Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – 2020. – Том. IХ. – Вип. 13.

Титул

Зміст 5-7

Афанасенко В. І., Комар Т. В. Науково-теоретичні засади дослідження проблеми стратегій реалізації творчого потенціалу особистості 8-18

Березіна О.О. Вплив тривалої соціальної ізоляції на формуванні страхів та фобій 19-25

Блискун О.О. Дослідження проблем сучасної молоді: соціологічні та психологічні аспекти 26-37

Брисковська О.М., Юрченко-Шеховцова Т.І. Можливості розвитку творчих здібностей курсантів, як одна з умов успішної адаптації до навчання у зво мвс із специфічними умовами навчвання 38-48

Бугайова Н.М. Психологічна кібербезпека в умовах соціальної ізоляції та наслідки впливу карантину на психіку людини 49-59

Вернік О.Л. Середовище розвитку особистості в поглядах вітчизняних науковців хх століття 60-69

Гаврилькевич В. К., Крук С. Л. Психологічний зміст і співвідношення понять «благородна людина» і «гуманна людина» 70-78

Гєйко Є.В. Комплексний підхід до висвітлення поняття “цілісність особистості» 79-88

Дерев’янко Н.З. Допомога іншому в контексті про соціальності підлітка в умовах інклюзивного освітнього середовища 89-97

Доценко Л.В., Каряка І.В., Волошина О.О. Дискусія як метод розвитку комунікативної компетентності студентів практичних психологів 98-106

Дригус М.Т. Парадигма «особистісна ефективність – психологічне благополуччя особистості» у концепції професійного самовизначення г.с. костюка 107-115

Іванцанич В.В. Стресостійкість : чинники та особливості прояву в учнівської молоді 116-124

Калашникова Л.В. Молодший шкільний вік у контексті формування просоціальної поведінки 125-133

Кириленко В.Г., Хасанова Т.Р. Особливості впливу навчальної прокрастинації на особистісне самовизначення сучасної молоді 134-145

Коваленко А. Б., Печиборщ А. Р. Чинники професійного благополуччя трудових мігрантів 146-156

Копилов С.О. Взаємовизначення системного синтезу та діалогу культур як стратегічних орієнтирів інтеграції психологічного знання 157-176

Афанасенко В. І., Комар Т. В. Особливості психологічного благополуччя жінок з різним шлюбним статусом 177-188

Купрєєва О.І. Часова перспектива як особистісний ресурс самореалізації студентів з інвалідністю 189-201

Мамчур І.В. Особливості структури, критеріїв та рівнів розвитку компонентів готовності до самопізнання старшокласників у навчально-ігровій діяльності 202-209

Марусинець М.М., Губська Є.В. Стресостійкість ветеранів ато/оос : емпіричний контекст дослідження 210-220

Мельник О.А. Розвиток психіки людини як процес самовдосконалення у вітчизняній філософсько-психологічній традиції 221-229

Мул С.А. Мотиваційна цілісність як суб’єктивний психологічний чинник особистісної діяльності 230-238

Мусіяка Н. І. Концептуальна характеристика і. о. сікорським вчителя як особистого чинника навчання 239-247

Петяк О.В., Ханецька Н.В. Особливості взаємозв’язку задоволеності шлюбом та міжособистісних стосунків шлюбних партнерів, зайнятих педагогічною діяльністю 248-256

Ортікова Н.В. Особливості проведення тренінгової програми розвитку кар'єрного потенціалу фахівців державної служби зайнятості 257-267

Павелків В.Р. Роль неформальної референтної групи однолітків у формуванні девіацій у підлітковому віці 268-277

Палько Т.В. Професійний стрес: причини та наслідки 278-284

Пенькова О.І. Мотивація особистості: соціально-психологічна сутність 285-292

Петяк О.В., Комар Т.В. Методи психологічної діагностики проявів почуття ревнощів у шлюбних партнерів 293-302

Побокіна Г.М. Соціально-психологічні особливості формування життєвого вибору у віці ранньої дорослості 303-312

Сердюк Л.З. Вплив парадигмальних змін у психології на сучасні дослідження особистості в україні 313-325

Стрижак А.Є. Взаємозв’язок категорій розвитку особистості: успіх, успішність, соціальний успіх, соціальна успішність 326-338

Солодчук С.Є. Професійне спілкування як предмет дослідження у психології 339-348

Толмачевська В.О., Самара О.Є. Складові емоційної експресії у представників професій з високим психологічним навантаженням 349-359

Третяк Т.М. Творче мислення старшокласників в ускладнених інформаційних умовах 360-369

Туз Л.Г. Cиндром емоційного вигорання медичних сестер на етапі ранньої професіоналізації 370-380

Турбан В.В. Самоактуалізація особистісті як засіб подолання деструктивних наслідків пов’язаних із фрустраційним станом, тривогою та страхом 381-396

Турбан В.В. Особистість у психологічному дискурсі: концептуалізація поняття 397-405

Чайка Г.В. Психологічні характеристики людини постмодерну і самодетермінація особистості 406-415

Широбоков Ю.М. Психологічна характеристика використовуваних представниками незаконних збройних формувань методів психологічного впливу на військовополонених 416-427

Яворська-Вєтрова І.В. Проблема ставлень особистості у площині підходів позитивної психології та психотерапії 428-435

Поклад І.М. Історія інституту психологіі імені г.с. костюка напн україни в іменах: до 75-річчя з дня заснування 436-446

Яценко Т.С. Вияви архаїчного мислення в глибинному пізнанні психіки 447-489

Жигаренко І.Є. Диференціація типів особистісно-професійної адаптації фахівців соціономічного профілю 490-498

Побокіна Г.М. Різновиди життєвого вибору особистості в період ранньої дорослості та розкрити специфіку його динаміки 499-508

Турбан В.В. Творчість, індивідуальність, комунікація в хореографічній професії 508-518

Лич О.М. Тренінгові технології у роботі з людьми похилого віку 519-530

Спицька Л.В., Жигаренко І.Є. Соціально-психологічна корекція афектив­них розладів особистості в період криз 531-539

Онопрієнко-Капустіна Н.В. Зміст і складові розвитку самоефективності майбутніх фахівців соціальних служб 540-549

Гейко Є.В. Полі-системна цілість особистості як фактор профілактики негативних досвідів 550-555

Лунков О.М. Сутність і розвиток самосвідомості як основа продуктивно-діяльного самоздійснення особистості 556-566

Іваннікова Г.В. Взаємозв’язок феноменів самореалізації психологічного благополуччя та життєстійкості особистості 567-575

Волченко Є.Є. Детермінанти, рівні та умови виникнення конфліктів у фахівців медичної галузі 576-581

Опанасюк І.В. Арт-терапія як метод розвитку емоційного інтелекту в старшому шкільному віці 582-591

Чиханцова О.А. Вплив особистісних параметрів на розвиток життєстійкості особистості 592-600

Гоян І.М. Показники сприйняття часу у самоорганізації молоді: соціально-психологічний вимір 601-608

Родченкова І.В. Специфіка формування самоактуалізації працівників сфери управління 609-617

Беспека Г.С. Персоніфікація травматичного досвіду: емпіричні референти 618-623

Логвіновська Л. М. Становлення особистісної гідності сучасної молоді 624-631

Кіреєва З.О., Гоян. І.М Програмно-цільовий проєкт соціально-психологічного забезпечення оптимізації процесу самоорганізації молоді в період суспільних трансформацій 632-642

Френкель С. Організаційні умови реалізації структурно-функціональної моделі соціально-психологічної підтримки інфікованих осіб зрілого віку 643-650

Максименко С.Д., Ірхін Ю.Б. Цілісність особистості і системність психіки в сучасній системі освіти україни 651-660

Лукашов О.О. Соціально-психологічні засоби розвитку соціальної відповідальності особистості 662-675

Дигун І.С. Соціально-психологічні особливості переживання дії стрес-фактору особистістю 676-685

Наші автори 686-690