Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Том. ІX, Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія. – Вип. 9. – 2016.

Титул

Зміст 3-6

Максименко С.Д., Сердюк Л.З. Психологічна основа самореалізації особистості: структура і функція 6-13

Чепелєва Н.В. Дослідження самопроектування особистості у контексті поснекласичної психології 13-20

Анісімова А.О. Психологічні особливості сприяння самодетермінації професійного становлення майбутніх фахівців у ВНЗ 21-29

Бабій М.Ф. Контекстно-модульна професійна підготовка: теоретичні аспекти 29-37

Балахтар В.В. Маніпулятивний вплив на формування особистості професіонала в процесі навчання у ВНЗ 37-43

Балюта В.В. Психологічні проблеми політичної участі молоді: чинники та типологія 43-50

Бєрющева І.Л. Локус контролю як особистісна детермінанта комунікативної залежності домогосподарок 50-58

Блинова О.Є. Соціально-психологічні засади адаптації вимушених мігрантів 58-66

Бондарчук О.І. Духовність у структурі ціннісних орієнтацій керівників навчальних закладів 66-76

Брюховецька О.В. Особливості етнічної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів 76-84

Бугаєвський К.А. Роль сім’ї у становленні духовно зрілої особистості 84-92

Бугерко Я.М. Глибинно-психологічні аспекти духовності особистості 92-99

Васютинський В.О. Психологічне підґрунтя продуктивного потенціалу індивідуалізму і колективізму 100-107

Волнушкіна Г.В. Соціально-психологічні особливості процесу адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі 107-116

Володарська Н.Д. Гештальт-технології активізації самодетермінації розвитку особистості 117-123

Галян А.І. Методичні аспекти вивчення особистісного адаптаційного ресурсу у процесі підготовки майбутніх медичних працівників до професійної діяльності 124-132

Галян І.М. Психологічне благополуччя як виразник екзистенційної сповненості майбутніх педагогів 132-139

Гресько В.В. Взаємозв’язок перфекціонізму та самоактуалізації особистості лікаря 139-147

Грись А.М. Структура та взаємозв’язки у системі “Образ Я і характер” як психологічні механізми ресоціалізації осіб із девіантною поведінкою 147-157

Данилюк І.В., Курапов А.О. Психологічні чинники вибору стратегії акультурації в юнацькому віці 157-166

дембицька Н.М. Економічна соціалізація дитини в просторі сімейних взаємин 166-172

Джеджея В.Б. Психологічні аспекти виникнення в майбутніх вчителів кризи професійного вибору 173-179

Довгань Н.О. Соціальний діалог і його призначення у міжпоколінних стосунках 179-187

Дригус М.Т. Концепція психічного розвитку Г.С. Костюка у парадигмі особистісної ефективності 187-194

Дубчак Г.М. Психологічні особливості прояву стресостійкості студентів 195-202

Дуткевич Т.В. Морально-ціннісна спрямованість як складова усвідомлення міжособистісних конфліктів майбутніми педагогами 202-208

Зброжик Є.В. Особливості медико-психологічної корекції жінок, які народили недоношених дітей 208-213

Іванова О.А. Модель саморегуляції поведінки жінок-військовослужбовців 213-222

Івашкевич Е.З. Невербальні підходи щодо вимірювання соціального інтелекту особистості та структура соціального інтелекту педагога 222-231

Івашкевич І.В. Особливості юридичної діяльності та структура професійної компетентності фахівця 231-241

Казібекова В.Ф. Динаміка цінності материнства у жінок 241-250

Капустюк О.М. Суб’єкт сімейних відносин та його індивідуальний психологічний простір 250-258

Кармалюк С.П. Реалізація молодіжної політики в Україні в сучасних умовах: соціально-психологічні та регіональні аспекти 258-267

Кириленко Т.С., Юрчинська Г.К. Самопізнання особистості в аспекті професійного та духовного вигорання 267-277

Клименко В.В. Психофізіологічні ресурси духовності особистості 277-292

Кокун О.М. Загальні чинники професійного самоздійснення особистості 292-301

Кондратенко Л.О. Розвиток поглядів на сутність терміну "психологічний механізм" у вітчизняній психології ХХ століття 301-308

Корніяка О.М., Гомонюк В.О. Психологія професійного самоздійснення викладача вищої школи 308-319

Корчакова Н.В. Розвиток тривалих форм просоціальної поведінки у період пізньої зрілості 319-326

Крайніков Е.В., Прокопович Є.М., Трутенко Н.А. Особливості образу власного тіла у жінок з різними типами ранньої прихильності 326-334

Купрєєва О.І. Копінг-стратегії як ресурси психологічної стійкості студентів з інвалідністю 335-343

Литвиненко І.С., Чугуєва І.Є. Розвиток патріотизму як компонент професійної підготовки майбутніх практикуючих психологів 343-350

Мельничук О.Б. Професійний інтелект та духовний розвиток особистості майбутнього фахівця соціальної сфери 350-357

Музика О.Л. Духовність обдарованої особистості: суб’єктно-ціннісний підхід до дослідження 357-367

Павленко Т.В. Основні психологічні підходи визначення поняття «комунікація» 368-376

Павлюк М.М. Компоненти самостійності майбутніх фахівців 376-384

Панфілов Д.А. Екзистенційні даності як регулятори поведінки особистості у ситуації конфлікту 384-393

Пенькова О.І. Психологічні аспекти самореалізації особистості 393-399

Петренко І.В. Розкриття суб’єктами спілкування авторської інтенційності у процесі діалогічної взаємодії 399-406

Питлюк-Смеречинська О.Д. Особливості формування механізмів психологічної залежності від комп`ютерних ігор 406-414

Пірен М.І. Шляхи впровадження європейських цінностей у кадрову політику управлінської культури в сучасному українському суспільстві: соціо-психологічний підхід 414-420

Попович І.С. Психологічний аналіз структурно-функціональної моделі соціальних очікувань особистості 420-431

Прокопович Є.М., Лаптєва Г.Р. Дослідження духовної самореалізації майбутніх психологів 431-437

Пугачов Д.Л. Проблеми формування духовності та самореалізації особистості підлітків у новій соціальній парадигмі 437-445

Радзевічєнє Л., Алекнавічюте-Аблонске В., Савенкоєнє А., Добровольскітє І., Мілютєнє Л. Ефективність іпотерапії для людей після коми 445-453

Савелюк Н.М. Психологічні типи розуміння молитви «Отче наш» 453-460

Савченко А. В. Аналіз психологічних детермінант соціономічних особливостей діяльності судді 461-467

Савчин М.В. Аналіз здатності особистості вірити у контексті духовної парадигми психології 468-476

Сердюк Л.З., Іваннікова Г.В. Психологічне благополучччя як чинник соціальної безпеки особистості 477-484

Спірідонов С.В. Психоаналітичні теорії внутрішніх конфліктів 484-496

Тавровецька Н.І. Структурні складові характеристики життєвого шляху особистості 496-506

Терещук А.Д. Емоційний аспект поведінки особистості в умовах кризових викликів сучасності 506-513

Тітова К.В. Типологія способів буття людини в умовах актуалізації та подолання страху 513-524

Усик Д.Б. Психологічні особливості саморегуляції поведінки у старшому дошкільному віці (результати експериментального дослідження) 524-533

Чайка О.І. Суб’єктна самооцінка психофізіологічного ресурсу професійної діяльності диспетчерами управління повітряним рухом 533-540

Чиханцова О.А. Духовність як ресурс розвитку життєстійкості особистості 540-547

Шамич О.М. Психологічні особливості самореалізації людей з інвалідністю в спортивній діяльності 547-554

Шамне А.В. Дихотомія як спосіб наукового мислення і метод дослідження психосоціального розвитку особистості 554-560

Шевченко К.О. Зв’язок самоефективності педагога та його фасилітативної компетентності 561-568

Широкорадюк Л.А. Лихослів’я як передумова ворожості й упередженихставлень 568-575

Шманько О.В. Трансформація громадянських цінностей у сучасної молоді та шляхи їх утвердження в умовах перехідного українського суспільства 575-582

Щербак Т.І., Щерба А.П. Розвиток емоційного інтелекту у період фахової підготовки психологів 582-589

Яблонська Т.М. Дитячо-батьківські взаємини як чинник розвитку ідентичності дитини 589-598

Яворська-Вєтрова І.В. Динаміка становлення ретроспективної рефлексії в учнів при переході від початкової до основної школи 598-606

Зміст (англ.) 607

Відомості про авторів 610

Відомості про авторів (англ.) 615