Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – 2012. – Том. Х. – Вип. 23.

Титул

Зміст 3-7

Благодир Н. Ф. Концептуальна модель саморозуміння: структурні компоненти та психологічні механізми 8-16

Васильченко О. М. Прабатьківство: історія та перспективи дослідження 16-26

Вільдгрубе С. О. Особливості розвитку самоставлення підлітків, які перебувають в умовах соціальної депривації 26-35

Войцехівська О. В. Особливості проектування когнітивного розвитку дітей молодшого шкільного віку 35-43

Волкова О. В. Дослідження особливостей ставлень жінок різного віку із загрозою зриву першої вагітності за тестом ставлень вагітної 44-53

Воронюк І. В. Психологічні і гендерні особливості особистісних стилів взаємодії старшокласників як аспект проблеми креативності педагогічної взаємодії 53-68

Вятоха І. Ю. Тембровий слух: психологічні особливості змісту та розвитку 68-79

Гавриленко Я. А. Особливості конструювання ідентичності в просторі залежних любовних стосунків в ранній юності 79-88

Гарькавець С. О. Особливості соціально-нормативної свідомості студентської молоді в умовах суспільних перетворень 89-99

Гончаренко Н. В. Навчальне середовище як чинник збереження психічного здоров'я студентської молоді 99-108

Горова О. О. Теоретико-методологічні основи архітектурно-будівельної творчості 108-119

Гріньова О. М. Проблема особистісно-характерологічного континууму в психології 119-131

Губенко А. В. Развитие креативности в области предпринимательской деятельности 132-141

Гусєв І. М. Психологічні особливості та зміст критеріїв належності до культури бідності 141-149

Давиденко І. І. До питання конструювання життєвої перспективи особистості 150-159

Джабраілова Г. В. Особливості сучасної сім'ї як прояви її кризи 159-171

Зінченко А. В. Аналіз факторів та умов соціальної адаптації хворих на епілепсію 172-182

Ічанська О. М., Погорільська Н. І. Зв'язок переживання внутрішньоособистісних конфліктів та агресивного реагування у студентів-психологів 182-191

Католик Г. В. Модерні онтогенетичні підходи до розуміння динамічних аспектів розвитку "Я-концепції" 191-205

Кацеро А. О., Скрипка Д. В. Особливості вольового компонента Я-концепції жінок, які цілеспрямовано фізично самовдосконалюються 205-215

Квасник Г. В. Експериментальна процедура розробки методики вивчення когнітивного компонента гумору 215-224

Климчук Ю. П. Психологічні передумови формування насильницької поведінки особистості 225-233

Коваленко О. Г. Потреба у спілкуванні осіб похилого віку 233-243

Коваль І. А., Головань Г. О. Залежність виду переносу, що виникає у психотерапевтичному процесі, від особливостей структури особистості за теорією трансакційного аналізу 243-254

Колтунович Т. А. Особливості взаємозв'язку професійного вигорання та копінг-стратегій (на прикладі вихователів дитячих навчальних закладів) 254-265

Корнієнко І. О. Індивідуалізація стратегій життя особистості як фактор розвитку суспільства 265-277

Король Л. Д. Психологічні основи та підходи до визначення змістової сутності феномена "толерантність" 277-287

Кузікова С. Б. Еволюція поглядів на розвиток особистості як аморозвиток у психології 287-298

Кулакова Л. М. Формування основи почуття власної гідності у молодших школярів 298-309

Куриленко Ю. О. Ціннісно-орієнтаційна сфера у спрямованості юнаків 309-319

Куценко Я. М. До проблеми формування емоційного інтелекту 319-328

Куценко-Лада Г. В., Тєнькова Л. В. Евристичність класичних типологій картин світу 329-342

Мазяр В. М. Програма розвитку мислення підлітків у діалогічній взаємодії на уроках зарубіжної літератури 342-352

Малишева К. О. Префронтальні відділи кори головного мозку: історія досліджень від античності до кінця ХІХ століття 352-361

Марценюк М. О. Основні підходи до дослідження психології здоров'я 361-370

Марченко А. О. Емоційний інтелект і особливості управлінської діяльності в органах внутрішніх справ 371-382

Марчук Л. Співвідношення понять "асертивність" і "лідерство": порівняльний аспект 382-390

Мар'яненко Л. В. Емпіричне обстеження самодетермінації пізнавальної діяльності учнів 390-403

Мельник Н. О., Никоненко І. О. Особливості учбової мотивації студентів психологічного та медичного факультетів 404-413

Міляєва В. Р., Бреус Ю. В. Емоційне здоров'я як складова професійної успішності майбутніх фахівців соціономічних професій 414-422

Мітіна C. В. Специфіка деформації особистості підлітків відповідно до типу бездоглядності 423-432

Мойзріст О. М. Дослідження практичними психологами системи освіти порушень харчової поведінки у підлітків 432-441

Мойсеєва О. Є. Мотиваційні особливості агресивних проявів поведінки у неповнолітніх 441-451

Морозова-Ларіна О. І. Особливості корекційної групової роботи з дезадаптованими підлітками (за методикою "Позитивної короткострокової психотерапії" Н. Пезешкіан) 451-461

Ніколенко В. О. Мотиваційна сфера дошкільника як чинник успішності навчання 461-471

Онуфрієва Л. А. Становлення особистості професіонала як проблема психологічних досліджень 471-484

Панов М. С. Психологічні особливості впливу навчально-виховного процесу на формування правової культури у дітей із вадами зору 484-491

Перегончук Н. В. Комунікативна компетентність майбутніх психологів 491-500

Пилипенко К. В. Становлення емоційної стійкості майбутніх практичних психологів у системі ВНЗ 500-509

Помиткіна Л. В. Теоретико-методологічні засади побудови психологічної моделі прийняття студентами стратегічних життєвих рішень на основі акмео-гуманістичного підходу 510-518

Потапчук Л. В. Психологічний аналіз ціннісних якостей особистості майбутніх журналістів 518-527

Пророк Н. В. Уявлення про самовдосконалення в сучасній психології 527-536

Пузь І. В. До проблеми психічного розвитку дітей, позбавлених материнської любові та турботи 537-547

Радзімовська О. В. Визначення ступеня прояву компонентів професійної ідентичності учнів професійно-технічних навчальних закладів 547-559

Риндер І. Д. Внутрішні діалоги ідентичності: теорія та практика 559-569

Сабліна Н. В. Сучасні наукові уявлення щодо особистісних чинників адаптації студентів 569-579

Сайко Х. Я. Психологічні особливості корекційних педагогів, які працюють з аутичними дітьми 579-586

Скальська Л. О. Психолого-теоретичні передумови формування національної свідомості 586-595

Слободяник Н. В. Формування самодетермінації в умовах особистісних криз 596-604

Смайлова С. О., Єпішкіна І. В. Типи ставлення до хвороби у членів однієї сімейної системи 604-615

Смук О. І. Особливості прояву заздрощів в онтогенезі 615-626

Тимофєєва Н. М. Метафора "екологія душі" в контексті сучасної позитивної психології 626-637

Токарева Н. М. Психологічна парадигма моделювання конструктивної ідентичності особистості підлітка 637-647

Тохтамиш О. М. Психологічний механізм регресії та його зв'язок із самосприйняттям особистості 647-657

Труляєв Р. О. Емоційний стан учня як складова психологічного механізму впливу позитивних цінностей педагога на навчальну успішність 657-667

Улунова Г. Є. Професійна культура державних службовців як культура мікросистеми 667-677

Устинова Н. В. Особливості прояву інтуїтивного та аналітичного компонентів когнітивного стилю у навчальній діяльності студентів 677-688

Фадєєва Кcенія-Маргарита О. Історичний та філософський аспекти сприйняття тіла 688-696

Цибулько І. О. Психологічні дослідження професійної рефлексії майбутніх фахівців авіаційної сфери 697-706

Чудакова О. М. Креативність як творча здатність особистості 706-718

Чуйко Г. В., Мотуляк І. В. Аксіологічний аспект самоактуалізації та смисложиттєвих орієнтацій особистості 718-728

Шамне А. В. Психоісторичний аналіз культурно-психологічної феноменології сучасного типу отроцтва 728-738

Шамрук О. П. Психологічний аналіз нормативно-службової діяльності фахівця пенітенціарної системи 738-747

Шатирко Л. О. Структурно-змістовні особливості системи суб'єктивних значень освітнього простору 747-756

Шевченко Л. Ю. Особливості становлення лідерства в малих групах 756-765

Шиловська О. М. Особливості розуміння власного досвіду в підлітковому віці 766-775

Широкорадюк Л. А. Профілактично-корекційна робота з учителями щодо гуманізації мовленнєвої взаємодії з учнями 775-787

Ширяєва Л. М. Теоретико-методичні засади корекційно- розвивальної роботи шкільних психологів з проектування когнітивного розвитку школярів 787-799

Щербак Т. І. Активізація розвитку образу "я" через інтелектуальні дії 799-808

Щербан Г. В. Психологічні особливості професійної самореалізації молодих учителів 808-817

Щербан Т. Д. Теоретико-методичні підходи у дослідженні навчального спілкування 817-828

Юнак Л. М. Соціально-психологічний портрет підлітків-представників різних музичних субкультур 828-838

Цихоня В. С. Уявлення про сексуальні стосунки як чинник сексуального здоров'я людини 839-848

Яремчук В. В. Феномен соціального сирітства як наукова проблема 848-857

Яцюрик А. О. Аналіз феноменів творчості та креативності в психологічних теоріях та концепціях 857-867

Турбан В. В. Психологічні проблеми розвитку етичної свідомості та моральності 867-876

Федько В. В. Самодетермінація молодших школярів, які виховуються в умовах не повних сімей 877-884

Амінєва Я. Р. Психологічні передумови подолання особистістю складних життєвих ситуацій 884-894

Белоножко Е. В. Прикладной анализ конкретной ситуации жизни: измерение хронотопа актуальности 894-903

Камбалова Т. С. Структурні компоненти життєвого сценарію особистості в юнацькому віці 903-912

Кардаш Є. В. Фактори поведінкових проявів у пацієнтів з розладами особистості 912-923

Кес'ян Т. В. Формування самодетермінації підлітків у процесі спільної діяльності 923-929

Корнієнко В. В., Єрошкіна Т. В. Особливості особистості підлітків з патологією опорно-рухового апарату та засоби їх соціально-психологічної реабілітації 929-939

Мул С. А. Мислення офіцера і підвищення його ефективності 939-947

Посухова В. Г. Регіональні відмінності ґендерних особливостей особистості 947-956

Семенцова О. М., Назаренко Д. Ю. Психологічні особливості прояву стресу у студентів під час навчання 956-966

Черкаський А. В. Cоціально-психологічні особливості групової згуртованості та їх вплив на ефективність спільної діяльності 966-974