Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2014, Том. ІІ, Психологічна герменевтика, Вип. 8

Титул

Зміст 3

Чепелева Н. В. Самопроектирование как фактор развития личности 4-15

Смульсон М. Л. Місце самопроектування в проектній парадигмі 16-29

Лебединська І. В. Дискурс самопроектування: культурні форми текстуальної історії 30-40

Зарецька О. О. Дискурсивні практики самопроектування дорослих: методологічні зауваження до постановки проблеми 41-52

Мединцев В. А. Реконструкция интракультуры лица по биографическому наративу: основные положения 53-72

Гуцол С. Ю. "Сюжет перехода" как мифологическая форма воплощения личностного проекта студенческой молодежи 73-82

Зазимко О. В. Психологічні можливості самопроектування особистості в юнацькому віці 83-97

Шиловська О. М. Психологічні передумови розвитку здатності молодшого школяра до самопроектування 98-108

Березко І. В. Кризова ситуація: біфуркація у життєвому сценарії 109-122

Брацюк О.Г. Наратив у структурі самопрозентації користувачів сайтів знайомств 123-137