Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2013, Том. ІV, Психологія розвитку дошкільника, Вип. 9

Титул

Зміст 3

Вступне слово 4-10

Байєр О. М. Вивчення сформованості компонентів психічної саморегуляції довільної активності дошкільників у специфічно дитячих видах діяльності 10-18

Біла І. М. Становлення творчості дошкільників у конструюванні 18-32

Василенко О. О. Ігрова діяльність як основний спосіб оволодіння іншомовною компетентністю дітей старшого дошкільного віку 32-41

Вепро К. Ю. Взаємозв’язок соціального інтелекту дитини та дитячо– батьківських відносин 41-51

Евдокімов О. А. Особливості впливу смисложиттєвих орієнтацій на особистісну зрілість майбутніх психологів 51- 59

Завязун Т. В. Гармонійний розвиток мовлення та творчої гри – основний фактор усунення труднощів комунікації у дошкільників 59-71

Іванова Т. М. Формування гуманних відносин першокласників: теоретичний аспект 71-81

Ікуніна З. І. Шляхи профілактики та корекції агресивної поведінки дітей старшого дошкільного віку 81-90

Каплунова К. А. Соціалізація як засіб усвідомлення старшими дошкільниками досвіду взаємодії з людьми 90-103

Карабаєва І. І. Прояви активно-пізнавального ставлення дітей до оточення у запитаннях до дорослих 103-120

Карасьова К. В. Характеристика прояву ціннісних орієнтирів старших дошкільників у рольовій взаємодії з однолітками 120-134

Кікінеджі О. М. Особливості розвитку гендерної ідентичності особистості у старшому дошкільному віці 134-148

Ладивір С. О. Інтеграційний підхід в організації процесу прищеплення дітям дошкільного віку базових цінностей 148-167

Малєєва О. В. Психологічні особливості дезадаптації дітей старшого дошкільного віку та шляхи її подолання 167-178

Марусинець М. М. Рефлексивний тренінг як засіб формування професійних здатностей педагога 178-190

Мельник І. С. Характеристика методів діагностики емоційно-ціннісного ставлення дошкільників до творчості у специфічно дитячих видах діяльності 190-198

Мороз Р. А. Батьківсько-дитячі взаємини і розвиток особистості дитини старшого дошкільного віку 198-213

Піроженко Т. О. Відображення проблеми ціннісних орієнтацій дитини дошкільного віку у сучасній теорії та практиці виховання 213-236

Пісарєва О. В. Особливості прояву ціннісних орієнтацій у спілкуванні старших дошкільників 236-247

Соловйова Л. І. Дослідження регулятивних механізмів ціннісних орієнтацій старших дошкільників 247-259

Стельмах Н. В., Іванова Т. М. Особливості морального виховання дошкільників. 259-271

Tarnowska-Jakóbiec U. Eurosieroctwo-potrzeba badań 271-277

Токарєва Л. Д. Особливості надбання дошкільником морального досвіду 277-296

Timoszyk-Tomczak С., Kucharski А. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Studium przypadku 296-317

Федорчук О. І. Батьківська відповідальність за соціальну адаптацію дитини до шкільного життя 317-329