Actual Problems of Psychology, Volume 1, Issue 57 – 2020

Content

 Content


 

UDC: 378.091.3-026.15: [005.336.2:316.77
Balakhtar, K.S.
Balakhtar, Kateryna Serhiivna, assistant of the Department of Communicative Linguistics and translation of Yuriy Fedkovich Chernivtsi National University, Doctoral Student, Department of Management Psychology Central Institute of Postgraduate Teaching Education of the University of Educational Management of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine,Chernivtsi, Ukraine.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6343-2888

The relationship between creativity and information competence of future socionomic professionals (illustrated by an example of social work and English language students)

Language: Ukrainian

The article presents the results of an empirical study on the relationship between creative potential and information competence of students of socionomic professions. The author considers the basic approaches to understanding of the content, driving forces and features of creativity in various activities as well as analyzes the ways of development of students' information competence as a professionally important attribute, which is made up of the following components: a cognitive component (good professional knowledge, good knowledge of information and communication technologies, understanding of the outcomes of their work, as well as need for self-education, etc.), a value component (positive attitudes to their profession- related knowledge, information and communication technologies, personal professional development, etc.) and an operational component (skills to work with information in all its forms, to apply information and communication technologies, the use of innovative work styles based on information and communication technologies, etc.).
The author presents the results of an empirical study of the information competence of future socionomic professionals with different levels of creativity, which have shown that the higher students' creativity, the better their information competence. The use of special creativity development training programs could improve students' information competence.
Keywords: creativity, creative potential, competence, information competence, social worker, foreign language teacher

Vykorystani dzjerela

 

1. Balakhtar V. Kreatyvnyi potentsial yak pokaznyk profesiinoho stanovlennia fakhivtsiv z sotsialnoi roboty. Naukovyi
visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Psykholohichni nauky. 2018. №4. S. 167–171.
2. Balakhtar V. V. Vplyv informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii na formuvannia profesiinoi kompetentnosti osobystosti fakhivtsia sotsialnoi roboty. Information Technologies and Learning Tools. 2018. Vol. 66. №4. 93–104. URL : https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/2066/1365
3. Balovsiak N. Formuvannia informatsiinoi kompetentnosti maibutnoho ekonomista v protsesi profesiinoi pidhotovky : dys. kand. ped. nauk 13.00.04, Instytut pedahohiky i psykholohii profesiinoi osvity NAPN Ukrainy. Kyiv, 2006.


4. Bondarchuk O. I. Metodyka doslidzhennia osoblyvostei psykholohichnoi hotovnosti kerivnykiv osvitnikh orhanizatsii do diialnosti v umovakh zmin. Kyiv, 2014. S. 36–39.
5. Busel V. (Red.), Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. (z dod. i dopov.). Kyiv ; Irpin, Ukraina: VTF «Perun», 2005.
6. Vitvitska O., Pidvalna O. Kreatyvnyi menedzhment v diialnosti pidpryiemstva. URL : http://www.rusnauka.com/34- NIEK-2010/Economics/74728.doc.htm
7. Gilford D. Priroda chelovecheskogo intellekta. Moskva : Progress, 1971.
8. Dimitrova-Burlaienko S. Pidhotovka studentiv tekhnichnykh universytetiv do vyiavlennia kreatyvnoi kompetentnosti u profesiinii diialnosti : dys. kand. ped. nauk 13.00.04, Kharkivskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni H. S. Skovorody, Kharkiv, 2018. S. 49.
9. Zav'jalov A. Formirovanie informacionnoj kompetentnosti u budushhih specialistov v oblasti novyh informacionnyh tehnologij. Informacionnye tehnologii v obrazovanii-2003 : materialy konferencii. URL : http://ito.edu.ru/2003/II/3/II-3- 2522.html.
10. Illiakhova M. Znachennia kreatyvnoi kompetentnosti pedahohichnykh pratsivnykiv u systemi pisliadyplomnoi osvity.
Visnyk pisliadyplomnoi osvity. 2015. Vyp. 13. S. 70–72. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpo_2015_13_13
11. Karlinska Ya. Informatsiina kompetentnist studentiv yak chynnyk tolerantnosti. Teoriia i praktyka pidhotovky maibutnikh uchyteliv do pedahohichnoi dii : zb. materialiv konferentsii. Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU im. Ivana Franka, 2011. S. 175–178.
12. Karkhut V. Metodyka navchannia teoretychnoi mekhaniky maibutnikh vchyteliv matematyky z vykorystanniam internet-tekhnolohii : dys. kand. nauk 13.00.02, Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova. Kyiv, 2016.
13. Kreatyvnist – holovna yakist liudyny v 21 stolitti. Proekt «Kreatyvna kraina». URL : https://creativecountry.org/aboutcreate
14. Kreatyvnist ta osvita: chomu tse maie znachennia? URL : http://gohigher.org/creativity_and_education
15. Maksymenko S. D. Henezys sushchestvovanyia lychnosty. Kyiv : KMM, 2006. 240 s.
16. Metodychni rekomendatsii shchodo rozroblennia standartiv vyshchoi osvity. Nakaz MON Ukrainy №1254 vid 01.10.2019. URL : http://edu-mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf
17. Moliako V., Muzyka O. Zdibnosti, tvorchist, obdarovanist: teoriia, metodyka, rezultaty doslidzhen, Zhytomyr : Ruta, 2006.
18. Nedbaj V. Proektnaja metodika kak faktor razvitija informacionnoj kompetentncii shkol'nika na uroke inostrannogo jazyka v srednej shkole. 2001. URL : http://.pedsovet.alledu.ru/news.php?n=311&c=42
19. Nikitiuk O. B., O. F. Yevsiukov. Kreatyvnist yak nevidiemnyi komponent intelektualnoho rozvytku tvorchoi osobystosti v protsesi navchannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho universytetu Povitrianykh syl. 2010. Vyp. 4. S. 237–241. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZKhUPS_2010_4_55
20. Panchuk O. Rozvytok tvorchykh zdibnostei maibutnoho fakhivtsia fizyko-tekhnolohichnoho profiliu yak skladovoi profesiinoi kompetentnosti. Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu im. Ivana Ohiienka. Seriia : Pedahohichna. 2016. Vyp. 22. S. 106–108. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2016_22_35
21. Pro vyshchu osvitu. Zakon Ukrainy № 1556-VII. Ofits. visn. Ukrainy. № 63. St. 172. (2014. lyp.1).
22. Sysoieva S. Pidhotovka vchytelia do formuvannia tvorchoi osobystosti uchnia. Kyiv : Polihrafknyha, 1996.
23. Spirin O. M., Vakaliuk T. A., Kryterii doboru vidkrytykh web-opiientovanykh tekhnolohii navchannia osnov prohramuvannia maibutnikh uchyteliv informatyky. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. 2017. №4 (60). S. 275–287. URL : https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1815/1229.
24. Caravello, P., Borah, Chair, E, Herschman, J., Mitchell, E. UCLA Library Information Competence at UCLA: Report of a Survey Project. URL : http://www.library.ucla.edu/infocompetence/index_noframes.htm.
25. Maslow, A. Creativity in Self Actualizing People. in H. H. Anderson (Ed.), Creativity and its Cultivation. Harper Row, New York, USA, 1959. P. 83–95.
26. Mednick, S. The associative basis of the creative process. Psychological Review. 69. USA. 1962. P. 220–232.
27. Our sustainable coronavirus future [Electronic resource] / eds. : S. Semerikov, S. Chukharev, S. Sakhno, A. Striuk,
V. Osadchyi, V. Solovieva, T. Vakaliuk, P. Nechypurenko, O. Bondarenko, H. Danylchuk. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental. Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020). Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020. Kryvyi Rih, 2020. E3S Web of Conferences, Vol. 166, Article 00001. URL : https://www.e3s- conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_00001/e3sconf_icsf2020_00001.html. DOI: 10.1051/e3sconf/202016600001
28. Scott, G., Leritz, L. and Mumford, M. The Effectiveness of Creativity Training. Creativity Research Journal. 2004. Vol. 16. № 4. P. 361–388.

Aktual_probl_psihol 2020, 3(57): 3-9 (pdf)


 

UDC: 159.9
Karamushka, L. M.
Karamushka, Liudmyla Mykolayivna, Academician of the NAES of Ukraine, Dr., Prof., Head, laboratory of organizational and social psychology, G. S. Kostiuk Institute of psychology of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0622-3419

The impact of coping strategies on psychological health components of the staff of educational organizations

Language: Ukrainian

The author analyzes the results of empirical research into the coping strategies used by educational organization staff. It has been found that the educational organization staff's coping strategies are mostly at the average level of development. Coping strategies affect educators' psychological health components. Such «active» and «productive» coping strategies as «task orientation» and «social distraction» have a positive impact, while «focus on emotions», which is a «passive» and «unproductive» coping strategy, has a negative impact on educators' psychological health components. «Avoidance» and «distraction», which are passive and unproductive coping strategies used in solving problems faced by educational organization staff, mainly have a positive effect on certain components of staff mental health.Also, it has been found that such psychological health components as reflexive-personal and control of «powerful» others (as part of the operational-functional component) are most affected by coping strategies. The cognitive- emotional component (as part of operational and functional component) is the least affected by staff coping strategies, while the internal control component, being part of the operational and functional component, is not affected by staff coping strategies at all.
Keywords: coping strategies, types of coping strategies, psychological health, psychological health components, cognitive-emotional component, reflexive-personal component, operational-functional component, educational organizations, staff of educational organizations.

Vykorystani dzjerela

 

1. Ancyferova L. I. Lichnost' v trudnyh zhiznennyh uslovijah: pereosmyslivanie, preobrazovanie situacij i psihologicheskaja zashhita. Psihologicheskij zhurnal. 1994. T. 15. № 1. S. 3–19.
2. Bodrov V. A. Problema preodolenija stressa. «COPING STRESS» i teoreticheskie podhody k ego izucheniju.
Psihologicheskij zhurnal. 2006. T. 27, № 1. S. 122–133.
3. Vodop'janova N. E. Psihodiagnostika stressa. Sankt-Peterburg : Piter, 2009. 336 s.
4. Galkina T. V., Artemceva N. G. Vzaimosvjaz' mezhdu otnosheniem k psihologicheskomu zdorov'ju i samoocenkoj lichnosti. Psihologija cheloveka kak sub#ekta poznanija, obshhenija i dejatel'nosti / otv. red. V. V. Znakov, A.L. Zhuravlev. Moskva : Izd-vo «Institut psihologii RAN», 2018. S. 457–466.
5. Grinberg Dzh. Upravlenie stressom. [7-e izd.]. Sankt-Peterburg : Piter, 2002. 496 s.
6. Karamushka L. M., Dziuba T. M. Fenomen «zdorovia» yak aktualnyi napriam doslidzhen v orhanizatsiinii psykholohii. Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. 2019. № 1(16). C. 22–33.
7. Karamushka L. M., Karamushka T. V. Treninhova prohrama «Profesiina kariera ta psykholohichne zdorovia osvitnoho personalu». Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. 2019. № 4(18). C. 36–45.
8. Karamushka L. M., Kredentser O. V., Tereshchenko K. V. Metodyky dlia doslidzhennia «mental health» personalu orhanizatsii. Aktualni problemy psykholohii : zb. nauk. pr. Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy. 2019. T. 1 : Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. Sotsialna psykholohiia. Vyp. 54. C. 15–22.
9. Karamushka L. M., Snihur Yu. S. Kopinh-stratehii: sutnist, pidkhody do klasyfikatsii, znachennia dlia psykholohichnoho zdorovia osobystosti ta orhanizatsii. Aktualni problemy psykholohii : zb. nauk. prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. 2020. T. I. Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. Sotsialna psykholohiia / za red. S. D. Maksymenka, L.M. Karamushky. Kyiv : Instytut psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy. Vyp. 55. C. 23–30.
10. Karamushka L. M. Shevchenko A. M. Osobys¬tis¬ni resursy zabezpechennia psykholohichnoho zdorovia menedzheriv ta pedahohichnykh pratsivnykiv osvitnikh orhanizatsii : navch. рosib. Bila Tserkva : KNZ KOR
«KOIPOPK», 2019. 40 s.
11. Karamushka L. M. Shevchenko A. M. Vplyv osvitnoho seredovyshcha na zabezpechennia psykholohichnoho zdorovia menedzheriv ta pedahohichnykh pratsivnykiv osvitnikh orhanizatsii : navch. posib. Bila Tserkva : KNZ KOR
«KOIPOPK», 2019. 45 s.
12. Kiias A. V. Ekolohichnist pobudovy kopinh-povedinky pedahoha yak umova yoho profesionalizatsii. Aktualni problemy psykholohii. 2009. № 20. S. 187–191.
13. Krjukova T. L. Psihologija sovladajushhego povedenija. Kostroma, 2010. 296 s.
14. Lahodzynska V. I. Kreatyvnist, yak vazhlyva determinanta zabezpechennia psykholohichnoho zdorovia osobystosti: teoretychnyi analiz problemy. Aktualni problemy psykholohii : zb. nauk. pr. Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. 2019. T. 1 : Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. Sotsialna psykholohiia. Vyp. 54. C. 29-35.
15. Muzdybaev K. Strategii sovladanija s zhiznennymi trudnostjami. Sociologija i social'naja antropologija. 1998. №2. S.100–111.
16. Nartova-Bochaver S. K. «Coping behavior» v sisteme ponjatij psihologii lichnosti. Psihologicheskij zhurnal. 1997. № 5. S. 20–30.
17. Olefir V. O. Vzaiemozviazok zhyttiestiikosti, kopinh-stratehii ta psykholohichnoho blahopoluchchia. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia : Psykholohiia. 2011. № 981. Vyp. 47. S. 168–172.
18. Rodina N. V. Iierarkhichna model struktury kopinh-povedinky. Aktualni problemy sotsiolohii, psykholohii, pedahohiky. 2011. № 1. S. 120–129.
19. Syvohrakova Z. A. Vyvchennia kopinhu yak osobystisnoi adaptatsiinoi zdibnosti. Pedahohika i psykholohiia. 2007. № 22. S.159–169.
20. Snihur Yu. S. Zviazok kopinh-stratehii kerivnykiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity z chynnykamy mikrorivnia.
Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. 2019. № 2–3(17). S. 114–121.
21. Cepkov A. Ju. Koping-povedenie uchitelja: specifika i dinamika strategij reagirovanija v konfliktah v zavisimosti ot stazha professional'noj dejatel'nosti. Teorija i praktika obshhestvennogo razvitija. 2017. №1. S. 54–57.
22. Chazova A. A. Koping-povedenie vracha i bol'nogo v processe preodolenija bolezni : avtoref. diss. … d-ra psihol. nauk. Sankt-Peterburg, 1998. 47 s.
23. Shagarova V. I. Strategii koping-povedenija v situacii poteri raboty: postanovka problemy. Aktual'nye problemy psihologii : sbornik nauchnyh trudov / pod obshh. red. L. I. Dementij. Omsk, 2002. S. 47–55.
24. Iarosh N. S. Analiz doslidzhen vnutrishnikh predyktoriv stres-dolaiuchoi povedinky». Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia : Psykholohiia. 2015. № 58. S. 60–64.
25. Frydenberg, E., & Lewis, R. Teaching Coping to adolescents: when and to whom? American Educational Research Journal. 2000. No 37. Р. 727–745.
26. Lazarus, R. S., Folkman, S. Stress, appraisal, and coping. New York, 1984. 444 p.
27. Lazarus, R. S. Toward Better Research on Stress and Coping. American Psychologist, 2000. No 55. P. 665–673.
28. Lukat, J, Margraf, J., Lutz, R., van der Veld, W. M., Becker E S. Psychometric properties of the Positive Mental Health Scale (PMH-scale). BMC Psychology. 2016. No 4: 8. doi: 10.1186/s40359-016-0111-x)

Aktual_probl_psihol 2020, 3(57): 9-15 (pdf)


 

UDC: 159.9
Karamushka, L. M., Kredentser, O. V., Tereshchenko, K. V., Lagodzinska, V. I., Kovalchuk, O. S., Ivkin, V. M.
Karamushka, Liudmyla Mykolayivna, Academician of the NAES of Ukraine, Dr., Prof., Head, laboratory of organizational and social psychology, G. S. Kostiuk Institute of psychology of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0622-3419
Kredentser, Oksana Valeriivna, Dr., Assoc. Prof., leading researcher, Laboratory of organizational and social psychology, G. S. Kostiuk Institute of psychology of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4119-190X
Tereshchenko, Kira Volodymyrivna, PhD, senior researcher, Laboratory of organizational and socialpsychology, G.S. Kostiuk Institute of psychology of the NAES ofUkraine, Kyiv, Ukraine.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1149-2704
Lahodzinska, Valentуna Ivanivna, PhD, senior researcher, Laboratory of organizational and social psychology, G. S. Kostiuk Institute of psychology of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2691-1163
Kovalchuk, Olexandr Serhiiovych, researcher, Laboratory of organizational and social psychology, G.S. Kostiuk Institute of psychology of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9980-8450
Ivkin, Volodymyr Mykolaiovych, PhD, Assoc. Prof., senior researcher, Laboratory of organizational and social psychology, G.S. Kostiuk Institute of psychology of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9642-8164

An empirical study on the structural components of the psychological health of the staff of educational organizations

Language: Ukrainian

The article analyzes the findings of an empirical study on the structural components (cognitive-emotional, reflexive-personal, and operational-functional) of the psychological health of the staff of educational organizations. The study found the components of psychological health of educational staff to be mainly at low levels. High-level components were found only in every third respondent, with the reflexive-personal component being the most developed component and the operational-functional component being the least developed component of the teaching staff's psychological health. There was a positive and negative statistically significant relationships between the individual components of psychological health and some organizational and professional (qualification category, pedagogical title, length of service) and socio-demographic (age, marital status) characteristics of the teaching staff. The findings can be helpful in the work of educational organizations, in particular in promoting teaching staff's psychological health.
Keywords: educational organizations, staff of educational organizations, psychological health, structural components of psychological health, cognitive-emotional component of psychological health, reflexive-personal component of psychological health, operational-functional component of psychological health, psychological health factors

Vykorystani dzjerela

 

1. Aleshchenko V.I., Safin O.D., Potapchuk Ye.M. Orhanizatsiia zabezpechennia zberezhennia psykhichnoho zdorovia viiskovosluzhbovtsiv. Kyiv, 2007.134 s.
2. Anan'ev V.A. Psihologija zdorov'ja : uchebnik. Sankt-Peterburg : Rech', 2006. 384 s.
3. Barkova D.Iu., Perevertailo M.O. Spetsyfika psykholohichnoho zdorovia pidlitkiv zahalnoosvitnikh shkil ta internatnykh zakladiv. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia «Pedahohika i psykholohiia». 2013. Vyp. 19. S. 29– 36.
4. Berezovskaja R.A. Otnoshenie menedzherov k svoemu zdorov'ju kak k faktoru professional'noj dejatel'nosti : avtoref. diss. … kand. psihol. n. Sankt-Peterburg, 2001. 20 s.
5. Galkina T.V., Artemceva N.G. Vzaimosvjaz' mezhdu otnosheniem k psihologicheskomu zdorov'ju i samoocenkoj lichnosti. Psihologija cheloveka kak subiekta poznanija, obshhenija i dejatel'nosti / otv. red. V.V. Znakov,
A.L. Zhuravlev. Moskva : Izd-vo «Institut psihologii RAN», 2018. S. 457–466.
6. Grinberg Dzh. Upravlenie stressom. [7-e izd.]. Sankt-Peterburg : Piter, 2002. 496 s.
7. Diagnostika zdorov'ja. Psihologicheskij praktikum / pod red. G.S. Nikiforova. Sankt-Peterburg : Rech', 2007. 950 s.
8. Dubrovina I.V. Psihicheskoe zdorov'e detej i podrostkov : ucheb. posobie. Moskva : Akademija, 2000. 256 s.
9. Dudchenko Z.F. Psihologicheskie osobennosti podderzhanija professional'nogo zdorov'ja (na primere prepodavatelej vuzov) : avtoref. diss. … kand. psihol. n. Moskva, 2003. 28 s.
10. Zhyhalkina N.V. Psykholohichni aspekty stavlennia do zdorovia. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu im. I.
I. Mechnykova. Psykholohiia. 2015. T. 20. Vyp. 2 (36). Ch. 2. S. 51–57.
11. Zavhorodnia O. V., Kurhanska L.O. Psykholohichne zdorovia liudyny: teoretychni aspekty ta prykladni aspekty : monohrafiia. Kyiv : DP «Informatsiino-analitychne ahentstvo», 2008. S.43–50.
12. Zalevskij G.V., Kuz'mina Ju.V. Psihologija zdorov'ja studencheskoj molodezhi : ucheb posobie. Tomsk : Tomskij gosudarstvennyj universitet, 2013. 144 s.
13. Karamushka L.M., Dziuba T.M. Fenomen «zdorovia» yak aktualnyi napriam doslidzhen v orhanizatsiinii psykholohii.
Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. 2019. № 1(16). C. 22–33. https://doi.org/10.31108/2.2019.1.16.2
14. Karamushka L., Shevchenko A. Analiz indeksu stavlennia do zdorovia menedzheriv osvitnikh orhanizatsii. Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. 2019. № 2–3(17). S. 58–65. https://doi.org/10.31108/2.2019.3.17.6
15. Maksymenko S.D. Osoblyvosti prohnozuvannia vnutrishnikh linii psykhichnoho zdorovia osobystosti. Problemy suchasnoi psykholohii. 2013. № 2. S. 4–14.
16. Malneva N.A. Psykholohycheskoe zdorove y eho rol v stanovlenyy lychnosty doshkolnyka. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. Psykholohiia. 2013. S. 191–195
17. Pahal'jan V.Je. Razvitie i psihologicheskoe zdorov'e : uchebnik. Sankt-Peterburg : Piter, 2006. 240 s.
18. Pikovets N.V. Katehoriia psykholohichnoho zdorovia osobystosti v konteksti profesiinoi diialnosti pedahoha. Aktualni problemy psykholohii. T. 1. Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. Sotsialna psykholohiia. Vyp. 44. S.132–138.
19. Psihologija zdorov'ja : uchebnik dlja vuzov / pod red. G.S. Nikiforova. Sankt-Peterburg : Piter, 2006. 607 s.
20. Psykholohiia zdorovia liudyny / za red. I. Ya. Kotsana. Lutsk : RVV – «Vezha» Volyn. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky, 2011. 430 s.
21. Sydorenko Zh.V. Sotsialno-psykholohichni peredumovy postanovky zhyttievykh zavdan stosovno psykholohichnoho zdorovia. Sotsialna psykholohiia. 2010. № 2. S. 85–93.
22. Suchasni tekhnolohii zberezhennia zdorovia uchniv u diialnosti psykholohichnoi sluzhby i psykholoho-medyko- pedahohichnykh konsultatsii [posibn.] / avt. kol. : A. H Obukhivska., T. V. Zhuk, O. A. Zelenko ta in. ; za red.
A. H. Obukhivskoi. Kyiv : UNMTs praktychnoi psykholohii i sotsialnoi roboty, 2016. 218 s.
23. Titarenko S.A. Zberezhennia psykhichnoho zdorovia vykhovatelia doshkilnoho navchalnoho zakladu yak umova efektyvnosti profesiinoi diialnosti. Visnyk Hlukhivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Oleksandra Dovzhenka. Seriia «Pedahohichni nauky». Vyp. 30. S.175–182.
24. Chazova A.A. Koping-povedenie vracha i bol'nogo v processe preodolenija bolezni : avtoref. diss. … d-ra psihol. nauk. Sankt-Peterburg, 1998. 47 s.
25. Di Fabio, A., & Peiró, J.M. Human capital sustainability leadership to promote sustainable development and healthy organizations: A new scale. Sustainability . 2018, 10, 2413.
26. Kinnunen, U., de Bloom, J., & Virtanen, A. Do older teachers benefit more from workday break recovery than younger ones. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology .2019. No 4(1). P. 1–15.
27. Lukat, J, Margraf, J., Lutz, R., van der Veld, W. M., Becker E S. Psychometric properties of the Positive Mental Health Scale (PMH-scale). BMC Psychology. 2016; 4, 8. doi: 10.1186/s40359-016-0111-x)
Virtanen, A., de Bloom, J., & Kinnunen, U. Relationships between recovery experiences and well-being among younger and older teachers. International Archives of Occupational and Environmental Health (online). 2019. No 93. P. 213–227. doi: https://doi.org/10.1007/s00420-019-01475-8

Aktual_probl_psihol 2020, 3(57): 15-21 (pdf)


 

UDC: 373.21
Klybanivska, T. M.
Klybanivska, Tetiana Mykolaivna, PhD, Associate Professor, Department of Psychology and Social Work, M. Kotsyubynsky Vinnytsa State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0746-5869

High school students' professional self-determination and professional development

Language: Ukrainian

The author analyzes the concepts of professional orientation and professional self-determination of the individual in early adolescence. High school students develop a need for vocational training, and a need to try themselves in new social roles, a need to prepare themselves for life and work and develop the qualities necessary for future professions.
The author discusses the main factors in high school students' career guidance as well as the effects of macro- and micro-environments on their professional trajectories. To the author's mind, the design of high school students' future professional life is largely socially determined. The main means of this life designing are high school students' uncritical identification with their parents and acceptance of social stereotypes.
The author also considers some aspects of high school students' professional self-determination and professional development in experimental and control groups. The study found certain changes in high school students' self-assessment of their professional determination, indicators of terminal values, profession-related motivation and important areas of life. High school students' successful professional self-determination was shown to correlate with their need for self- actualization. It was also found that vocational counseling facilitated high school students' solving profession-relevant problems and promoted high school students' positive attitudes towards their professional self-determination, as well as increased high school students' confidence in their successful choice of a profession.
Keywords: professional self-determination, professional development, adaptation, self-actualization, terminal values, socialization

Vykorystani dzjerela

 

1. Bartosh O.P. Vozrastnye i gendernye osobennosti koping-povedenija podrostkov. Vestnik JuurGU. 2012. №6. S. 42– 46.
2. Bozhovich L. I. Lichnost' i ee formirovanie v detskom vozraste. Moskva : Prosveshhenie, 1968. 464 s.
3. Vitvitska S.S. Osnovy pedahohiky vyshchoi shkoly : metod. posib. dlia stud. mahistratury. Kyiv : TsNL, 2003. 316 s.
4. Hrinova O.M. Psykholohiia proektuvannia zhyttievoho shliakhu osobystistiu yunatskoho viku : dys…d-ra. psykhol. nauk : 19.00.07 / Natsionalnyi ped. un-t im. M.P. Drahomanova. Kyiv, 2018. 562 s.
5. Zeer Je. F. Proforientologija: teorija i praktika : ucheb. posobie dlja vysshej shkoly. Moskva : Akademicheskij Proekt; Ekaterinburg : Delovaja kniga, 2004. 192 s.
6. Kavetskyi V.Ie. Chynnyky vplyvu na profesiine samovyznachennia shkoliariv. Naukovi zapysky. Seriia: pedahohika.
2015. № 2. S. 158–162.
7. Klimov E. A. Psihologija professional'nogo samoopredelenija : ucheb. posob. dlja stud. vysshih ped. ucheb. zavedenij. Moskva : Akademija, 2004. 304 s.
8. Kravchenko T. V. Batkivske vykhovannia i yoho vplyv na profesiine samovyznachennia ditei starshoho shkilnoho viku. Suchasnyi vykhovnyi protses: Sutnist ta vykhovnyi potentsial : m-ly zvit. nauk.-prakt. konf. Instytutu problem vykhovannia NAPN Ukrainy za 2011 rik. Ivano-Frankivsk : NAIR, 2012. Vyp. 2. S. 230–232.
9. Kuznecova O.V. Rol' vremennoj perspektivy v lichnostnom i professional'nom samoopredelenii podrostkov.
Psihologicheskaja nauka i obrazovanie. 2007. № 3. S. 5–15.
10. Maksymenko S.D. Heneza zdiisnennia osobystosti. Kyiv : TOV “KMM”, 2006. 240 s.
11. Manokha I. P. Profesiinyi potentsial osobystosti: dosvid ontolohichnoho doslidzhennia : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. psykhol. nauk : 19.00.07. Kyiv, 1993. 22 s.
12. Machuska I. M. Osnovni chynnyky profesiinoho samovyznachennia starshoklasnykiv. Teoretyko-metodychni problemy vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi : zb. nauk. prats. Kirovohrad : Imeks-LTD. 2013. Vyp. 17, kn. 1. S. 483– 491.
13. Pobirchenko N.A. Problema samovyznachennia osobystosti yunatskoho viku v transformatsiinomu suspilstvi. Zbirnyk. m-liv Mizhnar. nauk.-prakt. konf. 13 hrudnia 2012 r. Kyiv : KUBH, 2012. S. 192–196.
14. Profesiine samovyznachennia uchnivskoi molodi v umovakh osvitnoho okruhu : monohrafiia. Kharkiv : Drukarnia Madryd, 2016. 220 s.
15. Prjazhnikov N.S. Teorija i praktika professional'nogo samoopredelenija. Moskva : MGPPI, 1999. 97 s.
16. Turynina O. L. Psykholohichni osoblyvosti profesiinoho samovyznachennia uchniv profilnykh pedklasiv : dys. … kand. psykhol. nauk : 19.00.07 / Kyiv, 1997. 218 s.
17. Fedoryshyn B. O. Psykholoho-pedahohichni osnovy profesiinoi oriientatsii : dys. ... d-ra ped. nauk : 13.00.04. / Kyiv, 1996. 383 s.
18. Chepeleva N.V. Samoproektirovanie kak faktor razvitija lichnosti. Aktualni problemy psykholohii. 2014. T. 2. Vyp. 8. S. 4–15.

Aktual_probl_psihol 2020, 3(57): 22-29 (pdf)


 

UDC: 159.923
Klochko, A. O.
Klochko, Alla Oleksiyivna, PhD, associate professor of the department of pedagogy, associate professor, postgraduate student of Laboratory of Organizational And Social Psychology, G.S.Kostiuk Institute of psychology, NAPS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6631-2638

Educational organization manager categories according to managers' attitudes to change: relationship with personal, organizational-professional and socio-demographic characteristics

Language: Ukrainian

Based on empirical research, the article analyzes statistically significant relationships between educational organization manager categories according to managers' attitudes to change («traditionalist», «realist», «freethinker») and managers' psychological characteristics (extraversion, commitment and emotional instability). It has been shown that traditionalist and freethinker managers use «traditional» and «ultra-innovative» management styles, which, naturally, also have certain limitations, while realist managers are more likely to use innovative management styles, as these styles are used by individuals characterized by emotional stability and proneness to partnership. There were also statistically significant relationships between educational organization manager categories according to managers' attitudes to change and managers' organizational-professional (position, level of education) and socio-demographic (gender, parentship) characteristics. The obtained results can be helpful in the practice of educational organizations and in educational organization managers' psychological training.
Keywords: educational organizations, educational organization managers, education manager categories, traditional management styles, innovative management styles, education managers' psychological characteristics, organizational and professional characteristics, socio-demographic characteristics.

Vykorystani dzjerela

 

1. Bishop S. Trening izmenenij v organizacii / S. Bishop, R. Tjejlor. [2-e mezhdunar. izd.]. Sankt-Peterburg : Piter, 2002. 384 s.
2. Karamushka L. M. Dyzain doslidzhennia ta diahnostychnyi instrumentarii dlia vyvchennia psykholohichnykh osoblyvostei orhanizatsiinoho rozvytku. Aktualni problemy psykholohii. T. 1 : Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. Sotsialna psykholohiia : zb. nauk. prats Instytutu psykholohii im. H. S. Kostiuka APN Ukrainy / za red. S.
D. Maksymenka, L. M. Karamushky. Kyiv : Nauk. svit, 2009. Ch. 24. S. 196–208.
3. Karamushka L. M., Tolkov O. S. Formuvannia psykholohichnoi hotovnosti personalu vyshchoi shkoly do diialnosti v umovakh sotsialno-ekonomichnykh zmin : monohrafiia. Kamianets-Podilskyi : Medobory-2006, 2013. 260 s.
4. Karamushka L.M. Psykholohiia upravlinnia. Kyiv : Milenum, 2003. 421 s.
5. Osvitnii menedzhment v umovakh zmin : navch. posibnyk / L. Kalinina, L. Karamushka, T. Sorochan, R. Shyian ; za zah. red. V. Oliinyka, N. Protasovoi; NAPN Ukrainy, In-t menedzhmentu osvity NAPN Ukrainy, Luhan. obl. in.-t pisliadyplom. ped. osvity. Luhansk : Rieznikov V. S., 2011. 306 s.
6. Psykholohiia diialnosti orhanizatsii v umovakh sotsialno-ekonomichnykh zmin (na materiali osvitnikh orhanizatsii) : monohrafiia / za nauk. red. L. M. Karamushky. Kyiv : Pedahohichna dumka, 2008. 192 s.
7. Tekhnolohiia psykholohichnoi pidhotovky personalu osvitnikh orhanizatsii do roboty v umovakh sotsialno- ekonomichnykh zmin (na materiali osvitnikh orhanizatsii) : [navch. posib dlia stud. vyshch. navch. zakl. ta slukhachiv in- tiv pisliadyplomnoi osvity] / za nauk. red. L. M. Karamushky. Kyiv : Nauk. svit, 2008. 230 s.
8. Frajlinger K., Fisher K. Upravlenie izmenenijami v organizacii. Moskva : Knigopisnaja palata. 2002. 264 s.
9. Cherniavska O. V. Mekhanizm vplyvu sotsialnykh zmin na sotsialnu napruzhenist v suchasnii Ukraini (na prykladi mehapolisu) : dys… kand. sots. nauk : 22.00.07 / O. V. Cherniavska. Kharkivskyi natsionalnyi universytet imeni V. N. Karazina. Kharkiv, 2001. 240 s.
10. Shamova T. M. Menedzhment v upravlinni shkoloiu. Moskva : NB-Mahystr, 1992. 232 s.
11. Karamushka, L., Ivkin, V. Staff attitudes to change: relationship with the educational institutions organizational culture type. Psychoprevension Studies. 2015. No 4. P. 1–2.
12. Parker, J.D. Personality and Coping Process. SAGE Handbook of personality theory and assessment. Vol. 1.
Personality theories and model. Los Angeles, CA : Sage Publications. 2008. P. 80–101.

Aktual_probl_psihol 2020, 3(57): 30-36 (pdf)


 

UDC: 159.954:005.7
Lagodzinska, V. I.
Lahodzinska, Valentуna Ivanivna, PhD, senior researcher, Laboratory of organizational and social psychology, S. Kostiuk Institute of psychology of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2691-1163

The role of creativity in promoting psychological health of staff of educational organizations: a theoretical analysis of the problem

Language: Ukrainian

Individual's creative potential takes a leading place in the hierarchy of determinants of educators' psychological health. The article considers different approaches to the analysis of creativity of the staff of educational organizations and makes a theoretical and methodological analysis of creativity in the context of individual's psychological health. In studying individual's psychological health, researchers consider it not only in terms of individual's physical, mental and social well-being, but also in terms of individual's continuous self- development, self-improvement, self-realization and creativity, mental health and personal maturity.
There are few studies on the problem of creativity in the context of educators' psychological health and the relationship between creativity, psychological health and personal maturity. To the author's mind, the concept of creativity and the concept of a healthy, mature and self-actualized personality are close and complementary.
Creativity is an important factor in promoting educators' psychological health. Special creativity and personal maturity development technologies can promote psychological health of the staff in educational institutions.
A follow-up study will focus on the conduct of empirical research into personal creativity and development of a creativity development training program in the context of promoting psychological health of staff of educational organizations.
Keywords: creativity, individual's psychological health, staff's psychological health, educational organizations, personal maturity

Vykorystani dzjerela

 

1. Zahalna teoriia zdorovia ta zdoroviazberezhennia : kolektyvna monohrafiia / za zah. red. prof. Yu. D. Boichuka. Kharkiv, 2017. 488 s.
2. Hornostai P. P. Kreatyvnist i harmoniinist osobystosti (psykhoterapevtychnyi aspekt). Naukovyi chasopys NPU im. M.
P. Drahomanova. Psykholohichni nauky: zb. nauk. prats. Seriia № 12. NPU im. M. P. Drahomanova. 2005. № 9 (33). S. 3–7.
3. Didyk N. M. Spivvidnoshennia poniat akme i kreatyvnist. Zbirnyk statei uchasnykiv XVII Vseukrainskoi praktychno- piznavalnoi konferentsii «Naukova dumka suchasnosti i maibutnoho» (31 sichnia po 7 liutoho 2018 roku m. Kamianets- Podilskyi). URL: https://cutt.ly/eoVngOP
4. Karamushka L. M., Shevchenko A. M. Psykholohichni chynnyky ta umovy zabezpechennia psykholohichnoho zdorovia menedzheriv osvitnikh orhanizatsii. Aktualni problemy psykholohii : zb. nauk. prats In-tu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy. 2017. Tom I : Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. Sotsialna psykholohiia. Vyp. 47. S. 22–29.
5. Karamushka L. M., Dziuba T. M. Fenomen «zdorovia» yak aktualnyi napriam doslidzhen v orhanizatsiinii psykholohii. Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia / za red. S. D. Maksymenka, L. M. Karamushky. 2019. № 1 (16). S. 22–33.
6. Krippner S., Dillard Dzh. Snovidenija i tvorcheskij pohod k resheniju problem / per. s angl. Moskva : Izd-vo Transpersonal'nogo in-ta, 1997. 256 s.
7. Kredentser O. V. Teoretychnyi analiz osnovnykh pidkhodiv do vyznachennia poniattia «zdorovia» v psykholohii. Aktualni problemy psykholohii : zb. nauk. prats In-tu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy. 2020. Tom I : Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. Sotsialna psykholohiia. Vyp. 55. S. 44–50.
8. Loboda O. V. Kreatyvnist yak osnova psykhichnoho zdorovia osobystosti. URL: https://cutt.ly/eoVngOP
9. Malimon L. Ya. Zadovolenist pratseiu yak faktor profesiinoho zdorovia derzhsluzhbovtsiv. Tezy dopovidei XIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii z orhanizatsiinoi ta ekonomichnoi psykholohii (Kyiv, 12–13 kvitnia 2018 roku). Kyiv, 2018. S. 80–81.
10. Maslou A. Motivacija i lichnost' / A. G. Maslou. Sankt-Peterburg : Piter, 2008. 352 s.
11. Moliako O. V. Zdibnosti, tvorchist, obdarovanist: teoriia, metodyka, rezultaty doslidzhen / za red. V. O. Moliako, O.
L. Muzyky. Zhytomyr : Ruta. 2006. 320 s.
12. Poklad I. M. Kreatyvnist u kontseptsii A. H. Maslou. Novyj akropol'. Kul'turnaja associacija. URL: http://www.newacropolis.org.ua/ru/study/conference/?thesis=4960
13. Rodzhers K. R. Vzgljad na psihoterapiju. Stanovlenie cheloveka. Moskva : Progress, 1998. 480 s.
14. Tereshchenko K. V. Determinanty zabezpechennia psykholohichnoho zdorovia personalu orhanizatsii v umovakh sotsialnoi napruzhenosti. Aktualni problemy psykholohii : zb. nauk. prats In-tu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy. 2020. Tom I : Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. Sotsialna psykholohiia. Vyp. 55. S. 59– 65.
15. Yakovyshyna T. V. Transformatsiia poniattia «Kreatyvnist» u konteksti reformuvannia pedahohichnoi osvity. Innovatsiina pedahohika : naukovyi zhurnal Prychornomorskoho naukovo-doslidnoho instytutu ekonomiky ta innovatsii. Odesa, 2019. T. 2. Vyp. 10. 188 s.

Aktual_probl_psihol 2020, 3(57): 37-44 (pdf)


 

UDC: 159.923:316.6
Pastukh, L. V.
Pastukh, Lyudmila Vasylivna, PhD, senior lecturer of the Department of Management and Educational Technologies of Khmelnytsky Regional Institute for Post-Graduate Pedagogical Education, Khmelnytsky, Ukraine.

Team-building as an important direction of secondary educational institution management under the New Ukrainian School Concept

Language: Ukrainian

The article deals with team-building in educational institutions. The author analyzes different theoretical approaches for understanding the essence of a team, team-building, defining the features of effective teacher teams in general secondary educational institutions as well as the factors in and means of team-building. The author considers team-building as a method of managing teaching staff in educational institutions, which is focused on creating an effective team, whose members are aimed at achieving common goals, interaction, complementarity, support, competence-based work, work roles and shared responsibility. Team-building is influenced by both external (manager, organizational environment) and internal factors (internal group-processes) and can be facilitated by special training technologies to help team-members go successfully through all stages of group dynamics. Follow-up research can focus on the development and testing of an educational organization heads' team-work readiness development program.
Keywords: educational institutions, management, team, signs of effective team, team building.

Vykorystani dzjerela

 

1. Bazarov T. Ju. Psihologicheskie grani izmenjajushhejsja organizacii. Moskva : Aspekt Press, 2007. 277 s.
2. Belbin M. R. Tipy rolej v komandah menedzherov / per. s angl. Moskva : HIPPO, 2003. 220 s.
3. Bondarchuk O. I. Sotsialno-psykholohichni osnovy osobystisnoho rozvytku kerivnykiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv u profesiinii diialnosti : monohrafiia. Kyiv : Nauk. svit, 2008. 318 s.
4. Brjedford D. Vyzov komandnoj raboty : Kurs MVA po menedzhmentu / red. Allen R. Kojen / per. s angl. A. Isaenko,
A. Lisovskogo. 3-e izd. Moskva : Al'pina Biznes Buks, 2006. S. 69–114.
5. Vid kerivnyka do lidera: praktychni porady dlia dyrektoriv shkil ta kerivnykiv viddiliv osvity : рosibnyk , stvorenyi Tsentrom Innovatsiinoi Osvity «Pro.Svit» za pidtrymky prohramy «U-LEAD z Yevropoiu». URL : https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/521/12.2019.pdf (data zvernennia: 05.09.2020).
6. Havrysh N. V., Yanko O. V. Teoretychni zasady formuvannia pedahohichnoi komandy yak subiektu upravlinnia yakistiu roboty doshkilnoho navchalnoho zakladu. Zbirnyk naukovykh prats Berdianskoho derzh. ped. un-tu (Pedahohichni nauky). № 1. Berdiansk : BDPU, 2010. S. 48–53.
7. Gellert Manfred, Novak Klaus. Vse o komandoobrazovanii: rukovodstvo dlja trenerov / per. s nem. Moskva : Vershina, 2006. 352 s.
8. Gerter Gitte, Ottl Kristina. Rabota v komande: prakticheskie rekomendacii dlja raboty v gruppe. Har'kov : Gumanitarnyj centr, 2006. 192 s.
9. Holentovska O. S. Ohliad zarubizhnykh ta vitchyznianykh pidkhodiv do problemy komandotvorennia. Nauka i osvita: naukovo-praktychnyi zhurnal Pivdenno-ukrainskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. K. D. Ushynskoho, 2014. № 5. S. 24–30.
10. Horbunova V. V. Psykholohiia komandotvorennia: Tsinnisno-rolovyi pidkhid do formuvannia ta rozvytku komand : monohrafiia. Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2014. 380 s.
11. Dolzhenkov O. O., Sakliuk. O. O. Komandoutvorennia yak metod upravlinnia kolektyvom u zakladi osvity.
Innovatsiina pedahohika. 2019. Vyp. 10. T. 2. S. 171–176.
12. Zhukov Ju. Modeli gruppovogo razvitija (gruppa-kollektiv-komanda). Razvitie organizacii i HR menedzhment / pod red. L. M. Krolja. Moskva : Klass, 2004. 365 s.
13. Zhukov Ju. M., Zhuravlev A. V., Pavlova E. N. Tehnologii komandoobrazovanija. Moskva : Aspekt Press, 2008. 319 s.
14. Zhuravlev A. L., Nestik T. A. Psihologija upravlenija sovmestnoj dejatel'nost'ju. Novye napravlenija issledovanij : monografija. Moskva : In-t psihologii RAN, 2010. 246 s.
15. Zinkevich-Evstigneeva T. D., Frolov D. F., Grabenko T. M. Teorija i praktika komandoobrazovanija: sovremennaja tehnologija sozdanija komand / pod red. T. D. Zinkevich-Evstigneevoj, Sankt-Peterburg : Rech', 2004. 304 s.
16. Karamushka L. M, Fil. O. A. Psykholohichnyi analiz osoblyvostei diialnosti konkurentozdatnoi upravlinskoi komandy osvitnoi orhanizatsii. Aktualni problemy psykholohii. Tom 1. : Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. Sotsialna psykholohiia : zb. naukovykh prats In-tu psykholohii im. H. S. Kostiuka APN Ukrainy / za red. S. D. Maksymenka, L. M. Karamushky. Kyiv : Milenium, 2005. Chast. 16. S. 28–42.
17. Karamushka L. M., Klokar N. I, Fil. O. I. Tekhnolohiia formuvannia upravlinskoi komandy osvitnoi orhanizatsii. Bila Tserkva : KOIPOPK, 2008. 64 s.
18. Karamushka L. M., Fil. O. A. Formuvannia konkurentozdatnoi upravlinskoi komandy (na materiali diialnosti osvitnikh orhanizatsii) : monohrafiia. Kyiv : Firma «INKOS», 2007. 268 s.
19. Katcenbah Dzh., Smit D. Komandnyj podhod. Sozdanie vysokojeffektivnoj organizacii / per. s angl. Moskva : Al'pina Pablisher, 2013. 376 s.
20. Krichevskij R. L., Dubovskaja E. M. Social'naja psihologija maloj gruppy : uchebnoe posobie dlja vuzov. Moskva : Aspekt Press, 2001. 318 s.
21. Margerison Ch. D. Koleso komandnogo upravlenija: put' k uspehu cherez sistemu upravlenija komandoj / per. s angl. Dnepropetrovsk : Balans Biznes Buks, 2004. 208 s.
22. N'justrom Dzhon, Djevis Kjejt. Organizacionnoe povedenie / per. s angl. E. Bugaevoj, V. Vol'skogo. Sankt-Peterburg : Piter, 2000. 447 s.
23. Petrovskij A. V. Lichnost'. Dejatel'nost'. Kollektiv. Moskva : Politizdat, 1982. 256 s.
25. Rempel Zh. O. Kontseptualni pidkhody do rozuminnia fenomenu «komandoutvorennia». Problemy suchasnoi psykholohii : zb. nauk. prats. 2015. № 2(8). S. 192–198.
26. Rempel Zh. O. Sotsialno-psykholohichni aspekty komandoutvorennia v nederzhavnii orhanizatsii. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho. Seriia : Psykholohichni nauky. 2015. № 2. S. 110–115.
27. Sartan G. M. Komanda: kak sozdat' upravljaemyj kollektiv. Moskva : Borges, 2011. 186 s.
28. Sorochan O. Formuvannia efektyvnoi komandy, abo knyzhka pro te, shcho odyn u poli ne voin. Kyiv, 2010. 104 s.
29. Svencickij A. L. Organizacionnaja psihologija. Moskva : Jurajt, 2016. 504 s.
30. Sergienko S. K. Sovremennye otechestvennye tehnologii ocenki i razvitija upravlencheskogo personala. Moskva : Knizhnyj mir, 2004. 206 s.
31. Sinjagin Ju. V. Psihologicheskie mehanizmy formirovanija rukovoditelem upravlencheskoj komandy : monografija. Moskva : Radio i svjaz', 2001. 250 s.
32. Tidor S. N. Psihologija upravlenija: Ot lichnosti k komande. Petrozavodsk : Periodika, 1997. 256 s.
33. Tlemeshok V. R. Upravlencheskaja komanda kak subiekt stroitel'stva budushhego. Majkop : MGTI, 2001. 34 s.
34. Fopel' K. Komanda: konsul'tirovanie i trening organizacij / per. s nem. M. Poljakova. Moskva : Genezis, 2005. 395 s.
35. Jang R. Liderstvo v komandah. Azy biznesa / per. s angl. Moskva : GIPPO, 2004. 122 s.
36. Jaroshevskij M. G., Kara-Murza S. G, Karcev V. P. i dr. Social'no-psihologicheskie aspekty rukovodstva nauchnym kollekivom / otv. red. M. G. Jaroshevskij. Moskva : Nauka, 1982. S. 13–49.
37. Tuckman, B. W., Jensen, M. A. Stages of small group development revisited. Group and Organizational Studies.
1977. Vol. 4. P. 419–427.

Aktual_probl_psihol 2020, 3(57): 44-52 (pdf)


 

UDC: 061.5-057:351.822:161.163:159.9
Parshak, O. I.
Parshak, Oleksandr Ivanovych, researcher, Laboratory of Organizational and Social Psychology, G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2835-9408

Analysis of commercial organization staff general attitude towards money: the level and relationship with staff psychological characteristics

Language: Ukrainian

Based on empirical research, the author concludes that the vast majority of staff in commercial organizations have a positive attitude towards money. The number of people who treat money neutrally or negatively is insignificant and much smaller compared to college students, as evidenced by a comparative analysis of the author's research data and the results of research by other authors.
It has been found that staff psychological, socio-demographic and organizational-professional characteristics have a statistically significant relationship, both positive and negative, with commercial organization staff general attitude towards money: a) commercial organization staff altruism negatively corrrelates with their positive attitude towards money; b) commercial organization staff life satisfaction, first of all, its target component, positively correlates with staff positive attitude towards money; c) the general attitude towards money is more positive among women, married staff and those who have children; c) staff positive attitude towards money grows positively correlates with staff level of education and length of service in the company.
In addition, the psychological characteristics of the organization have a statistically significant, both positive and negative, relationship with the commercial organization staff general attitude towards money: a) the higher the commercial organization management's concern about staff, the more positive is staff attitude towards money; b) the entrepreneurial type of organizational culture positively correlates with staff general attitude towards money, while the organic and bureaucratic organizational cultures have negative correlations with staff attitude towards money.
Keywords: commercial organizations, personnel, attitude towards money, staff psychological characteristics, psychological characteristics of the organization

Vykorystani dzjerela

 

1. Golubeva E.V. Vlijanie urovnja dohodov na otnoshenie k den'gam. Professional'noe samosoznanie i jekonomicheskoe povedenie lichnosti : trudy III Mezhdunarodnoj nauchnoj internet-konferencii. Omsk : Izd-vo «Poligraficheskij centr KAN», 2009. S. 125–139.
2. Zubiashvili I.K. Stavlennia do hroshei yak faktor ekonomichnoi sotsializatsii starshoklasnykiv : avtoref. dys. kand. psykhol. nauk : 19.00.05 / In-t psykholohii im. H.S. Kostiuka APN Ukrainy. Kyiv,2009. 16 s.
3. Karamushka L.M. Andrieieva. I.A. Psykholohiia viddanosti personalu orhanizatsii (na materiali diialnosti bankivskykh struktur) : monohrafiia. Kyiv-Lviv : Halytskyi drukar, 2012. 212 s.
4. Karamushka L.M., Khodakevych O.H. Psykholohichni osoblyvosti stavlennia studentskoi molodi do hroshei : monohrafiia. Kyiv : KNEU, 2017. 200 s.
5. Komarovska V.L. Stavlennia do hroshei yak strukturnyi komponent indyvidualnoi ekonomichnoi svidomosti. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii im. H.S. Kostiuka APN Ukrainy / za red. Maksymenka S.D. Kyiv, 2005.Tom VII, vyp. 3. S. 164–170.
6. Korotkina E.D. Otnoshenie k den'gam jak komponent jekonomicheskogo soznanija razlichnyh social'nyh grupp. Problemy jekonomicheskoj psihologii. T. 1. / Otv. red. A.L. Zhuravlev, A.B. Kuprejchenko. Moskva : Izd-vo IP RAN, 2004. S. 242–260.
7. Nikitina O.P. Psykholohichnyi analiz vzaiemozviazku stavlennia do hroshei ta spriamovanosti osobystosti yak systemoutvoriuiuchoi kharakterystyky yunaka. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii : zb. nauk. prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy / za red. S.D. Maksymenka. T. KhIII, chast. I. Kyiv : HNOZIS, 2011. S. 294–301.
8. Mironova T.Ju. Nekotorye faktory otnoshenija podrostkov i junoshej k den'gam. Izvestija Saratovskogo universiteta. Novaja serija. Filosofija. Psihologija. Pedagogika. 2012. T. 12, vyp. 3. S. 74–78.
9. Mitina L.M. Psihologija razvitija konkurentosposobnoj lichnosti. 2-e izd., ster. Moskva : Izd-vo Moskovskogo psihologo-social'nogo instituta ; Voronezh : Izd-vo NPO «MODEK», 2003. S. 192–194.
10. Murav'eva P.A. Osobennosti otnoshenija lichnosti k den'gam v zavisimosti ot vypolnjaemyh jekonomicheskih rolej : avtoreferat diss... kand. psihol. nauk: 19.00.05 / Jarosl. gos. un-t. Jaroslavl', 2012. 26 s.
11. Parshak O.I. Metodyky dlia doslidzhennia stavlennia do hroshei personalu komertsiinykh orhanizatsii. Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia / za red. S.D. Maksymenka, L.M. Karamushky. 2018. № 2(13). S. 93–99.
12. Prakticheskaja psihodiagnostika. Metodiki i testy : ucheb. posobie / [D.Ja. Rajgorodskij (red.-sost.)]. Samara : BAHRAH-M, 2001. S. 641–648.
13. Praktikum po psihologii menedzhmenta i professional'noj dejatel'nosti / pod red. G.S. Nikiforovoj, M.A. Dmitrievoj,
V.M. Snetkovoj]. Sankt-Peterburg : Rech', 2001. S. 181–184.
14. Simkiv M.V. Subiektyvnyi kontrol yak chynnyk stavlennia do hroshei u zhinok. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii : zb. nauk. pr. Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka APN Ukrainy; za red. S.D. Maksymenka. T. 12. Ch. 1. Kyiv, 2010. S. 541–551.
15. Simkiv M.V. Typ stavlennia do otochuiuchykh yak chynnyk monetarnykh ustanovok. Problemy suchasnoi psykholohii
: zb. nauk. prats Kamianets-Podilskoho natsionalnyi universytet imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykholohii imeni
H. S. Kostiuka APN Ukrainy ; za red. S.D. Maksymenka, L.A. Onufriievoi. Vyp. 10. Kamianets-Podilskyi : Aksioma, 2010. S. 720–731.
16. Semenov M. Ju. Psihosemanticheskoe issledovanie ponjatija «den'gi»: gendernyj i vozrastnoj aspekty. Omskij nauchnyj vestnik. Serija Obshhestvo. Istorija. Sovremennost'. 2009. № 3 (78). S. 124–127.
17. Upravlenie personalom : uchebnik dlja vuzov / pod red. T.Ju. Bazarova, B.L. Eremina. 2-e izd., pererab. i dop.]. Moskva : JuNITI, 2002. 560 s.
18. Sho R.B. Kljuchi k doveriju v organizacii: rezul'tativnost', porjadochnost', projavlenie zaboty. Moskva : Delo, 2000. 272 s.
19. Dunham, R.B., Grube, J.A., Castaneda, M.B. Organizational commitment: The utility of an integrative definition.
Journal of Applied Psychology. 1994. Vol. 79. No 3. Р. 370–380.

Aktual_probl_psihol 2020, 3(57): 52-58 (pdf)


 

UDC: 159.942
Vagabova, А. О.
Vagabova, Anastasia Olegivna, assistant lecturer of Practical Psychology Chair, Mariupol state university, Mariupol, Ukraine.

Psychological analysis of the category of experience in foreign and Ukrainian psychology

Language: Ukrainian

The article analyzes understanding of the phenomenon of experience by Ukrainian and foreign psychologists. The problem of experience is a complex research task in psychological science, which doesn't have a single generally accepted theory.
The author discusses the content of the concept of experience and the main challenges faced by researchers in studying it, describes the components, characteristics and place of experience in the structure of personal consciousness in different theoretical and methodological approaches, as well as presents her own understanding of the problem of experience and its role in the life of the individual. To the author's mind, experience is one of the main functional structures of the inner world, which, when interacting with reflection, shapes and restructures personal systems of values, thoughts and relationships and allows various mental phenomena to acquire personal meanings. After all, experience is a phenomenon that directly accompanies significant events in the mental life of man.
The complexity and versatility of the phenomenon of experience stirs up great interest among the representatives of various scientific schools of psychology. Thus, the study of experience is carried out in the context of studying the mechanisms of functioning of the psyche, mental states, emotions, crises, specific activities, interactions with other structural elements of consciousness, etc. This allows using scientific knowledge on this issue in psychologists' everyday practice.
Future studies on the phenomenon of experience may focus on the content of the experience, its structure, functions, development, emotional manifestations, and interaction with other mental categories, etc.
Keywords: experience, consciousness, reflection, activity, integrity, subjective experience, event, crisis, inner world of personality, self-development

Vykorystani dzjerela

 

1. Adler A. Praktika i teorija individual'noj psihologii. Moskva, 2007. 232 s.
2. Anan'ev B.G. Chelovek kak predmet poznanija ; 3-e izd. Sankt-Peterburg : Piter, 2001. 288 s.
3. Bozhovich L.I. Problemy formirovanija lichnosti / pod red. D.I. Fel'dshtejna. Moskva : Izd-vo «Institut prakticheskoj psihologii», Voronezh : NPO «MODJeK» (2-e izd.), 1997. 352 s.
4. Bondarevska L.L., Stasko O.H. Znachushchi perezhyvannia ta umovni tsinnosti subiekta u konteksti psykhodynamichnoi teorii tsinnosti osobystosti. Kyiv : Vyd-vo NPU im. M.P. Drahomanova, 2014. S. 27–31.
5. Varava L.A. Analiz problemy katehorii «perezhyvannia» i komponenty doslidzhennia. Mariupol : Vyd-vo MHU, 2016. S. 48–55.
6. Vasiljuk F.E. Psihologija perezhivanija. Moskva : Izd-vo Moskovskogo universiteta, 1984. 200 s.
7. Vygotskij L.S. Sobranie sochinenij : V 6-ti t. T. 4. Detskaja psihologija / pod red. D.B. Jel'konina. Moskva : Pedagogika, 1984. 432 s.
8. Deeva N.A. Refleksivnye mehanizmy perezhivanija: rol' v zhiznedejatel'nosti cheloveka i metodika issledovanija. Obshhestvo i pravo: Aktual'nye voprosy psihologii i pedagogiki. Krasnodar, 2015, № 1 (51). S. 275–280.
9. Dil'tej V. Opisatel'naja psihologija [per. E. Zajcevoj]. Sankt-Peterburg : Aletejja, 1996. 160 s.
10. Leont'ev A.N. Dejatel'nost'. Soznanie. Lichnost'. Moskva : Smysl ; Akademija, 2004. 352 s.
11. Maksymenko S.D., Maksymenko K.S., Papucha M.V. Psykholohiia osobystosti : pidruchnyk. Kyiv : TOV «KMM», 2007. 296 s.
12. Maslou A. Motivacija i lichnost'. Sankt-Peterburg : Piter, 2007. 352 s.
13. Papucha M.V. Vnutrishnii svit liudyny ta yoho stanovlennia : monohrafiia. Nizhyn : Vydavets Lysenko M.M., 2011. 655 s.
14. Rodzhers K. Vzgljad na psihoterapiju. Stanovlenie cheloveka. Moskva : Progress, 1998. 489 s.
15. Rubinshtejn S.L. Osnovy obshhej psihologii. Sankt-Peterburg : Piter, 2008. 713 s.
16. Sannikova O.P. Perezhyvannia kryzy: dyferentsialno-psykholohichnyi analiz. Nauka i osvita. 2015. №10. S. 16–22.
17. Slobodchikov V.I., Isaev E.I. Osnovy psihologicheskoj antropologii. Psihologija cheloveka: Vvedenie v psihologiju subjektivnosti : uchebnoe posobie dlja vuzov. Moskva : Shkola-Press, 1995. 384 s.
18. Teplov B.M. Psihologija muzykal'nyh sposobnostej : monografija. Moskva, 1947. 355 s.
19. Fahrutdinova L.R. Psihologija perezhivanija cheloveka. Kazan' : Izd-vo KGU, 2008. 676 s.
20. Frankl V. Chelovek v poiskah smysla. Moskva, 1998. 368 s.
21. Frejd Z. Vvedenie v psihoanaliz. Lekcii. Sankt-Peterburg : Piter, 2007. 384 s.
22. Huhlaev O.E. Obychnaja rabota v neobychnyh uslovijah: psihologicheskoe konsul'tirovanie, oslozhnennoe travmaticheskim stressom. Moskva : MGPPU, 2006. 128 s.
23. Sharov A.S. Zhiznennye krizisy v razvitii lichnosti : uchebnoe posobie dlja studentov, aspirantov i prakticheskih rabotnikov v oblasti psihologii. Omsk : Izdatel'stvo OmGTU, 2005. 166 s.
24. Jung K.G. Analiticheskaja psihologija: ee teorija i praktika, tevistonskie lekcii. Issledovanie processa individual'nosti. Moskva : Refl-buk, 1998. 295 s.

Aktual_probl_psihol 2020, 3(57): 59-66 (pdf)


 

UDC: 159.9.072.432
Dovgan, N. O.
Dovgan, Natalia Olexandrivna, PhD, senior researcher, Laboratory of Political and Legal Relations, ISPP of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6150-5211

Empirical research into sociocultural interaction of generations: validity threat control procedures

Language: Ukrainian

The article describes validity threat control procedures that ensure the interpretation integrity to meet the contextual requirements of the search, and improve the realistic reliability of the analysis. The author explains her choice of the J. A. Maxwell validity system, which includes descriptive, interpretive, and theoretical categories. It is noted that descriptive validity threats remain effective in the construction of reality by generations of contemporaries. The manifestations of descriptive validity in generational research include explication of experiences; textual / contextual analysis of space-time. The proposed form of interpretive validity, which has no analogues in quantitative typologies of validity, generalizes the points of view (of generations of contemporaries) on the contextual features of the construction of generational texts and their verification. The author emphasizes a threat to research interpretive validity posed by the difficulties in obtaining accurate interpretations of the respondents' explanations and intentions relevant to building the actors' textuality. Theoretical validity allows going beyond the subjective description and interpreting reality as a theoretical construction.
The author discusses the internal and external vectors of realization of mixed (qualitative / quantitative) research. The threats to the validity of the empirical research into socio-cultural interaction of generations can be eliminated only if the researchers understand actors' characteristics, rather than conditionally constructed analytical universals.
Keywords: validity, descriptive validity, interpretive validity, theoretical validity, socio-cultural interaction of generations, threats to validity

Vykorystani dzjerela

 

1. Bailey, P. H. Assuring quality in narrative analysis. Western Journal of Nursing Research, 18, 1996. P. 186–194.
2. Bhaskar, R. Reclaiming reality. London : Verso, 1989.
3. Campbell, D. T. Methodology and epistemology for social science: Selected papers. Chicago : University of Chicago Press, 1988.
4. Cook, T. D., Campbell, D. T. Quasi-experimentation: Design and analysis issues for field settings. Boston : Houghton Mifflin, 1979.
5. Erickson, F. Qualitative methods in research on teaching. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching
(3rd ed.). New York : Macmillan, 1986.
6. Erickson, F. The meaning of validity in qualitative research. Unpublished paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, 1989, March.
7. Kaplan, A. The conduct of inquiry. San Francisco : Chandler, 1964.
8. Kirk, J., Miller, M. Reliability and validity in qualitative research. Newbury Park, CA : Sage, 1986.
9. Manicas, P. T. A history and philosophy of the social sciences. Oxford, Elng. : Blackwell, 1987.
10. Maxwell, J. A. Understanding and Validity in Qualitative Research. Harvard Educational Review, 62:3, 1992. P. 286– 287.
11. Phillips, D. C. Validity in qualitative research: Why the worry about warrant will not wane. Education and Urban Society, 20, 1987. P. 9–24.
12. Runciman, W. G. A treatise on social theory. Vol. 1. The methodology of social theory. Cambridge, Eng. : Cambridge University Press, 1983.
13. Putnam, H. Realism with a human face. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1990. P. 3–29.
14. Strauss, A. Qualitative analysis for social scientists. Cambridge, Eng. : Cambridge University Press, 1987.
15. Thorne, S. The art (and science) of critiquing qualitative research. Completing a qualitative project: Details and dialogue. Thousand Oaks, CA : Sage, 1997. P. 117–132.
16. Yin, R. K. Case study research: Design and methods. Newbury Park, CA : Sage, 1984.

Aktual_probl_psihol 2020, 3(57): 67-71 (pdf)


 

UDC: 159.923.33 - 053.6 (043.3)
Karamushka, M. I., Karamushka, T. V.
Karamushka, Marharyta Ihorivna, PhD student, dept. of psychology, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4421-8178
Karamushka, Taras Victorovych, PhD, assistent, kafedra of social work, dept. of psychology, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4813-8327

Psychological analysis of the content, types and role of social activity of the individual

Language: Ukrainian

The article analyzes different psychological approaches to studying social activity of an individual as a kind of personal activity and a personal quality). The author describes the main types of social activity, which are divided according to the following criteria: a) social sphere in which social activity is realized (public, political, scientific, educational, etc.); b) the focus of social activity on personal or social interests (egocentric, alterocentric, sociocentric); c) the outcomes of social activity (constructive, destructive), etc. The author describes the role of social activity in the life of the individual and society, in particular, its functions such as identification (awareness of oneself as a representative of the social community), goal-setting (transformation of social community goals into personal goals), motivational (encouraging individuals to work for the good of society)
Keywords: social activity, social activity as a personal quality, social activity as a kind of activity, social activity type criteria, types of social activity, social activity functions

Vykorystani dzjerela

 

1. Abul'hanova-Slavskaja K. A. O subiekte psihicheskoj dejatel'nosti. Metodologicheskie problemy psihologii. Moskva : Nauka, 1973. 288 s.
2. Anan'ev B. G. O psihologicheskih jeffektah socializacii ; pod obshh. red. B. G. Anan'eva, L. I. Spiridonova. Chelovek i obshhestvo. Vyp. 9. Leningrad, 1971. S. 144–150.
3. Bilenkyi Ye. A. Sotsiolohiia : slovnyk terminiv i poniat / za red. Bilenkoho Ye. A. i Kozlovtsia M. A. Kyiv : Kondor, 2006. 370 s.
4. Bodalev A. A. O formirovanii otnoshenij. Pedagogika. 1997. № 8. S. 39–44.
5. Brushlinskij A. V. Problemy psihologii subiekta. Moskva : Institut psihologii RAN, 1994. 109 s.
6. Vygotskij L. S. Psihologija. Moskva : Izd-vo JeKSAO-Press, 2000. 1008 s.
7. Vlasova O. I. Doslidzhennia chynnykiv rozvytku potentsialu sotsialnykh zdibnostei molodi studentskoho viku.
Aktualni problemy sotsiolohii, psykholohii, pedahohiky : zb. naukovykh prats. 2005. № 2. S. 94–104.
8. Hrabovska S. L., Cholii S. M. Sotsialna aktyvnist v protsesi sotsializatsii osobystosti. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii. 2010. T. 12. Ch. 1. S. 171–181.
9. Dembytska N. M. Stanovlennia politychnoi identychnosti molodi yak aspekt yii sotsializatsii. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii : zb. naukovykh prats Instytutu psykholohii im. H. S. Kostiuka APN Ukrainy / za red.
S. D. Maksymenka. Kyiv : NEVTES, 2001. T. III. Ch. 7. S. 73–80.
10. Kyiashko L. Sotsialno-psykholohichni determinanty protestnoho potentsialu molodi. Problemy politychnoi psykholohii ta yii rol u stanovlenni hromadianyna Ukrainskoi derzhavy. Vyp. 7. Kyiv : Milenium, 2008. S. 221–227.
11. Kogan V. Z. Ponjatie «aktivnost' lichnosti» kak kategorija social'noj psihologi. Nekotorye problemy lichnosti. Moskva
: Mysl', 1971. S. 69–82.
12. Korniev M. N., Kovalenko A. B. Sotsialna psykholohiia : pidruchnyk. Kyiv, 1995. 304 s.
13. Leont'ev A. N. Dejatel'nost'. Soznanie. Lichnost'. Moskva : Politizdat, 1977. 304 s.
14. Lisovets O. Doslidzhennia hromadskoi aktyvnosti suchasnoi studentskoi molodi. Naukovi zapysky Nizhynskoho universytetu im. Mykoly Hoholia. Ser.: Psykholoho-pedahohichni nauky. 2012. № 2. S. 18–22.
15. Moskalenko V. V. Sotsialna psykholohiia : pidruchnyk. Kyiv : Tsentr navchalnoi literatury, 2005. 624 s.
16. Mordkovich V. G. Social'naja aktivnost': sut' i spory. Social'naja aktivnost'. Cheljabinsk, 1976. Vyp. 3. S. 3–25.
17. Novikov B. V. Tvorchestvo i filosofija. Kiev : Izd-vo pri Kievskom universitete, 1989. 165 s.
18. Potapova S. A. Social'naja aktivnost' studencheskoj molodezhi sovremennogo molodogo goroda. Sankt-Peterburg : Infroda, 2005. 142 s.
19. Radul V. V. Sotsialna aktyvnist u strukturi sotsialnoi zrilosti (teoretyko-metodolohichnyi aspekt) : monohrafiia / Kirovohrad. derzh. ped. un-t im. V. Vynnychenka. Kirovohrad : Imeks-LTD, 2011. 255 s.
20. Rubinshtejn S. L. Osnovy obshhej psihologii : v 2-h t. Sankt-Peterburg : Piter, 2002. 720 s.
21. Savrasova-Viun T. O. Tekhnolohiia rozvytku hromadianskoi aktyvnosti maibutnikh fakhivtsiv osvitnoi sfery v umovakh bahatoprofilnoho universytetu. Vyshcha osvita: dosvid i perspektyvy : monohrafiia / redkol. : N.M. Chernukha,
O. M. Malykhin, N. O. Terentieva, T. O. Savrasova-Viun, M.V. Kozyr. Cherkasy : Vydavets Chabanenko Yu. A., 2015. S. 150–192.
22. Salnikov S. Z. Hromadianska aktyvnist studentstva yak osnova suchasnoho demokratychnoho suspilstva. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly. Ser.: Sotsiolohiia. 2014. T. 234. Vyp. 222. S. 132– 136.
23. Social'naja pedagogika / V. S. Torohtij [i dr.]; pod obshh. red. V.S. Torohtija. Moskva : Jurajt, 2015. 451 s.
24. Uisimbaieva M. Sotsialna aktyvnist stаrshoklasnyka: teoretychnyi aspekt. Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Ser. : Pedahohichni nauky. 2015. Vyp. 135. S. 211–215.
25. Kharchenko S. Ya. Sotsializatsiia ditei ta molodi v protsesi sotsialno-pedahohichnoi diialnosti: teoriia i praktyka : monohrafiia. Luhansk : Alma-mater, 2006. 320 s.
26. Iamkova K. S. Vyznachennia sutnosti ta zmistu sotsialnoi aktyvnosti v naukovii dumtsi. Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho. Seriia: Pedahohika. 2011. № 6. S. 357–365.
27. Jaroshevskij T. Aktivnost' lichnosti v socialisticheskom obshhestve / pod red. T. Jaroshevskogo, N. Mansurova. Moskva : Nauka, 1976. 278 s.

Aktual_probl_psihol 2020, 3(57): 72-78 (pdf)


 

UDC: 159.922
Musiiaka, N. I.
Musiiaka, Nataliia Ivanivna, PhD in Psychology, senior researcher, doctoral student, Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences, Kyiv, Ukraine.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4439-7965

S. D. Maksymenko concept of personal determination of learning

Language: Ukrainian

The article makes a theoretical and methodological analysis of the concept of personal determination of learning proposed by S.D. Maksymenko. The author describes the following conceptual paradigms: ""psychological organization of learning as a means of formation and self-development of the agent of learning"" and ""personal mediation of educational activities"". S.D. Maksymenko's theoretical and methodological development of the problem of psychological organization of education and logical and psychological principles of educational material organization, made it possible to determine a new pattern in education psychology. It is noted that the core principle of educational material organization is the treatment of the student as an agent of educational activity. The principal result of S.D. Maksymenko's psychological organization of learning as a means of formation and self-development of the agent of learning is the recognition of the leading role of the student and the idea of their self-development as an agent of learning. S.D. Maksymenko can be rightfully credited for the discovery of the phenomenon of personal mediation of educational activities and the phenomenon of ""double mediation"" of mental development. It is concluded that personal mediation of educational activities is a theoretical and methodological basis for solving the problem of personal determination, in which the student is an active agent and a co-creator of their own success in the system ""I - learning"".
Keywords: personality, personal determinants, development, learning, teaching, agent, self-development

Vykorystani dzjerela

 

1. Bondarchuk O.I. Sotsialna samoefektyvnist pedahohichnykh pratsivnykiv yak chynnyk psykholohichnoi bezpeky osvitnoho seredovyshcha. Zbirnyk naukovykh statei Kyivskoho mizhnarodnoho universytetu y Instytutu sotsialnoi ta politychnoi psykholohii NAPN Ukrainy. Seriia: «Psykholohichni nauky : problemy i zdobutky». Vyp. 2(12). Kyiv : KyMU, 2018. S. 5–24.
2. Dryhus M.T. Kharakterystyka samoefektyvnosti u prostori samodeterminatsii osobystosti. Problemy suchasnoi psykholohii : zb. nauk. prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykholohii im. H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy / za red. S.D. Maksymenka, L.A. Onufriievoi. Kamianets-Podilskyi : Aksioma, 2019. Vyp. 45. S. 152–177. DOI:10.32626/2227-6246.2019-45.152-177
3. Maksymenko S.D. Psykholohichna orhanizatsiia navchannia yak zasib formuvannia i samorozvytku subiekta uchinnia. Psykholohichni problemy vykhovannia, navchannia, aktyvnosti ta rozvytku osobystosti : m-ly zvitnoi naukovoi sesii (22– 24 liutoho 1993 r.). Kyiv : 1993. S. 93–100.
4. Maksymenko S.D., Papucha M.V. Osvitnii prostir osobystosti ta suspilna kryza. Aktualni problemy psykholohii : zb. nauk. prats Instytutu psykholohii im. H.S. Kostiuka APN Ukrainy / za red. S. D. Maksymenka. Kyiv : Lohos, 2008. T VII. Vyp. 14. S. 306–309.
5. Maksymenko S.D. Henetychna psykholohiia uchinnia liudyny : monohrafiia. Kyiv : Vydavnychyi Dim «Slovo», 2017. 206 s.
6. Mushehov O. M. Osoblyvosti samoefektyvnosti pedahohichnykh pratsivnykiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv. Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia / za red. S.D. Maksymenka, L. M. Karamushky. 2016. № 2–3 (5– 6). C. 97–103.
7. Psykholohichni determinanty rozvytku orhanizatsiinoi kultury : monohrafiia. L.M. Karamushka, O.V. Kredentser,
K.V. Tereshchenko ta in. ; za red. L.M. Karamushky. Kyiv : Pedahohichna dumka, 2015. 288 s. URL : http://lib.iitta.gov.ua/10087/
8. Psykholohichni tekhnolohii samodeterminatsii rozvytku osobystosti : monohrafiia / L.Z. Serdiuk, I.V. Danyliuk, V.V. Turban, O.I. Penkova, N.D. Volodarska ta in. ; za red. L.Z. Serdiuk. Kyiv : Instytut psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy, 2018. 192 s.
9. Psykholohichni chynnyky samodeterminatsii osobystosti v osvitnomu prostori : kolektyvna monohrafiia /
S.D. Maksymenko, H.V. Kutsenko-Lada, N.V. Prorok ta in. ; za red./ S.D. Maksymenka. Kirovohrad : Imeks-LTD, 2013. 400 s.
10. Psykholohichni chynnyky sotsialnoi napruzhenosti v osvitnikh orhanizatsiiakh: osnovni vydy ta metodyky doslidzhennia / L.M. Karamushka, O.V. Kredentser, K.V. Tereshchenko, ta in. Aktualni problemy psykholohii : zb. nauk. prats In-tu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. 2019. Tom I : Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. Sotsialna psykholohiia. Vyp. 52. S. 10–18.
11. Tereshchenko K. V. Determinanty zabezpechennia psykholohichnoho zdorovia personalu orhanizatsii v umovakh sotsialnoi napruzhenosti. Aktualni problemy psykholohii : zb. nauk. prats In-tu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. 2020. Tom I : Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. Sotsialna psykholohiia. Vyp. 55. S. 58– 65.

Aktual_probl_psihol 2020, 3(57): 79-85 (pdf)


 

UDC: 159.923:316.647.5
Tereshchenko, K.V.
Tereshchenko, Kira Volodymyrivna, PhD, senior researcher, Laboratory of organizational and social psychology, G.S. Kostiuk Institute of psychology of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1149-2704

Tolerance as a determinant of an individual's psychological health

Language: Ukrainian

The article analyzes the phenomenon of personal tolerance as a determinant of an individuals' psychological health. The author discusses the essence of psychological health and the terminology used to describe it. Psychological well-being is considered as an indicator of an individual's psychological health.
The author dwells on the content and structure of the concept of personal tolerance noting that personal tolerance is an integral characteristic of the individual that reflects his/her active position and his/her respect for other people and for themselves. The author describes in detail the types, components and levels of personal tolerance.
It is emphasized that personal tolerance is a complex phenomenon that has different levels, which are associated with the general worldview of the individual and his/her personal experience and psychological characteristics.
The article also highlights the relationship between the components of psychological health and personal tolerance.
The author concludes that tolerance as an integral characteristic of the individual should be considered as a determinant of their psychological health.
Keywords: tolerance, psychological health, psychological well-being, psychological health determinant, personality, levels of tolerance

Vykorystani dzjerela

 

1. Argajl M. Psihologija schast'ja. Sankt-Peterburg : Piter, 2003. 271 s.
2. Arshava I.F., Nosenko D.V. Subiektyvne blahopoluchchia i yoho indyvidualno-psykholohichni ta osobystisni koreliaty. Visnyk DNU: Seriia: Pedahohika i psykholohiia. 2012. Vyp. 18. T. 20. № 9/1. S. 3–10.
3. Bardier G.L. Social'naja psihologija tolerantnosti. Sankt-Peterburg : Izd-vo SPbGU, 2005. 188 c.
4. Bahareva N.K. Subjektivnoe blagopoluchie kak sistemoobrazujushhij faktor tolerantnosti : diss. … kand. psihol. nauk :
19.00.01. Habarovsk, 2004. 150 s.
5. Belasheva I.V. Tolerantnoe povedenie kak kriterij psihologicheskogo zdorov'ja lichnosti. Mir nauki, kul'tury, obrazovanija. 2014. 6(49). S. 243–245.
6. Belonozhko A.V. Issledovanie strukturnyh komponentov i lichnostnyh determinant psihologicheskogo zdorov'ja. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 12: Psykholohichni nauky. Vyp. 1(46). S. 23–30.
7. Voloshyna O.V. Pedahohichni umovy vykhovannia tolerantnosti u pidlitkiv starshoho viku v pozaklasnii roboti : dys... kand. ped. nauk : 13.00.07. Vinnytsia, 2007. 197 s.
8. Haletska I.I. Psykholohichne zdorovia yak problema natsionalnoi bezpeky. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. 2012. №2(1). S. 49–58.
9. Hryva O.A. Tolerantnist v protsesi stanovlennia molodi v umovakh polikulturnoho seredovyshcha : avtoref. dys... d-ra filos. nauk: 09.00.10. APN Ukrainy, In-t vyshch. osvity. Kyiv, 2008. 32 s.
10. Grinshpun I.B. Ponjatie i soderzhanie harakteristiki tolerantnosti (k voprosu o tolerantnosti, kak psihicheskom javlenii). Tolerantnoe soznanie i formirovanie tolerantnyh otnoshenij (teorija i praktika) : sb. nauch.-metod. st. Moskva ; Voronezh : Izd-vo MPSI; MODJeK, 2003. S. 31–40.
11. Dubrovina I.V. Psihicheskoe zdorov'e detej i podrostkov : ucheb. posobie. Moskva : Akademija, 2000. 256 s.
12. Dubrovina I.V. Shkol'naja psihologicheskaja sluzhba: voprosy teorii i praktiki. Moskva : Pedagogika, 1991. 232 s.
13. Zhyhalkina (Lebedieva) N.V. Osnovni determinanty psykholohichnoho zdorovia osobystosti. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Vol. 17. No 5. 2016. R. 144–149.
14. Karamushka L.M., Dziuba T.M. Fenomen «zdorovia» yak aktualnyi napriam doslidzhen v orhanizatsiinii psykholohii. Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. 2019. № 1(16). C. 22–33. URL : https://doi.org/10.31108/2.2019.1.16.2
15. Karamushka L.M., Shevchenko A.M. Psykholohichni chynnyky ta umovy zabezpechennia psykholohichnoho zdorovia menedzheriv osvitnikh orhanizatsii. Aktualni problemy psykholohii : zb. nauk. prats In-tu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. 2017. Tom I : Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. Sotsialna psykholohiia. Vyp. 47. S. 22–29.
16. Kashliuk Yu.I. Psykholohichne zdorovia i psykholohichne blahopoluchchia osobystosti yak skladovi zadovolenosti zhyttiam. Psykholohichnyi chasopys. 2017. Tom 7. № 3. S. 47–58.
17. Kozhuhar' G. S. Problema tolerantnosti v mezhlichnostnom obshhenii. Voprosy psihologii. 2006. № 2. S. 3–12.
18. Kolotii N.M. Formuvannia psykholohichnoho zdorovia osobystosti. Visnyk KhDPU im. H.S. Skovorody. Psykholohiia.
2001. Vyp. 6. S. 143–148.
19. Kotsan I. Ya., Lozhkin H. V., Mushkevych M. I. Psykholohiia zdorovia liudyny / za red. I. Ya. Kotsana. Lutsk : RVV
«Vezha» Volyn. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky, 2011. 430 s.
20. Kredentser O. V. Teoretychnyi analiz osnovnykh pidkhodiv do vyznachennia poniattia «zdorovia» v psykholohii. Aktualni problemy psykholohii : zb. nauk. prats In-tu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. 2020. Tom I : Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. Sotsialna psykholohiia. Vyp. 55. S. 44–50.
21. Lahodzinska V. I. Kreatyvnist yak vazhlyva determinanta zabezpechennia psykholohichnoho zdorovia personalu osvitnikh orhanizatsii: teoretychnyi analiz problemy. Aktualni problemy psykholohii : zb. naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy. T. I : Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. Sotsialna psykholohiia. Kyiv : Instytut psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy, 2019. Vyp. 54. S. 29–35.
22. Maslova G. G. Vospitanie tolerantnosti kak faktor razvitija lichnosti : avtoref. diss. : 13.00.01 – obshhaja pedagogika, istorija pedagogiki i obrazovanija. Pskov, 2006. 234 s.
23. Olport G. Tolerantnaja lichnost'. Nacional'nyj psihologicheskij zhurnal. 2011. №2(6). S. 155–159.
24. Pavlenko H.V. Tolerantnist do nevyznachenosti yak resurs psykholohichnoho blahopoluchchia studentiv. Aktualni problemy psykholohii. Tom 7. Vyp. 47. 2019. S. 208–219.
25. Panchenko S.A. Razvitie tolerantnosti kak uslovie sohranenija psihologicheskogo zdorov'ja podrostkov : diss. ... kand. psihol. nauk : 19.00.07. Stavropol', 2007. 258 s.
26. Piren M.I. Tolerantnist – diievyi chynnyk zlahody ta konsolidatsii v suchasnomu ukrainskomu suspilstvi. URL : http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2015/06/08.pdf)
27. Poliakova V.I. Sotsialno-psykholohichni umovy rozvytku hendernoi tolerantnosti vchyteliv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv : dys. ... kand. psykhol. nauk : 19.00.05 – sotsialna psykholohiia; psykholohiia sotsialnoi roboty. Kyiv, 2018. 342 s.
28. Pochebut L.G. Kross-kul'turnaja i jetnicheskaja psihologija : uchebnoe posobie. Sankt-Peterburg : Piter, 2012. 336 s.
29. Psihodiagnostika tolerantnosti lichnosti / pod red. G.U. Soldatovoj, L.A. Shajgerovoj. Moskva : Smysl, 2008. 172 s.
30. Tytarenko T.M. Indykatory psykholohichnoho zdorovia osobystosti. Psykholohichni nauky: problemy i zdobutky.
2016. Vyp. 9. S. 196–215. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pnpz_2016_9_15
31. Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk / [holova redkol. V. I. Shynkaruk]. Kyiv : Abrys, 2002. 742 s.
32. Iarema N.Iu. Psykholohichne zdorovia osobystosti. Yurydychna psykholohiia. 2015. № 2. S. 106–115.
33. Jacenko Ju.S. Vospitanie tolerantnosti studentov sredstvami mezhkul'turnoj kommunikacii v processe jazykovogo obrazovanija : avtoref. diss. ... kand. ped. nauk : 13.00.08. Moskva, 2008. 20 s.
34. Lukat, Ju., Margraf, Ju., Lutz, R., Van der Veld, W.M., Becker, E.S. Psychometric properties of the Positive Mental Health Scale (PMH-scale). BMC Psychology. 2016. No 4(1). URL : https://www.researchgate.net/publication/293807917_Psychometric_properties_of_the_Positive_Mental_Health_Scale_P MH-scale

Aktual_probl_psihol 2020, 3(57): 85-90 (pdf)