Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - К.: Видавництво "Фенікс", 2019. - Т. ХІІ. Психологія творчості. - Випуск 26. - 372 c.

Титул

Зміст 3-6

Моляко В. О. Г. С. Костюк – видатний стратег психологічної науки (ІІ) (до 120-річчя з дня народження) 7-17

Бедлінський О. І., Симоненко Л. І. Деякі проблеми розвитку творчо обдарованого індивіду 18-28

Березова Л. В. Творчі стратегії конструктивної діяльності 28-33

Біла І. М. Психолого-педагогічна модель технології розвитку творчого мислення 34-44

Боровицька О. М. Феномен творчої уяви в епістемологічній психології творчості (філософсько-психологічне прочитання) 45-58

Ваганова Н. А. Передумови розвитку творчого мислення дітей дошкільного віку 58-65

Виноградова В. Є. Суб’єкт – суб’єктна взаємодія як фактор розвитку творчих здібностей особистості 65-74

Гавриловська К. П., Кириченко В. В., Фальковська Л. М. Репрезентація у масовій психіці образу осіб з інвалідністю: методологічні засади дослідження 75-86

Грек О. М. Особливості використання інформаційних технологій в розвитку креативності підлітків 86-93

Гулько Ю. А. Застосування тренінгової системи КАРУС на заняттях з конструювання у середній групі дитячого саду 94-102

Девіс Л. А. Психологічні проблеми розвитку та формування особистості дітей-сиріт 102-110

Дригус М. Т. Концептуальний аналіз проблеми особистісної ефективності у психологічній системі Г.С. Костюка 110-117

Кияшко М. О., Подшивайлова Л. І., Шепельова М. В. Особистісні властивості як чинник художніх орієнтацій студентів у сприйманні творів живопису 117-132

Костіна Т. О. Значення досліджень з гендерної проблематики у суміжних науках для психології 132-139

Костюченко О. В. Творчий та адаптивний потенціал метафоризації у проектному менеджменті в соціокультурній сфері 139-148

Латиш Н. М. Психологические аспекты становления творческого мышления учащихся младшего школьного возраста 148-157

Лю Янь. Порівняльний аналіз розвитку творчих здібностей і вираженості психологічних бар’єрів у молодших підлітків України та Китаю 157-166

Мазяр О. В. Контрапунктний дисонанс особистості 166-173

Маслянікова І. В. Проблема мотиваційного компонента научуваності дорослих 173-181

Михальчук Н. О., Антюхова Н. І. Психолінгвістичні механізми експлікації категорії абсурду в п’єсах В.Шекспіра 181-194

Міщиха Л. П. Креативність як вагома характеристика інноваційної діяльності викладача вищої школи 194-202

Мойсеєнко Л. А., Гураль І. М., Смоловик Л. Р. Психологія взаємодії процесів розуміння і апробації в творчому математичному мисленні 202-214

Москаленко В. В. Дослідження особливостей творчого мислення в когнітивній концепції С. Московичі 214-225

Мусіяка Н. І. Теорія психічного розвитку дитини Г. С. Костюка та проблема особистісної детермінації 225-233

Ольховецький С. М. Психологічні чинники дитячих страхів 233-241

Орловська О. А. Вплив сім’ї на психологічну адаптацію учасників бойових дій 241-250

Плохіх В. В. Антиципаційні процеси в організації своєчасних дій людини 250-262

Подшивайлов Ф. М. Пошук синергетичних ефектів взаємодії системоутворювальних параметрів академічної обдарованості 262-276

Примачок Л. Л. Саногенна рефлексія як складова метарефлексії фізичного реабілітолога 276-290

Розіна І. В. Психологічні особливості створення програми на підвищення рівня розвитку дивергентного мислення у підлітків в умовах рекреації 290-299

Симоненко С.М., Лебединський Е.Б. Психологічні особливості взаємозв’язку інтелектуально-творчого та мотиваційно-особистісного компонентів творчого потенціалу у старшокласників 299-310

Терещенко М. В. Основнi проблеми розвитку сучасних гендерних уявлень дiтей дошкiльного вiку в умовах головних iнститутiв соціалізації 310-317

Третяк Т. М. Творче мислення як процес побудови нового образу 317-326

Хупавцева Н. О. Проблема розв’язання творчих літературних задач підлітками на уроках англійської мови 326-338

Яворська-Вєтрова І. В. Система ставлень особистості: теоретико-методологічні аспекти 338-348

Якимчук Б. А., Лівандовська І. А. Афіліація як психологічний мотив процесу гендерної ідентифікації в умовах дитячого будинку сімейного типу 348-357

Дискусії, рецензії etc… 358-361

Наші автори 362-365

Наші автори (англ.) 366-371