятивний (знання ризиків професійного вигорання та можливостей рефлексії та саморегуляції в роботі з клієнтами-девіантами тощо).

Ключові слова: девіантна поведінка, девіанти, інтелектуальна складова професійної підготовки, когнітивний компонент, практичний компонент, прогностичний компонент, особистісно-регулятивний компонент.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 117-124 (pdf)


УДК 159.9-07-316.6

Мельничук Т. І.

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ

Особливості економічної соціалізації дітей в прийомних сім’ях

Мова статті: українська

Анотація: У статті висвітлюються теоретичні та практичні аспекти суперечливого процесу входження прийомної дитини в сім’ю, розглядаються особливості економічної соціалізації та основні підходи формування економічної культури у дітей в прийомних сім’ях. Проаналізовані соціально-психологічні детермінанти входження депривованої дитини у світ економіки. Визначені напрямки відповідної роботи батьків-вихователів, які сприяють передумовам економічного мислення та власної готовності до самовизначення що слугуватимуть необхідною умовою самореалізації дитини в новому соціальному довкіллі, входженні у новий, для неї, світ економічних та ринкових відносин.

Ключові слова: прийомна сім’я, економічна культура, соціалізація, соціальні норми.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 125-134 (pdf)


УДК 159.9.072:351

Меркулова Ю. В.

кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри психології та педагогіки Одеського державного університету внутрішніх справ, м. Одеса, Україна

Особливості медіації під час проведення переговорів про примирення сторін в юридичному конфлікті

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуті особливості медіації під час проведення переговорів про примирення сторін між учасниками юридичного конфлікту. Проаналізовано мотиви, емоції, переживання, думки учасників переговорів при укладанні угоди про примирення сторін в юридичному конфлікті, їх врахування посередником (медіатором). Звертається увага на те, що компроміс є кращим вирішенням юридичного конфлікту, але цей процес потребує психологічного супроводу, інакше зберігається ризик розчарування процесом та результатом процедури медіації сторонами, який може зайти у глухий кут, коли потерпілий та підозрюваний не можуть дійти згоди з базових принципів, висловити свої почуття чи думки, не чують і не розуміють один одного.

Ключові слова: юридичний конфлікт, компроміс, угода між потерпілим та потерпілим, переживання провини, прощення кривдника.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 134-142 (pdf)


УДК 159.923.5

Мицько В. М.

кандидат психологічних наук, доцент, докторант Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна

Семантико-статистичний аналіз вживання лексеми «насилля» користувачами веб-сайтів

Мова статті: українська

Анотація: Життя сучасної людини все більше стає пов’язане із новою формою соціальної реальності – віртуальним комунікативним середовищем. Вивчення реальних суспільних процесів та їхнього значення у становленні особистості неможливе без врахування колосального як деструктивного, так і конструктивного впливу віртуального світу комунікації. У статті представлені результати контент-аналізу семантичної категорії «насилля» у віртуальному комунікативному середовищі за частотою її використання у деяких типах Інтернет-ресурсів та в площині загального переважання за окремими веб-сайтами. Стаття містить порівняльні результати трьох етапів емпіричного дослідження, проведеного у різні часові проміжки (2013, 2014, 2015рр.) на основі вибірки сформованої з авторів та відвідувачів різноманітних Інтернет-сайтів.

Ключові слова: насилля, віртуальне комунікативне середовище, контент-аналіз, Інтернет-ресурси, веб-сайти, веб-форуми, соціальні мережі, блоги.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 143-151 (pdf)


УДК 159.922.

Мірошниченко О. М.

кандидат психологічних наук, доцент, майор внутрішньої служби, старший викладач циклу педагогіки та психології Чернігівського юридичного коледжу Державної пенітенціарної служби України, м. Чернігів

Організація соціально-виховної та психологічної роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті із законом

Мова статті: українська

Анотація: Глибоке і всебічне вивчення особистості неповнолітнього правопорушника, його ціннісно-мотиваційної сфери, спрямованості інтересів, інтелектуального потенціалу, психічного та фізичного здоров’я має становити головний зміст соціально-виховної та психологічної роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті із законом. У дослідженні розглядаються пріоритетні напрямки діяльності Державної пенітенціарної служби України такі як: підвищення рівня організації соціально-виховної та психологічної роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті із законом в умовах сучасного функціонування вітчизняної пенітенціарної системи.

Ключові слова: пенітенціарна служба, соціально-виховна робота, психологічна робота, девіантна поведінка, соціалізація, ресоціалізація, соціальна реабілітація.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 152-159 (pdf)


УДК 159.9:316.6

Недибалюк О. С.

аспірантка кафедри соціальної роботи факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Визначення ресоціалізаційного потенціалу неповнолітніх засуджених

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто проблему визначення основних складових соціально-психологічної готовності неповнолітніх засуджених до ресоціалізації. Проаналізовано основні результати емпіричного дослідження відповідно до складових соціально-психологічної готовності. Визначено поняття ресоціалізаційного потенціалу неповнолітніх засуджених. Показано, що ресоціалізаційний потенціал залежить від рівня розвитку суб’єктності, рефлексії, сформованості функції цілепокладання, поінформованість щодо професійної діяльності, наявність соціальних навичок, засвоєння стратегії асертивної поведінки. Розроблено систему прогностичної діагностики визначення ресоціалізаційного потенціалу неповнолітніх засуджених.

Ключові слова: соціально-психологічна готовність, ресоціалізаційний потенціал, неповнолітні засуджені, суб’єктність, цілепокладання, рефлексія, асертивна поведінка, соціальні навички.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 160-170 (pdf)


УДК 159.944

Некіз Т. А.

студентка Інституту природничо-географічної освіти та екології НПУ ім. М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна

Профілактика емоційного вигорання психолога у процесі роботи з девіантними підлітками

Мова статті: українська

Анотація: У статті висвітлено особливості феномена «емоційного вигорання» в процесі роботи з девіантними підлітками. Розкрито особливості впливу емоційного вигорання на особистість у професійній діяльності. Розглянуто рекомендації з профілактики емоційного вигорання у психолога. Виділено ознаки синдрому емоційного вигорання серед яких виснаження, що виявляється через перенапруження та почуття втоми, особистісна відстороненість як спроба впоратися із емоційними стресорами, втрата відчуття власної ефективності, або зниження самооцінки в рамках вигоряння. Втрата перспектив у своїй професійній діяльності через що знижується задоволеність роботою, втрачається віра у свої професійні можливості.

Ключові слова: синдром емоційного вигорання, психологи, емоційне виснаження, профілактика, девіантна поведінка.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 171-178 (pdf)


УДК 159.923

Новікова К. М.

практичний психолог відділення психопрофілактики та професійного психофізіологічного відбору Державної установи «Центр психіатричної допомоги та психофізіологічного відбору МВС України», здобувач кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ, Україна

Роль психологічної установки у формуванні девіантної поведінки

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглядається механізм впливу психологічних установок особистості на процес формування девіантної поведінки. Психологічні установки, які є формою несвідомої психологічної активності суб’єкта, в результаті повторювань фіксуються на рівні ціннісних орієнтацій особистості та впливають на її поведінку. Особлива увага приділяється механізмам формування делінквентної поведінки як одного з видів девіантної поведінки. Подаються результати дослідження психологічних установок та індивідуально-психологічних особливостей засуджених за повторні насильницькі злочини. Зроблені висновки дають можливість визначати причини девіантної поведінки, а також розробляти засоби її профілактики і психологічної корекції.

Ключові слова: девіантна поведінка, делінквентність, психологічні установки, диспозиції, несвідоме, насильницька злочинність, профілактика, психологічна корекція.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 179-187 (pdf)


УДК 159.923.3

Павлюк М. М.

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Ужгородського національного університету, м. Ужгород, Україна

Феномен самостійності в контексті адаптивних процесів

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглядаються психологічні механізми розвитку самостійності як особистісної якості майбутніх фахівців. Передумови становлення окремих компонентів самостійності та їх процесуальні аспекти. Розкрито потенціал психологічних теорій особистості у контексті пророди самостійності, глибинних витоків феномена вивченої безпорадності як протилежного полюса самостійності, що має вирішальне значення у контексті розуміння адаптивних процесів. Підкреслено роль внутрішньої мотивації, джерелом якої є потреба в автономності та самовизначенні. Наведено переконливі докази, що для людини життєво важливо бути незалежною, здатною до самовизначення та діяти у відповідності до своєї мотивації, що йде зсередини, а не контрольованої зовні. Визначено перспективи застосування закономірностей розвитку самостійності особистості майбутніх фахівців у процесі їх професійної підготовки.

Ключові слова: самостійність, майбутні фахівці, професійна підготовка, вивчена безпорадність, компоненти самостійності, адаптивні процеси.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 187-197 (pdf)


УДК 159.922.24

Попелюшко Р. П.

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології та педагогіки, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

Особливості психологічної реабілітації учасників бойових дій засобами природничої рекреації

Мова статті: українська

Анотація: Статтю присвячено аналізу проблемам психологічної реабілітації учасників бойових дій. Висвітлено теоретико-практичні питання, що стосуються виникнення в учасників бойових дій бойової психічної травми, розладів психіки, бойового шоку та бойової втоми а також посттравматичного синдрому. Розглянуто соціально-психологічні аспекти змісту й реалізації комплексних програм психологічної реабілітації. Розкрито особливості психологічної реабілітації у роботі з учасниками бойових дій засобами натур- та ландшафтно- терапії, здійсненний аналіз різних форм реабілітації учасників бойових дій засобами природничої рекреації.

Ключові слова: бойова психічна травма, психологічна реабілітація, натур-терапія, ландшафтно-терапія.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 198-207 (pdf)


УДК: 159.942.5

Прахова С. А.

аспірантка Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, лабораторія психології навчання імені І. Синиці, м. Київ

Психологічна природа, зміст та структура феномену фрустрації

Мова статті: українська

Анотація: Статтю присвячено розгляду феномена фрустрації, що має складну природу та багаторівневу структуру. Розкрито значення у виникненні фрустраційних станів мотиваційних, поведінкових, когнітивних та емоційно-вольових компонентів психіки людини. Для цілісного розуміння феномену фрустрації розмежовуються такі поняття як фрустратор, фрустраційна ситуація, фрустраційний поріг, фрустрованість, які є взаємопов’язаними елементами в загальній структурі виникнення фрустрації. Феномен фрустрації розглядається як складне структурно-системне утворення, що має циклічний характер, який полягає у багаторівневому і складному процесі переходу від фрустрованості до фрустрації. Зроблено спробу класифікації всіх існуючих концепцій фрустрації у відповідності до двох критеріїв: по-перше, врахування принципу історизму; по-друге, дотримання принципу детермінізму.

Ключові слова: феномен фрустрації, теорії фрустрації, детермінанти, фрустраційна ситуація, фрустраційна реакція.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 207-216 (pdf)


УДК 159.9

Ростомова Л. М.1, Яковенко С. І.2

1кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Одеського державного університету внутрішніх справ, м. Одеса, Україна

2доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки Одеського державного університету внутрішніх справ, м. Одеса, Україна

Феномен ненависті й питання формування толерантності у стосунках між дітьми

Мова статті: українська

Анотація: У статті ненависть розглянута з позицій загальної, вікової та юридичної психології, акцентована увага на ірраціональних і соціальних чинниках її формуванні, толерантності та навичок ненасильницького вирішення суперечок як альтернативи ненависті та насильству. При вихованні толерантності особливої уваги заслуговують підлітки, адже саме в цьому віці закладаються основи культурної ідентичності людини, соціальні установки та норми поведінки; групові та сімейні норми трансформуються у норми індивідуальної соціальної поведінки особистості, в тому числі у здатність до емпатії, асертивність або конфліктність, позитивне або негативне ставлення до інших у взаємодії з однолітками, представниками інших груп.

Ключові слова: дискримінація, ксенофобія, ненависть, толерантність.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 217-227 (pdf)


УДК 159.97:616.89-008.44

Рябовол Т. А.

старший науковий співробітник лабораторії психології соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

Психологічна травма – детермінанта порушень у структурі емпатійного механізму

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена проблемам розвитку емпатії. Йдеться про викривлення в структурі та порушення функцій емпатійного механізму. Стаття розкриває їх причини. Це відбувається в результаті пережитих в ранньому віці психотравм. Особливості емпатійного механізму формуються для втілення вибраної індивідом життєвої стратегії. Її основою є життєво важливий вибір для індивіда: бути з іншими чи бути самому, який реалізується у соціальній чи асоціальній спрямованості. Відповідно до спрямованості більше або менше розвиваються ті чи інші компоненти та функції емпатії: емоційний, когнітивний, поведінковий. Автор аналізує вплив психотравми на розвиток емоційного, когнітивного та поведінкого компонентів емпатійного механізму.

Ключові слова: емпатія, поведінка, психотравма, соціальна дезадаптація, стратегія життя, спрямованість.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 228-237 (pdf)


УДК 159.9:614.8-051(043.3)

Cинишина В. М.

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Реабілітація учасників ATO методами психологічної допомоги

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуті заходи з надання соціально-психологічної допомоги, зокрема, дебрифінг, метою якого є подолання психологічних наслідків дії стресогенних факторів та успішна адаптація до цивільного життя учасників АТО. У зв’язку з проведенням антитерористичної операції для вирішення збройного протистояння на Сході України з 2014 року залучено численну кількість військовослужбовців Збройних Сил України та військових за призовом під час мобілізації. Надзвичайна ситуація на сході країни призводять до психологічних травм її учасників , що може проявитися у розладах психічної діяльності, а також може унеможливити соціалізацію у мирному суспільстві при їх поверненні із зони проведення антитерористичної операції.

Ключові слова: стрес, посттравматичний стресовий розлад, реабілітація, дебрифінг, учасники АТО.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 237-246 (pdf)


УДК 159.922.8:004.738.5

Соломка Е. Т.1, Михайлишин У. Б.2

1кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

2кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Психологічні особливості інтернет залежності в ранньому юнацькому віці

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглядаються деякі аспекти психологічних особливостей впливу Інтернет-залежності на особистість в ранньому юнацькому віці. Проаналізовано, що Інтернет-залежнiсть – це нав’язливе бажання ввійти в Інтернет, перебуваючи off-line, і нездатність вийти з Інтернету, будучи on-line. Встановлено, що вплив рівня залежності від Інтернету на рівень самооцінки та впевненість у собі вірна для показників самооцінки: особистостям із високим рівнем Інтернет-залежності притаманний низький рівень самооцінки, але зв’язку між рівнем залежності та рівнем впевненості в собі виявлено не було. Розроблено корекційну програму у вигляді тренінгу для зниження рівня залежності від Інтернету та підвищення рівня самооцінки і впевненості в собі для молодих людей віком 14-16 років.

Ключові слова: Інтернет-залежність, Інтернет-адикція, хакерство, ігрова діяльність, комунікативна діяльність в Інтернеті, адиктивна поведінка.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 247-256 (pdf)


УДК 316.614.034:316.624

Старков Д. Ю.

молодший науковий співробітник лабораторії психології соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

Психогенні фактори та техніки нейтралізації потягу до вживання психотропних речових у хімічних адиктів

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто участь патологічного потягу (ПП) до вживання психотропних речовин у синдромі хімічної адикції. Описано феноменологічну картину проявів ПП. Розглянуто наркологічну, біхевіоральну та когнітивно-поведінкову моделі ПП, показано їх недостатність у описі цього феномену. На основі теорії мотивації Ж. Нютена побудовано нову модель патологічного потягу, де адиктивна мотивація до вживання розглядається як закріплений досвідом інструментальний канал задоволення базових потреб. Показано первинну необхідність створення альтернативних «здорових» каналів задоволення потреб у роботі з ПП зокрема та у лікуванні адикції взагалі. Запропоновано принцип побудови роботи по нейтралізації ПП та наведено конкретні техніки.

Ключові слова: патологічний потяг, хімічна адикція, техніки нейтралізації, психотропні речовини, адиктивна поведінка.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 265-267 (pdf)


УДК 378.013.77:33848-051

Старова Ю. В.

практичний психолог, викладач психології, гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного університету, м. Мукачево, Україна

Методичні рекомендації щодо психологічного супроводу професійної підготовки менеджерів туристичного бізнесу

Мова статті: українська

Анотація: У статті визначено поняття психологічного супроводу підготовки до управлінської діяльності менеджерів. Надані основні методичні рекомендації для суб’єктів навчально-виховного процесу в університеті, які сприятимуть цілеспрямованій підготовці до управлінської діяльності менеджерів. Формування методичних рекомендацій передбачало застосування певного психолого-педагогічного комплексу, який полягає у їх спрямованості на всі структурні компоненти (мотиваційний, особистісний, когнітивний, професійний) професійної підготовки майбутніх менеджерів туристичного бізнесу з врахуванням особливостей психологічного супроводу на кожному етапі навчально-виховного процесу.

Ключові слова: психологічний супровід, управлінська діяльність, мотивація, особистісна сфера, професійне самовизначення, технології психологічного супроводу, професійна соціалізація.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 268-276 (pdf)


УДК 159.942

Терещук А. Д.

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії загальної та етнічної психології, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

Дослідження особливостей афективної організації поведінки дітей із затримкою психічного розвитку

Мова статті: українська

Анотація: Стаття розкриває психологічні особливості афективної поведінки дітей із затримкою психічного розвитку та причини й наслідки виникнення афективних проявів поведінки. Розроблена схема спостережень за поведінкою дитини, що визначає своєрідність структури афективної сфери, яка може істотно впливати на особливості свідомості та поведінки. Представлено рівневий підхід в дослідженні афективної регуляції поведінки та вплив емоційно-вольової незрілості на розвиток пізнавальної діяльності. Окреслено нові підходи діагностики й корекції порушень афективного розвитку дітей. Розроблено оригінальні та ефективні способи допомоги дітям в їх соціалізації та психічному розвитку.

Ключові слова: емоційні розлади, афективна поведінка, афективні прояви, рівні афективної поведінки, затримка психічного розвитку.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 267-284 (pdf)


УДК 159.91

Ткач Б. М.

кандидат психологічних наук, докторант Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, лабораторія психології навчання ім. І.О. Синиці, м. Київ, Україна

Девіантна поведінка: еволюційно-нейропсихологічний підхід

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто девіантну поведінку з позиції еволюційно-нейропсихологічного підходу. Охарактеризовано нейропсихологічні відмінності та подібність різних форм девіантної поведінки. Завдяки багаторівневому аналізу еволюційної складової поведінки розкрито нове розуміння девіацій та недостатність синдромологічного підходу до класифікації її форм. Визначено подальший пошук у сучасної нейропсихологічній діагностиці та корекції девіантної поведінки. Запропоновано створити директивну класифікацію форм девіантної поведінки, яка своєю концепцією опиратиметься на психобіологічні підтипи.

Ключові слова: девіантна поведінка, нейропсихологія, еволюційний підхід, особистість, чолові ділянки мозку.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 284-294 (pdf)


УДК 316.47

Товстокора Ю. В.

аспірант Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ

Легітимація «іншого як інакшого» у комунікативному просторі спільнот: конструювання нової ідентичності

Мова статті: українська

Анотація: У статті висвітлено особливості процесу легітимації «іншого як інакшого», що задають умови конструювання нової ідентичної та уможливлюють її функціонування у комунікативному просторі. Розглянуто феномен «соціальної норми» та його основні, а також їх соціально-психологічні функції. Акцентовано увагу на тому, що процес конструювання «іншого як інакшого», щоб той став прийнятим та схваленим суспільством, має пройти послідовно наступні етапи: типізацію, хабітуалізацію, інституалізацію, легітимацію. Означено перспективи аналізу явищ, протилежних соціальній нормі, та зазначених соціально-психологічних технологій, які є основою для пошуку засобів пом’якшення дискримінаційних тенденцій у комунікативному просторі.

Ключові слова: легітимація «іншого як інакшого», соціальні норми, «вікно Овертона», звичай, ритуал, традицій, моральні норми, релігійні норми.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 295-304 (pdf)


УДК 371.035.6-057.874

Тягур В. М.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Мукачівського державного університету, заступник директора з навчальної роботи гуманітарно-педагогічного коледжу Мукачівського державного університету, м. Мукачево, Україна

Використання ідей Г. Кершенштейнера в розвитку особистості учнів сучасної школи

Мова статті: українська

Анотація: У статті проведено історичний аналіз досвіду організації і функціонування трудових шкіл Німеччини Г. Кершенштейнером, у яких художньо-естетичне навчання реалізувалося через сукупність методичних засобів і прийомів художньої підготовки, що відповідало не тільки природним і інтелектуальним прагненням дитини, але і її соціальним інстинктам. Розглянуто спроби адаптації цього досвіду на розбудову системи освіти України на початку ХХ століття та проведено обґрунтування рекомендацій стосовно його ефективного використання для переорієнтації сучасної освіти України на європейські освітньо-професійні стандарти по формуванню конструктивної, творчої всебічно розвиненої особистості. Стаття розрахована на широке коло читачів, у тому числі, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, учителів шкіл, учених.

Ключові слова: трудова школа, ручна праця, художньо-естетичне навчання, українсько-німецькі відносини, громадянське виховання, творчі сили дитини, всебічний розвиток особистості.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 304-314 (pdf)


УДК 373.21.013.82:691.22

Тягур Л. М.

викладач психології гуманітарно-педагогічного коледжу Мукачівського державного університету, м. Мукачево, Україна

Сендплей – метод позитивного впливу на психічний розвиток дитини дошкільного віку

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена вивченню пісочної терапії як інноваційної здоров’язбережувальної технології для роботи з дітьми дошкільного віку, що дозволяє розкрити індивідуальність кожної дитини, розв’язати її психологічні проблеми , розвинути здатність усвідомити свої бажання і знаходити можливість їх реалізації. Проаналізовано особливості пісочної терапії як методу, що створює широкі можливості для повноцінного розкриття всіх потенціалів розвитку особистості дитини-дошкільника. Встановлено, що сендплей позитивно впливає на становлення й розвиток гармонійної особистості дитини дошкільного віку через вплив на емоційно-почуттєву сферу, інтелектуальні та комунікативні здібності, психофізіологічний стан. Дана характеристика про можливості застосування різновидів методу сендплей на практиці: ігри з піском, малювання на піску, малювання кольоровим піском, казки на піску.

Ключові слова: сендплей, юнгіанська теорія, пісочна терапія, пісочниця, дошкільний вік, ігри з піском, малювання піском, казки на піску.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 315-324 (pdf)


УДК 159.923.2:316.614.5

Угрин О. Г.

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології управління факультету психології Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Львів, Україна

Статеві особливості осіб з різним рівнем готовності до професійної самореалізації

Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано статеві особливості осіб з різним рівнем готовності до реалізації в професійній сфері й роль батьківської сім’ї у виявлені цих відмінностей. Визначено вищий рівень готовності до професійної самореалізації у жінок, у порівняні з чоловіками. Для жінок не сприятливим для становлення психологічної готовності до професійної самореалізації є строгість та контроль з боку матері, а для чоловіків – не вимогливість батька. У ціннісній сфері для жінок чинниками високого рівня готовності до професійної самореалізації виступають прагнення до самореалізації, персональна ідентифікаційна орієнтація, а для чоловіків - пізнавальні та креативні настановлення, орієнтація в часі «тут і тепер», колективна ідентифікаційна орієнтація.

Ключові слова: психологічна готовність, психологічна готовність до професійної діяльності, стать, типи ідентифікаційних орієнтацій, сім’я.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 324-331 (pdf)


УДК. 616.89:316.64

Уханова А. І.

аспірант кафедри кліничної психології, Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова, м. Одеса, Україна

Батьківська участь як чинник психічного здоров’я українських підлітків

Мова статті: російська

Анотація: У ході дослідження українських підлітків була створена й адаптована оригінальна версія шкали батьківської участі, що показала високий рівень надійності за внутрішньою узгодженістю. Найбільш інтенсивно батьківська участь у житті підлітків виявляється в поінформованості батьків про їхній вільний час, найменьш - у контролі успішності. Було виявлено прямо пропорційний зв’язок між інтегральною шкалою батьківської участі і таким чинником нездорового способу життя, як «вживання алкоголю / епізодично міцних напоїв», а також з чинником здорового способу життя «без тютюнопаління». Встановлено, що виразність суїцидальних тенденцій та інтернет-залежності підлітка зворотно пропорційні рівню батьківської участі.

Ключові слова: підлітки, батьківська участь, здорова поведінка, психометрична шкала, психічне здоров’я.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 332-347 (pdf)


УДК 159.923.33

Федоровічева О. Л.

вчитель географії загальноосвітнього навчального закладу № 224, м. Київ, Україна

Ресурси психодрами у контексті адаптації дітей-переселенців у процесі вивчення географії

Мова статті: українська

Анотація: У статті актуалізовано проблему адаптації дітей-переселенців у процесі вивчення географії. Розкрито теоретичні аспекти методу психодрами та ресурси його у контексті розуміння суспільних процесів та механізмів взаємодії особистості і групи. Зокрема акцентовано увагу на можливостях психодраматичного напрямку психотерапії з метою трансформації негативних емоційних станів дітей-перселенців на позитивні та адаптації їх до нового соціокультурного середовища. Запропоновано найбільш ресурсні техніки роботи, які можуть застосовуватися при вивченні географії, що дає змогу використовувати у процесі адаптації власний досвід дітей, їх світовідчуття та світорозуміння при інтерпретації подій, що відбуваються як в Україні, так і в усьому світі.

Ключові слова: психодраматичний напрям, діти-переселенці, групова робота, психоемоційний стан, трансформація.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 347-355 (pdf)


УДК 159.923.2-053.6

Хомчук О. П.

aспірант Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, асистент кафедри соціології та психології, Білоцерківський інститут економіки та управління університету «Україна», м. Біла Церков, Україна

Теоретичне обґрунтування формувального експерименту з розвитку впевненості у собі в підлітків

Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано погляди на розвиток впевненості у собі з позицій різних наукових підходів і напрямків психокорекції. Розглянуто особливості проведення формувального експерименту з підвищення рівня розвитку даного психічного явища в підлітковому віці, визначено принципи його побудови, етапи, завдання і форми роботи. Підвищення рівня розвитку впевненості у собі здійснювалось через цілеспрямований вплив на особистісні детермінанти (мотивація досягнення, автономність, рефлективність, копінг-стратегії) завдяки реалізації визначених психолого-педагогічних умов засобами психокорекції.

Ключові слова: автономність, впевненість у собі, мотивація досягнень, рефлексія, копінг-стратегії, підлітковий вік, саморозуміння, самоствердження.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 355-363 (pdf)


УДК: 159.922

Чопик С. В.

кандидат психологічних наук, викладач кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, Україна

Роль рівня домагань у процесі адаптації особистості в соціумі

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто поняття «адаптація», «соціально-психологічна адаптація». Зазначено, що специфіка соціально-психологічної адаптації полягає у можливості здійснення не лише пристосувальної, а й перетворюючої діяльності. Здійснено аналіз основних факторів, які впливають на адаптацію особистості в соціумі та критеріїв, що визначають її ефективність. Виявлено, що одні й ті ж психологічні характеристики (психоемоційна стабільність, особистісна комфортність, почуття задоволеності, прийняття себе та інших тощо) водночас можуть виступати фактором адаптації і критерієм її успішності. Актуалізовано необхідність розгляду рівня домагань в контексті проблеми адаптації. Прослідковано взаємні зв’язки рівня домагань, інших особистісних характеристик і соціально-психологічної адаптації. Визначено, що рівень домагань є фактором і, водночас, критерієм соціально-психологічної адаптації особистості.

Ключові слова: адаптація, соціально-психологічна адаптація, домагання, рівень домагань, самооцінка, «афект неадекватності», мотивація, впевненість.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 363-371 (pdf)


УДК 159.922.72/.76-057.66(477.83)

Широка А. О.1, Кузьо І. М.2, Кубай І. А.3, Франчук А. О.4

1кандидат психологічних наук, асистент кафедри Теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

2магістр спеціальності Практична психологія Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

3студентка 4-го курсу спеціальності Практична психологія Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

4студентка 2-го курсу спеціальності Практична психологія Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

Особливості інтелекту безпритульних та бездоглядних дітей

Мова статті: українська

Анотація: Представлено результати дослідження, присвяченого особливостям інтелектуальної сфери дітей Притулку. Виявлено дві якісно відмінних за інтелектуальними здібностями групи дітей. Досліджено, що 76% дітей переживають значні інтелектуальні труднощі: за окремими шкалами їхні результати є нижчими за два стандартних відхилення у порівнянні з однолітками з загальноосвітніх шкіл. Проведено порівняння інтелекту дітей Притулку віком 10-16 років та учнів 5-х та 8-х класів. З’ясовано, що за рівнем розвитку інтелектуальних здібностей більшість дітей Притулку віком 13-16 років не відрізняється від п’ятикласників. Спираючись на отримані результати, дискутуються можливості та напрямки подальших досліджень та реабілітаційної роботи з безпритульними та бездоглядними дітьми.

Ключові слова: інтелект, безпритульні та бездоглядні діти, психологічна діагностика інтелекту, розумова неповносправність.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 372-383 (pdf)


УДК 159.922.763:159.942

Щербина-Прилука В. М.1, Шикуленко А. В.2

1науковий співробітник лабораторії психології соціально дезадаптованих неповнолітніх, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

2молодший науковий співробітник лабораторії психології соціально дезадаптованих неповнолітніх, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

Деякі аспекти гармонізації емоційної сфери підлітків з девіантною поведінкою

Мова статті: англійська

Анотація: Статтю присвячено дослідженню індивідуально-психологічних особливостей емоційної сфери підлітків з девіантною поведінкою, і визначення на їх основі, шляхів гармонізації емоційного самопочуття. З’ясовано, що визначення особливостей емоційної сфери злочинців є важливим фактором що визначає різновид скоєних ними злочинів. Вивчення компонентів емоційного конструкту особистості показало відмінність в функціонуванні емоційної сфери неповнолітніх засуджених і їх законослухняних однолітків. Апробовано програму, яка передбачає гармонізацію емоційного самопочуття підлітків та особистісних характеристик, що мають на нього вплив.

Ключові слова: емоційна сфера, девіантна поведінка, неповнолітні засуджені, гармонізація емоційного самопочуття.

Aktual_probl_psihol 2015, 11(13): 384-393 (pdf)