Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - К.: Видавництво "Фенікс", 2013. - Т. ХІІ. Психологія творчості. - Випуск 17. - 356 с.

Титул

Зміст 3-6

Алєксєєва А. В. Професійна успішність: від буденності до творчості 7-15

Алєксєєва Т. С., Бедлінський В. О. Мислення майбутнього лікаря як процес конструктивної діяльності 15-24

Біла І. М. Художньо-естетичне сприймання: специфіка та розвиток у дошкільному віці (рос.) 24-33

Боровицька О. М. Праобразні передумови стратегіального світосприймання 34-46

Ваганова Н. А. Психологічне дослідження сприймання старшими дошкільниками художніх інформаційних структур 46-53

Гуцол С. Ю. Психологічні аспекти спорідненості музики і міфу 53-61

Девіс Л. А. Особливості розвитку самосвідомості особистості в умовах депривації сімейної взаємодії 61-68

Дем'яненко Ю. О. Аналіз психологічних особливостей людей із захворюваннями серцево-судинної системи 68-76

Дригус М. Т. До проблеми психологічних механізмів становлення ефективної дитячої особистості (ретроспективний аспект) 76-82

Загребельна О. О. Особливості вивчення креативності старших дошкільників з особливими потребами за фактором "біглість" за методикою дж. Гілфорда і Е. П. Торренса 83-90

Каліна Н. Ф. Вивчення релігійності в сучасному суспільстві 90-95

Карпенко В. В. Творче мислення і його психологічні характеристики (рос.) 96-106

Кизим Г. С. Компоненти духовності у професіограмі практикуючого психолога 106-115

Кіричевська Е. В. Сприймання релігійної інформації як особливий вид творчої активності особистості 116-123

Кобець О. В. Працівник прокуратури як суб'єкт правозахисної та правозастосовної системи держави 124-131

Ковальова В. Ф. Розвиток творчих здібностей дітей на уроках математики та в позакласний час 131-138

Кокарєва М. В. Дослідження психологічних особливостей художнього сприймання студентами творів сучасного живопису 138-148

Кононенко С. В. Критерії оцінки розвитку правосвідомості юристів 148-156

Корсун С. І., Іванова О. В. Усвідомлення та оцінка працівниками органів внутрішніх справ професійно-важливих якостей 156-164

Костюченко О. В. Особливості художньо-графічної репрезентації образу світу студентів (рос.) 164-172

Крилов С. М. Діагностика мотиваційної сфери науково обдарованих студентів 172-180

Кушнєрьова А. М. Особливості взаємовідносин між психологом та хворим з ІХС. Творчий підхід 180-188

Кущ О. С. Концептуальні засади дослідження психологічного механізму мислення та умов його розвитку в творчій конструктології 189-198

Латиш Н. М. Активізація конструктивного мислення молодших школярів 198-208

Медведева Н. В. Сприймання художніх образів: від єдності до різноманіття 208-215

Мудрак І. А. Психологічний аналіз тривожності у контексті особистісного розвитку підлітка-колоніста 215-223

Музика О. Л. Співвідношення здібностей та обдарованості: суб'єктно-ціннісний підхід 223-233

Мусіяка Н. І. До проблеми оцінкових ставлень у вітчизняній психологічній думці 233-241

Нелюба-Касьянова Т. М. Тяглість і динаміка соціальних норм як історичної категорії: функції й особливості 241-248

Панченко О. А., Плохіх В. В., Радченко С. М., Панченко Л. В., Гаража М. В. Медико-психологічні аспекти оцінки працездатності водіїв пасажирського автотранспорту (рос.) 248-258

Панченко С. М. Особливості самоздійснення дорослих: контекст критично-смислових криз 258-267

Петренко І. В. Регулятивно-поведінковий підхід до вивчення особистісної ефективності учнів 267-277

Просандєєва Л. Є. Роль суб'єктності в процесі автономізації особистості 277-285

Соловйов О. М. Психологічні особливості самоактуалізації особистості у віці від 25 до 35 років 285-292

Третяк Т. М. Комбінування в процесі творчого сприймання нової інформації 292-302

Циганаш А. В. Академічна мобільність майбутніх фахівців у контексті сучасних тенденцій розвитку вищої професійної освіти 302-310

Яворська-Вєтрова І. В. До проблеми рефлексивності як механізму становлення особистості учнів 310-317

Яланська С. П. Розвиток творчої компетентності майбутнього педагога в умовах сучасного освітнього простору 317-325

Моляко В. О. Пушкінська парадигма в психології творчості (рос.) 326-349

Рецензія на монографію О. І. Кудерміної "Психологія суб'єкта правоохоронної діяльності" 349-352

Наші автори 353-355