Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – 2015. – Том. Х. – Вип. 27.

Титул

Зміст 3-7

Антюхова Н. І. Аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення творчості в психології 8-22

Башмакова О. В. Психотерапія як екзистенціальний вибір 22-33

Бугерко Я. М. Психологічні особливості розвитку духовного потенціалу студентської молоді 34-45

Вишньовський В. В. Готовність студентів ВНЗ до отримання психологічної допомоги 45-56

Герман Л. В. Комунікативна складова як важливий елемент професійно-психологічної підготовки правоохоронців 56-66

Горобець І. А. Складові професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови у процесі формування особистісної культури студента 66-79

Громова Н. М. Психологічні особливості установки на критичне мислення 79-88

Гура Т. В. Психологічні засади становлення лідерського потенціалу особистості в технічному університеті 88-99

Демиденко А. М. Екологічна свідомість у психологічному та освітньому просторі 99-110

Дзюба Т. М. Вплив кризових станів на суб'єктивну оцінку внутрішньої картини професійного здоров'я особистості 110-120

Дмитришин Б. Я., Шишак О. І. Деякі аспекти психологічного підходу до розуміння бронхіальної астми у дітей 120-133

Дмитріюк Н. С. Проблема тривожності у старших дошкільників: деякі емпіричні кореляти та індикатори 133-143

Добренко Ф. А. Психологічна готовність підприємця до економічних ризиків 144-154

Ільїна О. М. Деякі особливості комунікативного настановлення студентів перших курсів та підвищення якості засвоєння професійно спрямованої іноземної мови 155-163

Каменська Н. Л., Кременчуцька М. К. Рівень соціального інтелекту як прогностична компонента професійної успішності студентів-майбутніх психологів 163-171

Капiдiнова С. Б. Усвідомлення студентами феномену толерантності як інструменту міжетнічної комунікації 172-184

Католик Г. В., Миколайчук М. І. Специфіка викладання психології в контексті духовного розвитку в системі сучасної вищої освіти 184-199

Клибанівська Т. М. Методичні принципи психокорекційної роботи зі студентами 199-208

Коваленко О. Г. Особистісно-комунікативний підхід в обгрунтуванні міжособистісного спілкування осіб похилого віку 208-217

Коняєва Л. Д., Тестерєва О. О. Особливості творчих здібностей молодших школярів 217-228

Кормишев М. В. Методологічні проблеми феноменології та розвитку мотивації учіння особистості 228-239

Корнієнко В. В., Алексеєнко С. Д., Кутовий К. П. Особливості діагностики та корекції емоційної сфери у дітей з обмеженими можливостями на шляхусоціальної адаптації 239-249

Корнієнко О. В. Індивідуально-типологічний (екстравертований) та факторний аналізи психосоматичного здоров'я студенток-дівчат КНУ імені Тараса Шевченка 249-259

Кузнецова С. В. Проблема сформованості спрямованості старшокласників на професію психолога 259-267

Культенко В. П. Психологічна корекція та підтримка кардіологічних хворих з негативними емоційними переживаннями за допомогою створення копінг-стратегій та формування гармонійного погляду на навколишній світ 267-278

Лапчук В. С., Чекулаєв М. А. Психологічна структура і розвиток управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ 278-288

Лимар Л. В., Моруга К. О. Психологічні особливості формування мотиваційного компонента психологічної готовності вивчення фахової іноземної мови студентами економічних спеціальностей 288-295

Мадінова Ю. І. Психосематичні механізми рисуночної проекції: композиційний метод дослідження особистості 296-315

Мельничук М. М. Емпіричне дослідження структури толерантності як системної характеристики особистості студента 315-323

Михайлюк І. В. Розуміння як конструкт діалогічної компетентності психолога 323-335

Мосьпан М. О. Психологічний супровід розвитку та формування засобів саморегуляції в конфліктних ситуаціях педагогічної діяльності 336-344

Мул С. А. Психологічні особливості професійної діяльності офіцерів оперативних підрозділів 344-353

Одинцова Г. Ю. Методологія та результати емпіричного дослідження характеристик поведінкових установок, що детермінують особливості креативності юриста 353-364

Омельченко Л. М. Рівні готовності молодих сімей до конструктивного вирішення конфліктів 364-372

Островська К. О. Особливості сформованості навичок навчальної діяльності молодших школярів із затримкою психічного розвитку 372-383

Отчич С. В. Характер любовних стосунків у гендерному аспекті 383-393

Паламар А. С. Структурні складові технічних здібностей 394-403

Паламар О. М. Врахування сучасних тенденцій інформатизації освіти в роботі тифлопедагога 403-415

Пастух Л. В. Психофізіологічний базис сензитивності особистості практичних психологів системи освіти 415-427

Перегончук Н. В. Основні підходи до вивчення проблеми професійної компетентності майбутнього психолога 427-436

Петренко О. В. Психологічні аспекти новітніх підходів до забезпечення ефективності наземних екіпажів безпілотних літальних апаратів 436-450

Подкоритова Л. О. Проблеми та перспективи психологічних досліджень самопізнання фахівців соціономічної сфери 451-460

Пророк М. В. Комунікативна компетентність як чинник професійної діяльності психолога 460-471

Пророк Н. В., Куценко Я. М. Специфіка емоційного інтелекту і психологічної готовності до соціономічних професій у представників цих професій 471-482

Помиткіна Л. В., Полухіна М. П. Соціально-психологічні чинники шкільної тривожності молодших школярів 482-492

Просандєєва Л. Є. Розвиток самоцінності при підготовці культурологів 492-502

Пушкарська Л. П. Проблеми психологічної реабілітації дітей з вадами слуху 502-511

Рєпка А. О. Психологічні особливості ставлення студентів вищого навчального закладу до інтелектуальної власності 511-519

Рудюк О. В. Концептуальний потенціал категорії "психологічне здоров'я" у верифікації проблеми конструктивного подолання кризи безробіття 520-532

Тарасенко А. І. Ефективність психологічної регуляції функціональних станів фахівців-металургів 532-542

Тітова Т. Є. Ціннісні аспекти розвитку особистості майбутніх психологів 542-551

Ткач Б. М. Теорії девіантної поведінки 552-563

Турбан В. В. Саморозвиток як суттєвий чинник становлення професіоналізму у працівників медичного профілю 563-575

Слободяник Н. В. Ціннісне ставлення до професійної діяльності як вагомий чинник самореалізації особистості 575-587

Філоненко М. М. Діагностика мотиваційно-смислових властивостей особистості майбутнього лікаря 588-597

Fesenko R. S. Semantic analysis of memorizing and understanding of the text with technical content 597-606

Царькова О. В. Психологічний клімат у родині як основний чинник становлення особистості дитини з психофізіологічними вадами 607-616

Чанцева-Коваленко О. М. Технологія соціальної терапії у профілактиці девіантного батьківства 616-626

Черкаський А. В. Психодіагностичні можливості тренінгу в підготовці управлінських кадрів 626-634

Шамне А. В. Континуум особистісно-суб'єктних властивостей як чинник індивідуалізації психосоціального розвитку 634-645

Шапаренко Ю. В. Історичні та соціально-психологічні чинники розвитку етнічної самосвідомості лемків 645-654

Шевчук І. В. Поняття кризи, шляхи її подолання та подальше самопроектування власного життя 655-663

Шелег Л. С. Історичні етапи формування уявлень про психосоматичний статус особистості 663-673

Шишак О. І., Старик Н. В. Тілесний я-образ та інтрапсихічна система емоційної саморегуляції (на прикладі досвіду вагітних жінок) 674-683

Шопіна М. О. Формування інтелектуального потенціалу вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти 683-691

Щербан Г. В. Психологічні особливості формування готовності майбутніх вчителів до розв'язування педагогічних задач 691-703

Яковлева Н. Ю. Медико-психологічна допомога при тривожних розладах у військовослужбовців та населення 703-711

Яблонська Т. М. Психолого-педагогічні умови активізації самовдосконалення особистості 712-721

Якимчук І. П. Мотиваційний аспект мисленнєвої діяльності підлітків 721-732

Ятчук М. С. Феноменологія змін особистості курсантів вищих навчальних закладів Державної пенітенціарної служби України у процесі навчання 732-742

Жидецька С. В. Мотивація навчально-професійної діяльності як чинник успішності професійного становлення курсанта 742-750

Коstiuk O. V. Threelingualism situation of co-operation in the educational space as a factor of personality neurotization 750-760

Lunov V., Rygel O. Technology of the development of entrepreneurial capacity of personality 760-774