Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2016, Том. VІ, Психологія обдарованості, Вип. 12

Титул

Зміст 3-4

Музика О. Л. Ціннісна взаємодія як чинник розвитку обдарованої особистості 5-20

Антонов В. М. Методи дослідження акме-обдарованої особистості 21-33

Бастун Н. А. Особистісні цінності як системотвірний чинник життєвої активності людини 34-42

Біла І. М. Розвиток здібностей дітей в умовах ціннісної взаємодії 43-53

Володарська Н. Д. Вплив контактного оточення на творче пристосування особистості 54-60

Губенко О. В. Соціально-психологічні аспекти взаємодії обдарованої особистості із соціальним оточенням у процесі просування у суспільстві 61-68

Гулько Ю. А. Дитяче експериментування як показник розумової діяльності дошкільника 69-77

Демченко О. П. Суб’єктність соціально обдарованої особистості в культурно-освітньому просторі 78-90

Дубчак Г. М. Зв’язок типу поведінки в стресовій ситуації з рівнем психічної напруги студентів 91-99

Загурська І. С., Ткачук О. Р.  Роль ціннісної взаємодії у сприйманні образу справедливого вчителя підлітками з високим та низьким рівнем навчальної успішності 100-107

Івашкевич Е. З. Феномен мудрості та структура соціального інтелекту педагога 108-118

Кокарєва М. В. Співвідношення сприйнятливості студентів до рекламної інформації та їх творчої спрямованості 119-126

Митник О. Я. Психологічні особливості міжособистісної взаємодії викладачів з обдарованими студентами 127-135

Москаленко В. В. Здібності особистості та процес соціалізації 136-143

Музика О. О. Референтні стосунки у розвитку потребово-мотиваційної сфери студентів з ознаками музичної обдарованості 144-155

Никончук Н. О. Як навчити молодших школярів поціновувати досягнення один одного 156-168

Петрунько O. В., Рафіков О. Р.  Соціальний оптимізм як психологічний механізм ціннісної взаємодії з референтним оточенням 169-178

Портницька Н. Ф., Атаманська О. А. Змістові складові потребових механізмів творчої активності обдарованих юнаків 179-186

Савченко О. В. Трансформація структури рефлексивної компетентності особистості в юнацькому віці 187-200

Сердюк Л. З. Психологічні основи мотивації професійного становлення особистості 201-209

Соловей Я. Г. Теоретико-методологічні підходи до розуміння сутності цінностей музично обдарованої особистості 210-217

Тичина І. М., Байдюк А. П. Психологічний аналіз цінностей сучасних підлітків у процесі ідентифікації з медійними героями 218-225

Чиханцова О. А. Деякі аспекти вивчення проблеми життєстійкості особистості 226-233

Шестопалова О. П. Проблема аксіологізації підготовки психологів при викладанні курсів консультування та психокорекції 234-243

Яблонська Т. М. Розвиток ідентичності обдарованих дітей у сім’ї 244-252

Яворська-Вєтрова І. В. Динаміка становлення ситуативної рефлексії на межі молодшого шкільного та підліткового віку 253-261

Гончарук О. В. Розвиток творчих здібностей як спосіб психосоціальної реабілітації осіб з психічними розладами 262-271

Загурська Е. В. Д.М. Овсянико-Куликовський як один із фундаторів психології обдарованості 272-279

Мельник М. О. Ціннісна взаємодія з соціальним середовищем як чинник становлення обдарованої особистості 280-289

Нечаєва О. С. Ціннісні аспекти пізнавальної діяльності молодших школярів з ознаками обдарованості 290-298

Процик Л. С. Розвиток конструктивних механізмів психологічного захисту інтелектуально обдарованих підлітків 299-306

Чекрижова М. М. Особистісні якості у структурі самооцінки професійних здібностей майбутніх лікарів 307-317

Чигирин Т. О. Система цінностей як чинник самопрезентації майбутніх психологів 318-326