Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – 2018. – Том. IХ. – Вип. 11.

Титул

Зміст 3-4

Балахтар В.В.  Соціально-психологічні особливості самореалізації як професійно-особистісного новоутворення становлення особистості фахівців з соціальної роботи 5–15

Білоконь І.В.  Соціальні настановлення як психологічний компонент особистості 16–27

Бугайова Н.М.  Маніпуляції свідомістю у кіберпросторі: смертельні ігри 28–38

Бунас А.А., Черних О.А.  Специфіка параметру контролю як одного з компонентів життєстійкості в процесі самореалізації студентів-психологів 39–50

Вернік О.Л.  Передумови дослідження проблеми середовища в розвитку особистості у працях українських психологів кінця ХХ – початку ХХІ століть 50–60

Володарська Н.Д.  Життєві перспективи у формуванні «образу – Я» особистості у кризових ситуаціях 61–70

Гейко Є.В.  Цілісність особистості з афективними розладами у вимірі системного підходу 71–84

Коваль І.А.  Забезпечення ефективної взаємодії лікаря з пацієнтом 85–97

Когут О.О.  Теоретичний аналіз психологічних складових визначення правдивих показань у процесі проведення слідчих дій 98–105

Кондес Т.В.  Психологічні аспекти формування здоров’язберігаючих компетенцій в системі підготовки спеціалістів соціономічного профілю 106–114

Мельник О.А.  Історичні передумови формування і розвитку київської академічної психології 115–123

Мироненко О.С.  Психологічні чинники формування «Я-концепції» особистості 124–133

Пенькова О.І.  Розвиток самовдосконалення особистості у соціальному середовищі 134–141

Подшивайлов Ф. М.  Психологічна характеристика типів особистості за показником мотивації досягнення 142–162

Радул І.Г.  Депресивність як психологічний феномен 163–172

Савіна М.І.  Процес інтеграції маскулінності/фемінності: запорука особистісної гармонії 173–184

Сердюк Л.З., Завірюха В.В.  Позитивна психотерапія в сприянні психологічному благополуччю особистості 185–193

Спицька Л.В.  Проблема психічного здоровʼя особистості та її афективних розладів: соціально-психологічний вимір 194–203

Турбан В.В.  Проблема становлення поняття «особистість» в українській психології другої половини ХІХ – початку ХХІ століть 204–215

Черних Л.А.  Типи соціальної адаптованості старших дошкільників з особливими потребами 215–225

Широких А. О.  Життєве проектування як психологічна категорія 226–238

Яворська-Вєтрова І.В.  Самоставлення та смисложиттєві орієнтації студентської молоді: аналіз емпіричного дослідження 239–248

Маценко В.Ф. Психологічні особливості становлення свідомості людини 248–256

Павлюк М.М. Психологічні умови розвитку самостійності майбутнього фахівця 257–271

Павлюк М.М., Архіпенко Н.М., Куницька О.О, Байрака Л.В. Психологічні особливості внутрішньо-особистісних конфліктів студентів 272–280

Соловей Я.Г. Роль особистісних цінностей у становленні музично обдарованої особистості 281–290

Мамчур І.В. Соціально-психологічні особливості формування само­пізнання старшокласників в умовах навчально-ігрової діяльності 291–304

Романовська Л.І. Психологічні принципи організації ресурсозберігаючого соціального простору 305–313

Склярук А. В. Структурно-функціональна модель соціалізації дитини в проблемній сім’ї: теоретичне осмислення 314–324

Старовойт І.Й. Теоретико-методологічні основи наукової творчості 325–335

Турбан В.В. Реабілітаційна та реінтеграційна робота з військово- ­службовцями, учасниками бойових дій в центрах соціальних служб: етичний аспект 336-345

Українець Л.П. Проблема самообмеження молоді у координатах сучасних парадигм 346–353

Чегі Т.Т. Підготовка фахівців системи органів правоохоронної діяльності: особливості та специфіка 354–362

Шевченко О.Т. Чинники розвитку резільєнтності у майбутніх медичних сестер в процесі фахової підготовки 363-372

Шамич О.М. Особистісний потенціал життєстійкості паралімпійців 372-381

Гуд Г.О. Негативні переживання дітей молодшого щкільного віку: психодіагностичний контекст досліджень 381-393

Палько Т.В. Технологічне забезпечення розвитку професійної рефлексії вчителів-слухачів курсів післядипломної педагогічної освіти 393-404

Яцина О.Ф. Структура і логіка дослідження практик шлюбно-сімейного партнерства і батьківства 404-418

Блискун О.О. Соціальний простір і соціальні комунікації в аспекті проблеми реінтеграції 418-432

Турбан В.В. Етико-психологічні виміри хореографічної обдарованості 433-443

Лич О.М. Eмпіричне дослідження екзистенціальної ситуації осіб похилого віку у зв’язку з проявами життєстійкості 443-458

Іванцанич В.В. Cтресостійкість учнівської молоді як науково-практична проблема 458-469

Онопрієнко-Капустіна Н.В. Мотиваційні фактори самоефективності майбутніх спеціалістів соціальної служби (англ.) 470-480

Бегеза Л.Є. Комунікативна компетентність як чинник професійної діяльності лікаря 481-488

Волченко Є.Є. Конфліктологічна компетентність медичного працівника в сучасному соціумі: до постановки проблеми 489-495

Чиханцова О.А. Особистісні ресурси як чинник розвитку життєстійкості особистості 496-503

Гоян І.М. Провідні компоненти та механізми самоорганізації молоді в умовах суспільних змін 504-508

Родченкова І.В. Психологічні особливості смисложиттєвих орієнтацій працівників сфери управління 509-516

Френкель С. Соціально-психологічні особливості інфікованих осіб зрілого віку 517-522

Рудий-Трипольський В.О. Системно-інтегративний підхід до формування та розвитку професійної компетентності фахівців медичної галузі 523-536

Андросович К.А. Соціально-психологічний аналіз інтернет-середовища як засобу соціалізації обдарованої учнівської молоді 537-549

Лукашов О.О. Модель процесу розвитку соціальної відповідальності особистості 550-557