Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І Франка, 2019. – Т. ХІ. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 19. – 531 с.

Титул

Зміст 3-5

Атаманчук Н.М. Інноваційні технології в сфері екологічної освіти в ЗВО 6

Бруннер Є.Ю. Класифікація властивостей уваги, пов’язаних з її порушеннями, розладами й патологіями 21

Віденєєв І.О., Большакова А.М., Перевозна Т.О., Харцій О.М. Індивідуально-психологічні особливості особистості, як фактор придатності особи до служби в ОВС 42

Власенко С.Б. Образ фізичного Я особистості. Історичний аспект проблеми 55

Гриньова Н.В. Зв'язок захисних механізмів психіки з самооцінкою суб’єкта 71

Грись А.М. Імпульсивність як чинник девіантної поведінки 85

Дідик Н.Ф. Особливості організації групової психологічної роботи з дружинами військовослужбовців: від соціальної потреби до індивідуального запиту 100

Дідух М.М. Дослідження стресових ситуацій професійної діяльності слідчих Національної поліції України 121

Євтушенко В.І. Поєднання особистісного та діяльнісного підходів у формуванні індивідуального стилю професійної діяльності поліцейського 139

Заіка В.М., Моргун В.Ф. Особливості прояву тривожності та фрустраційних реакцій студентів в умовах екзаменаційного стресу. 158

Ілляшенко Т.Д. Формування психолого-педагогічної компетентності батьків, які виховують дитину з гіперактивним розладом і дефіцитом уваги 173

Ільченко Р.М. Метод становлення здорової врівноваженої особистості через подолання наслідків травм, насильства і депривації (за М. Мюррей) як засіб психологічної реадаптації постнаркозалежних дорослих 190

Куріцина А.В., Оверчук В.А. Теоретичні підходи до визначення психологічного змісту феномену прокрастинації 208

Лукашенко М.Ю. Особливості психологічної підготовки співробітників ОВС та спеціальних підрозділів до екстремальних умов діяльності 224

Максим О.В. Емпатійна поведінка вчителя як запорука професійного успіху 240

Максим О.В., Рябовол Т.А. Особливості часової перспективи підлітків та її вплив на розвиток смисложиттєвих орієнтацій 258

Максимов М.В., Кубанцева Н.В., Чаусова Р.Б. Умови підвищення ефективності формування правосвідомості підлітків 274

Місенг Д.В. Дослідження зв’язків між ціннісними орієнтаціями та стилем життя особистості 288

Михайлишин У.Б., Шмідзен І.Ю. Теоретичний аналіз проблеми взаємозв’язку девіантної поведінки та креативності 307

Мураненко К.Ю. Психологічна характеристика адміністративних правопорушень, що вчиняються неповнолітніми 320

Павлюк М.М. Психологічні механізми функціонування самодостатньої особистості 334

Перегончук Н.В. Модель психологічного супроводу розвитку професійної компетентності майбутніх психологів 364

Перепелюк Т.Д., Куделя І.С. Психологічні особливості професійного вигорання вчителя середньої школи 381

Перепелюк Т.Д., Антонюк А.О. Вплив типів темпераменту вчителів на рівень успішності учнів 395

Піковець Н.В. Дослідження впливу рівня психічного вигоряння на самоефективність у професійній діяльності викладача закладу вищої освіти 411

Пухно С.В. Емоційна спрямованість майбутніх педагогів як психологічна проблема 423

Рябовол Т.А. Відображення прогнозування майбутнього на різних рівнях організації особистості 437

Терещук А.Д. Проблема розвитку особистості з афективними розладами 452

Філоненко Л.А. Теоретичні аспекти дослідження мотиваційної сфери як чинника девіантної поведінки неповнолітніх в умовах соціальних перетворень 467

Чайка Г.В. Особистісна автономія та прив’язаність до інших у дорослому віці (за матеріалами зарубіжних дослідників) 484

Шамич О.М. Програма психологічного супроводу особистісного зростання паралімпійців 501

Щербина-Прилука В.М. Розвиток рефлексії у неповнолітніх осіб з девіантною поведінкою за допомогою наративних практик 515