Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – 2019. – Том. IХ. – Вип. 12.

Титул

Зміст 3-4

Бабатенко О.В. Профілактика та корекція негативних функціональних станів фахівців харчової промисловості 5-14

Близнюкова О.М., Присяжнюк О.В. Досвід розробки та використання веб-додатку при дослідженні фасилятивності майбутніх практичних психологів 15-25

Бугайова Н.М. Трансформація особистості в епоху цифрових технологій 26-35

Бурлакова І.А. Соціалізація професійного здоров’я майбутніх фахівців 36-46

Вернік О.Л. Ресурси у життєдіяльності особистості: психологічний зміст проблеми 47-57

Вітомський Ю.Л., Паращенко Л.І., Наконечна Н.В. Організаційні конфлікти та особливості їх розв’язання 58-68

Гейко Є.В. Цілісність особистості у вимірі системного підходу 69-82

Гуд Г.О. Психолого-педагогічні засоби профілактики та корекції негативних переживань молодших школярів 83-96

Добровольська Н.А. Проблематика обдарованості у соціально-психологічному вимірі 97-103

Іванова В.В., Палькова Т.В. Умови розвитку творчих здібностей у перехідний період від дошкільного до молодшого шкільного віку 104-114

Іванцанич В.І. Психологічні складові стресостійкості школярів 115-122

Кіричевська Е.В. Психологія професійної придатності військовослужбовців підрозділів спецпризначення нгу 123-133

Купрєєва О.І. Психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності підлітків 134-146

Мамчур І.В. Психологічні особливості ігрової діяльності як засобу самопізнання старшокласників 147-155

Марусинець М.М., Лемішова О.В. Особливості професійного самовизначення підлітків в умовах освітнього середовища школи 156-163

Маценко Ж.М. Видатні персонологи украінськоі діаспори початку- середини хх ст. : пошанування імен (степан балій, олександр кульчицький) 164-176

Мельничук І.Я. Психологічні особливості «я-концепції» підлітків, які навчаються у сільських та міських школах 177-185

Міненко О.О. Психологічна готовність молоді до шлюбно-сімейних відносин 186-195

Москаленко В.В. Культура як суб‘єктивний синтез людської діяльності і форма освоєння світу 196-210

Музика О. Л., Загурська Е. В. Літературно обдарована особистість у психологічній спадщині д. м. овсянико-куликовського 211-224

Мул С.А. Психологічні особливості процесу прийняття рішень 225-232

Омелянюк С.М. Теоретико-методологічні основи дослідження соціально-психологічних наративів 233-244

Ортікова Н.В. Визначення структурних компонентів моделі кар’єрного зростання фахівців державної служби зайнятості 245-257

Поклад І.М. Концептуальні уявлення про особистість у науковому доробку вітчизняних психологів 258-267

Сердюк Л.З., Дубчак Г.М. Ціннісно-орієнтаційна єдність як фактор психологічної сумісності подружжя 268-277

Терещук А.М. Основні аспекти психологічної допомоги постраждалим внаслідок воєнної травматизації 278-287

Турбан В.В. Психологічна картина світу: час, простір і життєдіяльність особистості 288-297

Турбан В.В. Концепт «особистості» з погляду теорії історії понять 298-306

Чегі Т.Т. Специфіка організації службово -освітньої діяльності курсантів вищого закладу освіти мвс україни 307-314

Чорна Н.В. Соціально-психологічні особливості формування музичної культури майбутніх вчителів засобами національного фольклору 315-326

Шамич О.М. Особливості психологічного сприяння самореалізації паралімпійців 327-335

Солодчук С.Є. Сучасні теорії особистості у вітчизняному науковому просторі 336-342

Ахтирська Ю.І. Принципи побудови програми формування організаційної культури молоді як засіб психопрофілактики міжособистісних конфліктів 343-351

Білецький П.С. Управління освітніми медико-соціальними технологіями в умовах модернізації сучасного соціуму 352-360

Завацька Н.Є., Кованда О.В. Соціально-психологічний аналіз структури адаптивного процесу особистості зрілого віку та барʼєрів соціальної адаптації 361-367

Шевченко Р.П. Актуальні питання соціально-психологічного супроводу військовослужбовців 368-376

Блискун О.О. Концептуалізація проблеми реінтеграції молоді у соціально-психологічній парадигмі 376-386

Лич О.М. Особливості життєстійкості літніх людей на початку та наприкінці періоду похилого віку: емпіричний порівняльний аналіз 387-403

Іванцанич В.В. Роль релігійного світогляду школярів у забезпеченні їх стресостійкості 404-412

Онопрієнко-Капустіна Н.В. Психологічні особливості самоефективності фахівців соціальних служб 413-426

Іваннікова Г.В. Теоретико-методологічні проблеми психологічного благополуччя особистості 427-436

Волченко Є.Є. Конфліктологічна та емоційна компетентність в системі психологічних чинників зміни професійного здоровʼя фахівця-медика 437-445

Чиханцова О.А. Внутрішні чинники життєстійкості особистості 446-454

Гоян І.М. Соціально-психологічний супровід процесу самоорганізації молоді 455-463

Родченкова І.В. Соціально-психологічні особливості самоактуалізації працівників сфери управління 464-474

Беспека Г.С. Адаптивні механізми персоніфікації негативного досвіду як копінг-стратегії 475-488

Опанасюк І.В. Вплив художньо-символічних образів на розвиток емоційного інтелекту в старшому шкільному віці (теорія та практика) 489-498

Френкель С. Когнітивні дисфункції у інфікованих осіб зрілого віку 499-504

Андросович К.А. Компоненти соціалізації обдарованої учнівської молоді 505-518