Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - К.: Видавництво "Фенікс", 2019. - Т. ХІІ. Психологія творчості. - Випуск 25. - 304 c.

Титул

Зміст 3-5

Моляко В. О. Футурологічна методологія Г.С. Костюка у дослідженнях розумової діяльності (І) 6-15

Березова Л. В. Психологічний аналіз стратегій розв’язування студентами конструктивно-технічних задач 16-25

Біла І. М. Психолого-педагогічні засади технологічного підходу до розвитку творчого мислення особистості 26-35

Боровицька О. М. Принцип зворотного зв’язку в процесі творчої взаємодії 35-47

Ваганова Н. А. Розуміння в структурі мисленнєвих процесів 48-55

Виноградова В. Є. Методологічні проблеми дослідження творчих здібностей у вітчизняній та зарубіжній психологічній науці 55-64

Гуд Г. О. Рівнева диференціація прояву тривожності у молодших школярів: емпіричний аспект дослідження 64-75

Гудінова І. Л. Креативний конспект як результат глибокого та повного розуміння навчального тексту 76-83

Гулько Ю. А. Особливості розумової діяльності дошкільників в ситуаціях інформаційної невизначеності 84-93

Данилевич Л. А. Проблема розвитку творчого потенціалу в студентському віці 93-102

Девіс Л. А. Особливості розвитку самосвідомості та взаємодії дітей з дорослими у різних умовах виховання 102-109

Діхтяренко С. Ю. До проблеми кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi студентів-психологів 110-119

Кириченко В. В. Стратегіальна організація особистісного світосприйняття 119-127

Кормишев М. В. Проблема розвитку співпраці з однолітками в умовах депривації сімейної взаємодії 127-134

Костюченко О. В. Творчі аспекти репрезентації проектних образів у дизайн-середовищі 135-146

Латиш Н. М. Теоретичні аспекти вивчення творчого мислення молодших школярів 146-155

Мазяр О. В. Патологічна стратегія: субособистісний підхід 155-163

Максьом К. В. Соціально-психологічні особливості розвитку емоційного інтелекту в підлітковому та юнацькому віці 164-171

Мирошниченко С. О. Специфіка використання професійного мислення практичними психологами у складних життєвих ситуаціях 171-182

Мойсеєнко Л. А., Витвицька О. М., Кулініч Г. М. Стратегія реконструювання як мисленнєвий механізм розуміння творчих математичних задач 182-192

Москаленко В. В. Особливості конативного компоненту образу «економічно успішної людини» студентської молоді 193-202

Москаленко В. В., Максьом К. В. Емоційний інтелект: характеристика феномену та його структурні складові 203-211

Мусіяка Н. І. Макрогенеза ставлення до навчальних предметів молодших школярів як особистісної детермінанти навчальних досягнень учнів 211-220

Невмержицький В. М. Психологічні виміри ціннісних орієнтацій суб'єктів освітнього простору 221-231

Подшивайлов Ф. М., Подшивайлова Л. І. Особливості мотиваційної сфери особистості студентів-психологів (за результатами емпіричного дослідження) 231-242

Примачок Л. Л. Обґрунтування професійного становлення особистості в сучасних психологічних дослідженнях 243-254

Савельєва Ю. С. Психологічна адаптація жінки в екстремальній ситуації, зумовленій передчасним народженням дитини 254-260

Симоненко С. М. Індивідуально-психологічний вимір особистості як суб’єкта творчої діяльності 260-272

Третяк Т. М. Творче мислення в процесі розв’язування задач 272-281

Шепельова М. В. Вплив особистісних характеристик на художні орієнтації студентів у сприйманні творів живопису 281-296

Наші автори 297-299

Наші автори (англ) 300-302