Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - К.: Видавництво "Фенікс", 2013. - Т. ХІІ. Психологія творчості. - Випуск 18. - 304 с.

Титул

Зміст 3-6

Александров Д. О. Дослідження психологічних детермінант пізнавального компоненту діяльності працівника ОВС 7-14

Біла І. М. Світосприймання: діагностика індивідуальних особливостей 15-21

Боровицька О. М. Психологічні аспекти концепції "сродності" Г. С. Сковороди 21-32

Волженцева І. В. Аналіз валідності методичного інструментарію у вивченні динаміки психічних станів студентів в учбовій діяльності (рос.) 32-40

Волошин В. М. Вплив моралі та моральності на психічний розвиток дитини у працях і. О. Сікорського 41-47

Гавриленко Я. А. Міжособистісна залежність в близьких стосунках у трансформаціях постмодерну 47-56

Гулько Ю. А. Регуляція дитячого експериментування на першому році життя (рос.) 56-69

Добренко І. А. Особистісна стратегія формування та розвитку здібностей у майбутнього підприємця 69-79

Довженко Н. В. Створення умов розвитку та самореалізації особистості в учбово-виховному процесі 79-85

Драніщєва Е. І. Вдосконалення комунікативної компетентності шкільного психолога як шлях розвитку та реалізації його творчих здібностей (рос.) 85-96

Железнякова Ю. В. Адиктивна поведінка: аналіз наукових підходів 96-103

Кардаш Є. В.медико-психологічні аспекти диференціації норми - патології психіки 104-112

Карпенко В. В. Cистемний підхід в психології (рос.) 112-121

Кіричевська Е. В. Сприймання знакової інформації, наявної в продуктах релігійної творчості 122-130

Кононенко С. В., Пономаренко В. В. Особливості розвитку професійної самосвідомості юристів 130-138

Курилас Н. В. Структурно-організаційні особливості корекції особистісної деформації студентської молоді 138-146

Лебединський Є. Б. Порівняльний аналіз розвитку креативності у школярів-рекреантів різних вікових груп 146-154

Лещенко О. В. Структура психологічної готовності до професійної діяльності машиніста локомотива 154-162

Мирончак Т. В. Духовна культура як умова особистісно-професійного саморозвитку педагога 163-169

Митник О. Я. Методи активізації творчого мислення майбутніх фахівців у процесі навчання 169-178

Мул С. А. Зріз орієнтаційних стилів професійно-діяльнісного спілкування офіцера-прикордонника 178-185

Набочук О. Ю. Форми екологічної свідомості особистості 185-194

Новікова О. В. Психологія творчості у розумінні сучасного зарубіжного вченого марка рунко (рос.) 195-204

Панчак О. В. Медична діяльність як предмет психологічних досліджень 204-213

Поліщук В. М. Динамічні особливості типового симптомокомплексу кризи входження в дорослість у юнаків (чоловіків) 213-220

Сущинська Т. С. Особливості психологічної підтримки формування образу "я" дитини засобами танцювально-ігрової діяльності 221-228

Терещенко М. В., Шапошніков А. Д. Вплив майстерності психолога на позитивне ставлення дітей дошкільного віку до сім'ї 228-236

Траверсе Т. М. Проблематизація в контексті політичної рефлексії 236-242

Третяк Т. М. Комбінування в процесі сприймання учнями технічної інформації 242-251

Цзан Даньян Порівняльний аналіз розвитку структурних компонентів візуального мислення в українських і китайських студентів-піаністів (рос.) 251-260

Циганаш А. В. Поліваріантність інтерпретації поняття академічна мобільність майбутніх фахівців в контексті вищої професійної освіти 260-267

Череповська Н. І. Медіаперцептивна комунікація: новий тип візуального сприймання 267-276

Черкашин А. І. Професійний розвиток курсантів вищих навчальних закладів міністерства внутрішніх справ у контексті суб'єктно-вчинкової парадигми 277-285

Чухраєва Г. В. Вивчення гендерних особливостей стресостійкості працівників ОВС 285-291

Шебанова В. І. Розлади харчової поведінки як функціонування адаптаційно-компенсаторних механізмів тілесності 292-299

Наші автори 300-303