Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2015, Том. ІX, Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія, Вип. 6

Титул

Зміст 3

Грись А.М. Асоціація як засіб трансформації негативного досвіду девіантів 4-13

Маценко В.Ф. 3агальнопсихологічні проблеми становлення індивідуальності в умовах постіндустріального суспільства 14-27

Маценко Ж. М. Суб’єктивні чинники психічного вдосконалення людини 28-36

Павлюк М.М. Самостійність майбутніх фахівців: витоки становлення та перспективи цілеспрямованого розвитку 37-44

Савіна М.І. Організація та методичне забезпечення дослідження чинників впливу культури етносу на формування гендерних уявлень особистості в умовах інформаційного суспільства 45-56

Соколюк А.О. Комплексна програма сприяння самодетермінації професійного становлення майбутнього фахівця 57-64

Степура І.В. Телебачення країн Європейського Союзу в діалозі суспільство-мовник-держава 65-74

Терещук А.Д. Особливості проявів афективної поведінки особистості в кризові періоди її розвитку 75-83

Філоненко Л.А. Психолого-педагогічний вплив на процес формування духовності неповнолітніх у соціально-реабілітаційному закладі 84-92

Чайка Г.В. Ціннісно-смислова сфера у кризові періоди розвитку особистості 93-101

Чиханцова О.А. Чинники ефективного оволодіння іноземними мовами студентами ВНЗ 102-109

Щербина Л.Ф. Реорганізація психічного змісту в процесі короткотермінового психологічного консультування 110-117

Мельничук О.Б. Психологічні засоби формування професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери в процесі вузівської професійної підготовки до соціально-психологічної реабілітації 118-126

Чиханцова О.А. Взаємозв’язок психологічного благополуччя з особистісними параметрами 127-133