Актуальні проблеми психології, Том 1, Випуск 48 – 2018

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 Зміст випуску


УДК: 316.6
Пустовий О.М.
Пустовий Олександр Миколайович, науковий кореспондент Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, м. Кропивницький, Україна

Дослідження особистісних чинників групової згуртованості у військовому колективі

Мова статті: українська

У статті акцентовано увагу на залежності групової згуртованості та психологічної атмосфери в військовому колективі від індивідуальних рис особистості військовослужбовців. Обґрунтована актуальність визначення показників, що впливають на входження військовослужбовців у військовий колектив. Показано переваги дослідження індивідуальних рис особистості для укомплектування підрозділів військовослужбовцями, для підвищення групової взаємодії під час військово-професійної діяльності. Проаналізовано результати емпіричного дослідження індивідуальних і групових чинників групової взаємодії військовослужбовців, які брали участь у бойових діях на Сході України Ключові слова: адаптація, індивідуалізація, інтеграція, групова взаємодія, групова згуртованість, психологічна атмосфера у колективі, індивідуальні риси особистості

Aktual_probl_psihol 2018, 1(48): 3-8 (pdf)


 

УДК: 159.9
Ситник В.В.
Ситник Вікторія Володимирівна, аспірант кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Харків, Україна

Мотиваційні чинники професійної адаптації спеціалістів ІТ-сфери

Мова статті: українська

У статті представлено результати емпіричного дослідження мотиваційних чинників професійної адаптації спеціалістів ІТ-сфери. Виявлено, що існує група чинників, які сприяють успішній професійній адаптації спеціалістів: високий рівень тривожності, орієнтація на процес, прагнення до свободи та альтруїзм. Однак для успішного професійного зростання потрібен дещо інший набір особливостей – середній рівень тривожності, лояльне ставлення до корпоративної культури, орієнтація на результат та працю, а не на свободу при збереженні високого рівня альтруїзму Ключові слова: адаптація, кар`єра, мотивація, тривожність, спеціалісти ІТ-сфери

Aktual_probl_psihol 2018, 1(48): 8-13 (pdf)


 

УДК: 316.6
Дембицька Н.М.
Дембицька Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Економічне наставництво як соціалізуюча практика

Мова статті: українська

У статті пояснюється соціалізуючий потенціал економічного наставництва як соціально-психологічної практики. Наголошується на інтерсуб’єктивному характерові такої практики, що забезпечує соціалізуючий ефект. Економічне наставництво обґрунтовується як умова соціалізуючого супроводу і підтримки дитини у процесі розвитку її економічної культури. Обґрунтовується положення про те, що застосування економічного наставництва у виховному процесі в сім’ї створює умови для запобігання впливу стихійних чинників соціалізації особистості дитини як споживача, надавача послуг, благодійника, а в майбутньому – платника податків, інвестора, підприємця Ключові слова: економічна культура молоді, економічна соціалізація, особистість, соціалізуючий вплив, соціалізуючі практики, економічне наставництво, особистий психологічний простір, особиста власність

Aktual_probl_psihol 2018, 1(48): 14-18 (pdf)


 

УДК: 316.6
Зубіашвілі І.К.
Зубіашвілі Ірина Костянтинівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Тренінгові практики у соціально-психологічному забезпеченні монетарної культури старшокласників

Мова статті: українська

У статті розглядається роль соціально-психологічного тренінгу в соціально-психологічному забезпеченні становлення монетарної культури старшокласників. Підкреслюється, що тренінг являє собою найбільш цілеспрямовану та економічно вигідну «інвестицію» в особистість, оскільки в ході його відпрацьовуються лише ті навички, які потрібні людині для досягнення конкретних цілей. Зазначається, що у старшокласників у процесі тренінгу розвивається цілеспрямоване, позитивне та нестандартне мислення; формується психологія успішної людини, раціональне ставлення до грошей, вміння подолати психологічні обмеження. Наводиться структура тренінгу, яка побудована на основі психолого-організаційної технології як певної системи, розглядаються її складові Ключові слова: тренінг, монетарна культура, соціально-психологічне забезпечення, старшокласник, технологічний підхід, мета життя, модулі тренінгу

Aktual_probl_psihol 2018, 1(48): 19-24 (pdf)


 

УДК: 17.032.1; 338.2 – 053.81
Лавренко О.В.
Лавренко Ольга Василівна, кандидат філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Емпіричне дослідження морального компонента економічної культури особистості

Мова статті: українська

У статті представлено результати емпіричного дослідження, яке здійснювалося з метою аналізу морального компонента економічної культури особистості (на вибірці студентської молоді). Моральне самовизначення особистості в просторі економічних відносин розглядається як трикомпонентна структура: когнітивний, афективний та конативний компоненти. Завдяки моральності, як складової кожного із цих компонентів, особистість здатна діяти в економічному просторі на моральних засадах Ключові слова: емпіричне дослідження, економічна культура особистості, когнітивний, афективний та конативний компоненти, єдність економічного і морального

Aktual_probl_psihol 2018, 1(48): 24-32 (pdf)


 

УДК: 159.9-07-316.614
Мельничук Т.І.
Мельничук Тетяна Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Гра як соціально-психологічний чинник економічної соціалізації сімей з дітьми дошкільного віку

Мова статті: українська

Стаття присвячена дослідженню становлення основ економічної соціалізації молодих сімей з дітьми дошкільного віку. Виявлено та проаналізовано соціально-психологічні чинники формування у дошкільнят початкових економічних уявлень та знань, виокремлені базові критерії економічної соціалізації дітей у середовищі сім'ї. Розкрито важливість ігрових практик в процесі економічної соціалізації дітей. Проаналізовано роль батьківської сім'ї як первинної інституції економічної соціалізації дитини, що формує у неї основи економічної свідомості та сприяє трансформації отриманих знань у доросле життя. Окреслено особливості забезпечення економічної соціалізації дітей дошкільного віку засобами гри в сімейному середовищі. Розглянуто можливості застосування та поєднання пізнавальних, теоретичних і практичних компонентів навчання з економічними знаннями в процесі виховання дітей у сім'ї Ключові слова: економічне виховання, соціалізація, сім'я як агент соціалізації, діти дошкільного віку, гра, формування економічної культури у дошкільників

Aktual_probl_psihol 2018, 1(48): 32-38 (pdf)


 

УДК: 159.922.27-316-87
Москаленко В.В., Сила Т.І.
Москаленко Валентина Володимирівна, доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії психології творчості Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна
Сила Тетяна Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, Декан факультету соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів, Україна

Підприємливість як творчість

Мова статті: українська

У статті проаналізовано поняття та зміст феномену підприємливості. Показано співвідношення категорій «підприємництво», «підприємець» та «підприємливість». Підприємливість визначено як здатність підприємця виконувати функцію агента змін виробництва завдяки наявності у нього творчих здібностей до інноваційної економічної діяльності, яка спрямована на прогресивний розвиток суспільства. Проаналізовано зв'язок підприємливості з творчістю. Визначено ознаки, які характеризують спорідненість, а також відмінності підприємницької та творчої діяльності. Проаналізовано підприємливість як «особливу творчість». На основі аналізу різних моделей психологічних особливостей підприємливості показано особливості трансформації рис творчості підприємців в різних соціально-економічних ситуаціях Ключові слова: підприємництво, підприємець, підприємливість, творчість, особлива творчість, інноваційна діяльність, ризик

Aktual_probl_psihol 2018, 1(48): 38-45 (pdf)


 

УДК: 159.9:316.6
Данилюк І.В., Курапов А.О.
Данилюк Іван Васильович, доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Курапов Антон Олександрович, аспірант факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

«Культурна соціалізація»: акультурація як механізм мультикультурної соціалізації

Мова статті: українська

У статті розглядається зміст поняття акультурації в контексті соціалізації. Розкрито зміст понять акультурація, інкультурація, соціалізація та представлено головні критерії розрізнення цих понять. Визначено особливості мультикультурної соціалізації. Окреслено, що головним критерієм проходження соціалізації особистості є набуття нею психологічних змін. Поняття акультурації у цьому контексті представлено як механізм мультикультурної соціалізації, так як у процесі акультурації у особистості виникають психологічні зміни. Також акультурацію розглянуто у контексті «багаторазової» мультикультурної соціалізації, так як вона використовується як механізм соціалізації при повторному включенні до іншокультурного середовища Ключові слова: акультурація, стратегії акультурації, соціалізація, мультикультурна соціалізація, інкультурація

Aktual_probl_psihol 2018, 1(48): 46-52 (pdf)


 

УДК: 159.9.88.4.88.5.4
Недвига О.В.
Недвига Олег Вячеславович, старший викладач кафедри суспільних наук, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Україна

Особливості прояву індивідуально-типологічних властивостей військовослужбовців-саперів під час перебування на мінному полі

Мова статті: українська

У статті представлено результати експериментального дослідження, спрямованого на з’ясування ролі психологічного забезпечення діяльності інженерних частин і підрозділів під час виконання бойових завдань. Встановлено залежність інтенсивності тривожності військовослужбовців-саперів від рівня складності бойових завдань, впливу стрес-факторів, викликаних мінною небезпекою. Розкрито стресогенні чинники, що впливають на діяльність військовослужбовців-саперів, показано зв’язок індивідуально-психологічних властивостей військовослужбовців з успішністю виконання завдань з розмінування території й ціннісно-мотиваційними компонентами діяльності саперів Ключові слова: сапер, психологічне забезпечення, психологічна підготовка, мінна небезпека, психічний стан, стресостійкість

Aktual_probl_psihol 2018, 1(48): 52-59 (pdf)


 

УДК: 159.923.2
Терещенко Л.А., Олінковська Т.А.
Терещенко Людмила Анатоліївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії психології навчання Інституту психології іменіГ.С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна
Олінковська Тетяна Анатоліївна, викладач I категорії Конотопського медичного училища Сумської області, м. Конотоп, Україна

Причини й механізми виникнення невротичних розладів особистості дитини з погляду сучасної педагогічної психології

Мова статті: українська

У статті здійснено теоретичне дослідження проблеми неврозів, проаналізовані причини та механізми розвитку невротизації дітей та внутрішні умови їх вияву. Виокремлено основні характеристики неврозу і стадії розвитку невротичного захворювання. Проаналізовано поняття «невроз» через розкриття понять «невротичний конфлікт» і «психічна травма». Визначено значущу роль у виникненні і розвитку психотравмівної ситуації – недостатність сформованості спрямувальних норм особистості (морально-етичні правила, що регулюють поведінку). У статті дана психологічна характеристика невротичної особистості дитини Ключові слова: невроз, психічна травма, невротичний конфлікт, невротичний розвиток, потреби, інтереси

Aktual_probl_psihol 2018, 1(48): 60-65 (pdf)