Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2015, Том. VІ, Психологія обдарованості, Вип. 11

Титул

Зміст 3-5

Музика О. Л. Ціннісна детермінація становлення та розвитку обдарованої особистості 6-19

Аршава І. Ф. , Носенко Е. Л. , Кутєпова-Бредун В. Ю. Особистісні характеристики музикантів-професіоналів та музикантів-аматорів 20-30

Бабак С. В. Про деякі нейробіологічні аспекти розвитку здібностей та обдарованості 31-40

Видра О. Г. Багатовимірний цілісний підхід до психології обдарованості і творчості особистості 41-47

Гейко Є. В. Специфіка самоорганізації полісистемної цілісності особистості: результати емпіричного дослідження 48-58

Диса О. В. Відображення взаємозв’язку діалогічності та креативності мислення у вербальних продуктах творчості 59-67

Дідковська Л. І. Особливості Я-концепції творчо обдарованих підлітків 68-76

Дригус М. Т. Проблема психологічних механізмів у сучасному вітчизняному психологічному просторі 77-85

Загурська І. С. Референтність як основа розвитку здібностей у молодшому шкільному віці 86-93

Кириченко В. В. Кризи професійної адаптації: суб’єктно-ціннісний підхід до вивчення 94-101

Ковальчук Ю. М. Особистісні здібност: визначення, функціональне призначення, феноменологія 102-107

Комар Т. В. Психологічні передумови становлення особистісної зрілості майбутнього спеціаліста соціономічного напрямку 108-121

Корольов Д. К. Напрями дослідження цінностей обдарованої особистості в світовій психології 122-129

Купрєєва О. І. Психологічні аспекти самореалізації студентів з інвалідністю 130-140

Кутішенко В. П. , Пилипенко Н. Г. , Ставицька С. О. Роль інтелектуального компоненту у становленні життєвих стратегій юнацтва 141-150

Левус Н. І. Роль сім’ї і школи у формуванні Я-концепції обдарованої дитини 151-158

Лупійко Л. В. Розвиток творчих здібностей старших дошкільників засобами народного фольклору 159-165

Мазяр О. В. Обдарованість як предмет психологічного дослідження на початку ХХ століття 166-173

Малецька І. В. Система вмінь у контексті мовнокомунікативної компетенції майбутніх філологів 174-181

Мешко О. І. Розвиток суб’єктності студентів – майбутніх педагогів як аспект становлення їх професійної позиції 182-189

Музика О. О. Пустощі дітей з ознаками обдарованості як прояви суб’єктної активності 190-198

Мусіяка Н. І. Дослідження становлення оцінкових ставлень як механізму особистісної ефективності школяра 199-208

Никончук Н. О. Дослідження рефлексії проградієнтності здібностей у молодшому шкільному віці 209-218

Петренко І. В. Застосування технології swot-аналізу для вивчення особливостей діалогічної взаємодії у шкільному середовищі 219-225

Портницька Н. Ф. , Савиченко О. М. Діагностичний ресурс фотобіографічного методу у вивченні механізмів розвитку творчості та обдарованості особистості 226-233

Савченко О. В. Інструментальне забезпечення реалізації рефлексивності як загальної здібності особистості 234-244

Сердюк Л. З. , Курбатова А. О. Психологічні особливості мотивації професійного вибору учнів із хронічними соматичними захворюваннями 245-253

Соловей Я. Г. Психологічні особливості ціннісного становлення музично обдарованої особистості 254-262

Тичина І. М. Психологічний аналіз рефлексії творчих здібностей як регуляційно-ціннісних ресурсів розвитку особистості у процесі зміни професії 263-273

Федько В. В. Особливості почуття власної гідності у молодших школярів 274-282

Хавула Р. М. Теоретико-методологічні засади проблеми розвитку духовності особистості в юнацькому віці 283-290

Возна В. Ю. Ціннісне ставлення до професії як чинник професійної гідності майбутніх фахівців творчіх професій 291-298

Гончарук О. В. Психофізіологічні фактори діагностики обдарованості у школярів 299-310

Гречуха І. А. Дослідження розвитку літературних здібностей та обдарованості в ранньому юнацькому віці 311-317

Григор’єва Я. Г. Теоретичні аспекти дослідження наративу як засобу конструювання внутрішнього світу особистості 318-324

Зінченко О. В. Динаміка поняттєвого мислення у підлітковому віці 325-333

Кирильчук І. В. Цінності як чинник розвитку учіннєвих здібностей в підлітковому віці 334-341

Лотоцька-Голуб Л. Л. Ціннісне ставлення до професійної діяльності як передумова профілактики професійного вигорання у лікарів 342-351

Майстренко Т. М. Особливості ціннісної регуляції навчальної діяльності академічно обдарованих студентів 352-359

Поладко Г. О. Комплекс корекційних заходів спрямованих на конструктивну психологічну адаптацію пацієнтів з феохромоцитомною дисфункцією 360-368

Притула О. А. Професійні деформації кризис-менеджерів: оцінка та перспективи 369-375

Сабліна Н. В. Умови активізації процесу адаптації студентів першого курсу медичного коледжу 376-382

Ставицький Г. А. Використання проективних методик у дослідженні етнічної самосвідомості особистості старшого юнацького віку 383-392

Цавалюк Т. О. Психологічний супровід формування інтелектуальних почуттів молодших школярів 393-400

Чекрижова М. М. Особливості професійної самооцінки студентів медичних спеціальностей на початку професіоналізації у ВНЗ 401-410