Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2012, Том. І, Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, Вип. 35

Титул

Зміст 181-182

Карамушка Л. М., Терещенко К. В. Психологічні особливості впровадження тренінгу «Етнопсихологічні чинники організаційного розвитку освітніх організацій» 3-7

Філь О. А. Розвиток конкурентоздатності освітніх організацій у контексті організаційного розвитку 7-13

Блешмудт П. П. Психологічні особливості реалізації тренінгу «Психологія підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді» 14-20

Бондарчук О. І. Особливості особистісної саморегуляції керівників загальноосвітніх навчальних закладів 20-25

Горбань Г. О. Особливості проектування управлінських рішень як професійної дії 25-29

Грицук О. В. Основні принципи та підходи в дослідженні синдрому емоційного вигорання у зарубіжній психології 30-33

Дектярьова Т. В. Психологія безпеки: теорія питання 33-37

Задорожна О. М. Аналіз критеріїв ефективності управління взаємодією загальноосвітнього та вищого навчальних закладів 37-40

Іщук О. В. Тренінг впливу організаційної культури вищих навчальних закладів на становлення професійної ідентичності студентів 41-44

Карамушка Л. М., Вознюк А. В. Особливості традиційного та інноваційного підходів до управління педагогічними працівниками в освітніх організаціях 44-49

Карамушка Л. М., Канівець Т. М. Тренінг «Формування психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри»: структура, зміст, основні інтерактивні техніки 49-55

Карамушка Л. М., Фелькель Т. Г. Тренінг «Психологічні умови розвитку лідерських якостей у майбутніх науково-педагогічних працівників» 55-61

Корсакевич В. В. Зміст та структура експериментальної моделі розвитку конкурентоздатності викладацького персоналу вищого навчального закладу приватної форми власності 61-65

Ліплянська О. В. Зміст, структура та ефективність тренінгу «Запобігання плинності персоналу в комерційних організаціях» 65-70

Охотницька К. Ю. Розуміння персоналом державної служби зайнятості сутності відданості організації та основних умов її формування 70-73

Пастухова Т. І. Аналіз ефективності тренінгу «Формування психологічної готовності майбутніх менеджерів до професійно-ділового спілкування в організації» 73-77

Карамушка Л. М., Радченко О. Б. Особливості вияву організаційних конфліктів у професійно-технічних навчальних закладах 78-82

Самойленко Д. О. Двопроцесна модель відданості організації 82-87

Тищенко Т. В. Взаємоз’вязок мотивації досягнення успіху та лояльності залежно від оптимізму особистості 87-91

Галаган Л. В. Психологічні проблеми та профіль розвитку конкурентоздатності безробітних-майбутніх підприємців 92-99

Карамушка Л. М. Оцінка аспірантами ролі підприємницької поведінки в їх економічній соціалізації 99-107

Карамушка Л. М., Гнускіна Г. В. Психологічні особливості підприємницької діяльності: оцінка підприємцями змісту, основних мотивів, позитивних та негативних сторін підприємницької діяльності 107-111

Карамушка Л. М., Ходакевич О. Г. Оцінка студентами ролі грошей у їх життєдіяльності 111-117

Рудюк О. В. Аспекти структурно-психологічного аналізу професійних криз у безробітних 117-121

Бондаренко Т. В. Закономірності розвитку ідентичності серед кревних та прийомних дітей 122-125

Гончаренко Н. В. Категорія здоров’я як предмет психологічного дослідження 125-128

Карамушка В. І. Структура і формування екологічних компетентностей особистості 128-132

Кудусова Э. Н. Формирование вариативности мышления студентов в процессе изучения психологии 132-139

Правдивець Н. О. Програма розвитку професійної ідентичності в жінок-військовослужбовців у процесі виховної роботи з ними за місцем служби 140-144

Рябчич Я. Є. Аналіз підходів, методів та технік діагностико-корекційної роботи з кризовими суїцидонебезпечними станами особистості 144-147

Францев А. Н., Михайлов В. В. Коннотативная причастность как инструмент формирования группового мнения 147-153

Харченко Д. М. Комплексний підхід у дослідженні психосоматичних розладів 154-157

Шевякова Н. Л. Індивідуально-особистісні детермінанти емоційно-вольової регуляції в перехідний період розвитку особистості від підліткового до юнацького віку 157-162

Щербина Л. Ф. Дослідження метатеоретичного рівня знання психотерапевта 162-167

Щіпановська О. Р. Теоретичний аналіз основних підходів до визначення асертивності й асертивної поведінки в зарубіжній та вітчизняній психології 167-171

Карамушка Л. М., Філь О. А., Креденцер О. В., Терещенко К. В., Івкін В. М., Ковальчук О. С., Лагодзінська В. І., Kożusznik, B., Turska, E., Polak, J. ІII Польсько-український семінар «Інноваційні напрямки розвитку психології праці та організаційної психології в Польщі та Україні» (4 вересня 2012 року, м. Катовіце, Польща) 172-173

Карамушка Л. М., Креденцер О. В., Філь О. А. Участь членів Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці у Міжнародній конференції з економічної психології (5-8 вересня 2012 року, м. Вроцлав, Польща) 173-175

Summaries 176-180