Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - К.: Видавництво "Фенікс", 2016. - Т. ХІІ. Психологія творчості. - Випуск 22. - 364 c.

Титул

Зміст 3-5

Моляко В. О. Поліфонічна трансформація наукової школи Г. С. Костюка 6-13

Алексєєва Т. С., Бідний В. В., Моляко В. О. Медико-психологічні питання діагностики творчого здоров’я кризової особистості (в амбула­торному та клінічному режимах) (рос.) 14-21

Барчі Б. В. Феномен «готовність» у структурі професійної діяльності психолога 21-30

Бедлінський О. І., Бедлінський В. О. Розвиток чуттєвої інтуїції студента у процесі навчання 31-39

Березова Л. В. Функціонування мисленнєвих тенденцій студентів при розв’язуванні конструктивно-технічних задач в умовах деформації змісту задач 40-55

Ваганова Н. А. Формування цілісної картини світу у дітей старшого дошкільного віку в процесі пізнавальної діяльності 55-62

Венцик О. В. Розуміння психології етики Юліаном Охоровичем 63-70

Германович О. Р. Сучасні психологічні концепції особистісної організації часу життєдіяльності 70-81

Гресько В. В. Перфекціонізм та самоактуалізація як провідні чинники лікарської діяльності 81-90

Гулько Ю. А. Конструювання дошкільниками нових знань при сприйманні сюжетного малюнку 90-98

Івашкевич Е. З. Соціо-культурний підхід як детермінанта визначення структури соціального інтелекту педагога 99-107

Івашкевич І. В. Готовність фахівця до виконання професійної діяльності та становлення його професійної компетентності 107-117

Кабанцева А. В. Медико-психологічні проблеми автотранспортної медицини 117-123

Кириченко В. В. Теоретико-методологічна концепуалізація ідеї інклюзивного суспільства 125-133

Кишакевич І. Т., Панчак О. В. Медичне мислення як творче мислення лікаря 133-143

Кіричевська Е. В. Вплив інформаційного середовища на конструювання соціально-комунікативних стосунків юнаків 143-153

Козова І. Л. Стан невротизації студентів медичного вищого навчального закладу 153-159

Костюченко О. В. Творчий та адаптивний потенціали як основа професійної самореалізації фахівця індустрії моди 159-168

Мазилов В. О. Криза в психології: конструктивна роль (рос.) 168-185

Мартинюк І. А. Значення розвитку готовності студентської молоді до самоосвітньої діяльності 186-196

Медведева Н. В. Особливості художньо-творчої діяльності дітей молодшого шкільного віку 196-203

Мойсеєнко Л. А., Копач М. І., Криштопа Л. І., Кулініч Г. М. Деякі аспекти виникнення помилок у творчому математичному мисленні 203-213

Музика О.Л., Чекрижова М.М. Становлення професійної самооцінки студентів медичних ВНЗ 213-231

Найдьонова Л. М. Модифікація рефлексивного творчого тренінгу-практикуму для реконструкції непродуктивних регіональних соціальних настановлень 232-241

Подшивайлова Л. І., Кокарєва М. В. Психологічне дослідження проявів перцептивно-мисленнєвих стратегій митця у художньому творі (рос.) 242-252

Пільгук Т. С. Педагогічна творчість як основа самореалізації педагога-професіонала 253-260

Сергєєнкова О. П., Подшивайлов Ф. М. Психологічні чинники розвитку мотиваційної сфери особистості сучасного студента 260-276

Січка В. І. Вплив особливостей відносин в сім’ї на сприйняття сучасної картини світу у підлітковому віці 276-287

Субота М. В. Розвиток музичної психології як науки 288-295

Третяк Т. М. Дослідження стратегіальної організації перцептивно-мисленнєвих процесів при конструюванні інформаційних систем 296-307

Хабірова Л. І. Теоретичні аспекти дослідження творчості в психологічній науці 307-316

Хахановська Т. А. Мультиплікаційні образи як чинник негативних емоційних переживань дітей дошкільного віку 317-324

Шапорда Г.С. Психологічний вплив мотиваційних чинників на адаптацію до навчального процесу студентів коледжів 325-335

Ятчук М. С. Психологічні аспекти професійної діяльності молодших інспекторів відділу нагляду і безпеки установ виконання покарань 335-344

Психологічні таємниці поетичної творчості (Бесіда з проф. В.О. Моляко) (рос.) 345-348

Третяк Т. М. Готовність обдарованої особистості до творчого світосприймання 349-356

Наші автори 357-363