Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – 2013. – Том. Х. – Вип. 25.

Титул

Зміст 3-6

Абдуллаєва І. Б. Персональні чинники розвитку самоефективності підприємців сфери торгівлі 7-17

Александров Д. О. Загальнотеоретичні засади дослідження особистості працівника ОВС в контексті діяльнісного підходу психології 17-25

Алексєєва Т. В. Психологічна характеристика освітнього середовища як чинника розвитку відповідальності майбутнього фахівця 26-37

Барашева Д. Е. Психологическое значение валидности связи четырех сторон идентичности личности 37-48

Бегеза Л. Є. Теоретична модель адаптації практичних психологів до діяльності у професійно-технічних навчальних закладах 48-55

Бондаренко Л. О. Феномен соціальних уявлень у сучасній психології 55-63

Бочелюк В. В. Особливості підготовки майбутніх психологів до роботи з віктимними підлітками 63-70

Вахнован М. М. Особливості реалізації процесу мислення у мовленні 71-79

Власова-Чмерук О. Дослідження конкурентних стосунків в контактній групі методами теорії ігор 79-87

Волженцева И. В. Изучение динамики психических состояний студентов в процессе учебной деятельности 88-98

Добренко І. А. Соціально-психологічні детермінанти генерації ідей підприємницької діяльності 98-110

Дробот О. В. Психосемантична теорія свідомості у вітчизняній психології як основа психосемантичного дослідження 110-120

Дьоміна Г. А. Розвиток емоційної стійкості майбутнього практичного психолога 120-129

Жиляк Н. В. Особливості підходів до трактування м'язових рухів та їх відчуттів як ланки, що поєднує психічне і фізичне 129-138

Зеленін В. В. Життєві сценарії як передумова формування стратегій професійної самоактуалізації музикантів-виконавців 138-156

Злагодух В. В. Методологічні засади дослідження професійної відповідальності пілотів цивільної авіації 156-165

Івашкевич Е. З. Соціальний інтелект особистості та його складові в структурі загального інтелекту 165-175

Камінська О. В. Психологічні механізми формування інтернет-адикції 175-184

Кириченко Р. В. Особливості розвитку креативності майбутніх педагогів 185-193

Клибанівська Т. М. Генеза поняття психічних станів особистості як психологічна проблема 193-205

Клименко Н. Г. Головні драйвери та сценарні процеси як чинники формування життєвих сценаріїв сучасних жінок 205-219

Кондратенко Л. О., Манилова Л. М. Динаміка змін основних показників когнітивного розвитку дітей за останні 25 років (1989-2013) 219-229

Кордунова Н. О. Мультифакторна структура інтелекту молоді 230-241

Корнієнко І. О. Проблеми розуміння поняття "стратегії життя особистості" 241-252

Котова Ю. В. Визначальне значення особливостей людини-оператора в системологічних аспектах створення сучасних інформаційно-управляючих систем 252-263

Крюкова О. В. Технологія психолого-педагогічного супроводу соціального розвитку особистості у ранньому юнацькому віці 264-277

Кулаков Р. С. Психологічні особливості функціонального взаємозв'язку самооцінки та рівня домагань у формуванні та розвитку особистості 277-287

Курилас Н. В. Вплив економічної кризи на виникнення особистісних деформацій у студентської молоді 287-299

Лукомська С. О., Ножкін А. В. Зв'язок особливостей професійної ідентичності і синдрому емоційного вигорання у лікарів-стоматологів 299-308

Лясковська І. Л. Ефективність психологічної корекції негативних проявів кризи середнього віку 308-317

Мар'яненко Л. В. Сприятливі і несприятливі умови розвитку особистісної самодетермінації учнів у процесі навчання 318-331

Мельничук Т. І. Особливості адаптації дітей у сім'ї усиновителів 331-340

Мул С. А. Аналіз комунікативно-організаційних схильностей офіцера-прикордонника до діяльності 341-348

Науменко Н. О., Клименко I. C. Особливості самосвідомості дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю 348-356

Піроженко Т., Карасьова К., Соловйова Л. Ціннісні орієнтації дитини: тенденції розвитку 356-369

Потапчук Л. В. Роль професійної мотивації у діяльності сучасного вчителя 369-378

Ригель О. В. Аналіз цінностей сучасної молоді 378-388

Романенко О. В. Формування навичок експериментування у студентів-психологів 388-397

Рудяк І. В. Самооцінка жінок-правоохоронців на різних етапах професіогенезу 397-405

Сизко Г. І. Психологічні особливості взаємодії педагогів з дітьми з психофізичними порушеннями в умовах інклюзивної освіти 405-414

Станішевська Ж. Ю. Історико-психологічний аналіз явища внутрішньої психологічної міграції на прикладі польської спільноти в смт. Довбиш 414-426

Станішевський М. І. Історичні та психологічні особливості формування прихильності Польського населення, що проживало на Житомирщині, до соціалістичних форм суспільних відносин у 20-30 роки ХХ століття 426-440

Странніков А. Психологічна війна. Роль міфологізації та символьного мислення 440-449

Слободяник Н. В. Психологічні особливості самодетермінації особистості в умовах розвитку сучасного суспільства 450-459

Сущинська Т. С. Типи образу "Я" дитини старшого дошкільного віку 459-466

Тарасенко Н. В. Аналіз стану дослідженості проблеми віктимізації сучасної молоді 466-477

Терлецька Ю. М. Психічна депривація – порушення нормального функціонування людської психіки 477-486

Турбан В. В. Проблема егоцентризму в етико-моральному розвитку особистості 486-496

Філіпович В. М. Розвиток інтелектуальної компетентності особистості в навчальній діяльності 497-505

Харченко Д. М. Депресія як патогенний фактор психосоматичних розладів 505-514

Чабан Д. Б. Особливості економічної свідомості студентів у період їх професіоналізації 514-525

Чалова Н. О. Дисфункціональні сім'ї: поняття та особливості їх створення 525-539

Чанцева-Коваленко О. М. Психологічні особливості конфліктів у системі родинних відносин "батьки-діти" 540-548

Черкаський А. В. Психологічна культура керівників як чинник успішності ухвалення управлінських рішень 548-556

Чудакова О. М. Психологічні особливості та умови становлення творчої особистості молодшого школяра 556-572

Чухраєва Г. В. Психологічне здоров'я та професійна діяльність співробітників органів внутрішніх справ 572-579

Шамлян К. М. Вольова організація особистості як диференційно-психологічна проблема 579-588

Шаркова С. Ф. Про питання поліпшення якості викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах 588-596

Шатирко Л. О., Кашинцева О. Ю. Психологічні та психотерапевтичні методики: аспекти авторського права 596-608

Шебанова В. І. Нервова булімія як поглиблення процесу розвитку нервової анорексії 608-618

Янковчук М. М. Принципи використання освітніх моделей та стратегій для навчання соціально обдарованих підлітків 618-627

Гейко Є. В. Психологічні особливості становлення цілісності та псевдоцілісності особистості у підлітковому віці 627-636

Гельбак А. М. Основні протиріччя як джерело розвитку особистості у підлітковому віці 636-645

Горова О. О. Ціннісне ставлення до професійної діяльності як чинник самореалізації майбутніх архітекторів та будівельників 645-654

Грановська О. Я. Поняття "суб'єктивного сприйняття часу" як складова психічного світу особистості 655-664

Кіраль А. Й. Психологічні детермінанти правомірної та делінквентної поведінки підлітків 665-673

Коваль І. А. Ефективність застосування психотерапії у лікуванні соматичних хворих з супутніми психічними розладами 673-682

Комар Т. Психологічні чинники професійної зрілості сучасного фахівця 682-692

Міляєва В. Р. Формування цілеспрямованої активності студентів на основі базисних переконань (за результатами діагностики студентів социономічного типу професій) 692-701

Нестерук Н. О. Статево обумовлені особливості поведінкових проявів особистості студентів 702-709

Павлюх В. В. Особливості дослідження професійної ідентичності у майбутніх практичних психологів 710-720

Чегі Т. Т. Інтернет – залежність: як соціально-психологічна проблема 720-728

Чеботова Я. В. Креативність як один із чинників психологічної готовності до діяльності дизайнера 729-736