Актуальні проблеми психології, Том 1, Випуск 42 – 2015

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 Зміст випуску


 

УДК 005.73:373

Карамушка Л.М., Шевченко А.М., Терещенко К.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Організаційна культура освітніх організацій: сутність, структура, функції, типи

Мова статті: українська

У статті проаналізовано особливості організаційної культури освітніх організацій. Розкрито сутність організаційної культури як певної ієрархії цінностей, правил, норм, традицій, церемоній і ритуалів, які прийняті в навчальному закладі й дотримуються його членами. Досліджено основні компоненти організаційної культури («робота», «управління», «комунікації», «мотивація і мораль»). Проаналізовано функції організаційної культури освітніх організацій (соціально-економічні та соціально-психологічні). Виділено основні типи організаційної культури освітніх організацій: а) «прогресивні», які орієнтовані на вирішення інноваційних завдань сучасних загальноосвітніх навчальних закладів; б) «консервативні», які орієнтовані на вирішення більш традиційних завдань.

Ключові слова: освітні організації, організаційна культура, структура організаційної культури, функції організаційної культури, типи організаційної культури.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 3-13 (pdf)


 

УДК 159.922.2:34.08

Баранюк Н.І.

Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

Психологічні особливості розвитку організаційної культури в правоохоронних органах в умовах кризового суспільства

Мова статті: українська

У статті здійснено теоретичний аналіз розуміння поняття «організаційна культура» та основні підходи до її вивчення. Розкрито особливості професійної діяльності працівників правоохоронних органів. Окреслено складові елементи організаційної культури в системі правоохоронних органів та їхній зв’язок з професійною діяльністю працівників цієї сфери. Продемонстровано переконливе розуміння того факту, що розвиток організаційної культури залишається одним із актуальних шляхів реформування правоохоронних органів в умовах кризового суспільства. Показано роль тренінгів у підготовці фахівців правоохоронних органів до розвитку організаційної культури.

Ключові слова: організаційна культура, правоохоронні органи, персонал, професійна та психологічна підготовка, реформування, група, корпорація, тренінг.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 13-19 (pdf)


 

УДК 316.6:159.922.62

Борозенцева Т.В., Завацька Н.Є., Жигаренко І.Є.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна

Емпіричне вивчення соціально-психологічних особливостей корпоративної культури громадських організацій в умовах трансформаційних змін сучасного соціуму

Мова статті: українська

У статті наведено результати емпіричного дослідження соціально-психологічних особливостей корпоративної культури громадських організацій в умовах сучасного соціуму. Встановлено, що корпоративна культура громадських організацій розрізняється за змістом своїх рівнів – знаково-символічним, ціннісно-ідеологічним і глибинним. Проведено диференціацію рівнів розвитку основних структурних компонентів корпоративної культури громадських організацій. Розкрито соціально-психологічні функції корпоративної культури громадських організацій у сучасному соціумі. Виділено соціально-психологічні чинники корпоративної культури громадських організацій: когнітивні, мотиваційні, ціннісні, поведінкові.

Ключові слова: корпоративна культура, громадська організація, компоненти корпоративної культури, соціально-психологічні функції корпоративної культури, соціально-психологічні чинники корпоративної культури, загальний індекс корпоративної культури.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 19-24 (pdf)


 

УДК 159.9

Пілецька Л.С.

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ, Україна

Соціально-психологічний аналіз організаційної культури вищих навчальних закладів

Мова статті: українська

Стаття присвячена аналізу організаційної культури вищих навчальних закладів. Виокремлено основні наукові підходи до розуміння сутності організаційної культури. Виділено основні типи та групи організаційної культури. Організаційна культура являє собою організаційно-психологічне середовище життєдіяльності співробітників організації. Вона проявляється на рівні окремої особистості, групи та організації в цілому у вигляді норм, цінностей, у структурі мотивації і стандартах поведінки, в стилі управління, в структурі організації і в організаційно-управлінських процедурах і, у свою чергу, впливає на ефективність діяльності співробітників і організації в цілому, на ставлення співробітників до організації, до результатів діяльності та колективу, а також на рівень розвитку групових відносин та їх динаміку

Ключові слова: організаційна культура, вищий навчальний заклад, субкультура, цінності, корпоративний дух, студентське середовище, соціокультурний простір.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 24-28 (pdf)


 

УДК 378.091:005.73

Спіцина Л.В., Лукомська Ю.О.

Запорізький національний університет, м. Київ, Україна.

Тип організаційної культури як чинник інноваційної готовності персоналу освітнього закладу

Мова статті: українська

У статті досліджено зв’язок типу організаційної культури та інноваційної готовності персоналу освітнього закладу. Розроблена дослідницька модель передбачала вивчення інноваційної готовності педагогічного персоналу в сукупності проявів усіх її компонентів (мотиваційного, когнітивного, креативного та діяльнісного) як детермінованих системою зв’язків з типом організаційної культури освітнього закладу. Представлено результати дослідження особливостей взаємозв’язку типу організаційної культури та інноваційної готовності персоналу у закладах класичної, позашкільної та неформальної освіти.

Ключові слова: організаційна культура, адхократичний тип культури, інноваційна готовність, чинник готовності до інновацій, освітній заклад.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 29-36 (pdf)


 

УДК 159.922.2

Березовська Л.І.

Мукачівський державний університет, Закарпатська обл., м. Мукачево, Україна

Дослідження ризику в майбутніх менеджерів та технологів легкої промисловості

Мова статті: українська

У статті проаналізовано прояв ризику в майбутніх менеджерів та технологів легкої промисловості. Визначено, що ризик – невід’ємна складова, ознака підприємництва. Досліджено психологічні характеристики та характерологічні тенденції, що притаманні особам з різним рівнем прояву готовності до ризику. Визначено вплив ризику на психологічні характеристики: потреба у відчуттях, егоїстичність, консерватизм, агресивність, залежність. Виділено фактори у досліджуваних з високим рівнем прояву ризику: «Міжособистісна взаємодія», «Вольові особливості», «Емоційні та комунікативні особливості», «Індивідуальні характеристики».

Ключові слова: ризик, готовність до ризику, майбутні менеджери, майбутні технологи легкої промисловості, психологічні характеристики, фактори.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 37-43 (pdf)


 

УДК 159.923:377

Вознюк А.В.

Глухівський національний педагогічного університет імені Олександра Довженка, м. Глухів, Україна

Модель психологічної підготовки керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах

Мова статті: українська

У статті представлено модель психологічної підготовки керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах. Визначено структуру психологічної готовності як результат психологічної підготовки керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах. Систематизовано основні чинники, які впливають на даний феномен. Розкрито умови формування психологічної готовності керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах.

Ключові слова: керівники освітніх організацій, управління педагогічними працівниками, психологічна готовність керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах, освітній округ, тренінгова програма.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 44-48 (pdf)


 

УДК 159.9.019

Заболотна В.О.

Київський університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Взаємозв’язок компетенцій керівників із різними стилями управління в сучасному організаційному лідерстві

Мова статті: українська

У статті аналізуються компетенції та стилі управління, що сприяють ефективному лідерству в сучасних умовах. Стверджується необхідність поєднання характеристик управління та лідерства в сучасних організаціях для ефективної взаємодії співробітників, що мають різні як професійні, так і особистісні характеристики. Розглядається практично значуще питання розвитку потенціалу конкретної особистості керівника на різних рівнях управлінської відповідальності (лінійний менеджмент, управлінці середньої ланки, вище керівництво) та співвіднесення такого розвитку з потребами та цілями організації, враховуючи тенденції переходу на проектну орієнтованість діяльності сучасних організацій та сплощення ієрархічних пірамід.

Ключові слова: лідерство, стиль керівництва, компетенції, парадигми, глобальні цінності, внутрішньогрупові стосунки.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 48-53 (pdf)


 

УДК 159.947.5:331.101.3/104

Мейтарчан С.Ю., Проскура Ю.В.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, Україна

Дніпропетровський Національний університет імені О.Гончара, Дніпропетровськ, Україна

Розробка опитувальника оцінки ефективності мотивування менеджером персоналу організації

Мова статті: українська

Статтю присвячено розробці опитувальника оцінки ефективності мотивування менеджером персоналу організації. Проаналізовано сучасний стан проблеми здійснення менеджером мотивуючого впливу на працівників, а також проблеми діагностики здатності менеджера до реалізації функції мотивування персоналу. Представлено результати дослідження уявлень майбутніх менеджерів про ефективні і дієві способи мотивування персоналу. На основі факторного аналізу отриманих результатів виділено сім типів мотивування, до яких виявляють схильність майбутні менеджери.

Ключові слова: мотивування персоналу, мотивуючий вплив, тип мотивування, стратегія мотивування.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 54-61 (pdf)


 

УДК 159.9.923.2

Павлін Д.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Розвиток спонтанності як засіб формування команди

Мова статті: українська

У статті висвітлено результати апробації формувальної програми розвитку спонтанності особистості як засобу формування команди. Встановлено, що спонтанність та творчість є важливою складовою взаємодії між членами колективу. Висвітлено поняття Плейбек-театру та доречність використання елементів саме цієї соціально-психологічної практики для розвитку спонтанності членів команди. Емпірично підтверджено, що розроблена формувальна програма розвитку спонтанності особистості може вважатися ефективним засобом формування команди. Встановлено підвищення рівня спонтанності, креативності, автономності, толерантності до невизначеності та інтернальності серед учасників програми. Сформульовано рекомендації щодо використання програми розвитку спонтанності членів команди.

Ключові слова: команда, спонтанність, командотворення, розвиток, Плейбек-театр.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 61-67 (pdf)


 

УДК 159.923

Приймук О.О.

Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, Україна

Наукові підходи до вивчення професійно важливих якостей у професіогенезі особистості

Мова статті: українська

У статті представлено наукові підходи до вивчення професійно важливих якостей у системі професіогенезу особистості. Науково-категоріальний статус поняття «професійно важливі якості» уточнюється через розкриття його змісту визначення структури, через індивідуально-психологічні якості, загальні і спеціальні здібності людини, її фаховий рівень знань, умінь і компетентностей та вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на професійний розвиток особистості в професіогенезі. Визначається особливість професійно важливих якостей як політипологічної системи, що формується під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників і зумовлює ефективність професійної діяльності на всіх етапах професіогенезу.

Ключові слова: професіогенез, професійно важливі якості, розвиток, спеціальні здібності, фахівець.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 67-72 (pdf)


 

УДК 316.454.52

Ремпель Ж.О.

Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна

Соціально-психологічні особливості управлінського спілкування керівника недержавної організації у процесі командоутворення

Мова статті: українська

У статті подано результати теоретичного дослідження соціально-психологічних аспектів управлінського спілкування керівника недержавної організації (далі – НДО) у процесі командоутворення. Визначено його місце та роль при цьому, а також вплив комунікативної компетентності такого керівника на командоутворення. Встановлено основні типи команд та види їх діяльності в НДО. З’ясовано, що командоутворення є продуктом спеціально організованого спілкування, важливу роль у якому відіграє регулятивна функція. Встановлено, що ефективна реалізація цієї функції в командоутворенні можлива за умови розвинутої комунікативної компетентності керівника НДО. Розглянуто комунікативні техніки й методи, комунікативні здібності та знання, що дають змогу керівнику НДО здійснювати вплив на підлеглих з метою регулювання їх поведінки.

Ключові слова: недержавна організація (НДО), керівник НДО,управлінське спілкування, комунікативна компетентність, регулятивна функція, команда, командоутворення.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 73-79 (pdf)


 

УДК 159.9.922.2

Ткалич М.Г.

Запорізький національний університет, Запоріжжя, Україна

Стать співробітників як чинник ґендерної взаємодії персоналу організацій

Мова статті: українська

У статті висвітлено результати емпіричного дослідження (n=1138), в якому визначено вплив статі співробітників на сутність та основні складові ґендерної взаємодії персоналу організацій: поведінкові стратегії міжособистісної взаємодії; інтерсуб’єктивні взаємини з колегами протилежної статі; тип ґендерної взаємодії. Встановлено, що чоловічі поведінкові стратегії міжособистісної взаємодії – це незалежність та прийняття «боротьби», жіночі – залежність та уникання боротьби. З’ясовано, що спрямованість інтерсуб’єктивних взаємин з колегами протилежної статі у чоловіків є більш гармонійною, у жінок спостерігається високий рівень відчуження та напруги. У партнерсько-професійній взаємодії чоловіки надають перевагу представникам своєї статі, жінки мають вищий рівень конфліктно-дистантної взаємодії з жіночою ґендерною групою, ніж з чоловічою.

Ключові слова: ґендерна взаємодія, персонал організацій, стать співробітників, тип ґендерної взаємодії, поведінкові стратегії взаємодії.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 80-86 (pdf)


 

УДК 159.99

Чернега Н.С.

Київський університет права Національної академії наук України, м. Київ, Україна

Основні етапи розвитку наукових положень щодо змісту формування іміджу організації

Мова статті: українська

У статті досліджено актуальність проблематики в освітянській сфері, визначено та охарактеризовано історичні етапи становлення поняття іміджу організації. Зазначено, що важливим чинником у дослідженні особливостей розвитку іміджу організації є історичні етапи виникнення, становлення поняття «імідж» та умови його розвитку. Формування іміджу організації розглядається як процес, що забезпечує існування та функціонування організації.

Ключові слова: історичні етапи, імідж організації, чинники, образ, зовнішній імідж, внутрішній імідж.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 87-91 (pdf)


 

УДК 159.9:316.6

ШАНДРУК С.К.

Тернопільський національний економічний університет, Україна

Освітня модель професійного становлення особистості практичного психолога

Мова статті: українська

У статті охарактеризовано авторську освітню модель професійної підготовки фахівців соціальної сфери суспільного виробництва, інноваційність якої стосується кількох аспектів становлення упродовж навчання у вищому навчальному закладі компетентних психологів: виховання в них професійного творчого мислення, розвитку повноцінної психологічної і/чи соціальної миследіяльності (МД), фор¬му¬вання особистісного знання та фахової майстерності й освоєння найнеобхідніших форм, способів, засобів та інструментів методологічного мислення. Доведено, що проблемно-пошукове та ігрово-імітаційне зорієнтування спільної освітньої МД викладачів і студентів формує в останніх динамічну систему особистісного знання.

Ключові слова: освітня модель, практичний психолог, миследіяльність, професійне становлення, професійна підготовка, творче мислення.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 92-97 (pdf)


 

УДК 159.9:331.101

Шевяков О.В., Тарасенко А.І.

Дніпропетровський гуманітарний університет, м. Дніпропетровськ, Україна

Профілактика та корекція негативних функціональних станів операторів-металургів

Мова статті: українська

У статті представлено теоретичне узагальнення проблеми психологічного забезпечення системи формування та підтримання необхідного рівня працездатності (СФПП) операторів-металургів. Обґрунтовано вибір соціотехнічної системи діяльності фахівців-операторів як об’єкта спрямування заходів психологічного забезпечення. Запропоновано концепцію психологічного забезпечення СФПП для різних видів діяльності, яка спирається на необхідність постійного залучення психологів праці до процесу експлуатації соціотехнічної системи. Побудовано класифікацію та визначено принципи застосування профілактичних та корекційних методів, які повинні використовуватись при психологічному забезпеченні СФПП.

Ключові слова: психологічне забезпечення, працездатність, втома, оператори, металургійне виробництво, довільна психічна регуляція.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 98-102 (pdf)


 

УДК 159.922:(159.9:32)

Коновалова О.В.

Київський національний торговельно-економічного університет, м. Київ, Україна

Теоретичний аналіз підходів до формування мотиваційної готовності в професіогенезі фахівців торговельної сфери

Мова статті: українська

У статті автором наведено результати аналізу наукових джерел з розв’язання проблеми формування мотиваційної готовності фахівців торговельно-економічної сфери до діяльності в процесі професіогенезу.

Такий аналіз процесу формування мотиваційної готовності до майбутньої професійної діяльності є необхідною передумовою розвитку фахівця у вищому навчальному закладі та дозволяє розробити ефективні прийоми та методи, які б могли підвищити результативність майбутньої професійної діяльності.

Визначено особливості та відмінності у підходах до формування мотиваційної готовності в майбутніх фахівців торговельно-економічної сфери у порівнянні з фахівцями інших професій.

Ключові слова: студент, професійна спрямованість, потреби, мотивація вибору, професіогенез, готовність до професійної діяльності.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 103-108 (pdf)


 

УДК 159.9:334.7

Кононець М.О.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна

Психологія професійної моральності підприємця як напрям психологічних досліджень

Мова статті: українська

У статті показано місце психології професійної моральності підприємця в системі наук, визначено її об’єкт, предмет й основні завдання, проаналізовано її взаємозв’язки з дотичними галузями наукових знань. Встановлено, що психологія професійної моральності підприємця є комплексним міждисциплінарним знанням, основу якого складають принципи, методи і результати досліджень, накопичені у психології моральності, психології підприємництва та професійній етиці підприємця.

Ключові слова: культура, психологія моральності, психологія підприємництва, професійна етика, професійна моральність підприємця.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 109-114 (pdf)


 

УДК 159.9

Креденцер О.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Дослідження особливостей розвитку підприємницької активності персоналу освітніх організацій

Мова статті: українська

У статті представлено результати дослідження особливостей розвитку підприємницької активності персоналу освітніх організацій. Визначено рівень розвитку таких характеристик підприємницької активності у персоналу освітніх організацій, як інноваційність, ризикованість, схильність до творчості (творчість), потреба в незалежності (незалежність), потреба в досягненнях (подальшому розвитку), цілеспрямованість та рішучість та в цілому рівень розвитку інтегрального показника підприємницької активності. Проаналізовано кореляційний зв’язок між рівнем розвитку підприємницької активності та окремих її характеристик та організаційно-професійними, соціально-демографічними характеристиками персоналу та характеристиками освітніх організацій.

Ключові слова: внутрішньоорганізаційне підприємництво, підприємницька активність, персонал освітніх організацій.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 114-122 (pdf)


 

УДК 159.923

Вавілова А.С.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Особливості невротичних проявів перфекціонізму в ситуації досягнення

Мова статті: українська

У статті розкрито особливості невротичних проявів перфекціонізму, що виникають у студентів у ситуації досягнення у зв’язку з домінуванням однієї з мотиваційних тенденцій – на досягнення успіху чи уникнення невдачі. В процесі дослідження використовувались психометричні методики з дослідження перфекціонізму, невротичних проявів та мотивації досягнення, які досліджувані проходили в умовах ситуації досягнення (ситуація здачі екзамену) та у фоновій ситуації. Для цілей психодіагностики також було використано авторську методику з виявлення типів перфекціонізму. На основі результатів дослідження побудовано модель виникнення невротичних проявів у зв’язку з перфекціонізмом у ситуації досягнення.

Ключові слова: перфекціонізм, невротичні прояви, мотивація досягнення, досягнення успіху, уникнення невдачі, дезадаптація.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 123-128 (pdf)


 

УДК 159.923:159.942.5

Дмитріюк Н.С.

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк, Україна

Науково-практичний аспект проблеми депривованої особистості

Мова статті: українська

У статті представлено поняття «депривація» з позиції наукового та практичного розгляду зарубіжних та вітчизняних учених. Проаналізовано існуючі інтерпретації вивчення особистості в умовах депривації. Показано механізми попередження, подолання та профілактики психічної депривації. Розкрито роль почуттєвих зв’язків матері і дитини. Доведено, що формування прихильності до матері є життєво необхідною умовою та зумовлює розвиток психіки як визначальної і рушійної сили у стані оновлення особистості, її соціалізації, усвідомленні власного «Я».

Ключові слова: психічна депривація, особистісний розвиток, емоційний дискомфорт, профілактика депривації, корекція депривації.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 128-133 (pdf)


 

УДК 159.9

Єрмаш Н.М.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна

Соціально-психологічна характеристика працівників органів державної влади

Мова статті: українська

Дослідження присвячене визначенню соціально-психологічних характеристик, спрямованих на розвиток професійно важливих якостей особистості державних службовців. У роботі визначено особливості формування соціально-психологічних умов діяльності державних службовців. Виділено акмеологічний підхід до вирішення завдань професіоналізації управлінських кадрів. Показано, що для аналізу управлінської діяльності державного службовця важливі і властивості, що характеризують ставлення державного службовця до себе і своїх професійно важливих якостей, які віднесені до групи властивостей, що визначають управлінську рефлексію.

Ключові слова: державний службовець, діяльність, компетентність, особистість, професійні якості.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 133-137 (pdf)


 

УДК 316.61:316.356.2-053.81-058.8

Завацький Ю.А.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна

Технології забезпечення професійної допомоги в підвищенні суб’єктивного благополуччя подружжя

Мова статті: українська

У статті розкриваються технології забезпечення професійної допомоги в підвищенні суб’єктивного благополуччя подружжя, соціально-психологічні особливості суб’єктивного благополуччя особистості, проаналізовано його основні показники, структуру, механізми та функціональні складові. Показано, що у становленні суб’єктивного благополуччя чималу роль відіграють зовнішні відносно особистості інстанції, серед яких найбільш значущими є ті інститути, які забезпечують соціалізацію дитини, підлітка, дорослого на різних рівнях і обставинах життя. Вони створюють не тільки настановні комплекси щодо норм, а й особистісні конструкти, які можна кваліфікувати, зокрема, як комплекс самоефективності, успішності.

Ключові слова: особистість, суб’єктивне благополуччя, соціально-психологічні особливості суб’єктивного благополуччя.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 137-142 (pdf)


 

УДК 159.922.7

Зоріна В.І.

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна

Емпіричне дослідження ідеального образу дорослого як чинника особистісного розвитку підлітка

Мова статті: українська

В статті визначено сутність поняття «ідеальний образ дорослого як чинник особистісного розвитку» – персоналізована системна структура. Виділено зміст і складові ідеального образу дорослого як чинника особистісного розвитку підлітка. Описано типові образи ідеального та реального дорослого. Оцінено роль цих образів у розвитку особистості підлітка. Розроблено та описано емпіричну чотирьохфакторну модель образу ідеального дорослого. Зазначено, що суперечливість ідеального образу дорослого в свідомості підлітка призводить до труднощів професійного самовизначення підлітка. Підтверджено, що роль ідеального образу дорослого в особистісному розвитку підлітків вища, ніж роль образу себе. Зазначено, що образ «ідеального дорослого» дійсно слугує орієнтиром напрямку розвитку підлітка.

Ключові слова: ідеальний образ дорослого як чинник особистісного розвитку підлітка, емпірична модель ідеального образу дорослого, ідеальний та реальний дорослий.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 142-147 (pdf)


 

УДК 159.96

Кізіма В.В.

Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ, Україна

Організація дослідження соціально-психологічних способів опанування самотності жителями мегаполіса

Мова статті: українська

У статті всебічно розглянуто поняття самотності та визначено поняття мегаполіса. Виділено основні соціально-психологічні характеристики жителів мегаполіса. Дослідження сконцентровано на наявності суб’єктивного почуття самотності різного рівня жителями мегаполіса. Виокремлено підгрупи серед великої групи «жителі мегаполіса»: «обмежені» та «вільні». Окреслено методичне забезпечення дослідження та виокремлено теоретичну модель дослідження соціально-психологічних способів опанування самотності жителями мегаполіса. На її базі проведено пілотажне дослідження та, спираючись на його результати, побудовано емпіричну модель дослідження соціально-психологічних способів подолання самотності жителями мегаполіса.

Ключові слова: самотність; способи опанування самотності; мегаполіс; рівні самотності; життєритм; ізоляція; екзистенційність.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 148-153 (pdf)


 

УДК 159.944:37.015.3

Клибанівська Т.М.

Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна

Динаміка адаптації студентів вищих навчальних закладів до навчання в університеті від першого до випускних курсів

Мова статті: українська

У статті проаналізовано динаміку перебігу процесу адаптації до навчальної діяльності студентів університет. Зауважено, що в ході адаптації відбуваються зміни особистісних якостей. Виокремлено три складові загального змісту процесу адаптації студентів до навчання у ВЗО: соціально-психологічну, психологічну та діяльнісну.

У половини досліджуваних студентів-першокурсників виявлено стани, які справляють негативний вплив на ефективність їхньої навчальної діяльності. Констатовано, що виявлені показники за досліджуваними параметрами значно вищі у третьокурсників і випускників, ніж у першокурсників. Встановлено, що психічні стани є визначальним компонентом психічної діяльності студентів, формуючи напрям і характер перебудови адаптаційних змін, і виступають одним із критеріїв успішності процесу адаптації у психофізіологічному плані.

Ключові слова: адаптація, студент, навчальна діяльність, високоадаптовані студенти, адаптаційні зміни, психічна діяльність.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 154-158 (pdf)


 

УДК 159.923.2

Кравченко К.В.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна

Соціально-психологічні особливості ставлення батьків до дитини як чинник успішності їхньої взаємодії

Мова статті: українська

У статті показано, що характер дитячо-батьківської взаємодії і його види визначаються співвідношенням позицій обох партнерів по спільній діяльності – як батька, так і дитини. Тип взаємодії в діаді «дитина-батько» обумовлений особливостями батьківської позиції (характером емоційного прийняття дитини, змістом батьківської дисципліни, що визначає тип виховання (санкції, вимоги, заборони), характером контролю та моніторингу). Особливості переживання дитиною дитячо-батьківських відносин обумовлюють позицію і тактику дитини у взаємодії з батьками, обумовлюючи вид взаємодії в діаді «дитина-батько».

Ключові слова: дошкільний вік, дитячо-батьківська взаємодія, стиль батьківської дисципліни, внутрішньосімейні стосунки, соціально-психологічні особливості ставлення батьків до дитини, батьківська позиція.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 159-163 (pdf)


 

УДК 159.9

Поворозник К.О.

Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Особливості психологічного супроводу процесу розвитку часової перспективи у студентської молоді в контексті екзистенційного підходу

Мова статті: українська

У статті розглядаються особливості психологічного супроводу процесу розвитку часової перспективи у студентів. Порушується питання реалізації організаційних, поведінкових та етичних принципів у контексті екзистенційного підходу. У фокусі психологічної роботи з розвитку часової перспективи знаходяться екзистенційні механізми смислової саморегуляції особистості (їхня актуалізація у процесі тренінгу є першочерговим завданням). Такий підхід ґрунтується на емпіричних даних, отриманих у процесі констатувального експерименту, в якому встановлено значущі взаємозв’язки між екзистенційними та темпоральними характеристиками студентів зі збалансованою та розбалансованою перспективою.

Ключові слова: екзистенційний підхід, екзистенційні механізми, смислова регуляція, процес розвитку, екзистенційно-аналітична теорія.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 163-167 (pdf)


 

УДК 159.92

Сербін Ю.В.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна

Соціально-психологічні особливості адаптаційного процесу студентів до умов вищої школи

Мова статті: українська

У статті показано, що виділені залежно від показників успішності групи студентів знаходяться на різних стадіях адаптаційного процесу, що характеризуються різними психологічними і психофізіологічними особливостями (наприклад, мотивацією досягнення і типом вегетативної реакції), оскільки мають різну тривалість пошуку оптимальної програми адаптації внаслідок соціально-психологічних та індивідуально-типологічних відмінностей. Встановлено, що тип первинного психологічного механізму адаптації обумовлений базовими психофізіологічними і характерологічними особливостями особистості, які визначали переважний (звичний) тип реагування в соціальному середовищі.

Ключові слова: студентська молодь, адаптаційний процес, адаптаційні механізми, вищий навчальний заклад (гуманітарний профіль), тип інтрапсихічної адаптації, рівні регуляції.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 168-172 (pdf)


 

УДК 159.953.3

Сердюк О.А.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Психологічні особливості запам’ятовування людиною прихованої реклами

Мова статті: українська

У статті розкрито сутнісні характеристики прихованої реклами та особливості її сприймання споживачем. Проаналізовано фактори впливу Product placement на свідомість споживачів.

Установлено, що Product placement можна вважати ефективною рекламною технологією та засобом впливу на споживача, що активізує запам’ятовування та впізнавання товару. Виявлено особливості ставлення споживачів до рекламних технологій.

Визначено психологічні чинники ефективності реклами Product placement у порівнянні з іншими її видами, виявлено індивідуальні особливості запам’ятовування реклами людиною.

Ключові слова: рекламне повідомлення, пряма реклама, прихована реклама, реклама Product placement, запам’ятовування реклами, сприймання реклами.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 172-177 (pdf)


 

УДК 159.923.2

Тоба М.В.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Київ, Україна

Характеристика ґендерного аспекту нормативної поведінки

Мова статті: українська

У статті розкрито соціально-психологічні особливості нормотворення в студентських групах через призму ґендерної перспективи. Показано, що ґендер як соціальний конструкт передбачає наявність комплексу складових ґендерної культури, в тому числі і нормативної, яка може впливати на процеси нормотворення в групі. Доведено, що формальні норми студентської групи декларують фемінну модель поведінки для жінок та маскулінну для чоловіків, в той час як неформальні норми допускають відхилення від названих моделей. У рамках освітянського простору відбувається реалізація ґендерної ролі, яка має свою специфіку і певною мірою відображає більш загальні тенденції сучасної соціальної системи.

Ключові слова: групові норми, ґендерні перспективи, ґендер, освітянський простір, студентська група.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 178-182 (pdf)


 

УДК 316.663

Чорна Л.Г.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ, Україна

Рольова взаємодія членів малої групи: питання методик і проблема методів дослідження

Мова статті: українська

У статті систематизовано методики, які містять ресурси дослідження рольової взаємодії, відповідно до її психологічної структури: рольових Я-концепції, поведінки та очікувань людини. Наголошено на необхідності розроблення методик, які б діагностували не лише окремі компоненти рольової взаємодії, а й механізми її функціонування. Зроблено висновок, що оптимальним методом дослідження взаємодії в рольовому полі групи має стати моделювання її процесів. Аналіз метафоричних образів, які відображають умовні дистанції між ролями членів групи, межі групи та взаємодії в ній, допоможуть розкрити несвідомі чинники рольової взаємодії. Свідомі чинники рольової взаємодії в малій групі локалізуються в рольовій ідентичності її членів та ідентичності самої малої групи, рівнях їхньої суб’єктності.

Ключові слова: роль, взаємодія, суб’єкт ролей, мала група, метод, методика.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 182-188 (pdf)


 

УДК 159.9075:303.833.5:316.773.4

Шевченко Н.Ф.

Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна

Співвідношення феноменів «смислоутворення» та «інтерпретація» в ціннісно-смисловому просторі

Мова статті: українська

У статті представлено науково-теоретичний аналіз понять смисл, смислоутворення, інтерпретація, думка, розуміння, активне ставлення, а також особливості зв’язку смислових й інтерпретаційних феноменів. Розкрито психологічний зміст смислу як особистісної значущості тих чи інших явищ, повідомлень або дій, та їхній стосунок до інтересів, потреб та життєвого контексту особистості. Показано, що смислоутворення реалізується через встановлення смислового зв’язку між об’єктом чи явищем та єдиною системою життєвих відносин, що регулюють життєдіяльність суб’єкта. Представлено тлумачення інтерпретування як визначення суб’єктом власної думки щодо авторської позиції, тексту, а також до реальних подій, людей, власного життя. Інтерпретація визначається як динамічна здатність свідомості особистості виробляти погляди, думки, які забезпечують визначеність життєвої позиції особистості у змінюваній реальності.

Ключові слова: смисл, особистісний смисл, смислоутворення, інтерпретація, думка, розуміння, ставлення.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(42): 188-194 (pdf)