Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2016, Том. ІX, Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія, Вип. 8

Титул

Зміст 3

Андросович К.А. Феномен соціальної адаптації як предмет наукового аналізу. 6-14

Антоненко О.Ю. Індивідуальні особливості зорового сприймання особистості. 14-22

Бабак С.В. Роль середовища в розвитку особистості.. 22-33

Барчі Б.В. Соціально-психологічний супровід: зміст та структура.. 33-43

Білоконь І. В. Засади гуманістичної парадигми ціннісно-смислової сфери у вітчизняній психології.. 43-52

Бондар К.В. Дослідження референтів способу життя молодої жінки 52-64

Бондаренко Я.І., Кубриченко Т.В. Особливості самоставлення самотніх осіб зрілого віку різної статі. 64-72

Бриндіков Ю.Л. Шляхи подолання посттравматичного стресового розладу у військовослужбовців: соціально-психологічні аспекти.. 72-83

Бугайова Н.М. Особливості розвитку суїцидальної поведінки у періоди вікових криз.. 83-96

Васильченко О.М. Ресурсне забезпечення протидії емоційному вигорянню у фахівців соціономічних професій. 96-104

Вальо Л.І. Характеристика критеріального апарату адаптивності педагогів до професійної діяльності на етапі її завершення. 104-113

Волобуєв В.В. Особливості динаміки змін особистісних характеристик постраждалих унаслідок техногенних аварій і катастроф з непсихотичними психічними розладами у віддаленому періоді після проведення диференційованої 113-120

Гейко Є.В. Формування цілісності особистості: психотерапевтичний аспект 120-131

Гуцол С.Ю. Міфологічні аспекти наративних практик самопроектування особистості .. 131-138

Данилюк І.В., Курапов А.О. Особливості взаємозв’язку психологічних характеристик та вибору стратегії акультурації в юнацькому віці.... 138-148

Джоган В.М. Теоретичні засади дослідження проблеми діалогу.... 148-157

Дідух М.Л. Особистісні чинники етнічної індивідуації. 157-165

Дубчак Г.М. Динаміка стресостійкості студентів в період навчання у вузі 165-172

Євдокимова Н.О., Дроботун О.С. Рефлепрактикум як засіб формування професійної самоідентичності студентів педагогічних спеціальностей... 172-185

Євченко І.М. Аналіз проблеми особистісної суверенності.... 185-192

Железнякова Ю.В. Впровадження програми психологічної корекції суб’єктивного почуття самотності як чинника адиктивної поведінки молодших підлітків та доведення її ефективності 192-201

Зеленська З.П. Особливості розвитку комунікативних умінь учнів середньої школи.... 201-209

Івашкевич Е.З. Категоріальні підходи до визначення соціального інтелекту особистості. 209-220

Івашкевич І.В. Підготовка юристів у вищих навчальних закладах україни та формування професійної компетентності фахівців.. 220-231

Кельнер С.С. Психологічні особливості становлення цілісності особистості майбутнього практичного психолога. 231-242

Коваль І.А. Клініко-психопатологічна характеристика хворих на калькульозний ходецистит з коморбідними психічними розладами.. 242-251

Комар Т.В. Роль ціннісних орієнтацій особистості та її соціально- психологічного простору у становленні професійної зрілості спеціалістів соціономічних професій. 251-263

Компанович М. С. Особливості використання психокорекційних технік у роботі з підлітками із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями 263-272

Котик І.О. Теоретичні аспекти проблеми надійності особистості. 272-281

Курбатова А.О. Смисложиттєві орієнтації як чинник професійного становлення особистості.. 281-290

Кухарчук О.В. Взаємозв’язок ступеня пережитої загрози та посттравматичних наслідків у військовослужбовців.... 290-296

Литвинчук Л.М. До проблеми психологічних механізмів адиктивного процесу.. 296-305

Максимів І.І. Тренінг як засіб психологічної корекції дітей, які схильні до жебракування 305-314

Мартинюк І.А. Історія дослідження проблеми готовності особистості до здійснення діяльності 314-328

Маслюк А.М. Аналіз проблеми ідентичності.. 328-339

Маценко В.Ф. Вчинок як осередок становлення психлогічної системи знань в роботах в.а. роменця. 339-349

Маценко Ж.М. Трансісторичні витоки становлення уявлень про духовність в гуманістичній парадигмі української психології хіх – початку хх століття. 349-355

Мельник О.А. Принцип кардіоцентризму як спосіб пізнання людини в університетській психології в україні хіх – початку хх століття.... 355-363

Мішкулинець О.О. Самовизначення молодшого підлітка в умовах модернізації шкільної освіти... 363-372

Моргунова Я.М. Культура як чинник формування метафори в молодшому шкільному віці 372-383

Мурусинець М., Чегі Т. Рефлексія як механізм розвитку професійного «я» студентів 383-394

Носко Л.А. Програма емпіричного дослідження рефлексивності студентів-психологів 394-400

Палько Т.В. Розвиток рефлексії вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти 400-408

Поклад І.М. Історико-психологічна реконструкція уявлень про здібності у вітчизняній психології другої половини хх століття.. 408-418

Посвістак О.А. Аналіз взаємозв’язків психології сім’ї з іншими сферами наукових знань. 418-427

Питлюк-Смеречинська О.Д. Роль емоційного інтелекту в структурі «я- концепції» особистості .. 427-435

Савицька О.В. Модель формування психологічної готовності майбутнього психолога до розв’язання сімейних конфліктів. 435-444

Сєдова Н.А. Сюжетно-рольова гра як один із основних факторів інтелектуального розвитку дитини. 444-452

Січка В.І. Візуальні категорії сприйняття картини сучасного світу у підлітків. 452-463

Сулятицький І.В. Прояви соціопсихологічних характеристик в екстремальних умовах проведення переговорів 463-471

Терещук А.Д. Досвід вивчення афектів у психології.. 471-479

Терлецька Ю.М. Вплив психосоціальної депривації викладачів вищої школи на їх емоційне вигоряння. 479-490

Ткач Б.М. Нейропсихологічне розуміння проблеми соціогенетизму та біогенетизму девіантної поведінки. 490-502

Турбан В.В. Конфлікт і професійна діяльність практичного психолога... 502-511

Філіпович В.М. Взаємозв'язок згуртованості та інтелектуальної компетентності студентів у сумісній навчальній діяльності... 511-518

Шамич О.М. Соціально-особистісна значимість паралімпійського спорту для людей з інвалідністю. 518-527

Шевченко Р.М. Стресостійкість у контексті міждисциплінарного дослідження...... 527-535

Яковлева Н.Ю. Психодіагностика тривожних розладів за міжнародною класифікацією dsm-5 у пацієнтів з отосклерозом... 535-549

Ятчук М.С. Соціально-психологічний клімат у колективі курсантів- першокурсників вищого навчального закладу державної пенітенціарної служби україни 549-558

Чиханцова О.А. Життєстійкість людей з інвалідністю в процесі соціальної реабілітації... 558-567