Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2019, Том. VІ, Психологія обдарованості, Вип. 16

Титул

Зміст 3-5

Бевз Г.М. Соціально-психологічне забезпечення як напрямок психологічних досліджень: теоретичний аналіз 6-15

Грись А.М., Павлюк М.М. Теорія і практика роботи з Образом Я клієнта у контексті розвитку автономності 16-24

Москаленко В.В. Культурно-діяльнісна концепція дослідження особистості (ретроспективний аналіз досягнень української культурологічної школи) 25-35

Сердюк Л.З. Взаємозв’язок ставлення до себе та до партнера як фактор стабільності шлюбу 36-45

Турбан В.В. Етика та мораль особистості: конфлікт, когнітивний дисонанс і толерантність 46-55

Музика О.Л., Гончарук О.В. Здібності як особистісно-ціннісні ресурси реадаптації жінок із психічними розладами 56-71

Візнюк І.М. Соматотипи професіограм за іпохондричною ознакою відповідно до результатів дослідження 72-82

Гавриловська К.П., Дем’янчук Ю.Ю. Формування життєстійкості особистості (арт-коучинговий підхід) 83-90

Грейліх О.О. Психологічні особливості розвитку мовлення дітей дошкільного віку 91-97

Губенко О.В. Парадокс як принцип побудови евристичного мислення 98-102

Дембицька Н.М. Ігрові практики у профілактиці депривації права дитини на особисту власність 103-109

Зарембо Н.О., Масліхова М.П., Мікітіна С.В. Особливості психологічної адаптації студентів-моряків до майбутньої професійної діяльності 110-117

Іванова В.В. Психологічні особливості розвитку творчих здібностей молодших школярів у позанавчальній діяльності 118-126

Кириченко В.В. Розвиток інформаційної культури у представників соціономічних та технономічних професій 127-136

Крицька А.М. Методи активації професійної креативності 137-143

Купрєєва О.І. Особливості часової перспективи в просторі самореалізації студентів 144-153

Кутішенко В.П., Патинок О.П., Сидоркін В.В. Вплив релігійних цінностей на формування морально-ціннісної сфери особистості 154-164

Мазяр О.В. Особистісний контрапункт на перехресті парадигм 165-172

Малєєва Н.С. Онлайн-посередництво: особливості комунікативної технології врегулювання соціальних конфліктів у соціальних інтернет-мережах 173-181

Мотрук Т.О., Вертель А.В. Особливості перфекціонізму в юнацькому віці 182-192

Музика О.О. Аксіогенез і розвиток самоефективності студентів із ознаками обдарованості 193-204

Никончук Н.О., Музика О.О., Загурська І.С. Психологічні перешкоди у розвитку здібностей молодших школярів із високим рівнем навчальних досягнень 205-214

Портницька Н.Ф, Портницька А.А., Савиченко О.М. Психологічне благополуччя дівчат: фактори віку та соціальної активності 215-221

Портницька Н.Ф., Савиченко О.М., Тичина І.М. До проблеми збереження психічного здоров’я дітей та підлітків 222-229

Портницька Н.Ф, Соложенцева М.В., Тичина І.М. Психологічне благополуччя батьків дітей з інвалідністю: кризи і ресурси 230-237

Примачок Л.Л. Структура професійної компетентності фахівця з фізичної реабілітації 238-250

Сухенко Я.В. Освітня траєкторія та реалізація особистісного потенціалу педагогічного працівника: особливості взаємозв’язку 251-261

Харченко Н.А. Роль психолога в організації діалогічної взаємодії учнів із різними видами обдарованості 262-268

Чайка Г.В. Позитивні впливи комп’ютерних ігор 269-278

Чиханцова О.А. Іншомовна комунікативна компетентність як фактор розвитку особистості 279-286

Щербакова О.О. Типологія академічних здібностей дітей молодшого підліткового віку 287-293

Гусєва Н.Т. Поняття ірраціональності у наукових розвідках 294-303

Зеленська З.П. Дослідження статевих відмінностей комунікативних умінь учнів основної школи 304-311

Максьом К.В. Особливості булінг-структури в підлітковому віці 312-318

Митрофанова С.С. Професійна самоідентичність як складова самосвідомості майбутніх психологів 319-327

Місюра О.М. Типи відношення до хвороби та якість життя підлітків із первинною артеріальною гіпертензією 328-334

Настояща У.В. Соціально-психологічні особливості професійної діяльності персоналу ДКВС України (державна кримінально-виконавча служба) 335-345

Сніжна М.А. Роль особистісних цінностей образотворчо обдарованих підлітків у адаптації до освітнього середовища 346-350

Тесленко В.М. Запобігання професійного вигорання педагогів державних та приватних шкіл 351-359

Улько Н.М. Вплив життєвих втрат на зміну ціннісних смислів психотравмованої особистості 360-368

Федоренко Л.П. Психологічний супровід підвищення ефективності професійного самовизначення випускників сільських шкіл 369-379

Чорний А.М. Психологічні особливості використання проблемного навчання в системі професійної підготовки 380-391

Шевченко О.Т. Особливості резільєнтності майбутніх медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими: ціннісно-мотиваційний аспект 392-401