Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2013, Том. І, Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, Вип. 39

Титул

Зміст 174-175

Баранюк Н. І. Роль організаційної культури в контексті розвитку організації 3-7

Бондарчук О. І.   Ґендерні особливості самоефективності керівників освітніх організацій у контексті розвитку організаційної культури 7-11

Креденцер О. В. Підприємницький тип організаційної культури 11-15

Терещенко К. В. Толерантність як чинник розвитку організаційної культури закладів освіти 16-18

Андрєєва І. А. Роль цільового комплексного підходу в підготовці керівників до якісного управління персоналом 19-23

Вознюк А. В. Психологічний аналіз когнітивного компонента психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками 23-30

Карамушка Л. М., Охотницька К. Ю. Вплив чинників мезорівня на формування та розвиток відданості організації в персоналу державної служби зайнятості 30-34

Карамушка Л. М., Фелькель Т. Г. Сутність та роль лідерства в організації: аналіз основних підходів 35-39

Москальова А. С.   Аналіз рівнів переживань професійних труднощів керівниками освітніх організацій в умовах трансформації освіти 40-44

Нежинська О. О.   Методика дослідження психологічної готовності керівника освітньої організації до формування ґендерної компетентності 44-49

Овдієнко І. М. Особливості використання інтерактивних технік навчання в процесі підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до взаємодії зі шкільною психологічною службою 49-52

Павлова В. С. Теоретичний аналіз типологій перфекціонізму 53-57

Петрова Л. Г. Теоретичний огляд проблеми задоволеності професійною діяльністю 57-61

Сняданко І. І. Навчальна самоефективність як одна з умов ефективної підготовки студентів технічного університету до майбутньої професійної діяльності 61-67

Ткалич М. Г. Діагностика психологічної статі особистості: рестандартизація тестових норм та визначення типів андрогінності 67-71

Федотова Т. В. Взаємозв’язок міжособистісних взаємин та соціально-психологічного клімату в студентській групі 72-76

Абдуллаєва І. Б. Розвиток самоефективності підприємців сфери торгівлі 77-81

Карамушка Л. М. Оцінка аспірантами змісту та ролі економічної культури 81-86

Александров Д. О. Дослідження психологічних детермінант комунікативного компонента діяльності працівника ОВС 87-91

Базиленко А. К. Особливості мотивації соціальної активності студентської молоді 91-95

Бондаревська І. О., Коблик І. В.   Комплекс методик для дослідження взаємозв’язку між типом ґендерної ідентичності й орієнтацією на професійну й сімейну самореалізацію у жінок-практичних психологів 95-100

Дріга Т. Г.   Асертивність як чинник оптимізації соціально-психологічної адаптації студентської молоді 100-105

Іванік О. Л. Волонтерство: дефінітивний аналіз 105-108

Кацович Я. Ю. Інгруповий фаворитизм як соціально-психологічний феномен міжгрупової взаємодії: структура, механізми та функції 108-112

Король Л. Д. Умови та фактори формування міжнаціональної толерантності в молоді 112-117

Котлярова А. В. Інтелектуальний розвиток як внутрішня умова професійного розвитку майбутнього психолога 117-122

Лемещенко О. Р. Фактори формування готовності старшокласників до відповідального батьківства 122-125

Лосієвська О. Г.   Вплив комп’ютерного спілкування на розвиток комунікативних компетенцій професіоналізму майбутніх фахівців гуманітарного профілю 125-130

Лукасевич О. А. Розвиток ситуативного компонента особистісної зрілості студентської молоді 130-134

Маляр О. І. Психологічні умови розвитку довільності емоційної регуляції у дітей молодшого шкільного віку 134-139

Мечетний А. Ю.   Концептуальні підходи до розуміння проблеми формування копінг-стратегій у професійній діяльності 139-143

Пастух Л. В.   Cензитивність як професійно важлива якість практичних психологів закладів освіти 143-147

Скок А. Г. Толерантність як чинник психологічної готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до попередження конфліктів у професійній діяльності 148-152

Старинська  Н. В. Аналіз властивостей самоактуалізованої особистості майбутніх психологів залежно від форми фінансування навчання 153-157

Токарева Н. М. Розвивальний потенціал конструктивних моделей спілкування в підлітковому віці 157-161

Харченко Д. М. Вплив психічних станів на розвиток психосоматичних розладів 161-165

Чуйко Г. В., Канівець Т. М. Психологічні особливості моральності першокурсників 165-168

Summaries 169-173