Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2013, Том. VІ, Психологія обдарованості, Вип. 9

Титул

Зміст 3-4

Семенова Р. О., Корольов Д. К. Теоретико-методологічні основи розробки системи підготовки педагогів до роботи з обдарованими дітьми і молоддю 7-46

Корольов Д. К. Теоретичні засади дослідження освітнього середовища для обдарованих у зарубіжній науці 46-61

Алексєєва Т. В. Відповідальність як значущий показник професійної компетентності майбутнього фахівця 61-71

Арефнія С. В. Специфіка професійної діяльності державних службовців як один з факторів їх професійного вигорання 71-80

Білоконь І. В. Аналіз психологічного механізму трансляції соціальних смислів 81-90

Волошин В. М. Становлення психологічних та морально-етичних поглядів у творчій спадщині І. О. Сікорського: теоретико-методологічні засади дослідження 90-97

Вус В. І. Релігійний підхід до вивчення проблеми цінностей та ціннісних орієнтацій особистості. сучасний етап 98-105

Добровольська Н. А. Психологічний аналіз структурних компонентів педагогічної обдарованості. 105-113

Дробот О. В. Динаміка становлення управлінської свідомості в професіогенезі 113-123

Євченко, І. М. Формування у студентів здатності до самоствердження 123-130

Іщенко Д. В., Назаренко В. О., Ставицький О. М. Характеристика «образу професії» у майбутніх офіцерів-прикордонників різних років навчання 131-140

Капустюк О. М. Особистісний смисл як складова самодетермінації особистості 140-148

Карабаєва І. І. Понятійно-термінологічне забезпечення процесу створення розвивального освітнього середовища днз 148-157

Карапетова О. В. Засоби невербальної комунікації вчителя як чинник ефективності навчальної діяльності 158-166

Карпенко В. В. Задача як модель вивчення мислення 167-176

Кікінежді О. М. Андрогінність як основа життєздійснення зростаючої особистості 177-183

Климчук Ю. П. Особистісні і сімейні причини формування насильницької поведінки підлітка 184-190

Козлова О. С. Соціально-психологічні чинники професійного іміджу викладача внз 191-200

Колодяжна А. В. Основні аспекти вивчення проблеми творчої реалізації особистості в психології 201-208

Кондратенко Л. О. Роль метафори у психологічному знанні 209-216

Король А. С. Зміст та структура психологічної готовності керівника до організаційних змін. 216-227

Крилов С. М. Психологічний аналіз проблеми наукових здібностей майбутнього фахівця юридичного профілю 227-235

Лазуренко О. О. Емоційність як особливий психологічний феномен і предмет сучасних досліджень 236-243

Легун О. М. Самовизначення і сенс життя особистості. 243-252

Лопата В. В. Про деякі особливості мотивації до професійної діяльності молодих офіцерів оперативно-розшукових підрозділів державної прикордонної служби україни. 252-260

Лясковська І. Л. Вплив дисгармонійних рис характеру особистості на кризу середнього віку 260-269

Макух О. І., Хома Н. М. Психологічна роль сім’ї у забезпечені власної соціальної активації. 269-278

Медведєва Н. В. Особливості художнього сприймання у молодшому шкільному віці 278-288

Мельник О. А. Проблема особистісного буття людини у працях представників релігійної філософсько-психологічної думки хіх – початку хх століття 289-297

Мельник М. О. Проблема інтелектуальної обдарованості в контексті побудови розвивального освітнього середовища 297-308

Мойсеєва О. Є. Соціально-психологічні чинники агресії підлітків 309-318

Мудрак І. А. Методичний тезаурус діагностики особистісної тривожності підлітків в умовах пенітенціарного закладу 318-327

Науменко О. С. Психологічні особливості побудови розвивального освітнього середовища для соціально обдарованих молодших школярів і підлітків 328-336

Нечаєва О. С. Принципи побудови освітнього середовища для інтелектуально обдарованих підлітків 337-345

Никоненко Ю. В. Становлення творчого потенціалу майбутніх соціальних працівників під час навчання у внз. 345-354

Олефір В. П. Модель розвитку індивідуальності молодшого школяра у сфері музичної діяльності 354-362

Онисько О. О. Особливості віктимізації осіб, що постраждали від повені 363-372

Павелків Р. В. Взаємозвязок просоціального та морального контексту соціальної взаємодії 373-381

Павлик Н. В. Гармонійність характеру студентів духовного училища та майбутніх психологів 381-391

Приходько А. М. Психологічні детермінанти прийняття рішень професіоналами різних ланок управління, зайнятих у галузі охорони здоров’я та довкілля 392-399

Радзівіл К. П. Професійні очікування майбутніх психологів у навчальному процесі 400-407

Сахнік О. В. Оптимізація роботи з резервом кадрів на висунення у державній пенітенціарній службі україни 408-414

Святенко Ю. О. Вплив едіпального періоду розвитку сиблінгів на їх поведінку 414-420

Сніжна М. А. Аналіз сучасних підходів до освіти образотворче обдарованих дітей та молоді 420-437

Субота М. В. Особливості музики та її сприймання як психологічна проблема 437-445

Третяк Т. М. Психологічні передумови готовності учнів до творчого сприймання інформації 445-453

Федько О. О. Діагностика мотиваційної сфери обдарованих студентів економічного профілю. 454-462

Фiлiппoв М. O. Рoзвитoк прoфeciйнo-пcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi oфiцeрa-прикoрдoнникa у cфeрі нeiнcтрумeнтaльнoї дeтeкцiї нeдocтoвiрнoї iнфoрмaцiї прaвoпoрушникiв. 462-470

Хан О. О. Тренінг розвитку громадянського самовизначення та громадської активності молоді 470-478

Черевко І. С. Становлення екологічної відповідальності у підлітковому віці 479-487

Черкаський А. В. Соціально-психологічні особливості спілкування в процесі спільної групової діяльності 487-495

Чорна О. М. Творча педагогічна діяльність учителя як фактор розвитку фантазії молодших школярів. 495-507

Шавиро Г. С. Формування саморегуляції поведінки студентської молоді 508-515

Шевченко Л. Ю. Сучасні підходи до наукового вивчення лідерства 516-524

Щербатюк Б. А. Гуманистическая психотерапия в ххі веке: преодоление кризиса и новые перспективы 524-531

Яланська С. П. Зміст та етапи розвитку творчої компетентності студентів педагогічних навчальних закладів 531-539

Яценко Т. В. Психологічна діагностика обдарованих дошкільників 540-545