Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2019, Том. VІ, Психологія обдарованості, Вип. 15

Титул

Зміст 3-5

Аршава І.Ф., Кутєпова-Бредун В.Ю. Опис та адаптація опитувальника «Коротка шкала вимірювання стану потоку» (Ф. Рейнберг, Р. Воллейер) 6-15

Біла І.М. Сім’я як простір формування цінностей дитини 16-24

Данилюк І.В., Шиковець С.О. Проблема впливу етнолінгвістичної ідентичності на психологічне благополуччя та здоров’я особистості 25-32

Дубчак Г.М. Психодіагностична модель прогнозування рівнів професійної стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій 33-40

Єршова-Бабенко І.В. Явище і механізм «неврахованого суб’єкта/продукту» в поведінці обдарованої особистості: психологічний аспект (основи психосинергетики) 41-48

Єршова-Бабенко І.В., Кривцова Н.В. Психологічні ресурси обдарованої особистості, схильної до інноваційно-дослідницької діяльності, з позицій психосинергетики (Діагностична К-методика «Видалення зайвого») 49-62

Івашкевич Е.З. Здібності особистості до виконання певного виду діяльності як складові компоненти її соціального інтелекту 63-74

Кондратенко Л.О., Манилова Л.М. Нові проблеми в психології, породжені впливом цифрових технологій на людину 75-86

Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Рефлексія як метаздібність до вибудовування цілісності життя та успішності спілкування майбутніх фахівців 87-98

Лозова О.М., Паламарчук М.Є. Абревіація як мнемотехнічний прийом запам’ятовування інформації студентами 99-106

Москаленко В.В. Особливості когнітивного компоненту творчого мислення в процесі розв’язання суб’єктом надситуативної проблемності 107-113

Сердюк Л.З. Фактори внутрішньої мотивації та самодетермінації учіння студентської молоді 114-122

Музика О.Л. Методика «Профіль ціннісної свідомості обдарованої особистості»: теоретичні передумови й результати апробації 123-137

Балахтар В.В. Ціннісні орієнтації як показник професійного становлення фахівців з соціальної роботи 138-147

Володарська Н.Д. Почуття благополуччя у контексті психології цінностей особистості 148-155

Гоцуляк Н.Є., Славіна Н.С., Ренке С.О. Креативність як показник розвитку професійної діяльності викладача ЗВО 156-162

Губенко О.В. Застосування теорії креативного каталітичного полісемантичного поля в дослідженні психосемантичних механізмів наукового відкриття (інтегративний підхід) 163-169

Зарембо Н.О., Малиш В.Є. Роль емоційної саморегуляції в підвищенні інклюзивної готовності педагогів 170-180

Кордунова Н.О., Дмитріюк Н.С. Роль емоційного фактора в міжособистісній взаємодії студентів 181-188

Коханова О.П., Столярчук О.А. Особистісний потенціал як засіб самореалізації сучасної молоді 189-196

Кузнецов О.І. Взаємозв’язок духовного інтелекту і духовних цінностей особистості 197-207

Лантух І.В. Моделювання процесу розвитку особистісної надійності суб’єктів підприємницької діяльності 208-217

Левицька І.М., Попіль М.І. Концептуальна модель образу фізичного Я дівчат раннього юнацького віку 218-228

Литвиненкo O.O. Oсoбистісні чинники фoрмування навичoк дoвгoстрoкoвoгo планування у підлітків 229-236

Мазяр О.В. Валідність психологічного дослідження: математика абсурду 237-244

Музика О.О. Смисложиттєві орієнтації та самоефективність у ціннісному розвитку музично обдарованих студентів 245-255

Назар М.М. Психологічні потенціали віртуального навчання у постіндустріальному суспільстві 256-265

Никончук Н.О., Хохлова К.І. Порівняльне дослідження образу України в етнічній свідомості молодших школярів та підлітків 266-278

Нікітіна І.В. Індивідуальний підхід до особистості студентів-першокурсників у процесі адаптації: результати експерименту 279-289

Пенькова О.І. Психологічні чинники процесу саморегуляції особистості у системі суспільних взаємин 290-297

Подофєй С.О. Особливості формування емоцій та емоційного вигорання у педагогів 298-304

Портницька Н.Ф., Хомутовська О.В. Образ інтимного партнера у свідомості юнаків: ціннісні аспекти 305-312

Руденок А.І., Максимчук К.І. Спонтанність як важлива складова самоактуалізації 313-320

Савиченко О.М., Міров Д.Р. Психічне здоров'я юнаків з різним рівнем розвитку ігрової інтернет-залежності 321-328

Сторож О.В. Теоретичні основи вивчення творчої соціалізації особистості 329-339

Терещенко Л.А., Петровська Т.В. Психологічний підхід до визначення поняття «психічне здоров’я» суб’єктів взаємодії в освітньому просторі 340-348

Ткачишина О.Р. Обдарованість особистості у контексті вивчення проблеми соціальних стереотипів 349-356

Чайка Г.В. Особистісна автономія і позитивні стосунки з іншими у підлітковому віці 357-367

Чиханцова О.А. Життєстійкість самодетермінованої особистості 368-375

Шамич О.М. Психологічні фактори суб’єктивного благополуччя паралімпійців 376-384

Шаумян О.Г. Духовність менеджерів освіти як чинник гармонізації управління 385-392

Боковець О.І. Порівняльний аналіз конструювання концепту «інноваційний потенціал» студентами «інноваторами» та «консерваторами» 393-403

Курбатова А.О. Особистісні чинники мотивації навчання студентів з інвалідністю у закладах вищої освіти 404-413

Нечаєва О.С. Становлення й розвиток ціннісної сфери молодших школярів з ознаками інтелектуальної обдарованості 414-422

Окнова А.С. Психологічні особливості розвитку креативності підлітків 423-429

Поканевич О. А. Програма формування психологічної готовності до професійної діяльності майбутніх пожежних-рятувальників 430-441

Чудакова О. М. Особливості та проблеми педагогічної взаємодії між вчителем і обдарованими школярами 442-453