Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - К.: Видавництво "Фенікс", 2018. - Т. ХІІ. Психологія творчості. - Випуск 24. - 212 c.

Титул

Зміст 3-4

Моляко В. О. Психологічні проблеми конструювання образу світу (загальні положення робочої концепції) 5-18

Бедлінський О. І. Мовна концепція свідомості 18-26

Боровицька О. М. Архетип і праобраз: пошук спільних тенденцій (на матеріалах дослідження Н.В. Медведевої) 27-33

Ваганова Н. А. Проблема формування стратегій пошуків аналогій у старших дошкільників 34-42

Гощіцький А. В. Мізинські палеолітичні фігурки (спроба охарактеризувати даний мистецький феномен методом класичного психоаналізу) 43-50

Грузинська І. М. Дослідження рівнів розвитку творчої уяви дітей старшого дошкільного віку 50-58

Гулько Ю. А. Особливості діагностики процесу розв’язування дошкільниками задач, спрямованих на розуміння емоцій 58-68

Девіс Л. А. Особливості взаємовідносин особистості дитини з соціальним оточенням в умовах психічної депривації 68-75

Кириченко В. В. Наукова концептуалізація моделі становлення картини світу особистості у сучасному інформаційному суспільстві 75-94

Ковальова В. Ф. Психологічні аспекти розвитку творчої особистості в процесі викладання предметів природничо-математичного циклу 94-100

Колярова А. О. Принципи створення комбінованого очно-дистанційного тренінгу як середовища розвитку рефлексії тілесного досвіду особистості 101-109

Костюченко О. В. Творчі складові прийняття управлінських рішень у системі креативного менеджменту 110-119

Латиш Н. М. Прояви перцептивно-мисленнєвих стратегій в конструктивній діяльності молодших школярів 119-128

Мазяр О. В. Творчість у психотерапевтичному вимірі 128-135

Подшивайлов Ф. М., Подшивайлова Л. І. Динаміка змін основних показників мотиваційної сфери студентів-психологів (за результатами лонгітюдного дослідження) 135-152

Пустовий С. А. Методика формування психосемантичного змісту професійної свідомості майбутніх філологів 152-160

Третяк Т. М., Гомонюк В. О. Функціонування перцептивно-мисленнєвих стратегій у процесі творчості 161-169

Туз О. С. Психолого-організаційна технологія підготовки керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління організаційними змінами 170-180

Шепельова М. В. Діагностика та розвиток здатності студентів до художньої діяльності (методичні матеріали) 181-190

Ятчук М. С. Психологічний профіль працівника Державної кримінально-виконавчої служби України 191-199

Третяк Т. М. Особливості проявів перцептивно-мисленнєвих стратегій в процесі розв’язування учнями евристичних задач 199-207

Наші автори 208-211